Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTEGRACJA SYSTEMÓW GOSPODARKI ODPADAMI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTEGRACJA SYSTEMÓW GOSPODARKI ODPADAMI"— Zapis prezentacji:

1 INTEGRACJA SYSTEMÓW GOSPODARKI ODPADAMI
Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym Poznań, 28 października 2008r.

2 UWARUNKOWANIA PRAWNE (1)
Dyrektywa 99/31/WE - art. 5.2 Ustawa o odpadach - art. 16a ust.4 Ilość odpadów komunalnych kierowanych na składowiska w trzech zdefiniowanych etapach, ma wynosić: do dnia 31 grudnia 2010 r. –nie więcej niż 75%, do dnia 31 grudnia 2013 r. –nie więcej niż 50%, do dnia 31 grudnia 2020 r. –nie więcej niż 35%, wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

3 UWARUNKOWANIA PRAWNE (2)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów i procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553) Nie będzie można składować odpadów komunalnych, których wartości graniczne przekraczają: ogólny węgiel organiczny – wagowo > 5% strata przy prażeniu – wagowo > 8% ciepło spalania jest > 6 MJ/kg Ze względu na konieczność przygotowania się do wypełnienia wymagań ww. rozporządzenia zacznie ono obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.

4 UWARUNKOWANIA PRAWNE (3)
Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 Uchwała RM Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. (MP nr 90 poz. 946 i 947) Rozdział Odzysk i unieszkodliwianie odpadów (str. 52) „Jednym z zasadniczych kierunków działań jest intensywny wzrost zastosowania zarówno biologicznych, jak i termicznych metod przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych.” Rozdział Wdrażanie systemowych i kompleksowych rozwiązań w gospodarce odpadami (str. 53) „W przypadku aglomeracji lub regionów obejmujących powyżej 300 tyś. mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne przekształcanie”

5 UWARUNKOWANIA PRAWNE (4)
Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego 2010 Uchwała Nr XXIV/468/08 Sejmiku Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2008r. 8.1. Odpady komunalne (str. 162) Jako główne działania niezbędne do realizacji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie woj. kujawsko-pomorskiego do 2014 r. wymienia się miedzy innymi wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (str. 164) Zakłada się znaczną redukcją odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Oznacza to konieczność rozwoju metod odzysku, w tym recyklingu organicznego, a także odzysku energii poprzez wprowadzanie termicznego przekształcania odpadów. W tabeli nr 42, dotyczącej harmonogramu przedsięwzięć priorytetowych do 2010 roku z perspektywą 2011 – 2014, (str. 185) Wpisano zadanie pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów” oraz wskazane jednostki odpowiedzialne (Samorząd m. Bydgoszcz, Samorząd m. Toruń, Samorząd Województwa), szacowane koszty 400 mln. zł i źródła finansowania POIiŚ.

6 UWARUNKOWANIA PRAWNE (5)
Plan Rozwoju Bydgoszczy na lata Uchwała nr XXVII/356/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2008 r. Priorytet 4 Poprawa atrakcyjności zamieszkania, Program Zielona i czysta Bydgoszcz (str. 47) Jednym z projektów programu jest Budowa Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów w Bydgoszczy, który będzie obsługiwał mieszkańców Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Celem projektu jest: uporządkowanie i modernizacja systemu gospodarki odpadami w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym, rozwiązanie problemu budowy nowych składowisk odpadów komunalnych, ograniczenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach, w tym ulegających biodegradacji, produkcja energii ze źródeł odnawialnych

7 Ekonomiczne uzasadnienie budowy spalarni

8 Obecny system - Bydgoszcz
ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE ODPADY ZMIESZANE ODPADY BUDOWLANE ODPADY BUDOWLANE ODPADY NIEBEZPIECZNE ODPADY NIEBEZPIECZNE ODPADY WIELKO-GABARYTOWE ODPADY WIELKO-GABARYTOWE ODPADY OPAKOWANIOWE (SUROWCE WT.) ODPADY OPAKOWANIOWE (SUROWCE WT.) ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI ODPADY ZIELONE I BIODEGRAD. ODPADY Z ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ODPADY Z ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ODPADY Z INFRASTRUKTURY, PRZEMYSŁU ODPADY Z INFRASTRUKTURY, PRZEMYSŁU ODPADY Z OKOLICZNYCH GMIN POZASYSTEMOWE INSTALACJE UNIESZKODLIWIANIA 2,5tys.Mg/rok POZASYSTEMOWE INSTALACJE UNIESZKODLIWIANIA SORTOWNIE SUROWCÓW WTÓRNYCH REMONDIS, TARO ORAZ CORIMP SORTOWNIA SUROWCÓW WTÓRNYCH I FRAKCJI LEKKIEJ 45tys.Mg/rok LINIA DO SORTOWANIA I ODZYSKU ODPADÓW BUDOWLANYCH LINIA DO SORTOWANIA I ODZYSKU ODPADÓW BUDOWLANYCH 16tys.Mg/rok ZAKŁAD DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 7tys.Mg/rok ZAKŁAD DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ZIELONYCH KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ FRAKCJI BIO 60tys.Mg/rok SORTOWNIA KUO Kruszywa mineralne Drobna frakcja do odzysku Surowce wtórne Kompost wysokiej jakości Frakcja podsitowa i balast Frakcja bio Surowce wtórne Perspektywiczne wykorzystanie materiału kopca SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE KWATERA BALASTU KUO KOPCE BIO-EN-ER KUO

9 Obecny system - Toruń ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE ODPADY ZMIESZANE
ODPADY BUDOWLANE ODPADY NIEBEZPIECZNE ODPADY WIELKO-GABARYTOWE ODPADY OPAKOWANIOWE (SUROWCE WT.) ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI ODPADY Z ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ODPADY Z INFRASTRUKTURY, PRZEMYSŁU ODPADY Z OKOLICZNYCH GMIN POZASYSTEMOWE INSTALACJE UNIESZKODLIWIANIA SORTOWNIE SUROWCÓW WTÓRNYCH I FRAKCJI LEKKIEJ Frakcja surowcowa SITO FRAKCYJNE LINIA DO SORTOWANIA I ODZYSKU ODPADÓW BUDOWLANYCH ZAKŁAD DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH KOMPOSTOWNIE ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ FRAKCJI BIO Frakcja bio Kruszywa mineralne Drobna frakcja do odzysku Surowce wtórne Kompost wysokiej jakości Kompost do rekultywacji Frakcja podsitowa i balast SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE TORUŃ

10 System przyszłościowy BTOM po wybudowaniu spalarni
ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE ODPADY ZMIESZANE ODPADY BUDOWLANE ODPADY BUDOWLANE ODPADY NIEBEZPIECZNE ODPADY NIEBEZPIECZNE ODPADY WIELKO-GABARYTOWE ODPADY WIELKO-GABARYTOWE ODPADY OPAKOWANIOWE (SUROWCE WT.) ODPADY OPAKOWANIOWE (SUROWCE WT.) ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI ODPADY ZIELONE I ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI ODPADY Z ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ODPADY Z ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ODPADY Z INFRASTRUKTURY, PRZEMYSŁU ODPADY Z INFRASTRUKTURY, PRZEMYSŁU ODPADY Z OKOLICZNYCH GMIN POZASYSTEMOWE INSTALACJE UNIESZKODLIWIANIA 2,5tys.Mg/rok POZASYSTEMOWE INSTALACJE UNIESZKODLIWIANIA SORTOWNIE SUROWCÓW WTÓRNYCH FIRM SORTOWNIA SUROWCÓW WTÓRNYCH I FRAKCJI LEKKIEJ 45tys.Mg/rok LINIA DO SORTOWANIA I ODZYSKU ODPADÓW BUDOWLANYCH ZAKŁAD DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ZIELONYCH SORTOWNIA GMINNA KRUSZYWA MINERALNE Kruszywa mineralne DROBNA FRAKCJA DO ODZYSKU Drobna frakcja do odzysku Odzysk żużla i ferro-magnetyków Surowce wtórne SUROWCE WTÓRNE 16,2tys.Mg/rok Kompost wysokiej jakości KOMPOST WYSOKIEJ JAKOŚCI Surowce wtórne Frakcja podsitowa i balast Frakcja bio Perspektywiczne wykorzystanie materiału kopca SKŁADOWISKO ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZTPOK SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE KWATERA BALASTU KUO KOPCE BIO-EN-ER KUO

11 Dwie najkorzystniejsze lokalizacje spalarni w Bydgoszczy
Bydgoski Park Przemysłowy Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

12 Ważniejsze kryteria porównawcze
KRYTERIUM Obecny system Bydgoszczy i Torunia System przyszłościowy BTOM Redukcja ilości odpadów składowanych 257,78tys.Mg - 202,7tys.Mg = 57tys.Mg/rok (22%) 282,4tys.Mg - 64 tys. Mg = 218,4tys.Mg/rok (77%) Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 108,1tys.Mg - 90,6tys.Mg = 17,5tys.Mg/rok (16%) Przekroczenie limitu składowania po roku 2010 115,7tys.Mg - 30tys.Mg = 85,7tys.Mg/rok (74%) Dotrzymany limit składowania

13

14 Zamiast składowania odzysk energii

15 INTEGRACJA SYSTEMÓW GOSPODARKI ODPADAMI w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "INTEGRACJA SYSTEMÓW GOSPODARKI ODPADAMI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google