Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTEGRACJA SYSTEMÓW GOSPODARKI ODPADAMI w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym Poznań, 28 października 2008r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTEGRACJA SYSTEMÓW GOSPODARKI ODPADAMI w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym Poznań, 28 października 2008r."— Zapis prezentacji:

1 INTEGRACJA SYSTEMÓW GOSPODARKI ODPADAMI w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym Poznań, 28 października 2008r.

2 UWARUNKOWANIA PRAWNE (1) Dyrektywa 99/31/WE - art. 5.2 Ustawa o odpadach - art. 16a ust.4 Ilość odpadów komunalnych kierowanych na składowiska w trzech zdefiniowanych etapach, ma wynosić: do dnia 31 grudnia 2010 r. –nie więcej niż 75 %, do dnia 31 grudnia 2013 r. –nie więcej niż 50 %, do dnia 31 grudnia 2020 r. –nie więcej niż 35 %, wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów i procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553) Nie będzie można składować odpadów komunalnych, których wartości graniczne przekraczają: ogólny węgiel organiczny – wagowo > 5% strata przy prażeniu – wagowo > 8% ciepło spalania jest > 6 MJ/kg Ze względu na konieczność przygotowania się do wypełnienia wymagań ww. rozporządzenia zacznie ono obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. UWARUNKOWANIA PRAWNE (2)

4 Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 Uchwała RM Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. (MP nr 90 poz. 946 i 947) Rozdział 5.1.2 Odzysk i unieszkodliwianie odpadów (str. 52) Jednym z zasadniczych kierunków działań jest intensywny wzrost zastosowania zarówno biologicznych, jak i termicznych metod przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych. Rozdział 5.1.3 Wdrażanie systemowych i kompleksowych rozwiązań w gospodarce odpadami (str. 53) W przypadku aglomeracji lub regionów obejmujących powyżej 300 tyś. mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne przekształcanie UWARUNKOWANIA PRAWNE (3)

5 UWARUNKOWANIA PRAWNE (4) Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego 2010 Uchwała Nr XXIV/468/08 Sejmiku Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2008r. 8.1. Odpady komunalne (str. 162) Jako główne działania niezbędne do realizacji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie woj. kujawsko-pomorskiego do 2014 r. wymienia się miedzy innymi wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów. 8.1.2. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (str. 164) Zakłada się znaczną redukcją odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Oznacza to konieczność rozwoju metod odzysku, w tym recyklingu organicznego, a także odzysku energii poprzez wprowadzanie termicznego przekształcania odpadów. W tabeli nr 42, dotyczącej harmonogramu przedsięwzięć priorytetowych do 2010 roku z perspektywą 2011 – 2014, (str. 185) Wpisano zadanie pn. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów oraz wskazane jednostki odpowiedzialne (Samorząd m. Bydgoszcz, Samorząd m. Toruń, Samorząd Województwa), szacowane koszty 400 mln. zł i źródła finansowania POIiŚ.

6 Plan Rozwoju Bydgoszczy na lata 2008-2013 Uchwała nr XXVII/356/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2008 r. Priorytet 4 Poprawa atrakcyjności zamieszkania, Program Zielona i czysta Bydgoszcz (str. 47) Jednym z projektów programu jest Budowa Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów w Bydgoszczy, który będzie obsługiwał mieszkańców Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Celem projektu jest: –uporządkowanie i modernizacja systemu gospodarki odpadami w Bydgosko- Toruńskim Obszarze Metropolitalnym, –rozwiązanie problemu budowy nowych składowisk odpadów komunalnych, –ograniczenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach, w tym ulegających biodegradacji, –produkcja energii ze źródeł odnawialnych UWARUNKOWANIA PRAWNE (5)

7 Ekonomiczne uzasadnienie budowy spalarni

8 ODPADY BUDOWLANE ODPADY NIEBEZPIECZN E ODPADY WIELKO- GABARYTOWE ODPADY OPAKOWANIO WE (SUROWCE WT.) ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADAC JI LINIA DO SORTOWANIA I ODZYSKU ODPADÓW BUDOWLANYCH 16tys.Mg/rok POZASYSTEMOWE INSTALACJE UNIESZKODLIWIANIA 2,5tys.Mg/rok ZAKŁAD DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYC H 7tys.Mg/rok SORTOWNIA SUROWCÓW WTÓRNYCH I FRAKCJI LEKKIEJ 45tys.Mg/rok KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ FRAKCJI BIO 60tys.Mg/rok ODPADY Z ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ODPADY Z INFRASTRUKTUR Y, PRZEMYSŁU SORTOWNIA KUO Frakcja bio Frakcja podsitowa i balast ODPADY Z OKOLICZNYCH GMIN ODPADY ZMIESZANEODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE ODPADY BUDOWLANE ODPADY NIEBEZPIECZNE ODPADY WIELKO- GABARYTOWE ODPADY OPAKOWANIOWE (SUROWCE WT.) ODPADY ZIELONE I BIODEGRAD. LINIA DO SORTOWANIA I ODZYSKU ODPADÓW BUDOWLANYCH POZASYSTEMOWE INSTALACJE UNIESZKODLIWIANIA ZAKŁAD DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH SORTOWNIE SUROWCÓW WTÓRNYCH REMONDIS, TARO ORAZ CORIMP KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ZIELONYCH Kruszywa mineralne Surowce wtórne SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE KWATERA BALASTU KUO ODPADY Z ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ODPADY Z INFRASTRUKTURY, PRZEMYSŁU Drobna frakcja do odzysku Kompost wysokiej jakości Surowce wtórne KOPCE BIO-EN-ER KUO Perspektywiczne wykorzystanie materiału kopca Obecny system - Bydgoszcz

9 ODPADY ZMIESZANEODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE ODPADY BUDOWLANE ODPADY NIEBEZPIECZNE ODPADY WIELKO- GABARYTOWE ODPADY OPAKOWANIOWE (SUROWCE WT.) ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI LINIA DO SORTOWANIA I ODZYSKU ODPADÓW BUDOWLANYCH POZASYSTEMOWE INSTALACJE UNIESZKODLIWIANIA ZAKŁAD DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH SORTOWNIE SUROWCÓW WTÓRNYCH I FRAKCJI LEKKIEJ KOMPOSTOWNIE ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ FRAKCJI BIO Kruszywa mineralneSurowce wtórne SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE TORUŃ ODPADY Z ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ODPADY Z OKOLICZNYCH GMIN SITO FRAKCYJNE Drobna frakcja do odzysku Kompost wysokiej jakości Frakcja surowcowa Frakcja podsitowa i balast Frakcja bio Kompost do rekultywacji ODPADY Z INFRASTRUKTURY, PRZEMYSŁU Obecny system - Toruń

10 ODPADY BUDOWLANE ODPADY NIEBEZPIECZN E ODPADY WIELKO- GABARYTOWE ODPADY OPAKOWANIOW E (SUROWCE WT.) ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJ I POZASYSTEMOWE INSTALACJE UNIESZKODLIWIANIA 2,5tys.Mg/rok SORTOWNIA SUROWCÓW WTÓRNYCH I FRAKCJI LEKKIEJ 45tys.Mg/rok KRUSZYWA MINERALNE SUROWCE WTÓRNE 16,2tys.Mg/rok ODPADY Z ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ODPADY Z INFRASTRUKTUR Y, PRZEMYSŁU SORTOWNIA GMINNA DROBNA FRAKCJA DO ODZYSKU KOMPOST WYSOKIEJ JAKOŚCI Frakcja bio Frakcja podsitowa i balast ODPADY Z OKOLICZNYCH GMIN ODPADY ZMIESZANEODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE ODPADY BUDOWLANE ODPADY NIEBEZPIECZNE ODPADY WIELKO- GABARYTOWE ODPADY OPAKOWANIOWE (SUROWCE WT.) ODPADY ZIELONE I ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI LINIA DO SORTOWANIA I ODZYSKU ODPADÓW BUDOWLANYCH POZASYSTEMOWE INSTALACJE UNIESZKODLIWIANIA ZAKŁAD DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH SORTOWNIE SUROWCÓW WTÓRNYCH FIRM KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ZIELONYCH Kruszywa mineralneSurowce wtórne ODPADY Z ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ODPADY Z INFRASTRUKTURY, PRZEMYSŁU Drobna frakcja do odzysku Kompost wysokiej jakości Surowce wtórne Perspektywiczne wykorzystanie materiału kopca SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE KWATERA BALASTU KUO KOPCE BIO-EN-ER KUO SKŁADOWISKO ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZTPOK Odzysk żużla i ferro- magnetyków System przyszłościowy BTOM po wybudowaniu spalarni

11 Dwie najkorzystniejsze lokalizacje spalarni w Bydgoszczy Bydgoski Park Przemysłowy Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

12 Ważniejsze kryteria porównawcze KRYTERIUM Obecny system Bydgoszczy i Torunia System przyszłościowy BTOM Redukcja ilości odpadów składowanych 257,78tys.Mg - 202,7tys.Mg = 57tys.Mg/rok (22%) 282,4tys.Mg - 64 tys. Mg = 218,4tys.Mg/rok (77%) Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 108,1tys.Mg - 90,6tys.Mg = 17,5tys.Mg/rok (16%) Przekroczenie limitu składowania po roku 2010 115,7tys.Mg - 30tys.Mg = 85,7tys.Mg/rok (74%) Dotrzymany limit składowania

13

14 Zamiast składowania odzysk energii

15 INTEGRACJA SYSTEMÓW GOSPODARKI ODPADAMI w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "INTEGRACJA SYSTEMÓW GOSPODARKI ODPADAMI w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym Poznań, 28 października 2008r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google