Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elementy pracy koordynatora i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elementy pracy koordynatora i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej"— Zapis prezentacji:

1 Elementy pracy koordynatora i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
Zakopane, 3 kwietnia 2012 r. Zakopane, 3 kwietnia 2012 r.

2 Korzystanie z poniższego opracowania w innych prezentacjach jest dozwolone pod warunkiem wskazania autora, tytułu opracowania oraz źródła: Mirosław Sobkowiak, PCPR w Gostyniu/OSPiMOPR CENTRUM, „Elementy pracy koordynatora i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej”, VI Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, Zakopane r.

3 Okresowa ocena sytuacji dziecka umieszczonego
w rodzinnej pieczy zastępczej

4 Podstawy prawne: Ustawa z 9 czerwca 2011 r
Podstawy prawne: Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U - z późn. zm.

5 Organizator rodzinnej pieczy zastępczej – art. 76
Zadania: Nabór kandydatów na RZ Kwalifikowanie i opiniowanie kandydatów do RZ Organizowanie szkoleń dla kandydatów na RZ Organizowanie szkoleń dla RZ Pomoc dla RZ (w tym grupy wsparcia) Organizowanie wolontariatu Prowadzenie poradnictwa i terapii dla RZ, ich dzieci i dzieci umieszczonych w RZ Zapewnienie pomocy prawnej Okresowa ocena sytuacji dziecka w RZ

6 Organizator rodzinnej pieczy zastępczej – art. 76
Zadania: 10. Działalność diagnostyczno-konsultacyjna w celu pozyskiwania kandydatów na RZ, 11. Szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne dla osób będących RZ i dla rodziców biol. dzieci w RZ 12. Badania psycholog.-pedagogiczne kandydatów na RZ 13. Zapewnienie RZ poradnictwa wzmacniającego ich kompetencje i przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu 14. Coroczne sprawozdania do Starosty i Rady 15. Współpraca ze środowiskiem na rzecz Pieczy

7 Organizator rodzinnej pieczy zastępczej – art. 76
Zadania: 15. Zgłaszanie do Ośrodków Adopcyjnych dzieci z uregulowana sytuacja prawną 16. Organizowanie opieki na dzieckiem z RZ na czas urlopu lub zdarzenia losowego

8 art. 47 ust. 5 Organizator RPZ 5. Informacja co najmniej raz na pół roku do właściwego sądu o całokształcie sytuacji osobistej dziecka oraz o sytuacji rodziny dziecka

9 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – art. 77
-jeżeli nie został wyznaczony – jego zadania wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej Zadania: Pomoc RZ w realizowaniu pieczy zastępczej Przygotowanie planu pomocy dziecku Pomoc w nawiązaniu kontaktów m. RZ a RDDz. Zapewnianie RZ dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci Zgłaszanie do Ośrodków Adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacja prawną Udzielanie wsparcia usamodzielnianym Coroczne sprawozdania z efektów pracy do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

10 Szczegółowo ocenę sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej reguluje Rozdział 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

11 PRZYKŁADOWA PROCEDURA OCENY SYTUACJI DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ

12 ETAPY: 1 2 3 4 5 Zbieranie informacji, konsultacje
Ustalenie terminu i składu zespołu Zaproszenia 3 Posiedzenie oceniające 4 Opracowanie planu pomocy dziecku 5 Informacja do sądu

13 ETAPY: 6 7 8 9 (Ewentualna) informacja do ośrodka adopcyjnego
Informacje o zadaniach dla rodziny zastępczej, szkoły itp. 8 Realizacja planu pomocy 9 Sprawdzanie wdrażania planu (np. w czasie kolejnej oceny)

14 Własne dane – obserwacja, wywiad, analiza dokumentów
1 Zbieranie informacji, konsultacje Podstawy prawne: 1) art. 47 ust. 6, art. 128 – 131 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 2) art. 121 ust. 1 w powiązaniu z art. 120 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej ŹRÓDŁA INFORMACJI Placówki oświaty OPS-y Rodziny zastępcze Własne dane – obserwacja, wywiad, analiza dokumentów

15 Termin dogodny dla specjalistów i rodzin zastępczych
2 Ustalenie terminu i składu zespołu Zaproszenia Termin dogodny dla specjalistów i rodzin zastępczych

16 2 Harmonogram Ustalenie terminu i składu zespołu Zaproszenia
Dzień - data Godz. Dziecko Rodzina zastępcza Członkowie zespołu Wtorek 9.00 Jolanta Braś A.F. Nowak J. Jauk – ped. SP Z. Dasa – prac. socj. OPS 10.00 Marek Braś ……….. 11.00 Nina Kos B.S. Trak 14.00 Jacek Drun V. Jeco 16.00 Marcin Tyll G. Tyll Piątek Marek Nota J.K. Nota Iza Nota 16.30 Jola Gano F.R. Otras Czasochłonność - minimum godzina/1 dziecko – co drugi dzień – przerwa – maks. 5-6 dzieci dziennie – 100 dzieci = 2 miesiące

17 Skład zespołu m.in. 2 rodzina zastępcza pedagog, wychowawca psycholog
Ustalenie terminu i składu zespołu Zaproszenia rodzina zastępcza pedagog, wychowawca psycholog asystent rodziny/pracownik socjalny OPS przedstawiciel ośrodka adopcyjnego koordynator rodziny/pracownik socjalny ORPZ

18 3 Posiedzenie oceniające OCENA SYTUACJI DZIECKA UMIESZCZONEGO
W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE ….…… sporządzona w dniu ……………….. Imię (imiona) i nazwisko dziecka: …… Miejsce pobytu - rodzina zastępcza PP Adres Data urodzenia/wiek: ……………… / … … Adres przed umieszczeniem w pieczy ………………… Inne informacje ………………………………………….

19 3 Posiedzenie oceniające POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ
Okres pobytu: Nazwiska i imiona rodziców zastępczych/adres placówki opiekuńczo-wychowawczej + adres Od: do:

20 SYTUACJA RODZINNA DZIECKA
MATKA OJCIEC Rodzice (imię, nazwisko adres, data urodzenia) a) Pozbawienie (orzecz. sądu, data, sygn. akt) b) Ograniczenie (orzecz. sądu, data, sygn. akt) c) śmierć Sytuacja zawodowa Sytuacja zdrowotna Sytuacja mieszkaniowa Kontakty dziecka z rodzicami (m.in. częstotliwość, formy, miejsce) Alimenty (m.in. forma płatności, wysokość) Inne: (np. problem alkoholowy) Opinia możliwości powrotu dziecka do rodziny biologicznej (asystent/OPS)

21 SYTUACJA RODZINNA DZIECKA
Opiekun prawny (imię i nazwisko, adres, zakres opieki prawnej – orzecz. sądu w …; data i sygn. akt) Rodzeństwo dziecka (wiek, adres, uwagi istotne dla pracy z dzieckiem) Dziadkowie dziecka (wiek, adres, uwagi istotne dla pracy z dzieckiem)

22 STAN ZDROWIA DZIECKA: TAK* NIE Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności *okres obowiązywania Leczenie specjalistyczne Jeżeli TAK, podać jakie:…………………………………………… …………………………………………………………………………………….……………………………………

23 Do tabeli wpisywane są wnioski z pism z uwagami np. z placówek ośw.
ROZWÓJ DZIECKA (opis) wg rodziny zastępczej w opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w opinii innych specjalistów ROZWÓJ EMOCJONALNY (np. rozpoznaje i nazywa własne reakcje emocjonalne, potrafi pokonać reakcje lękowe, prawidłowo adaptuje się w szkole/przedszkolu, potrafi opanować emocje, zauważa przeżycia innych osób, radzi sobie w trudnych sytuacjach, inne, Wnioski końcowe: Do tabeli wpisywane są wnioski z pism z uwagami np. z placówek ośw.

24 Do tabeli wpisywane są wnioski z pism z uwagami np. z placówek ośw.
ROZWÓJ DZIECKA (opis) wg rodziny zastępczej w opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w opinii innych specjalistów ROZWÓJ SPOŁECZNY (np. relacje z dorosłymi; relacje z rówieśnikami; zna obowiązujące zasady dotyczące zgodnego współżycia z innymi; przestrzega obowiązujące zasady i normy; wyraża swoje oczekiwania; współdziała w grupie rówieśniczej; współpracuje w grupie rodzinnej/osób dorosłych; zna zasady utrzymania porządku; rozróżnia dobro od zła; inne; Wnioski końcowe: Do tabeli wpisywane są wnioski z pism z uwagami np. z placówek ośw.

25 Do tabeli wpisywane są uwagi też z pism w sprawie oceny dziecka
ROZWÓJ DZIECKA (opis) wg rodziny zastępczej w opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w opinii innych specjalistów ROZWÓJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ (np. równowaga ciała i koordynacja ruchów; reakcje na sygnał, znak, barwę, dźwięk; pokonywanie przeszkód; sprawność ruchowa/chód/gibkość; motoryka mała; postawa ciała; inne;) Wnioski końcowe: Do tabeli wpisywane są uwagi też z pism w sprawie oceny dziecka

26 Do tabeli wpisywane są uwagi też z pism w sprawie oceny dziecka
ROZWÓJ DZIECKA (opis) wg rodziny zastępczej w opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w opinii innych specjalistów ROZWÓJ POZNAWCZY (np. uwaga i koncentracja, pamięć długotrwała, pamięć krótkotrwała, myślenie na konkretach, myślenie abstrakcyjne, myślenie logiczne, myślenie analityczne, gotowość szkolna/zdolności uczenia się, inne,) Wnioski końcowe: Do tabeli wpisywane są uwagi też z pism w sprawie oceny dziecka

27 Do tabeli wpisywane są uwagi też z pism w sprawie oceny dziecka
ROZWÓJ DZIECKA (opis) wg rodziny zastępczej w opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w opinii innych specjalistów ROZWÓJ ZABAWY I ZAINTERESOWAŃ (przykładowe sfery do opisu dla poszczególnego wieku zostały wskazane w poniższych tabelach (na kolejnych slajdach) Wnioski końcowe: Do tabeli wpisywane są uwagi też z pism w sprawie oceny dziecka

28 ROZWÓJ ZABAWY i ZAINTERESOWAŃ: wiek niemowlęcy (0-1): 1.
Wodzenie wzrokiem za obiektem 2. Chwytanie przedmiotów 3. Zabawa przedmiotami, badanie ciężaru, kształtu, koloru, barwy, temperatury, powierzchni (gładzenie, obracanie, potrząsanie, uderzanie, wkładanie do ust itp.) 4. Inne: wiek wczesnodziecięcy (1-3) 1. Eksploracja nowych doznań 2. Odtwarza wcześniej poznane konstrukcje, naśladuje innych. Zabawa na „serio”. 3. Potrafi ułożyć przedmioty według rodzaju, wielkości, bada ich użyteczność np. otwiera i zamyka, napełnia i opróżnia 4. Bawi się wspólnie z innymi dziećmi. 5. Potrafi samodzielnie urozmaicać zabawę tematyczną, eksperymentuje np. wiaderko i piasek = babka 6. Potrafi zadecydować o wyborze roli. 7. Inne:

29 wiek przedszkolny (3-6) 1. Podejmuje zabawy konstrukcyjne i tematyczne. 2. Odtwarza wcześniej poznane konstrukcje, naśladuje innych. 3. Bawi się wspólnie z innymi dziećmi. 4. Potrafi samodzielnie urozmaicać zabawę tematyczną. 5. Potrafi zadecydować o wyborze roli. 6. Udział w grach i zabawach zespołowych. 7. Inne: wiek szkolny (6-12) 1. Podejmuje zabawy konstrukcyjne i tematyczne. 2. Odtwarza wcześniej poznane konstrukcje, naśladuje innych. 3. Bawi się wspólnie z innymi dziećmi. 4. Potrafi samodzielnie urozmaicać zabawę tematyczną. 5. Potrafi zadecydować o wyborze roli. 6. Udział w grach i zabawach zespołowych 7. Potrafi współzawodniczyć 8. Precyzuje swoje zainteresowania 9. Inne:

30 okres adolescencji (13-18 i więcej) 1.
Wykazuje zdolności organizacyjne 2. Potrafi rozwijać efektywną komunikację z innymi 3. Dokonuje krytycznych wyborów przyjaciół do zabawy i rozmowy 4. Określa i realizuje swoje zainteresowania 5. Inne: ..……… … …………..………………………… data, stanowisko i czytelny podpis osoby oceniającej

31 METODY PRACY Z DZIECKIEM (opis): Realizator
PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA DZIECKA Nazwa szkoły, do której dziecko uczęszcza (adres, telefon) Uwagi Klasa (nazwisko wychowawcy) Opóźnienia w realizacji obowiązku szkolnego (np. powtarzanie klasy, odroczenie, itp. ) Inne informacje ważne dla procesu kształcenia dziecka METODY PRACY Z DZIECKIEM (opis): Realizator

32 OCENA ZASADNOŚCI DALSZEGO POBYTU W PIECZY ZASTĘPCZEJ
Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………….. TAK NIE POZOSTAWIĆ W PIECZY ZASTĘPCZEJ ZGŁOSIĆ DO PRZYSPOSOBIENIA (OA) WNIOSKOWAĆ O POWRÓT DO RODZINY ZMIANA FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ WNIOSKOWAĆ O POZBAW. WŁADZY RODZ. (matka, ojciec) INNE

33 PLAN POMOCY DZIECKU: CEL DZIAŁANIA REALIZATOR TERMIN MONITORING

34 OPINIA ORGANIZATORA PIECZY ZASTĘPCZEJ:
Lista obecności członków zespołu Lp Imię i nazwisko Stanowisko Instytucja Podpis 1. 2. 3. 4. 5. 6. OPINIA ORGANIZATORA PIECZY ZASTĘPCZEJ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………… (Data, podpis Organizatora Pieczy Zastępczej)

35 Asystenta rodziny/pracownika socjalnego Koordynatora pieczy zastępczej
Wskazania do pracy z rodzicami biologicznymi: Lp. Cel Działanie Realizator Monitoring Podpisy: Ojca: Matki: Asystenta rodziny/pracownika socjalnego Koordynatora pieczy zastępczej

36 Obszar A: Wychowanie dziecka w poczuciu godności i wartości osobowej
Przykładowe działania do realizacji w planie pomocy dziecku (zgodnie z obszarami wskazanymi w art. 40 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej): Obszar A: Wychowanie dziecka w poczuciu godności i wartości osobowej Zapewnienie życia w stabilnym układzie rodzinnym Akceptacja dziecka takim, jakie jest Ustalenie form i zasad zwracania się dziecka do rodziców zastępczych Ustalanie zasad higieny osobistej i obowiązków dziecka w zakresie przestrzegania tej higieny na co dzień Ustalanie diety dziecka (np. słodycze) i pory spożywania posiłków Ustalenie obowiązków dziecka w codziennych pracach domowych Ustalenie pory oglądania TV i zabawy przy komputerze (czas i zasady korzystania) Itd. ……

37 Obszar B: Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych
Przykładowe działania do realizacji w planie pomocy dziecku: Obszar B: Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych Wybór i zgłoszenie dziecka do lekarza POZ Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego Wymiana informacji o stanie zdrowia dziecka z rodzicami biologicznymi Wskazanie rodzica uprawnionego do dostępu do dokumentacji medycznej i do decydowania w sprawach medycznych (ewentualny wniosek do sądu rodzinnego) Zapewnienie szczepień okresowych i badań kontrolnych okresowych (np. bilans zdrowia dziecka) Itp….

38 Przykładowe działania do realizacji w planie pomocy dziecku:
Obszar C: Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych Wybór szkoły Skompletowanie dokumentów i dostarczenie do danej szkoły Udział w wywiadówkach i zebraniach szkolnych Odprowadzanie dziecka na zajęcia szkolne i pozalekcyjne Udział w uroczystościach szkolnych Organizowanie lub umożliwienie dziecku udziału w korepetycjach Inne formy: ………………..

39 Obszar D: Zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań
Przykładowe działania do realizacji w planie pomocy dziecku: Obszar D: Zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań Otwartość na pytania dziecka i zabawę Zachęcanie do korzystania z różnorodnych możliwości edukacyjnych, pochwały Zgłoszenie dziecka na zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań, zajęcia sportowe, lekcje tańca, itp.) 4. Odprowadzanie dziecka na zajęcia pozalekcyjne 5. Udział w pokazach zdolności 6. Udział w imprezach kulturalnych i lokalnych 7. Itd. ……..

40 Przykładowe działania do realizacji w planie pomocy dziecku:
Obszar E: Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych, religijnych Zapewnienie bezpiecznego schronienia, odpoczynku, ochrony przed niebezpieczeństwem 2. Towarzyszenie dziecku i jego akceptacja 3. Wspólne spędzanie z dzieckiem czasu w czasie pracy (obowiązki domowe, rozrywka itp.) 4. Akceptacja dziecka, nawet w jego trudnych zachowaniach

41 Przykładowe działania do realizacji w planie pomocy dziecku:
Obszar E: cd. Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych, religijnych 5. Uczenie odpowiedzialności stosownie do możliwości rozwojowych (cierpliwość, wzorce osobowe) – zaczynając od drobnych zadań: odpowiedzialności za porządek na półce, w pokoju, za mycie naczyń, za własną higienę aż po odpowiedzialność za podejmowane decyzje 6. Kształtowanie poczucia niezależności (umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji – początkowo w drobnych sprawach, a następnie w wielu aspektach życia)

42 Przykładowe działania do realizacji w planie pomocy dziecku:
Obszar E: cd. Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych, religijnych 7. Zapewnienie dziecku odzieży i obuwia 8. Zapewnienie miejsca do spania, przechowywania odzieży, książek, zabawek i innych przedmiotów oraz miejsca do odrabiania lekcji 9. Określenie zasad samodzielności dziecka (np. robienie zakupów, wychodzenie do kolegów i koleżanek itp.) 10. Umożliwienie dziecku posiadania lub gromadzenia ulubionych przedmiotów, zabawek, fotografii rodzinnych itp. 11. Umożliwienie odbywania praktyk religijnych

43 Przykładowe działania do realizacji w planie pomocy dziecku:
Obszar F: Zapewnienie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka Przestrzeganie ustalonych zasad ochrony praw dziecka w rodzinie zastępczej, np. zakazu bicia dziecka Reagowanie na nieprzestrzeganie lub ograniczanie praw dziecka, w tym na nieprzestrzeganie ograniczeń praw rodziców biologicznych do dziecka i zgłaszanie koordynatorowi PZ naruszania tych zasad Itd. …….

44 Obszar G: Umożliwianie kontaktów z rodzicami innymi osobami bliskimi
Przykładowe działania do realizacji w planie pomocy dziecku: Obszar G: Umożliwianie kontaktów z rodzicami innymi osobami bliskimi Spotkania dziecka z matką i ojcem (w roku szkolnym, w czasie ferii, w czasie świat i innych szczególnych dni, np. urodziny dziecka) Zasady spotkań z rodzicami: odwożenie/przywożenie dziecka, sposób dokonywania zmian terminów spotkań/wizyt, ustalanie co dziecko może zabrać na spotkanie, zgoda na obciążanie dziecka obowiązkami, Spotkania dziecka z rodzeństwem, dziadkami, nowymi partnerami rodziców, innymi ważnymi dla dziecka osobami Inne formy kontaktów dziecka z rodzicami (np. zasady kontaktów telefonicznych, internetowych itp.)

45 Art. 131 1. Ocena sytuacji dziecka powinna być przeprowadzana w miarę potrzeb, jednak w przypadku dzieci w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co 3 miesiące, a w przypadku dzieci starszych nie rzadziej niż co 6 miesięcy. 2. Po dokonaniu oceny sytuacji dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej formułuje na piśmie opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, a następnie przekazuje ją do właściwego sądu. Art. 47 5. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej współpracuje z sądem oraz informuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, właściwy sąd o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz sytuacji rodziny dziecka. 6. W przypadku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej organizator rodzinnej pieczy zastępczej informuje właściwy sąd o możliwości powrotu dziecka do jego rodziny, załączając opinię asystenta rodziny i opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

46 Okresowa ocena rodziny zastępczej

47 Podstawy prawne oceny rodziny zastępczej
Art. 40, 128, 129, 132, 133,134 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ! Organizator RPZ dokonuje oceny rodziny pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej mu funkcji oraz jakości wykonywanej pracy

48 ETAPY: 1 2 3 4 5 Zbieranie informacji, konsultacje,
Ocena wstępna bez udziału rodziny 3 Ustalenie terminu i składu zespołu Zaproszenia 4 Posiedzenie oceniające Opracowanie planu pracy z rodziną 5 Informacja do sądu

49 ETAPY: 6 7 8 Realizacja planu pracy z rodziną
Monitoring wdrażania planu 8 Korekty planu (ewentualne)

50 Aktualne zaświadczenie lek.
1 Zbieranie informacji, konsultacje Konsultacje ORPZ z koordynatorem RPZ i asystentem rodziny/pracownikiem socjalnym OPS ŹRÓDŁA INFORMACJI Ocena dziecka/i OPS-y Placówki oświaty Aktualne zaświadczenie lek. Własne dane Dane środowiskowe

51 Propozycje (po analizie zebranych dokumentów i informacji): - oceny
2 Ocena wstępna Propozycje (po analizie zebranych dokumentów i informacji): - oceny - planu pracy z rodziną

52 Termin dogodny dla specjalistów i rodzin zastępczych
3 Ustalenie terminu i składu zespołu Zaproszenia Termin dogodny dla specjalistów i rodzin zastępczych Najczęściej popołudnia – minimum 1 godzina/ rodzinę – przerwa godzinna między spotkaniami – maks. 2 rodzinny dziennie = 2 miesiące (przy 70 rodzinach

53 Skład zespołu m.in. 3 rodzina zastępcza
Ustalenie terminu i składu zespołu Zaproszenia rodzina zastępcza ORPZ (psycholog, pedagog, pracownik socjalny, prawnik) asystent rodziny/pracownik socjalny OPS koordynator rodziny/pracownik socjalny ORPZ

54 4 Posiedzenie oceniające - analiza Dane Rodziny Zastępczej
Dane osobowe Matka Ojciec Uwagi Nazwisko Imię/imiona Data urodzenia Miejsce urodzenia PESEL Adres zamieszkania Stan cywilny Wykształcenie Zawód wykonywany /inne zawody Miejsce pracy Sposób wypełniania obowiązku alimentacyjnego

55 4 Posiedzenie oceniające - analiza
Dzieci biologiczne rodziców zastępczych Dane Dziecko Uwagi Nazwisko Imię/imiona Data i miejsce urodzenia PESEL Adres zamieszkania Szkoła/miejsce pracy

56 4 Posiedzenie oceniające - analiza Sytuacja ekonomiczna rodziny Dane
Matka Ojciec Uwagi Źródła dochodów rodziców zastępczych Wysokość dochodów Stopień zaspokojenia potrzeb życiowych Warunki bytowe/standard życia

57 4 Posiedzenie oceniające - analiza Sytuacja mieszkaniowa rodziny Uwagi
Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (własność, najem, itp.) Typ lokalu (dom jednorodzinny, mieszkanie, itp.) Powierzchnia użytkowa Liczba pomieszczeń/w tym sanitarnych Wyposażenie lokalu mieszkalnego Wyposażenie pomieszczeń dla dzieci Bariery architektoniczne Inne

58 4 Posiedzenie oceniające - analiza Sytuacja zdrowotna rodziny
Matka Ojciec Uwagi Przebyte/aktualne schorzenia mające wpływ na funkcjonowanie w życiu codziennym Współistniejące schorzenia Podejrzenia dotyczące stanu zdrowia Stopień i rodzaj niepełnosprawności

59 4 Posiedzenie oceniające - analiza
Przygotowanie metodyczne do sprawowania funkcji rodziny zastępczej Uwagi Okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej (np. liczba dzieci) Doświadczenie merytoryczne (np. praca zawodowa, wykształcenie) Zakres ukończonych szkoleń (np. terminy) Ocena przygotowania metodycznego (opisowa) – koordynatora ROZ (obserwacje, informacje z placówe oświatowych) Inne

60 4 Posiedzenie oceniające - ocena
Karta oceny/samooceny jakości sprawowania pieczy zastępczej (opisowa) Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie poprzez: Ocena ORPZ, KRPZ i Asystenta Rodziny Samoocena rodziny Uwa-gi A. Traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej (np. akceptowanie dziecka bez względu na zachowania, kształtowanie odpowiedzialności – odpowiednio do możliwości, kształtowanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji, ustalenie i egzekwowanie form i zasad zwracania się dziecka do rodziców zastępczych; ustalanie i egzekwowanie zasad higieny osobistej i obowiązków dziecka w zakresie przestrzegania tej higieny na co dzień; ustalanie i egzekwowanie diety dziecka (np. słodycze) i pory spożywania posiłków; ustalenie i egzekwowanie obowiązków dziecka w codziennych pracach domowych; ustalenie i egzekwowanie pory oglądania TV i zabawy przy komputerze (czas i zasady korzystania); inne)

61 4 Posiedzenie oceniające - ocena
Karta oceny/samooceny jakości sprawowania pieczy zastępczej (opisowa) Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie poprzez: Ocena ORPZ, KRPZ i Asystenta Rodziny Samoocena rodziny Uwa-gi B. Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych (np. wybór i zgłoszenie dziecka do lekarza POZ; zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego; wymiana informacji o stanie zdrowia dziecka z rodzicami biologicznymi oraz innymi specjalistami; Wskazanie rodzica uprawnionego do dostępu do dokumentacji medycznej i do decydowania w sprawach medycznych (ewentualny wniosek do sądu rodzinnego); zapewnienie szczepień okresowych i badań kontrolnych okresowych (np. bilans zdrowia dziecka); inne: ...)

62 4 Posiedzenie oceniające - ocena
Karta oceny/samooceny jakości sprawowania pieczy zastępczej (opisowa) Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie poprzez: Ocena ORPZ, KRPZ i Asystenta Rodziny Samoocena rodziny Uwa-gi C. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych (np. wybór szkoły; skompletowanie dokumentów i dostarczenie do danej szkoły; udział w wywiadówkach i zebraniach szkolnych; wspólna nauka z dzieckiem; odprowadzanie dziecka na zajęcia szkolne i pozalekcyjne; organizowanie lub umożliwienie dziecku udziału w korepetycjach; inne: …)

63 4 Posiedzenie oceniające - ocena
Karta oceny/samooceny jakości sprawowania pieczy zastępczej (opisowa) Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie poprzez: Ocena ORPZ, KRPZ i Asystenta Rodziny Samoocena rodziny Uwa-gi D. Zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań (np. rozwijanie przez wspólną zabawę, otwartość na pytania, zgłoszenie dziecka na zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań, zajęcia sportowe, lekcje tańca, itp.); odprowadzanie dziecka na zajęcia pozalekcyjne; udział w pokazach zdolności; udział w imprezach kulturalnych i lokalnych; wspólne spędzanie czasu na rozwijaniu konkretnych uzdolnień/zainteresowań; inne: ….)

64 4 Posiedzenie oceniające - ocena
Karta oceny/samooceny jakości sprawowania pieczy zastępczej (opisowa) Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie poprzez: Ocena ORPZ, KRPZ i Asystenta Rodziny Samoocena rodziny Uwa-gi E. Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych, religijnych (np. zapewnienie bezpiecznego schronienia i ochrony przed niebezpieczeństwem, poświęcanie dziecku czasu zabawę i pracę, na zapewnienie dziecku odzieży i obuwia; zapewnienie miejsca do spania, przechowywania odzieży, książek, zabawek i innych przedmiotów oraz miejsca do odrabiania lekcji; określenie zasad samodzielności dziecka (np. robienie zakupów, wychodzenie do kolegów i koleżanek itp.); umożliwienie dziecku posiadania lub gromadzenia ulubionych przedmiotów, zabawek, fotografii rodzinnych itp.; umożliwienie odbywania praktyk religijnych; inne: …)

65 4 Posiedzenie oceniające - ocena
Karta oceny/samooceny jakości sprawowania pieczy zastępczej (opisowa) Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie poprzez: Ocena ORPZ, KRPZ i Asystenta Rodziny Samoocena rodziny Uwa-gi F. Zapewnienie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka (np. przestrzeganie ustalonych zasad ochrony praw dziecka w rodzinie zastępczej, np. zakazu bicia dziecka; reagowanie na nieprzestrzeganie lub ograniczanie praw dziecka, w tym na nieprzestrzeganie ograniczeń praw rodziców biologicznych do dziecka i zgłaszanie koordynatorowi RPZ naruszania tych zasad; inne: ….)

66 4 Posiedzenie oceniające - ocena
Karta oceny/samooceny jakości sprawowania pieczy zastępczej (opisowa) Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie poprzez: Ocena ORPZ, KRPZ i Asystenta Rodziny Samoocena rodziny Uwa-gi G. Umożliwianie kontaktów z rodzicami i innymi osobami bliskimi (np. spotkania dziecka z matką i ojcem (w roku szkolnym, w czasie ferii, w czasie świat i innych szczególnych dni, np. urodziny dziecka); zasady spotkań z rodzicami: odwożenie/przywożenie dziecka, sposób dokonywania zmian terminów spotkań/wizyt, ustalanie co dziecko może zabrać na spotkanie, zgoda na obciążanie dziecka obowiązkami; spotkania dziecka z rodzeństwem, dziadkami, nowymi partnerami rodziców, innymi ważnymi dla dziecka osobami; inne formy kontaktów dziecka z rodzicami (np. telefoniczne, internetowe itp.); inne: …)

67 4 Posiedzenie oceniające - ocena H. Inne
Karta oceny/samooceny jakości sprawowania pieczy zastępczej (opisowa) Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie poprzez: Ocena ORPZ, KRPZ i Asystenta Rodziny Samoocena rodziny Uwa-gi H. Inne 1. Realizacja obowiązku i prawa wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem, jego reprezentowania, w szczególności dochodzenia świadczeń alimentacyjnych (art.1121 §1 krio) Współpraca rodziny i wymiana informacji z PCPR w Gostyniu, Organizatorem RPZ, Koordynatorem RPZ, korzystanie ze szkoleń organizowanych przez ww. …) 3. Inne uwagi o rodzinie istotne dla jej oceny: …)

68 OCENA ORGANIZATORA PIECZY ZASTĘPCZEJ:
Lista obecności członków zespołu Lp Imię i nazwisko Stanowisko Instytucja Podpis 1. 2. 3. 4. 5. 6. OCENA ORGANIZATORA PIECZY ZASTĘPCZEJ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………… (Data, podpis Organizatora Pieczy Zastępczej)

69 4 Posiedzenie oceniające - ocena
Wskazania do pracy z rodziną zastępczą (np. kontrakt socjalny) Wskazanie Termin Realizator Monitoring 4. ….. 5. ….. 6. ….. Podpisy rodziców zastępczych Podpis Organizatora RPZ Podpis Koordynatora RPZ

70 W prezentacji wykorzystano:
Materiały PCPR w Gostyniu opracowane przez: Alicję Datę – psychologa, specjalistę pracy socjalnej, Natalię Hajnsz – pedagoga, specjalistę pracy socjalnej, Mirosława Sobkowiaka – specjalistę pomocy psychologicznej, pedagoga rodzinnego 2. Materiały Anny Kłos - za: „Problemy społeczne” nr 1/2012 r. s

71 Dziękuję za uwagę Mirosław Sobkowiak pcpr@gostyn.pl


Pobierz ppt "Elementy pracy koordynatora i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google