Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"— Zapis prezentacji:

1 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Innowacyjne rozwiązania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Gdyni 11 luty 2010 r

2 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

3 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Kolejne programy, które są w trakcie tworzenia: Gminny Program Wsparcia Dziecka i Rodziny Gdyński Program Aktywizacji i Wsparcia Seniorów Program Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Na bieżąco aktualizowany jest Powiatowy program na rzecz wzrostu zatrudnienia i spójności społecznej

4 Biuro Porad Obywatelskich
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Działania realizowane w Gdyni nakierowane na pomoc osobom uwikłanym w przemoc Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Interwencje - Psychoterapia - Grupa psychoedukacyjna Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Grupa terapeutyczna - Terapia indywidualna - Poradnictwo prawne Biuro Porad Obywatelskich

5 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
W ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Zespół Placówek Specjalistycznych - Psychoterapia indywidualna – SOW - Psychoterapia systemowa – SOW - Zajęcia socjoterapeutyczne – OW i SPWD - Warsztaty reintegracji – OW i SPWD Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie - Całodobowe wsparcie w formie noclegu i pracy socjalnej na okres do 3 m-cy Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc - Pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy - Zajęcia grupowe - Zajęcia indywidualne

6 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne - Poradnictwo prawne - Wsparcie finansowe - Praca socjalna/ asystentura Wyjazdowe i Rejonowe Zespoły Interdyscyplinarne - Podejmowanie interwencji lub planowanych działań w środowisku

7 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zespoły Interdyscyplinarne Wyjazdowe Zespoły Interdyscyplinarne, w skład których wchodzą: pracownik socjalny, strażnik miejski i policjant funkcjonują w Gdyni od 1999r. a współpraca pomiędzy wspomnianymi służbami została usankcjonowana podpisaniem Porozumienia pomiędzy MOPS a KMP w 2005r Celem wspólnych wizyt w środowiskach jest przeciwdziałanie patologiom oraz wzmocnienie udzielanego wsparcia rodzinom w kryzysie, a także kontrolowanie miejsc znanych z przebywania osób bezdomnych, żebrzących. W 2009 r. funkcjonowało 7 Zespołów, które wykonały 61 wyjazdów, w trakcie których dokonano łącznie 317 wizyt w środowiskach. Zgłoszenia dotyczące odwiedzanych środowisk przyjmowane były głównie od pracowników socjalnych (178 zgłoszeń) i policjantów (94 zgłoszeń),

8 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Głównymi przyczynami interwencji były: problem alkoholowy w rodzinie (108 środowisk), przemoc w rodzinie (83 środowiska), niewydolność wychowawcza (62 środowiska), W wyniku interwencji najczęściej podejmowanymi działaniami było: objęcie nadzorem przez dzielnicowego KP (60 osób), skierowanie wniosków do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodziny (24 wnioski), skierowanie osób do Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień (26 osób) lub Biura Porad Obywatelskich (15 osób), skierowanie do Centrum Zdrowia Psychicznego (4 osoby).

9 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Rejonowe Zespoły Interdyscyplinarne - uzupełniają działania Zespołów Wyjazdowych pod kątem wsparcia specjalistycznego (w skład zespołów wchodzi m. in. pedagog, psycholog, pracownik socjalny, prawnik, kurator zawodowy, lekarz, pielęgniarka środowiskowa). Celem spotkań zespołów jest zintegrowanie działań instytucji lokalnych w niesieniu pomocy oraz zwiększenie ich efektywności. Każdorazowo na spotkaniach RZI omawiane są indywidualne przypadki rodzin potrzebujących wsparcia, następuje wymiana informacji pomiędzy członkami zespołu reprezentującymi różne instytucje i specjalności, a w miarę potrzeb omawiane są akcje Wyjazdowych ZI. W 2009 r. 7 Rejonowych Zespołów Interdyscyplinarnych odbyło 35 spotkań, podczas których omówiono łącznie przypadki 226 rodzin (niektórych parokrotnie).

10 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Od 14 listopada 2007 roku działalność Zespołów koordynowana jest przez Powiatowy Zespół „Wspólnie Przeciw Patologiom”. Ta lokalna koalicja na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom społecznym skupia przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji, Sądu Rejonowego, Prokuratury Rejonowej, Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni, Wydziału Edukacji i Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Gdyni, Straży Miejskiej, Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako koordynatora prac Zespołu. W 2008 i 2009 r. odbyły się po dwie edycje warsztatów szkoleniowych pod hasłem ,,Przemocy STOP” ( Dorosłe ofiary przemocy domowej – skuteczna interwencja, Kobieta sprawcą przemocy, Dziecko krzywdzone – rozpoznawanie sygnałów krzywdzenia ) adresowane do członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Powiatowego Zespołu Wspólnie Przeciw Patologiom. W 2009r. rozpoczęto prace nad opracowaniem GPPPwR 

11 Etapy powstawania programu
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Etapy powstawania programu Opracowanie A N K I E T Y dotyczącej przygotowywanego gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Jakie działania związane z powiatowym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie powinny być podejmowane na terenie szkoły, przychodni, szpitala, placówki pomocy społecznej, ? Które z w/w działań realizowane są w szkole, przychodni, szpitalu, placówce służby zdrowia ? Proszę ocenić ( w skali od 1 do 5 pkt. ) działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie niżej wymienionych instytucji z terenu Gdyni: szkoły, placówki służby zdrowia, ośrodek pomocy społecznej, policja, prokuratura, sąd rodzinny, sad karny, inne jakie? Gdzie szkoła, przychodnia, szpital, placówka pomocy społecznej kieruje osoby doświadczając przemocy w rodzinie celem uzyskania pomocy psychologicznej i prawnej?

12 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
2. Opracowanie TABEL z podziałem na wiek dzieci oraz na wiek i płeć osób dorosłych dotyczących podejrzenia i stwierdzenia stosowania przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej , z którymi spotykają się przedstawiciele : edukacji, służby zdrowia, pomocy społecznej, policji, prokuratury, sądu, kościołów i związków wyznaniowych, OIK, OPITU, BPO, ZPS. 3. Opracowanie narzędzia badawczego – ankiety do barania relacji pomiędzy dziećmi a rodzicami

13 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Informacje zebrane w ankietach i tabelach oraz wyniki badań socjologicznych wykorzystano w GPPPwR opisując rozmiary przemocy Rozmiary zjawiska przemocy w rodzinie w świetle danych KMP dla miasta Gdyni z 2008 i 9 m-cy 2009r. Przeprowadzone interwencje ogółem Sporządzone notatki urzędowe NK – 522 Osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej -867 Sprawcy przemocy domowej ogółem -529 Dzieci obecne na miejscu interwencji – 231 Postępowania przygotowawcze z NK – 185 Przemoc w rodzinie w świetle statystyk Sądu Rejonowego w Gdyni skazanych – 55 Uniewinnionych – 11 sprawy w toku – 11 przekazane do innego sądu - 2

14 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Przemoc w rodzinie w świetle statystyk Prokuratury Rejonowej akty oskarżenia skierowane do sądu – 70 akty przygotowawcze zakończone postanowieniem o umorzeniu – 235 Dane pochodzące z : MOPS podejrzenie stosowania przemocy fizycznej – 553 osoby podejrzenie stosowania przemocy psychicznej – 878 osób podejrzenie stosowania przemocy ekonomicznej – 312 osób podejrzenie stosowania przemocy seksualnej – 81 osób Rozmiar przemocy stwierdzonej jest zdecydowanie niższy i wynosi odpowiednio: dla przemocy fizycznej – 261 osób dla przemocy psychicznej – 253 osoby dla przemocy ekonomicznej – 108 osób dla przemocy seksualnej – 15 osób

15 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
OPiTU wobec 279 osób wysnuto podejrzenie o stosowaniu przemocy fizycznej, wobec 559 osób wysnuto podejrzenie o stosowaniu przemocy psychicznej, wobec 130 osób wysnuto podejrzenie stosowania przemocy ekonomicznej, wobec 64 osób wysnuto podejrzenie stosowania przemocy seksualnej. SOW podejrzenie stosowania przemocy fizycznej – 179 osób podejrzenie stosowania przemocy psychicznej – 297 osób podejrzenie stosowania przemocy seksualnej – 52 osoby Przemoc ekonomiczna nie była badana OIK interwencje osobiste związane z przemocą – 456 interwencje telefoniczne związane z przemocą – 245

16 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Placówki służby zdrowia !!! W środowisku medycznym stwierdzono jedynie 4 przypadki stosowania przemocy fizycznej, 33 przypadki przemocy psychicznej oraz po 4 przypadki przemocy seksualnej i ekonomicznej Kościoły i związki wyznaniowe podejrzenie przemocy fizycznej określono wobec 156 osób podejrzenie przemocy psychicznej określono wobec – 223 osób podejrzenie przemocy seksualnej określono wobec – 6 osób podejrzenie przemocy ekonomicznej określono wobec – 31 osób Edukacja podejrzenie przemocy fizycznej dotyczy 262 osób do 18 rż. stwierdzenie - 141 podejrzenie przemocy psychicznej dotyczy 322 osób, stwierdzenie - 54 podejrzenie przemocy ekonomicznej dotyczy 31 osób, stwierdzenie - 20 podejrzenie przemocy seksualnej dotyczy 27 osób, stwierdzenie - 9

17 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych metodą kwestionariusza ankiety audytoryjnej w październiku i listopadzie 2009r. wśród 650 pełnoletnich maturzystów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych 70,3% badanych przyznało, że choć raz w życiu dostało od swoich rodziców „w skórę” najczęściej sprawcami dawania „w skórę” byli ojcowie – 74% ( matki 63,5%) 15% deklarowało, że dostało „w skórę” bez powodu 43% uważało, że danie „w skórę” dało zamierzony efekt Najczęstszą karą są klapsy , które w stosunku do swoich dzieci stosują matki – 63,3% jednak przemoc fizyczną w postaci bicia pasem bądź innym przedmiotem przez ubranie stosują ojcowie – 39% 17,6% uczniów przyznało, że ich matka przynajmniej raz zamknęła ich w pomieszczeniu, a 25,6% matek ciągnęło swoje dziecko za ucho

18 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Uciekanie się do przemocy fizycznej najczęściej miało miejsce w przedziale wiekowym między 7 a 13 rż – 56% wskazań 92% uczniów nie zwraca się do nikogo o pomoc w sytuacji stosowania wobec nich przemocy przez rodziców 90,8% uczniów stwierdziło, że rodzic stosujący przemoc fizyczną wobec swojego dziecka nie był pod wpływem alkoholu w opinii badanych – 46,2% uważa, że rodzic stosujący przemoc uważa, że to dobry środek wychowawczy 79,1% podało, że przyczyną stosowania przemocy było „pyskowanie”, 41% podało, że niewłaściwe zachowanie, a 39%, że kłamstwo 15% stwierdza, że występuje stosowanie przemocy jednego wobec drugiego rodzica 10,2% podaje, że dochodzi do przemocy w stosunku do ich rodzeństwa tylko 17,8% badanych osób stwierdziło, że nigdy nie słyszało o stosowaniu przez rodziców przemocy w stosunku do ich kolegów w opinii badanych matki częściej stosują przemoc psychiczną matki częściej niż ojcowie zabierają dzieciom ich własne pieniądze

19 Na podstawie zebranych danych określono cele i działania Programu
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na podstawie zebranych danych określono cele i działania Programu Cele strategiczne zgodne są z kierunkami rozwoju wsparcia społecznego zawartymi w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Priorytet 3. Dopełnienie rozwiązań systemowych i zakresu ofert wsparcia tak, aby żadna grupa nie była jej pozbawiona. Priorytet 4. Zwiększenie znaczenia profilaktyki w obszarze rozwiązywania problemów społecznych. Priorytet 5. Podniesienie innowacyjności systemu wsparcia społecznego. Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia profilaktyki w obszarze rozwiązywania problemów związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, 2. Poprawa jakości systemu pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie,

20 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Cele szczegółowe: Zwiększenie wiedzy i umiejętności sprzyjających życiu bez przemocy wśród mieszkańców Gdyni, Zwiększenie zaangażowania mężczyzn na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Określenie skali zjawiska przemocy w rodzinie w Gdyni oraz poziomu świadomości społecznej na temat tego zjawiska Zwiększenie umiejętności diagnozowania przemocy w rodzinie i podejmowania skutecznych interwencji przez przedstawicieli różnych instytucji, Wzrost udziału ofiar przemocy w dostępnych formach pomocy Wzrost liczby sprawców, wobec których podejmowane są działania interwencyjne i korekcyjne

21 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Określenie zadań wypełniających cele GPPPwR następowało będzie na początku każdego roku kalendarzowego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni. Zadania na rok 2010 organizowanie konferencji i włączanie się w kampanie społeczne na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( 2 x 350 osób; BW) stworzenie domeny „ zatrzymajprzemoc.pl” zawierającej dane gdyńskich instytucji pomagających osobom dotkniętym miedzy innymi przemocą domową ( 20 wejść dziennie - ok w skali roku) Przeprowadzenie badania socjologicznego dotyczącego stosowania przemocy seksualnej zarówno w stosunku do dzieci jak i dorosłych ( 400 dzieci, 600 osób dorosłych z podziałem na kobiety i dzieci)

22 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje pedagogów i nauczycieli oraz członków Zespołów Interdyscyplinarnych w zakresie umiejętności rozpoznawania sygnałów związanych z doznawaną przemocą ( 1 x 230, 1x70, 2x70) Realizacja warsztatów dla dzieci w wieku przedszkolnym, podnoszących świadomość właściwego postępowania wobec nieprawidłowych zachowań dorosłych ( 500 przedszkolaków – 10 przedszkoli po 50 przedszkolaków )

23 „Urodziłaś mnie do kochania nie do bicia…”
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Inauguracja realizacji Programy nastąpiła na Konferencji 8 lutego 2010r. „Urodziłaś mnie do kochania nie do bicia…” W konferencji wzięło udział 350 osób ( dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy i psycholodzy, szkolni, kierownicy placówek pomocy społecznej, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, kuratorzy, przedstawiciele sądu i prokuratury, policjanci i strażnicy miejscy, pracownicy placówek opiekuńczo wychowawczych) Temat konferencji wywołał bardzo duże zainteresowanie mediów.

24 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

25 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

26 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Podsumowanie działań związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie następować będzie jeden raz w roku w dniu 10 grudnia - jest to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka - kończący trwającą od 25 listopada Kampanię Biała Wstążka

27 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Kampania była preludium do będącego na ukończeniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

28 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w 70 gdyńskich autobusach i trolejbusach zawisły plakaty BW przypięto ok białych wstążeczek wzięło w niej udział ok uczniów zawodnicy rugby Arki Gdynia korporacje taksówkowe Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

29 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Przemocy S T O P ! Strach Trauma Obawa Pustka Spokój Troska Oparcie Pomoc

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Mirosława jezior MIEJSKIEGO OŚRODKA
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Mirosława jezior Dyrektor MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GDYNI


Pobierz ppt "Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google