Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GŁÓWNE PROPOZYCJE ZMIAN DO USTAWY O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GŁÓWNE PROPOZYCJE ZMIAN DO USTAWY O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 GŁÓWNE PROPOZYCJE ZMIAN DO USTAWY O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ
DEPARTAMENT KADR MON GŁÓWNE PROPOZYCJE ZMIAN DO USTAWY O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH Warszawa, maj 2012 r. 1 1

2 ZMIANA W ZAKRESIE ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH
DOTYCHCZAS PROPONUJE SIĘ Wprowadzić w ustawie zaliczenie stanowisk służbowych oficerów młodszych do dwóch stopni wojskowych; zaliczanie stanowisk podoficerów do trzech stopni w ramach ich podziału na podoficerów młodszych; podoficerów i podoficerów starszych; zaliczenie stanowisk służbowych szeregowych do dwóch stopni wojskowych. Występujące trudności: na części stanowisk oficerskich brak jest możliwości systemowego rozwoju służbowego (np. piloci, lekarze, metrolodzy); częste zmiany organizacyjne; problemy z osiągnięciem tożsamości w korpusie podoficerów; zasada tożsamości nie obowiązuje tylko w przypadku generałów.

3 MOŻLIWOŚĆ WYZNACZENIA NA NIŻSZE STANOWISKO SŁUŻBOWE
WARUNKI ZLIKWIDOWANO ZAJMOWANE PRZEZ ŻOŁNIERZA STANOWISKO SŁUŻBOWE stanowisko zaszeregowane o jeden stopień etatowy niżej niż zajmowane stanowisko, zachowanie prawa do stawki uposażenia, występowanie w dotychczasowym stopniu wojskowym MOŻLIWOŚĆ WYZNACZENIA NA NIŻSZE STANOWISKO SŁUŻBOWE ŻOŁNIERZ WYRAZIŁ ZGODĘ

4 ZMIANY W ZAKRESIE KADENCYJNOŚCI NA STANOWISKACH SŁUZBOWYCH
OD 2 DO 3 LAT KADENCJE PRZEDŁUŻENIE KADENCJI NA STANOWISKU SŁUŻBOWYM DO 12 MIESIĘCY Potrzeby SZ OFICEROWIE SŁUŻBA STAŁA POWTARZALNOŚĆ KADENCJI BEZ OGRANICZEŃ Do dwóch kadencji na tym samym stanowisku - Szef SGWP, Dowódcy RSZ , Dowódca Operacyjny SZ, Szef Inspektoratu Wsparcia SZ, Dyrektor (Szef) komórki organizacyjnej MON, w tym tworzącej SGWP, - żołnierz – na stanowisku – od stopnia etat. major (komandor ppor.) – posiadający w nazwie „dowódca” 4

5 ZMIANY W OKRESIE TRWANIA KONTRAKTÓW
OBECNIE PROPONUJE SIĘ Najkrótszy kontrakt 18 miesięcy Najkrótszy kontrakt 2 lata

6 REZERWA KADROWA DLA ŻOŁNIERZY SŁUŻBY KONTRAKTOWEJ
przeznaczona jest dla : żołnierzy służby stałej; służby kontraktowej tylko dla przebywających na urlopie wychowawczym dłuższym niż 12 miesięcy. Rozszerzenie możliwości przenoszenia do rezerwy kadrowej żołnierzy służby kontraktowej żołnierze służby stałej rezerwa 2 lata, żołnierze kontraktowi 6 miesięcy. OBECNIE PROPOZYCJA 6

7 ZMIANY W PODSTAWACH ZWOLNIENIA Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Zniesienie: Ocenia niedostateczna z WF Niezłożenie w terminie oświadczenia o stanie majątkowym

8 Żołnierze nie posiadają prawa do urlopu ojcowskiego
URLOP OJCOWSKI DOTYCHCZAS PROPONUJE SIĘ Żołnierze nie posiadają prawa do urlopu ojcowskiego Przyznać żołnierzom zawodowym prawo do urlopu ojcowskiego na zasadach określonych w Kodeksie pracy

9 Ustawowe wprowadzenie specjalizacji medycznej.
MOŻLIWOŚĆ ZWALNIANIA OD ZAJĘĆ SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH ZAJĘCIA W RAMACH SPECJALIZACJI PROPONUJE SIĘ DOTYCHCZAS Występujące trudności: Niejednolita praktyka dowódców w tym zakresie. Ustawowe wprowadzenie możliwość zwalniania od zajęć służbowych żołnierzy zawodowych odbywających zajęcia w ramach specjalizacji medycznej. 9

10 DO ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH-KOBIET
ODSTĄPIENIE OD OBLIGATORYJNEGO KIEROWANIA NA KOMISJE LEKARSKIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH-KOBIET Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje się z urzędu żołnierzy zawodowych gdy nie wykonują zadań służbowych z powodu choroby trwającej nieprzerwanie przez trzy miesiące NIE STOSUJE SIĘ DO ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH-KOBIET

11 DOPRECYZOWANIE PRZEPISÓW POZWALAJĄCYCH NA POWOŁYWANIE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Z ZACHOWANIEM POSIADANEGO STOPNIA INNEJ SŁUŻBY MUNDUROWEJ DOTYCHCZAS PROPONUJE SIĘ WYSTĘPUJĄCE TRUDNOŚCI: Obowiązujące przepisy (art. 17a ustawy pragmatycznej) nie przesądzają jednoznacznie do jakiej formy zawodowej służby wojskowej (kontraktowej lub stałej) powoływana jest osoba posiadająca stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa. - Wprowadzenie zasady powoływania wskazanych osób do służby kontraktowej (pierwszy 2 letni kontrakt traktowany byłby jako okres próbny) - Wyjątkowo, decyzją Ministra ON, osoba posiadająca stopień innej służby mogłaby zostać powołana do służby stałej. 11

12 UPORZĄDKOWANIE STOPNI ETATOWYCH I GRUP UPOSAŻENIA RADCÓW PRAWNYCH
Art. 224 ustawy o radcach prawnych Wynagrodzenie to (radcy prawnego) nie może być niższe od wynagrodzenia przewidzianego dla stanowiska pracy głównego specjalisty lub innego równorzędnego stanowiska pracy. Wprowadzić do pragmatyki przepis art. 78 ust. 3a W przypadku gdy w etacie jednostki wojskowej nie występuje stanowisko głównego specjalisty, stanowisko służbowe radcy prawnego, o którym mowa w art. 224 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) zaszeregowuje się do stanowiska służbowego o stopniu etatowym o jeden stopień niższym od stanowiska zastępcy dowódcy tej jednostki w najwyższej grupie uposażenia przewidzianej dla tego stopnia, nie wyższej niż główny specjalista w Urzędzie MON.

13 JEDNOSTKA SAMODZIELNA FINANSOWO UPOSAŻENIE I INNE NALEŻNOŚCI FINANSOWE
USTAWOWE UREGULOWANIE FINANSOWANIA UPOSAŻEŃ I INNYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ NIEBĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI, SKIEROWANYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA SKIEROWANIE DO SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA JEDNOSTKA SAMODZIELNA FINANSOWO Zwrot należności UPOSAŻENIE I INNE NALEŻNOŚCI FINANSOWE BUDŻET MON

14 na czas nie dłuższy niż sześć miesięcy
WYDŁUŻENIE OKRESU KIEROWANIA DO WYKONYWANIA ZADAŃ POZA MIEJSCEM PEŁNIENIA SŁUŻBY (POZA GRANICAMI PAŃSTWA) OBECNIE PROPOZYCJA Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy jest wyznaczony na stanowisko służbowe, może skierować tego żołnierza do wykonywania zadań służbowych poza jednostką, na czas nie dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Wydłużenie okresu do 12 miesięcy kierowania żołnierza zawodowego do wykonywania zadań poza jednostką wojskową w przypadku żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe poza granicami. 14

15 ZMIANY W ZAKRESIE „PRZECHODZENIA” DO SŁUŻBY STAŁEJ
PODOFICER OFICER OCENA: CO NAJMNIEJ DOBRA SŁUŻBA STAŁA

16 ZMODYFIKOWANIE SYSTEMU OPINIOWANIA SŁUŻBOWEGO
COROCZNE OPINIOWANIE PRZYJĘCIE NOWEJ SKALI OCEN: 2 – niedostateczny 3 – dostateczny 4 – dobry 5 – bardzo dobry 6 – wzorowy UPROSZCZENIE ARKUSZA OPINII REZYGNACJA Z OKREŚLANIA PROGNOZY PRZEBIEGU SŁUŻBY

17 OCENA W OSTATNIEJ OPINII SŁUŻBOWEJ A PODPISANIE KOLEJNEGO KONTRAKTU
Uzależnienie podpisania kolejnego kontraktu od posiadania co najmniej dobrej oceny w opinii służbowej Brak przepisu OBECNIE PROPOZYCJA Podpisywanie kolejnych kontraktów tylko z najlepszymi żołnierzami 17

18 USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAWIERANIA KONTRAKTÓW
 Nie będzie wymagana zgoda żołnierza na wyznaczenie na nowe stanowisko jeżeli wyznaczenie nastąpi w związku z: orzeczeniem przez wojskową komisję lekarską jego niezdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej w określonych jednostkach wojskowych albo na zajmowanym stanowisku służbowym; likwidacją zajmowanego przez niego stanowiska służbowego; wymierzenia kary dyscyplinarnej zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowego. Wyznaczenie żołnierza kontraktowego na inne niż określone w kontrakcie stanowisko służbowe Wymaga wyrażenia przez żołnierza zgody na objęcie tego stanowiska. propozycja obecnie W przeciwnym razie wymagane jest sporządzenie aneksu do kontraktu 18

19 ŻOŁNIERZE ZAWODOWI W SKŁADZIE ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
DOTYCHCZAS PROPONUJE SIĘ Stworzenia podstaw prawnych umożliwiających wchodzenie żołnierzy zawodowych w skład organów spółek kapitałowych wykonujących działalność leczniczą utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.  Żołnierz zawodowy nie może wchodzić w skład organów spółek, innych przedsiębiorców oraz fundacji. 19

20 * * * * NOWELIZACJA PRZEPISÓW ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ
USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SŁUŻBY KANDYDACKIEJ W ZAKRESIE wnoszenia opłaty z tytułu udziału w egzaminach wstępnych do uczelni wojskowych i szkół podoficerskich * wprowadzenia nowej przesłanki zwolnienia ze służby kandydackiej – niepowołanie do zawodowej służby wojskowej * rozdzielenia przesłanek zwolnienia ze służby kandydackiej powodujących zwolnienie z mocy prawa i tych, w których zwolnienie następuje decyzją komendanta szkoły wojskowej (analogicznie, jak w przypadku żołnierzy zaw.) * zwolnienia z obowiązku zwrotu kosztów nauki żołnierzy, którzy nie ukończyli nauki w szkole wojskowej a po zwolnieniu ze służby kandydackiej zostali powołani do zawodowej służby wojskowej albo zostali zwolnieni w pierwszym nauki w uczelni wojskowej * 20

21 ODSTĄPIENIE OD OKREŚLANIA ROZPORZĄDZENIEM LICZBY STANOWISK SŁUŻBOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH KORPUSACH KADRY ZAWODOWEJ SIŁ ZBROJNYCH RP Art. 4. 1. Żołnierze zawodowi stanowią kadrę zawodową Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Siłami Zbrojnymi". 2. Kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się na: 1) korpus oficerów zawodowych; 2) korpus podoficerów zawodowych; 3) korpus szeregowych zawodowych. 3. Korpusy oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych dzielą się na korpusy osobowe. Korpusy osobowe dzielą się na grupy osobowe, w których występuje podział na specjalności wojskowe. 4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, liczbę stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych, uwzględniając strukturę Sił Zbrojnych. 5. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi korpusy osobowe, ustala ich podział na grupy osobowe i specjalności wojskowe, zapewniając zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych. 21

22 WPROWADZENIE PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ
W SPRAWACH KADROWYCH PROPONUJE SIĘ Roszczenia wynikające ze stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej będą się przedawniały po upływie 3 lat.

23 NABYWANIE PRAWA DO URLOPU PRZEZ ŻOŁNIERZY „POWRACAJĄCYCH” DO SŁUŻBY
Potrzebę jednoznacznego uregulowania Praktyka wskazuje Żołnierz powracający do służby po okresie przebywania w rezerwie kadrowej w związku z podjęciem przez niego pracy poza granicami państwa w strukturach organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych strukturach wojskowych, na podstawie umowy zawartej między tymi żołnierzami a taką organizacją, nie nabędzie prawa do urlopu wypoczynkowego i dodatkowego urlopu wypoczynkowego za ten okres. 23

24 USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KIEROWANIA
NA STUDIA LUB NAUKĘ W KRAJU LUB ZA GRANICĘ. Obecne obowiązujące przepisy Nowelizacji ustawy pragmatycznej Doświadczenia w tym zakresie wskazują na potrzebę Nie regulują w kierunku Warunków i trybu odwołania żołnierza zawodowego skierowanego na studia lub naukę w kraju lub za granicę rozszerzenia upoważnienia Ministra ON do uregulowania w drodze rozporządzenia tej kwestii 24

25 UPOSAŻENIE Z POPRZEDNIO ZAJMOWANEGO STANOWISKA
PRZECIWDZIAŁANIE ODCHODZENIU ŻOŁNIERZY ZE SŁUŻBY BEZPOŚREDNIO PO OBJĘCIU WYŻSZEGO STANOWISKA SŁUŻBOWEGO odprawa ekwiwalent za urlop świadczenie przez okres roku po zwolnieniu ze służby PODSTAWA WYMIARU: UPOSAŻENIE Z POPRZEDNIO ZAJMOWANEGO STANOWISKA SŁUŻBOWEGO NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ZWOLNIENIA Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ:

26 PROPONUJE SIĘ studia I stopnia studia II stopnia
PODNIESIENIE MINIMALNEGO WYMOGU WYKSZTAŁCENIA DLA OFICERÓW O F I C E R O W I E OBECNIE PROPONUJE SIĘ studia I stopnia (licencjat, inżynier) studia II stopnia (magister, równorzędne)

27 Dotyczy: żołnierzy- nauczycieli akademickich
POWIERZANIE DODATKOWYCH FUNKCJI DOTYCHCZAS PROPONUJE SIĘ Występujące trudności: brak porównywalności rozwiązań z ustawodawstwem powszechnym; brak możliwości zagospodarowania żołnierza po zakończeniu pełnienia (odwołaniu lub rezygnacji) danej funkcji. Wprowadzić w ustawie rozdzielenie pełnienia funkcji od zajmowania stanowiska służbowego Dotyczy: żołnierzy- nauczycieli akademickich

28 JUŻ OCENA DOBRA Z OPINIOWANIA SŁUŻBOWEGO
DODATEK MOTYWACYJNY OBECNIE OCENA BARDZO DOBRA Z OPINIOWANIA SŁUŻBOWEGO I UZYSKANIE KLASY KWALIFIKACYJNEJ do r. od r. klasa M I klasa II klasa III klasa 30 zł 90 zł 300 zł 180 zł 105 zł 150 zł 255 zł 405 zł PROPOZYCJA JUŻ OCENA DOBRA Z OPINIOWANIA SŁUŻBOWEGO

29 URLOP SZKOLENIOWY NOWE PROPOZYCJE
DOTYCHCZAS PROPONUJE SIĘ Przysługuje: Żołnierzowi zawodowemu skierowanemu przez właściwy organ na naukę i żołnierzowi, któremu udzielono pomocy finansowej w związku z pobieraniem nauki, przysługuje urlop szkoleniowy. Wprowadzić w ustawie Żołnierze zawodowi pobierający naukę na własny koszt, którzy nie spełniają wymogów do uzyskania pomocy finansowej ze strony organów wojskowych w związku z tą nauką (art. 52), będą mogli za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, korzystać z urlopu szkoleniowego.

30 ZMIANY W ZAKRESIE PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO W ZWIĄZKU ZE ZWOLNIENIEM ZE SŁUŻBY WOJSKOWEJ
ŻOŁNIERZOWI ZAWODOWEMU I BYŁEMU ŻOŁNIERZOWI ZAWODOWEMU POKRYWA SIĘ KOSZTY PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO W WYSOKOŚCI OBECNIE PO CO NAJMNIEJ 12 LATACH SŁUŻBY – 200% limitu (75 % najniższego uposażenia) PROPONUJE SIĘ - PO CO NAJMNIEJ 9 LATACH SŁUŻBY – 200% limitu (75% najniższego uposażenia)

31 ZMIANY W INNYCH USTAWACH
ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Odprawa mieszkaniowa wypłacana po zwolnieniu ze służby. Żołnierz będzie określał moment służby, na który będzie naliczana liczba norm uwzględnianych przy naliczaniu odprawy ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin Projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje zmianę również dwóch innych ustaw, tj.: ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367, z późn. zm.), w zakresie wypłaty odprawy mieszkaniowej, którą żołnierz zawodowy otrzyma po zwolnieniu ze służby. Przewiduje się, że to żołnierz zawodowy będzie określał moment służby, na który będzie naliczana liczba norm uwzględniana przy naliczaniu odprawy. Obecne rozwiązania powodują, że żołnierze zawodowi zwalniają się ze służby tylko dlatego, aby nie utracić norm uwzględnianych przy naliczaniu odprawy na dorastające dzieci (do 25 roku życia). ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.), określając, że podstawę wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej stanowi uposażenie należne żołnierzowi zawodowemu w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej służby wojskowej. Nie ma przy tym znaczenia czy otrzymywał uposażenie w niepełnej wysokości (np. 75% - przy zwolnieniu od zajęć w związku ze sprawowaniem opieka nad członkiem rodziny, 50% - w związku z aresztowaniem lub zawieszeniem w czynnościach). W tych przypadkach podstawę emeryturę stanowić będzie pełna kwota uposażenia należnego żołnierzowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym z uwzględnieniem zmian mających wpływ na prawo do uposażenia lub jego wysokość powstałych w okresie, w którym żołnierz nie otrzymywał uposażenia lub otrzymywał je w niepełnej wysokości. Podstawę wymiaru emeryturę stanowić będzie pełna kwota uposażenia należnego żołnierzowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym z uwzględnieniem zmian mających wpływ na prawo do uposażenia lub jego wysokość powstałych w okresie, w którym żołnierz nie otrzymywał uposażenia lub otrzymywał je w niepełnej wysokości. 31

32 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "GŁÓWNE PROPOZYCJE ZMIAN DO USTAWY O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google