Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty www.nauczyciele.org.pl

2 Kształcenie modułowe

3 Pojęcie modułu zostało też wprowadzone przez Międzynarodową Organizację Pracy. W wielojęzycznym słowniku terminów z zakresu technologii kształcenia, wydanym w 1986 roku przez UNESCO, moduł określany jest jako uporządkowany zestaw praktycznych działań kształcących (zazwyczaj w formie umożliwiającej samokształcenie), ukierunkowany na osiągnięcie kilku drobnych, ale związanych z sobą celów.

4 Jednostka modułowa Międzynarodowa Organizacja Pracy podaje definicję jednostki modułowej, uznając że jest to zbiór zidentyfikowanych zadań zawodowych i ich elementów. Za najistotniejsze cechy jednostek modułowych należy uznać fakt, że: każda jednostka modułowa stanowi odrębną całość, reprezentuje ogólnie przyjęty podział pracy, uczeń ma zdefiniowany cel, który jest mierzalny, zasadnicza treść jednostek modułowych jest transformowalna do różnych populacji uczniów.

5 Analiza literatury dydaktycznej pozwala uznać, że kształcenie modułowe w szczególności powoduje: po pierwsze, dostosowanie programów kształcenia do oczekiwań rynku pracy, po drugie, obniżenie kosztów kształcenia, po trzecie, ukształtowanie oczekiwanych umiejętności w krótkim czasie, po czwarte, indywidualizację procesu kształcenia.

6 Proces kształcenia modułowego jest w dużym stopniu związany z ideą kształcenia zintegrowanego, nie ma w nim podziału na zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne.

7 Elementami składowymi modułu są jednostki modułowe, które stanowią informację o czynnościach ucznia, który rozwiązuje konkretne zadania zawodowe. W strukturze jednostki modułowej wyróżnione są: etapy pracy – czynności umożliwiające realizację zadania, warunki umożliwiające wykonanie pracy – czynności, umiejętności ukształtowane w procesie pracy – wykonania czynności. Ponadto karta jednostki modułowej zawiera informacje na temat pomiaru dydaktycznego, a w szczególności rodzajów i sposobów kontroli osiągnięć uczniów.

8 Cele kształcenia: po pierwsze - pełnią zasadniczą rolę w planowaniu i organizacji procesu kształcenia, po drugie - dostarczają wskazówki dotyczące doboru i układu treści, po trzecie - wyznaczają czas kształcenia, po czwarte - stanowią o doborze środków i metod, które powinny być wykorzystywane w toczącym się procesie dydaktycznym.

9 Modułowe środki przekazu

10 Uczenie się jest procesem aktywnym, związanym z konstruowaniem wiedzy, a nie tylko procesem odbioru, związanym z redukowaniem. Środki dydaktyczne są nie tylko nośnikami informacji, ale przede wszystkim narzędziami, jakimi dysponuje człowiek w rozwijaniu swojego intelektu.

11 W nowym ujęciu technologii kształcenia coraz mniejsze znaczenie mają procedury manipulowania środowiskiem dydaktycznym, a coraz bardziej działania skupiają się na procedurach kierowania przetwarzaniem informacji przez uczącego się i jego interakcją z systemem kształcenia.

12 W literaturze pedagogicznej wiele miejsca poświęca się klasyfikacji środków dydaktycznych, ich funkcjom oraz procedurom doboru tych środków. Niektórzy autorzy funkcje środków dydaktycznych sprowadzają do: wizualizacji procesu kształcenia, ułatwienia procesów myślowych uczniów, pomocy w wykonywaniu przez uczniów ćwiczeń, kształtowaniu nawyków i sprawności praktycznego działania, eksponowania materiałów wywołujących przeżycia uczniów.

13 Analiza literatury dotycząca doboru i wykorzystania modułowych środków przekazu w organizowanym procesie kształcenia doprowadza do stwierdzenia, że jedna z podstawowych decyzji, którą musi podjąć nauczyciel przygotowując projekt zajęć dydaktycznych, dotyczy tego, jakich środków użyć jako nośnika dla składających się na proces kształcenia komunikatów i materiału bodźcowego - kierującego i podtrzymującego uwagę uczniów. Właściwości różnych środków dydaktycznych dają dość dużą swobodę w wyborze środków odpowiednich do danej sytuacji dydaktycznej.

14 Procedury doboru środków dydaktycznych powinny jednak doprowadzać do zastosowania tych środków, którymi najbardziej skutecznie można wesprzeć proces kształcenia. J. Moos uznaje, że zestawy środków dydaktycznych, niezbędne do organizowania i prowadzenia procesu kształcenia w systemie laboratoryjnym, powinny tworzyć: pomoce dydaktyczne płaszczyznowe i pomoce dydaktyczne przestrzenne, w tym statyczne i dynamiczne ( symulatory, modele, makiety itp.),

15 tekstowe materiały dydaktyczne (podręczniki, poradniki, normy techniczne i inne materiały instruktażowo – ćwiczeniowe), pozatekstowe źródła informacji (foliogramy, fazogramy, przeźrocza, filmy dydaktyczne), programy komputerowe, pakiety multimedialne, techniczne środki kształcenia (wizualne, audiowizualne, maszyny dydaktyczne, środki umożliwiające wykorzystanie komputera), dydaktyczne środki pracy (maszyny, urządzenia, narzędzia pracy, narzędzia pomiarowo-kontrolne).

16 W kształceniu modułowym standard wyposażenia technodydaktycznego należy sprowadzić do: po pierwsze - zbudowania stanowisk dydaktycznych (symulacyjnych, badawczych), po drugie – opracowania instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych, po trzecie - wyposażenia sali lekcyjnej w zestaw multimedialny do prezentacji różnych materiałów dydaktycznych,

17 po czwarte – umiejscowienie w pracowni- laboratorium podręcznej biblioteki technicznej i wyposażenie jej w aktualne normy techniczne, podręczniki, poradniki, prospekty, katalogi, prasę techniczną, projekty wykonane przez uczniów i inne źródła tekstowe związane merytorycznie z treściami kształcenia.

18 Kończąc rozważania szczegółowe dotyczące procedur stosowania modułowych środków przekazu można wytyczyć główne kierunki działań ukierunkowane na projektowanie i modernizację wyposażenia szkoły wdrażającej kształcenie modułowe. Wśród nich niewątpliwie należy wymienić: wizualizację treści kształcenia, tworzenie stanowisk symulacyjnych (badawczych) do kształtowania umiejętności ogólnozawodowych, umiejętności zawodowych i umiejętności specjalistycznych,

19 tworzenie stacji dydaktycznych do kształtowania zbioru umiejętności charakterystycznych dla danego profilu, opracowywanie pakietów edukacyjnych rozumianych jako zestaw materiałów metodycznych usprawniających organizację procesu kształcenia uczniów.

20 System kontroli i oceny osiągnięć uczniów w kształceniu modułowym

21 Badania efektywności kształcenia wymagają dokonania pomiaru uzyskanych przez uczniów wyników (efektów) kształcenia. Organizacja systemu kontroli i oceny osiągnięć uczniów w kształceniu modułowym powinna być prowadzona według następującego algorytmu: Badanie diagnostyczne (wstępne) – to badanie prowadzone przed rozpoczęciem procesu kształcenia w danym module.

22 Badanie kształtujące (bieżące) – to badanie prowadzone w trakcie procesu kształcenia, ukierunkowane na określenie relacji pomiędzy wiadomościami i umiejętnościami założonymi w celach modułu a rzeczywiście osiągniętymi przez uczniów. Badanie sumujące (końcowe) – to badanie prowadzone po zakończeniu procesu kształcenia w module.

23 Pomiar efektów kształcenia może być dokonany między innymi za pomocą: ustnego odpytywania uczniów, prac pisemnych, obserwacji sposobu wykonywania prac, analizy wytworów prac, zbierania dowodów osiągnięć uczniów.

24 Jedną z grup testów, mało jeszcze rozpoznaną w polskiej literaturze, a konieczną do stosowania w kształceniu modułowym stanowią testy praktyczne. B. Niemierko rozróżnia w nich trzy formy zadań:

25 Zadanie - typu próba pracy – polega na wykonaniu przez ucznia czynności zawodowych na rzeczywistym stanowisku pracy. Działania ucznia całkowicie lub w przeważającej części oceniane są na podstawie wytworu. Zadanie zawodowe zaopatrzone jest zwykle w kryteria oceny i klucz punktowania. B. Niemierko uznaje, że działania sprowadzające się do wykonania wytworu mogą odbywać się również w warunkach pozaszkolnych.

26 Zadanie - nisko symulowane – polega na wykonaniu przez ucznia działań praktycznych w warunkach zbliżonych do warunków rzeczywistych. Udział symulacji w zadaniach tych powinien być niewielki.

27 Zadanie - wysoko symulowane – polega na wykonaniu działań praktycznych w sytuacjach umownych, w warunkach całkowicie sztucznych. Uczeń musi posłużyć się pewną wyobraźnią ukierunkowaną na wykonanie postawionego zadania. W zadaniach wysoko symulowanych mogą występować inscenizacje, gry dydaktyczne, działania na modelach i inne.

28 Ewaluacja dydaktyczna

29 Narzędzia pomiaru dydaktycznego stanowią podstawę do przeprowadzenia badań kształtujących i określenia relacji pomiędzy założonymi celami kształcenia (opisanymi w module i wyrażonymi w kategorii zachowań końcowych uczniów) a wiadomościami i umiejętnościami rzeczywiście ukształtowanymi w trakcie procesu kształcenia w module.

30 Badania te stanowią podstawę ewaluacji dydaktycznej, która rozumiana jest jako proces oceniająco - decyzyjny, ukierunkowany na niwelowanie niepowodzeń dydaktycznych uczniów a dzięki temu podwyższenie jakości kształcenia.

31 Po dokonaniu pomiaru dydaktycznego należy dokonać analizy ilościowej i jakościowej wyników. Analiza ta powinna doprowadzić np. do ustalenia listy umiejętności sprawiających uczniom szczególne trudności. Proces ten powinien również stanowić podstawę wnioskowania metodycznego nauczycieli, ukierunkowanego przede wszystkim na motywowanie uczniów do skutecznego uczenia się.

32 Działania związane z tym procesem powinny być ukierunkowane przede wszystkim na: uświadamianie uczniom celów kształcenia, stosowanie metod aktywizujących uczniów, a w szczególności metody projektów, stosowanie modułowych środków przekazu wizualizujących proces kształcenia oraz takich środków, które będą wchodziły w interakcję z uczniem,

33 prowadzenie zajęć w systemie laboratoryjnym, tworzenie stanowisk badawczych, symulacyjnych, opracowanie instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych, organizowanie procesu samokształcenia kierowanego, np. poprzez opracowanie kart do samokształcenia kierowanego,

34 opracowanie innych materiałów metodycznych, wspierających proces kształcenia w tym module, stosowanie różnych form organizacyjnych pracy uczniów, doskonalenie nauczycielskiego systemu oceniania. Działania te powinny w dużej mierze doprowadzić do zniwelowania niepowodzeń dydaktycznych uczniów.

35 Dziękuję za uwagę

36 BIURO PROJEKTU Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 70-236 Szczecin tel.: 091/435 06 29 e-mail: biuro@nauczyciele.org.pl www.nauczyciele.org.pl


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google