Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Definicje analityczne – odnosz ą si ę do s ł owa, które ju ż funkcjonuje w obiegu, wnikaj ą w to jak jest ono rozumiane. Definicje syntetyczne – projektuj.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Definicje analityczne – odnosz ą si ę do s ł owa, które ju ż funkcjonuje w obiegu, wnikaj ą w to jak jest ono rozumiane. Definicje syntetyczne – projektuj."— Zapis prezentacji:

1

2 Definicje analityczne – odnosz ą si ę do s ł owa, które ju ż funkcjonuje w obiegu, wnikaj ą w to jak jest ono rozumiane. Definicje syntetyczne – projektuj ą nowe rozumienie definiowanego s ł owa w oderwaniu od praktyki u ż ywania tego s ł owa.

3 Durheim, Znaniecki – socjologiczne podej ś cie – do spo ł ecze ń stwa, grupy Miller, Peters – psychologiczne – osobowo ść, dyspozycje psychologiczne, mechanizmy Ruci ń ski – filozoficzne – kszta ł towanie ś wiatopogl ą du, ś wiata warto ś ci Gurycka – pedagogiczna – wiedza jak wychowa ć.

4 Wychowanie rozpatrywane jako proces, czyli swoisty rodzaj ludzkiego działania, lub jako wynik czy produkt oddziaływań wychowawczych. Wychowanie jako proces jest utożsamiane z oddziaływaniem na psychikę i zachowanie człowieka. Rozumiane jako wywieranie wpływu na zmiany czy przeobrażenia w osobowości i zachowaniu, zwłaszcza opinii i przekonań o otaczającym świecie oraz postaw wobec ludzi, samych siebie i wartości. Wychowanie jest przede wszystkim dokonywaniem zmian w osobowości człowieka, w jego rozwoju. Świadczą o tym definicje:

5 Wychowanie to: -... dynamiczny, z ł o ż ony uk ł ad oddzia ł ywa ń spo ł ecznych (..) wywo ł uj ą cych zmiany w osobowo ś ci cz ł owieka tym oddzia ł ywaniom poddawanego (A.Gurycka, 1979, s.55).. spo ł ecznie uznawany system dzia ł ania pokole ń starszych na dorastaj ą ce, celem pokierowania ich wszechstronnym rozwojem dla przygotowania wed ł ug okre ś lonego idea ł u nowego cz ł owieka do przysz ł ego ż ycia (S.Kunowski, 1981, s.189)... dzia ł anie zmierzaj ą ce do trwa ł ej modyfikacji, ukszta ł towania lub rozwini ę cia dyspozycji emocjonalno-wolicjonalnych, a wi ę c kierunkowych, w osobowo ś ci jednostki (H.Muszy ń ski, 1981, s.29)... sterowanie procesami socjalizacyjno-enkultrozycyjnymi oraz uczenia si ę jednostek podporz ą dkowania celom, kszta ł towania okre ś lonych dyspozycji osobowo ś ciowych. (H.Muszy ń ski)...system dzia ł a ń zmierzaj ą cy do okre ś lonych rezultatów wychowawczych (R.Wroczy ń ski, 1976, s.11)... ca ł o ść wp ł ywów i oddzia ł ywa ń, kszta ł tuj ą cych rozwój cz ł owieka oraz przygotowuj ą cych go do ż ycia w spo ł ecze ń stwie (T.Wujek, T.Pilch, 1974, s.31)

6 W ostatnich czasach w wielu definicjach wychowania akcentuje si ę nie wywieranie bezpo ś redniego wp ł ywu na wychowanków, ale wspomaganie ich w naturalnym i spontanicznym rozwoju (psychologia humanistyczna, nurty nowego wychowania) Wychowywa ć oznacza wyzwala ć dodawa ć odwagi, uwalnia ć od ubezw ł asnowolnienia, usuwa ć wp ł ywy zagra ż aj ą ce naturalnemu i spontanicznemu rozwojowi dzieci i m ł odzie ż y, przygotowa ć ich do przysz ł ego ż ycia przez mobilizacj ę w ł asnej aktywno ś ci, pobudza ć do zachowa ń zgodnych z oczekiwaniami spo ł ecznymi, zasadami moralno ś ci i etyki normatywnej. W takim znaczeniu proces ten opiera si ę na wspó ł dzia ł aniu i wspó ł pracy pomi ę dzy wychowawc ą a wychowankiem

7 Oto niektóre definicje uwydatniaj ą ce podmiotowe traktowanie dzieci i m ł odzie ż y w procesie wychowawczym: Wychowanie to: -..nie tyle kszta ł towanie warto ś ciowej osobowo ś ci, ile wprowadzaniem dzieci i m ł odzie ż y w warto ś ciowy sposób ż ycia. Innymi s ł owy jest nim aktywizowanie ich w ś wiadomej aktywno ś ci, której kierunek nie jest narzucany lub ś wiadomie wytyczany przez wychowawc ę. Zadaniem wychowawcy jest w szczególno ś ci organizowanie warto ś ciowego ż ycia wychowanków w warunkach wspó ł dzia ł ania i wspó ł pracy z nimi, w tym tak ż e bezpo ś redniego dialogu o celach i warto ś ciach w ż yciu cz ł owieka. (S. Ruci ń ski, 1988)... proces zdobywania przez jednostk ę do ś wiadcze ń (W.Ch.Bagley, 1923, s.23)..proces wzrastania jednostki w spo ł eczn ą ś wiadomo ść gatunku (J.Dewey).. proces samorzutnego rozwoju w zakresie ró ż nego rodzaju do ś wiadczania nabywanego przez wychowanka. (S.Kunowski, 1981, s.186).. pomaganie w rozwoju i u ł atwienie mu realizowania swoich mo ż liwo ś ci (H.Rylke, G.Klimowicz, 1982, s.152)

8 Czasy prehistoryczne Ś redniowiecze XVII edukacja dziewcz ą t Czasy wspó ł czesne

9 I – dla spo ł ecze ń stwa: ci ą g ł o ść ż ycia grupowego podnoszenie zasobno ś ci grupy (wi ę ksza efektywno ść, wydajno ść ) zapewnienie integracji grupowej utrzymanie ł adu spo ł ecznego, zachowania systemu, stosunków spo ł ecznych

10 II – dla jednostki funkcja rozwojowa – wychowanie ma s ł u ż y ć nieskr ę powanemu rozwojowi danej jednostki funkcja fenikselogiczna – osi ą gania w ł asnego szcz ęś cia w sposób zindywidualizowany; feniks=szcz ęś liwy, d ąż enie do integracji wewn ę trznej. podnoszenie efektywno ś ci jednostki w jej dzia ł aniu, podwy ż szanie wydajno ś ci (integracja ze spo ł ecze ń stwem)

11 Stosunki spo ł eczne – podzia ł y spo ł eczne, mechanizmy w ł adzy, grupy nacisku Ideologie spo ł eczne – ś wiadomo ść spo ł eczna utrzymuj ą ca si ę wzgl ę dem jaki ś warto ś ci i wzorów, ś wiadomo ść zmienia si ę pó ź niej ni ż same czynniki ż ycia spo ł ecznego Warunki materialne, spo ł eczne, kulturowe

12 Wychowanie a zmiany w psychice – w wieloczynnikowym modelu ontogenezy wychowanie wraz z aktywno ś ci ą w ł asn ą mo ż na umie ś ci ć w ś ród tych wyznaczników zmian w psychice jednostki, które przyczyniaj ą si ę w istotny sposób do jej rozwoju. Wychowanie jako spo ł eczno-kulturowy mechanizm regulacji - drugi aspekt to zwi ą zek wychowania z aktywno ś ci ą cz ł owieka. Jako jeden z istotnych mechanizmów regulacyjnych. Mechanizm ten ma uwarunkowania spo ł eczno-kulturowe i jest zewn ę trzny w stosunku do jednostki, która podlega oddzia ł ywaniom innych osób i ś rodowiska wychowawczego w procesie heteroedukacji.

13 Uniwersaln ą funkcj ą wychowania jest oddzia ł ywanie, wywo ł uj ą ce z za ł o ż enia wzgl ę dnie trwa ł e i pozytywne zmiany w aktywno ś ci i zachowaniu cz ł owieka lub/i grup spo ł ecznych Ró ż nice odnosz ą ce si ę do cz ł onów definicji – kto, kogo, jak i po co wychowuje dotycz ą ce podmiotu i przedmiotu wychowania, jego tre ś ci i form, rodzaju i zakresu jak równie ż celów, wyznaczaj ą w pewnej mierze cele szczegó ł owe i specjalne

14 Funkcje zwi ą zane z obszarami aktywno ś ci – np. prac ą sztuk ą, ka ż dej sferze inne funkcje szczegó ł owe sztuce funkcje wychowawcze uwra ż liwianie na pi ę kno, wyzwalanie twórczo ś ci itp. Funkcje zwi ą zane ze sferami rozwoju cz ł owieka – fizyczne, umys ł owe, emocjonalne, spo ł eczne, moralne, religijne czy estetyczne, ka ż dej sferze inne funkcje, cz ę sto si ę wzajemnie łą cz ą i przeplataj ą Funkcje zwi ą zane ze ś rodowiskiem wychowawczym – uj ę cie wp ł ywu ś rodowisk wychowawczych w poszczególnych stadiach rozwoju jednostki – wtedy zauwa ż ymy ró ż ne funkcje wychowania w rodzina, dom, przedszkole, szko ł a, praca itd.

15 Z ł o ż ono ść – zachowanie cz ł owieka jest zale ż ne zarówno od uwarunkowa ń zewn ę trznych, w tym oddzia ł ywa ń wychowawczych, jak i uwarunkowa ń wewn ę trznych, czyli osobistych prze ż y ć i do ś wiadcze ń cz ł owieka, a wi ę c jego potrzeb, aspiracji, motywów, d ąż e ń oraz funkcjonowania jego organizmu łą cznie z centralnym systemem nerwowym i uk ł adem gruczo ł ów dokrewnych (mechanizm regulacji zachowa ń - Kozielecki) Wysoki stopie ń z ł o ż ono ś ci wychowania ukazuje przedstawienie go jako procesu adaptacji do obowi ą zuj ą cych norm post ę powania.

16 Intencjonalno ść – zamierzono ść dzia ł ania, wychowawca jest ś wiadomy celów, jakie pragnie realizowa ć w wyniku planowo organizowanej dzia ł alno ś ci wychowawczej. Nie ka ż de jednak zachowanie intencjonalne jest wychowawcze np. agresywne formy przymusu, wywieranie presji rówie ś niczej w celu dopasowania do grupy. Niebezpiecze ń stwo tkwi tak ż e w przesadnej ś wiadomo ś ci celów, zw ł aszcza tych ma ł o realnych, nielicz ą cych si ę z mo ż liwo ś ciami rozwojowymi dziecka stwarzaj ą cymi jedynie gr ę pró ż nych pozorów.

17 Interakcyjno ść – oznacza, ze proces wychowawczy ma miejsce zwykle w warunkach wspó ł dzia ł ania pomi ę dzy wychowawc ą a wychowankiem. Wspó ł dzia ł anie to odbywa si ę na zasadzie wzajemno ś ci czyli oddzia ł ywania co najmniej dwukierunkowego. Oznacza to, ż e wychowanek nie jest i nie mo ż e by ć jedynie biernym odbiorc ą wp ł ywów wychowawczych. Proces wychowawczy jest tym bardziej skuteczny, im cz ęś ciej oddzia ł ywania jakim jest poddawany wychowanek, w łą cza on w sfer ę w ł asnej aktywno ś ci i im bardziej wychowawca ma na uwadze ow ą aktywno ść w dalszych kontaktach interpersonalnych. Lekcewa ż enie tej aktywno ś ci powoduje, ż e proces wychowania przestaje by ć interakcj ą, a staje si ę jednokierunkowym oddzia ł ywaniem, prowadz ą cym konsekwentnie do instrumentalnego traktowania wychowanka. Interakcyjno ść wychowania odnosi si ę równie ż do kontaktów z innymi osobami, a zw ł aszcza rówie ś nikami. Wychowanie dokonuje si ę w procesie komunikacji mi ę dzyludzkiej lub przez po ś rednia komunikacj ę (TV, prasa).

18 Relatywno ść – wi ąż e si ę z trudno ś ci ą w przewidywaniu skutków wychowania i hipotetyczno ś ci twierdze ń na ich temat. A tak ż e w rozumieniu M. Ł obockiego oznacza nieostro ść granic mi ę dzy wychowaniem zamierzonym a niezamierzonym, naturalnym, które przebiega w procesie resocjalizacji, jak równie ż mi ę dzy wychowaniem a czynno ś ciami opieku ń czymi.

19 Ś wiadomo ść wp ł ywów wychowawczych - kryterium ś wiadomo ś ci jest ma ł o precyzyjne wskutek wieloznaczno ś ci tre ś ci i nie ustalonego zakresu poj ę cia. Stopie ń ś wiadomo ś ci w poszczególnych etapach procesu wychowawczego bywa ró ż ny. Mo ż na by ć ś wiadomym celów, ale nie mie ć ś wiadomo ś ci do sposobów ich osi ą gni ę cia. Jest to jednak kryterium ś wiadcz ą ce o jako ś ci o jako ś ci oddzia ł ywa ń wychowawczych – im wi ę ksza ś wiadomo ść podejmowanych dzia ł a ń tym wi ę ksza mo ż e by ć ich skuteczno ść (zasi ę g i trwa ł o ść ).

20 D ł ugotrwa ł o ść – cz ł owiek podlega przemianom w ci ą gu ca ł ego swojego ż ycia, dlatego o wychowaniu mo ż na mówi ć w stosunku do dzieci, m ł odzie ż y jak i doros ł ych. D ł ugotrwa ł o ść przypomina o konieczno ś ci dokonywania zmian w procesie wychowawczym zarówno w osobowo ś ci wychowanków i wychowawców, a tak ż e łą czy si ę z systematyczno ś ci ą.

21 Organizacja i planowo ść – ma ograniczony zasi ę g zastosowania i dotyczy g ł ównie wychowania instytucjonalnego, w wychowaniu naturalnym mo ż e dotyczy ć tylko wybranych sytuacji. Celowo ść – pozornie podobne do kryterium ś wiadomo ś ci i intencjonalno ś ci. Kryterium te ró ż nicuje si ę, je ż eli ujmiemy je w aspekcie tre ś ciowym, np. podkre ś limy swoisto ść celów wychowawczych w porównaniu z celami innych rodzajów wp ł ywów wywieranych na cz ł owieka Istniej ą pogl ą dy, ze wychowanie nie potrzebuje ż adnych celów, zak ł adanie celów jest nieuprawnione i ingeruje w naturalny rozwój, nie mo ż na decydowa ć za drug ą osob ę – wychowanie niedyrektywne

22 Trwa ł o ść zmian – miar ą skuteczno ś ci dzia ł ania wychowawczego jest jego wzgl ę dna trwa ł o ść zmian w psychice, jest ona niestety bardzo trudna do rzetelnego pomiaru. Ukierunkowania zmian – kryterium to polega na stwierdzeniu, czy zmiany zachodz ą ce w psychice pod wp ł ywem wychowania s ą zmianami ukierunkowanymi i dokonuj ą si ę w po żą danym kierunku, dostosowanym do celów i warto ś ci wychowawczych. Kierunek tych zmian jest progresywny, tzn., ż e pozwala na poszerzanie pola swojej aktywno ś ci i ulepszanie jako ś ci jego dzia ł ania.

23 Wychowanie EnkulturyzacjaSocjalizacjaPersonalizacja Rozwój Uczenie si ę


Pobierz ppt "Definicje analityczne – odnosz ą si ę do s ł owa, które ju ż funkcjonuje w obiegu, wnikaj ą w to jak jest ono rozumiane. Definicje syntetyczne – projektuj."

Podobne prezentacje


Reklamy Google