Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakopane, 3 kwietnia 2012 r. 1 Elementy pracy koordynatora i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej Zakopane, 3 kwietnia 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakopane, 3 kwietnia 2012 r. 1 Elementy pracy koordynatora i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej Zakopane, 3 kwietnia 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Zakopane, 3 kwietnia 2012 r. 1 Elementy pracy koordynatora i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej Zakopane, 3 kwietnia 2012 r.

2 Korzystanie z poniższego opracowania w innych prezentacjach jest dozwolone pod warunkiem wskazania autora, tytułu opracowania oraz źródła: Mirosław Sobkowiak, PCPR w Gostyniu/OSPiMOPR CENTRUM, Elementy pracy koordynatora i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, VI Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, Zakopane 2-5.04.2012 r. 2

3 Część 1: Okresowa ocena sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej 3

4 Podstawy prawne: Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 4 Dz.U.2011.149.887 - z późn. zm.

5 Organizator rodzinnej pieczy zastępczej – art. 76 Zadania: 1.Nabór kandydatów na RZ 2.Kwalifikowanie i opiniowanie kandydatów do RZ 3.Organizowanie szkoleń dla kandydatów na RZ 4.Organizowanie szkoleń dla RZ 5.Pomoc dla RZ (w tym grupy wsparcia) 6.Organizowanie wolontariatu 7.Prowadzenie poradnictwa i terapii dla RZ, ich dzieci i dzieci umieszczonych w RZ 8.Zapewnienie pomocy prawnej 9.Okresowa ocena sytuacji dziecka w RZ 5

6 Organizator rodzinnej pieczy zastępczej – art. 76 Zadania: 10. Działalność diagnostyczno-konsultacyjna w celu pozyskiwania kandydatów na RZ, 11. Szkolenie i wspieranie psychologiczno- pedagogiczne dla osób będących RZ i dla rodziców biol. dzieci w RZ 12. Badania psycholog.-pedagogiczne kandydatów na RZ 13. Zapewnienie RZ poradnictwa wzmacniającego ich kompetencje i przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu 14. Coroczne sprawozdania do Starosty i Rady 15. Współpraca ze środowiskiem na rzecz Pieczy 6

7 Organizator rodzinnej pieczy zastępczej – art. 76 Zadania: 15. Zgłaszanie do Ośrodków Adopcyjnych dzieci z uregulowana sytuacja prawną 16. Organizowanie opieki na dzieckiem z RZ na czas urlopu lub zdarzenia losowego 7

8 art. 47 ust. 5 Organizator RPZ 5. Informacja co najmniej raz na pół roku do właściwego sądu o całokształcie sytuacji osobistej dziecka oraz o sytuacji rodziny dziecka 8

9 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – art. 77 -jeżeli nie został wyznaczony – jego zadania wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej 1.Zadania: a)Pomoc RZ w realizowaniu pieczy zastępczej b)Przygotowanie planu pomocy dziecku c)Pomoc w nawiązaniu kontaktów m. RZ a RDDz. d)Zapewnianie RZ dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci e)Zgłaszanie do Ośrodków Adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacja prawną f)Udzielanie wsparcia usamodzielnianym g)Coroczne sprawozdania z efektów pracy do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 9

10 Szczegółowo ocenę sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej reguluje Rozdział 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 10

11 PRZYKŁADOWA PROCEDURA OCENY SYTUACJI DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ 11

12 1 Zbieranie informacji, konsultacje 2 Ustalenie terminu i składu zespołu Zaproszenia 3 Posiedzenie oceniające 4 Opracowanie planu pomocy dziecku 5 Informacja do sądu ETAPY: 12

13 6 (Ewentualna) informacja do ośrodka adopcyjnego 7 Informacje o zadaniach dla rodziny zastępczej, szkoły itp. 8 Realizacja planu pomocy 9 Sprawdzanie wdrażania planu (np. w czasie kolejnej oceny) ETAPY: 13

14 1 Zbieranie informacji, konsultacje Podstawy prawne: 1) art. 47 ust. 6, art. 128 – 131 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 2) art. 121 ust. 1 w powiązaniu z art. 120 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej ŹRÓDŁA INFORMACJI OPS-y Placówki oświaty Rodziny zastępcze Własne dane – obserwacja, wywiad, analiza dokumentów 14

15 Ustalenie terminu i składu zespołu Zaproszenia 2 Termin dogodny dla specjalistów i rodzin zastępczych 15

16 Ustalenie terminu i składu zespołu Zaproszenia 2 16 Harmonogram Dzień - data Godz.DzieckoRodzina zastępcza Członkowie zespołu Wtorek9.00Jolanta BraśA.F. Nowak J. Jauk – ped. SP Z. Dasa – prac. socj. OPS Wtorek10.00Marek BraśA.F. Nowak……….. Wtorek11.00Nina KosB.S. Trak……….. Wtorek14.00Jacek DrunV. Jeco……….. Wtorek16.00Marcin TyllG. Tyll……….. Piątek10.00Marek NotaJ.K. Nota……….. Piątek11.00Iza NotaJ.K. Nota……….. Piątek16.30Jola GanoF.R. Otras……….. Czasochłonność - minimum godzina/1 dziecko – co drugi dzień – przerwa – maks. 5-6 dzieci dziennie – 100 dzieci = 2 miesiące

17 Ustalenie terminu i składu zespołu Zaproszenia 2 Skład zespołu m.in. 1.rodzina zastępcza 2.pedagog, wychowawca 3.psycholog 4.asystent rodziny/pracownik socjalny OPS 5.przedstawiciel ośrodka adopcyjnego 6.koordynator rodziny/pracownik socjalny ORPZ 17

18 Posiedzenie oceniające 3 OCENA SYTUACJI DZIECKA UMIESZCZONEGO W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE ….…… sporządzona w dniu ……………….. Imię (imiona) i nazwisko dziecka: ……..................................... Miejsce pobytu - rodzina zastępcza PP................................... Adres........................................................................................ Data urodzenia/wiek: ………………...... / …..........… Adres przed umieszczeniem w pieczy ………………… Inne informacje …………………………………………. 18

19 Posiedzenie oceniające 3 POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ Okres pobytu:Nazwiska i imiona rodziców zastępczych/adres placówki opiekuńczo-wychowawczej + adres Od:do: 19

20 SYTUACJA RODZINNA DZIECKA MATKAOJCIEC Rodzice (imię, nazwisko adres, data urodzenia) a) Pozbawienie (orzecz. sądu, data, sygn. akt) b) Ograniczenie (orzecz. sądu, data, sygn. akt) c) śmierć Sytuacja zawodowa Sytuacja zdrowotna Sytuacja mieszkaniowa Kontakty dziecka z rodzicami (m.in. częstotliwość, formy, miejsce) Alimenty (m.in. forma płatności, wysokość) Inne: (np. problem alkoholowy) Opinia możliwości powrotu dziecka do rodziny biologicznej (asystent/OPS) 20

21 SYTUACJA RODZINNA DZIECKA Opiekun prawny (imię i nazwisko, adres, zakres opieki prawnej – orzecz. sądu w …; data i sygn. akt) Rodzeństwo dziecka (wiek, adres, uwagi istotne dla pracy z dzieckiem) Dziadkowie dziecka (wiek, adres, uwagi istotne dla pracy z dzieckiem) 21

22 STAN ZDROWIA DZIECKA:TAK*NIE Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności *okres obowiązywania Leczenie specjalistyczne Jeżeli TAK, podać jakie:……………………………………………................. …………………………………………………………… ……………………….…………………………………… 22

23 ROZWÓJ DZIECKA (opis) wg rodziny zastępczej w opinii koordynator a rodzinnej pieczy zastępczej w opinii innych specjalist ów ROZWÓJ EMOCJONALNY (np. rozpoznaje i nazywa własne reakcje emocjonalne, potrafi pokonać reakcje lękowe, prawidłowo adaptuje się w szkole/przedszkolu, potrafi opanować emocje, zauważa przeżycia innych osób, radzi sobie w trudnych sytuacjach, inne, Wnioski końcowe: 23 Do tabeli wpisywane są wnioski z pism z uwagami np. z placówek ośw.

24 ROZWÓJ DZIECKA (opis) wg rodziny zastępczej w opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w opinii innych specjalistó w ROZWÓJ SPOŁECZNY (np. relacje z dorosłymi; relacje z rówieśnikami; zna obowiązujące zasady dotyczące zgodnego współżycia z innymi; przestrzega obowiązujące zasady i normy; wyraża swoje oczekiwania; współdziała w grupie rówieśniczej; współpracuje w grupie rodzinnej/osób dorosłych; zna zasady utrzymania porządku; rozróżnia dobro od zła; inne; Wnioski końcowe: Do tabeli wpisywane są wnioski z pism z uwagami np. z placówek ośw. 24

25 ROZWÓJ DZIECKA (opis) wg rodziny zastępczej w opinii koordynator a rodzinnej pieczy zastępczej w opinii innych specjalist ów ROZWÓJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ (np. równowaga ciała i koordynacja ruchów; reakcje na sygnał, znak, barwę, dźwięk; pokonywanie przeszkód; sprawność ruchowa/chód/gibkość; motoryka mała; postawa ciała; inne;) Wnioski końcowe: Do tabeli wpisywane są uwagi też z pism w sprawie oceny dziecka 25

26 ROZWÓJ DZIECKA (opis) wg rodziny zastępczej w opinii koordynator a rodzinnej pieczy zastępczej w opinii innych specjalist ów ROZWÓJ POZNAWCZY ( np. uwaga i koncentracja, pamięć długotrwała, pamięć krótkotrwała, myślenie na konkretach, myślenie abstrakcyjne, myślenie logiczne, myślenie analityczne, gotowość szkolna/zdolności uczenia się, inne,) Wnioski końcowe: Do tabeli wpisywane są uwagi też z pism w sprawie oceny dziecka 26

27 ROZWÓJ DZIECKA (opis) wg rodziny zastępczej w opinii koordynator a rodzinnej pieczy zastępczej w opinii innych specjalist ów ROZWÓJ ZABAWY I ZAINTERESOWAŃ ( przykładowe sfery do opisu dla poszczególnego wieku zostały wskazane w poniższych tabelach (na kolejnych slajdach) Wnioski końcowe: Do tabeli wpisywane są uwagi też z pism w sprawie oceny dziecka 27

28 wiek niemowlęcy (0-1): 1.Wodzenie wzrokiem za obiektem 2.Chwytanie przedmiotów 3.Zabawa przedmiotami, badanie ciężaru, kształtu, koloru, barwy, temperatury, powierzchni (gładzenie, obracanie, potrząsanie, uderzanie, wkładanie do ust itp.) 4.Inne: ROZWÓJ ZABAWY i ZAINTERESOWAŃ: 28 wiek wczesnodziecięcy (1-3) 1.Eksploracja nowych doznań 2.Odtwarza wcześniej poznane konstrukcje, naśladuje innych. Zabawa na serio. 3.Potrafi ułożyć przedmioty według rodzaju, wielkości, bada ich użyteczność np. otwiera i zamyka, napełnia i opróżnia 4.Bawi się wspólnie z innymi dziećmi. 5.Potrafi samodzielnie urozmaicać zabawę tematyczną, eksperymentuje np. wiaderko i piasek = babka 6.Potrafi zadecydować o wyborze roli. 7. Inne:

29 wiek przedszkolny (3-6) 1.Podejmuje zabawy konstrukcyjne i tematyczne. 2.Odtwarza wcześniej poznane konstrukcje, naśladuje innych. 3.Bawi się wspólnie z innymi dziećmi. 4.Potrafi samodzielnie urozmaicać zabawę tematyczną. 5.Potrafi zadecydować o wyborze roli. 6.Udział w grach i zabawach zespołowych. 7.Inne: 29 wiek szkolny (6-12) 1.Podejmuje zabawy konstrukcyjne i tematyczne. 2.Odtwarza wcześniej poznane konstrukcje, naśladuje innych. 3.Bawi się wspólnie z innymi dziećmi. 4.Potrafi samodzielnie urozmaicać zabawę tematyczną. 5.Potrafi zadecydować o wyborze roli. 6.Udział w grach i zabawach zespołowych 7.Potrafi współzawodniczyć 8.Precyzuje swoje zainteresowania 9.Inne:

30 okres adolescencji (13-18 i więcej) 1.Wykazuje zdolności organizacyjne 2.Potrafi rozwijać efektywną komunikację z innymi 3.Dokonuje krytycznych wyborów przyjaciół do zabawy i rozmowy 4.Określa i realizuje swoje zainteresowania 5.Inne:..………........….........…………..…………………………........................ data, stanowisko i czytelny podpis osoby oceniającej 30

31 PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA DZIECKA Nazwa szkoły, do której dziecko uczęszcza (adres, telefon) Uwagi Klasa (nazwisko wychowawcy) Opóźnienia w realizacji obowiązku szkolnego (np. powtarzanie klasy, odroczenie, itp. ) Inne informacje ważne dla procesu kształcenia dziecka 31 METODY PRACY Z DZIECKIEM (opis): Realizator

32 OCENA ZASADNOŚCI DALSZEGO POBYTU W PIECZY ZASTĘPCZEJ Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………..TAKNIE POZOSTAWIĆ W PIECZY ZASTĘPCZEJ ZGŁOSIĆ DO PRZYSPOSOBIENIA (OA) WNIOSKOWAĆ O POWRÓT DO RODZINY ZMIANA FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ WNIOSKOWAĆ O POZBAW. WŁADZY RODZ. (matka, ojciec) INNE.............................................................................................. 32

33 CELDZIAŁANIAREALIZATORTERMINMONITORING PLAN POMOCY DZIECKU: 33

34 LpImię i nazwiskoStanowiskoInstytucjaPodpis 1. 2. 3. 4. 5. 6. OPINIA ORGANIZATORA PIECZY ZASTĘPCZEJ: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………… (Data, podpis Organizatora Pieczy Zastępczej) Lista obecności członków zespołu 34

35 Wskazania do pracy z rodzicami biologicznymi: Lp.CelDziałanieRealizatorMonitoring Podpisy: Ojca: Matki: Asystenta rodziny/pracownika socjalnego Koordynatora pieczy zastępczej 35

36 Przykładowe działania do realizacji w planie pomocy dziecku (zgodnie z obszarami wskazanymi w art. 40 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej): Obszar A: Wychowanie dziecka w poczuciu godności i wartości osobowej 1.Zapewnienie życia w stabilnym układzie rodzinnym 2.Akceptacja dziecka takim, jakie jest 3.Ustalenie form i zasad zwracania się dziecka do rodziców zastępczych 4.Ustalanie zasad higieny osobistej i obowiązków dziecka w zakresie przestrzegania tej higieny na co dzień 5.Ustalanie diety dziecka (np. słodycze) i pory spożywania posiłków 6.Ustalenie obowiązków dziecka w codziennych pracach domowych 7.Ustalenie pory oglądania TV i zabawy przy komputerze (czas i zasady korzystania) 8.Itd. …… 36

37 Przykładowe działania do realizacji w planie pomocy dziecku: Obszar B: Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych 1.Wybór i zgłoszenie dziecka do lekarza POZ 2.Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego 3.Wymiana informacji o stanie zdrowia dziecka z rodzicami biologicznymi 4.Wskazanie rodzica uprawnionego do dostępu do dokumentacji medycznej i do decydowania w sprawach medycznych (ewentualny wniosek do sądu rodzinnego) 5.Zapewnienie szczepień okresowych i badań kontrolnych okresowych (np. bilans zdrowia dziecka) 6.Itp…. 37

38 Przykładowe działania do realizacji w planie pomocy dziecku: Obszar C: Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych 1.Wybór szkoły 2.Skompletowanie dokumentów i dostarczenie do danej szkoły 3.Udział w wywiadówkach i zebraniach szkolnych 4.Odprowadzanie dziecka na zajęcia szkolne i pozalekcyjne 5.Udział w uroczystościach szkolnych 6.Organizowanie lub umożliwienie dziecku udziału w korepetycjach 7.Inne formy: ……………….. 38

39 Przykładowe działania do realizacji w planie pomocy dziecku: Obszar D: Zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań 1.Otwartość na pytania dziecka i zabawę 2.Zachęcanie do korzystania z różnorodnych możliwości edukacyjnych, pochwały 3.Zgłoszenie dziecka na zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań, zajęcia sportowe, lekcje tańca, itp.) 4. Odprowadzanie dziecka na zajęcia pozalekcyjne 5. Udział w pokazach zdolności 6. Udział w imprezach kulturalnych i lokalnych 7. Itd. …….. 39

40 Przykładowe działania do realizacji w planie pomocy dziecku: Obszar E: Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych, religijnych 1. Zapewnienie bezpiecznego schronienia, odpoczynku, ochrony przed niebezpieczeństwem 2. Towarzyszenie dziecku i jego akceptacja 3. Wspólne spędzanie z dzieckiem czasu w czasie pracy (obowiązki domowe, rozrywka itp.) 4. Akceptacja dziecka, nawet w jego trudnych zachowaniach 40

41 Przykładowe działania do realizacji w planie pomocy dziecku: Obszar E: cd. Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych, religijnych 5. Uczenie odpowiedzialności stosownie do możliwości rozwojowych (cierpliwość, wzorce osobowe) – zaczynając od drobnych zadań: odpowiedzialności za porządek na półce, w pokoju, za mycie naczyń, za własną higienę aż po odpowiedzialność za podejmowane decyzje 6. Kształtowanie poczucia niezależności (umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji – początkowo w drobnych sprawach, a następnie w wielu aspektach życia) 41

42 Przykładowe działania do realizacji w planie pomocy dziecku: Obszar E: cd. Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych, religijnych 7. Zapewnienie dziecku odzieży i obuwia 8. Zapewnienie miejsca do spania, przechowywania odzieży, książek, zabawek i innych przedmiotów oraz miejsca do odrabiania lekcji 9. Określenie zasad samodzielności dziecka (np. robienie zakupów, wychodzenie do kolegów i koleżanek itp.) 10. Umożliwienie dziecku posiadania lub gromadzenia ulubionych przedmiotów, zabawek, fotografii rodzinnych itp. 11. Umożliwienie odbywania praktyk religijnych 42

43 Przykładowe działania do realizacji w planie pomocy dziecku: Obszar F: Zapewnienie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka 1.Przestrzeganie ustalonych zasad ochrony praw dziecka w rodzinie zastępczej, np. zakazu bicia dziecka 2.Reagowanie na nieprzestrzeganie lub ograniczanie praw dziecka, w tym na nieprzestrzeganie ograniczeń praw rodziców biologicznych do dziecka i zgłaszanie koordynatorowi PZ naruszania tych zasad 3.Itd. ……. 43

44 Przykładowe działania do realizacji w planie pomocy dziecku: Obszar G: Umożliwianie kontaktów z rodzicami innymi osobami bliskimi 1.Spotkania dziecka z matką i ojcem (w roku szkolnym, w czasie ferii, w czasie świat i innych szczególnych dni, np. urodziny dziecka) 2.Zasady spotkań z rodzicami: odwożenie/przywożenie dziecka, sposób dokonywania zmian terminów spotkań/wizyt, ustalanie co dziecko może zabrać na spotkanie, zgoda na obciążanie dziecka obowiązkami, 3.Spotkania dziecka z rodzeństwem, dziadkami, nowymi partnerami rodziców, innymi ważnymi dla dziecka osobami 4.Inne formy kontaktów dziecka z rodzicami (np. zasady kontaktów telefonicznych, internetowych itp.) 44

45 45 Art. 131 1. Ocena sytuacji dziecka powinna być przeprowadzana w miarę potrzeb, jednak w przypadku dzieci w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co 3 miesiące, a w przypadku dzieci starszych nie rzadziej niż co 6 miesięcy. 2. Po dokonaniu oceny sytuacji dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej formułuje na piśmie opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, a następnie przekazuje ją do właściwego sądu. Art. 47 5. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej współpracuje z sądem oraz informuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, właściwy sąd o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz sytuacji rodziny dziecka. 6. W przypadku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej organizator rodzinnej pieczy zastępczej informuje właściwy sąd o możliwości powrotu dziecka do jego rodziny, załączając opinię asystenta rodziny i opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

46 Część 2: Okresowa ocena rodziny zastępczej 46

47 Podstawy prawne oceny rodziny zastępczej Art. 40, 128, 129, 132, 133,134 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 47 ! Organizator RPZ dokonuje oceny rodziny pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej mu funkcji oraz jakości wykonywanej pracy

48 1 Zbieranie informacji, konsultacje, 2 Ocena wstępna bez udziału rodziny 3 Ustalenie terminu i składu zespołu Zaproszenia 4 Posiedzenie oceniające Opracowanie planu pracy z rodziną 5 Informacja do sądu ETAPY: 48

49 6 Realizacja planu pracy z rodziną 7 Monitoring wdrażania planu 8 Korekty planu (ewentualne) ETAPY: 49

50 1 Zbieranie informacji, konsultacje Konsultacje ORPZ z koordynatorem RPZ i asystentem rodziny/pracownikiem socjalnym OPS ŹRÓDŁA INFORMACJI OPS-y Ocena dziecka/i Aktualne zaświadczenie lek. Własne dane 50 Placówki oświaty Dane środowiskowe

51 Ocena wstępna 2 Propozycje (po analizie zebranych dokumentów i informacji) : - oceny - planu pracy z rodziną 51

52 Ustalenie terminu i składu zespołu Zaproszenia 3 Termin dogodny dla specjalistów i rodzin zastępczych 52 Najczęściej popołudnia – minimum 1 godzina/ rodzinę – przerwa godzinna między spotkaniami – maks. 2 rodzinny dziennie = 2 miesiące (przy 70 rodzinach

53 Ustalenie terminu i składu zespołu Zaproszenia 3 Skład zespołu m.in. 1.rodzina zastępcza 2.ORPZ (psycholog, pedagog, pracownik socjalny, prawnik) 3.asystent rodziny/pracownik socjalny OPS 4.koordynator rodziny/pracownik socjalny ORPZ 53

54 Posiedzenie oceniające - analiza 4 54 Dane Rodziny Zastępczej Dane osoboweMatkaOjciecUwagi Nazwisko Imię/imiona Data urodzenia Miejsce urodzenia PESEL Adres zamieszkania Stan cywilny Wykształcenie Zawód wykonywany /inne zawody Miejsce pracy Sposób wypełniania obowiązku alimentacyjnego

55 Posiedzenie oceniające - analiza 4 55 Dzieci biologiczne rodziców zastępczych DaneDzieckoUwagi Nazwisko Imię/imiona Data i miejsce urodzenia PESEL Adres zamieszkania Szkoła/miejsce pracy

56 Posiedzenie oceniające - analiza 4 56 Sytuacja ekonomiczna rodziny DaneMatkaOjciecUwagi Źródła dochodów rodziców zastępczych Wysokość dochodów Stopień zaspokojenia potrzeb życiowych Warunki bytowe/standard życia

57 Posiedzenie oceniające - analiza 4 57 Sytuacja mieszkaniowa rodzinyUwagi Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (własność, najem, itp.) Typ lokalu (dom jednorodzinny, mieszkanie, itp.) Powierzchnia użytkowa Liczba pomieszczeń/w tym sanitarnych Wyposażenie lokalu mieszkalnego Wyposażenie pomieszczeń dla dzieci Bariery architektoniczne Inne

58 Posiedzenie oceniające - analiza 4 58 Sytuacja zdrowotna rodziny Sytuacja zdrowotnaMatkaOjciecUwagi Przebyte/aktualne schorzenia mające wpływ na funkcjonowanie w życiu codziennym Współistniejące schorzenia Podejrzenia dotyczące stanu zdrowia Stopień i rodzaj niepełnosprawności

59 Posiedzenie oceniające - analiza 4 59 Przygotowanie metodyczne do sprawowania funkcji rodziny zastępczej Uwagi Okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej (np. liczba dzieci) Doświadczenie merytoryczne (np. praca zawodowa, wykształcenie) Zakres ukończonych szkoleń (np. terminy) Ocena przygotowania metodycznego (opisowa) – koordynatora ROZ (obserwacje, informacje z placówe oświatowych) Inne

60 Posiedzenie oceniające - ocena 4 60 Karta oceny/samooceny jakości sprawowania pieczy zastępczej (opisowa) Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie poprzez: Ocena ORPZ, KRPZ i Asystenta Rodziny Samooce na rodziny Uwa- gi A. Traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej (np. akceptowanie dziecka bez względu na zachowania, kształtowanie odpowiedzialności – odpowiednio do możliwości, kształtowanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji, ustalenie i egzekwowanie form i zasad zwracania się dziecka do rodziców zastępczych; ustalanie i egzekwowanie zasad higieny osobistej i obowiązków dziecka w zakresie przestrzegania tej higieny na co dzień; ustalanie i egzekwowanie diety dziecka (np. słodycze) i pory spożywania posiłków; ustalenie i egzekwowanie obowiązków dziecka w codziennych pracach domowych; ustalenie i egzekwowanie pory oglądania TV i zabawy przy komputerze (czas i zasady korzystania); inne)

61 Posiedzenie oceniające - ocena 4 61 Karta oceny/samooceny jakości sprawowania pieczy zastępczej (opisowa) Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie poprzez: Ocena ORPZ, KRPZ i Asystenta Rodziny Samooce na rodziny Uwa- gi B. Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych (np. wybór i zgłoszenie dziecka do lekarza POZ; zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego; wymiana informacji o stanie zdrowia dziecka z rodzicami biologicznymi oraz innymi specjalistami; Wskazanie rodzica uprawnionego do dostępu do dokumentacji medycznej i do decydowania w sprawach medycznych (ewentualny wniosek do sądu rodzinnego); zapewnienie szczepień okresowych i badań kontrolnych okresowych (np. bilans zdrowia dziecka); inne:...)

62 Posiedzenie oceniające - ocena 4 62 Karta oceny/samooceny jakości sprawowania pieczy zastępczej (opisowa) Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie poprzez: Ocena ORPZ, KRPZ i Asystenta Rodziny Samooce na rodziny Uwa- gi C. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych (np. wybór szkoły; skompletowanie dokumentów i dostarczenie do danej szkoły; udział w wywiadówkach i zebraniach szkolnych; wspólna nauka z dzieckiem; odprowadzanie dziecka na zajęcia szkolne i pozalekcyjne; organizowanie lub umożliwienie dziecku udziału w korepetycjach; inne: …)

63 Posiedzenie oceniające - ocena 4 63 Karta oceny/samooceny jakości sprawowania pieczy zastępczej (opisowa) Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie poprzez: Ocena ORPZ, KRPZ i Asystenta Rodziny Samooce na rodziny Uwa- gi D. Zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań (np. rozwijanie przez wspólną zabawę, otwartość na pytania, zgłoszenie dziecka na zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań, zajęcia sportowe, lekcje tańca, itp.); odprowadzanie dziecka na zajęcia pozalekcyjne; udział w pokazach zdolności; udział w imprezach kulturalnych i lokalnych; wspólne spędzanie czasu na rozwijaniu konkretnych uzdolnień/zainteresowań; inne: ….)

64 Posiedzenie oceniające - ocena 4 64 Karta oceny/samooceny jakości sprawowania pieczy zastępczej (opisowa) Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie poprzez: Ocena ORPZ, KRPZ i Asystenta Rodziny Samooce na rodziny Uwa- gi E. Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych, religijnych (np. zapewnienie bezpiecznego schronienia i ochrony przed niebezpieczeństwem, poświęcanie dziecku czasu zabawę i pracę, na zapewnienie dziecku odzieży i obuwia; zapewnienie miejsca do spania, przechowywania odzieży, książek, zabawek i innych przedmiotów oraz miejsca do odrabiania lekcji; określenie zasad samodzielności dziecka (np. robienie zakupów, wychodzenie do kolegów i koleżanek itp.); umożliwienie dziecku posiadania lub gromadzenia ulubionych przedmiotów, zabawek, fotografii rodzinnych itp.; umożliwienie odbywania praktyk religijnych; inne: …)

65 Posiedzenie oceniające - ocena 4 65 Karta oceny/samooceny jakości sprawowania pieczy zastępczej (opisowa) Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie poprzez: Ocena ORPZ, KRPZ i Asystenta Rodziny Samooce na rodziny Uwa- gi F. Zapewnienie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka (np. przestrzeganie ustalonych zasad ochrony praw dziecka w rodzinie zastępczej, np. zakazu bicia dziecka; reagowanie na nieprzestrzeganie lub ograniczanie praw dziecka, w tym na nieprzestrzeganie ograniczeń praw rodziców biologicznych do dziecka i zgłaszanie koordynatorowi RPZ naruszania tych zasad; inne: ….)

66 Posiedzenie oceniające - ocena 4 66 Karta oceny/samooceny jakości sprawowania pieczy zastępczej (opisowa) Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie poprzez: Ocena ORPZ, KRPZ i Asystenta Rodziny Samooce na rodziny Uwa- gi G. Umożliwianie kontaktów z rodzicami i innymi osobami bliskimi (np. spotkania dziecka z matką i ojcem (w roku szkolnym, w czasie ferii, w czasie świat i innych szczególnych dni, np. urodziny dziecka); zasady spotkań z rodzicami: odwożenie/przywożenie dziecka, sposób dokonywania zmian terminów spotkań/wizyt, ustalanie co dziecko może zabrać na spotkanie, zgoda na obciążanie dziecka obowiązkami; spotkania dziecka z rodzeństwem, dziadkami, nowymi partnerami rodziców, innymi ważnymi dla dziecka osobami; inne formy kontaktów dziecka z rodzicami (np. telefoniczne, internetowe itp.); inne: …)

67 Posiedzenie oceniające - ocena 4 67 Karta oceny/samooceny jakości sprawowania pieczy zastępczej (opisowa) Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie poprzez: Ocena ORPZ, KRPZ i Asystenta Rodziny Samooce na rodziny Uwa- gi H. Inne 1. Realizacja obowiązku i prawa wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem, jego reprezentowania, w szczególności dochodzenia świadczeń alimentacyjnych (art.112 1 §1 krio) 2.Współpraca rodziny i wymiana informacji z PCPR w Gostyniu, Organizatorem RPZ, Koordynatorem RPZ, korzystanie ze szkoleń organizowanych przez ww. …) 3. Inne uwagi o rodzinie istotne dla jej oceny: …)

68 LpImię i nazwiskoStanowiskoInstytucjaPodpis 1. 2. 3. 4. 5. 6. OCENA ORGANIZATORA PIECZY ZASTĘPCZEJ: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………… (Data, podpis Organizatora Pieczy Zastępczej) Lista obecności członków zespołu 68

69 Posiedzenie oceniające - ocena 4 69 Wskazania do pracy z rodziną zastępczą (np. kontrakt socjalny) WskazanieTerminRealizatorMonitoring 1....... 2...... 3...... 4. ….. 5. ….. 6. ….. Podpisy rodziców zastępczych.......................... Podpis Organizatora RPZ............................ Podpis Koordynatora RPZ..........................

70 W prezentacji wykorzystano: 1.Materiały PCPR w Gostyniu opracowane przez: a)Alicję Datę – psychologa, specjalistę pracy socjalnej, b)Natalię Hajnsz – pedagoga, specjalistę pracy socjalnej, c)Mirosława Sobkowiaka – specjalistę pomocy psychologicznej, pedagoga rodzinnego 2. Materiały Anny Kłos - za: Problemy społeczne nr 1/2012 r. s. 38-44 70

71 Dziękuję za uwagę Mirosław Sobkowiak pcpr@gostyn.pl 71


Pobierz ppt "Zakopane, 3 kwietnia 2012 r. 1 Elementy pracy koordynatora i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej Zakopane, 3 kwietnia 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google