Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – w świetle Urzędu Komunikacji Elektronicznej Kielce, 23.05.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – w świetle Urzędu Komunikacji Elektronicznej Kielce, 23.05.2012."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – w świetle Urzędu Komunikacji Elektronicznej Kielce,

2 Rola UKE w PO IG Działanie 8.4, realizacja czynności technicznych w ramach porozumienia UKE-WWPE: Inwentaryzacja obszarów wsparcia finansowego; Proces oceny wniosków o dofinansowanie – wydawanie opinii technicznych i ekonomicznych; Kontrola projektów – wykonywanie pomiarów przepływności łączy, minimalna przepływność Mb/s; Działanie 8.3, współpraca z JST w zakresie realizacji projektów sieci szerokopasmowych;

3 PO IG 8.4 inwentaryzacja obszarów wsparcia

4 Proces oceny wniosków Ocena merytoryczna zawartości wniosków;
Analiza obszaru realizacji inwestycji; Analiza zaproponowanego rozwiązania technicznego; Analiza kosztów realizacji projektu: koszty budowy i eksploatacji; okres utrzymania projektu;

5 Technologia w naborach PO IG 8.4
2009 WiFi 5,4 GHz/pasmo chronione; 2010 WiFi 5,4 GHz/FTTH 2011 FTTH/WiFi 5,4, sieci mieszane 2012 ?FTTH?

6 Założenia Działania 8.4 PO IG
infrastruktura sieci dostępowej o przepływności minimalnej 2 Mb/s do Internetu; minimalna liczba podłączanych podmiotów ─ 40; trwałość projektu ─ 3 lata (5 lat); beneficjenci: mały, mikro, średni przedsiębiorca, organizacja non profit;

7 Kontrola projektów PO IG
Czy kontroli ze strony UKE należy się bać? NIE Czy kontrola może mieć dla projektu konsekwencje i jakie…? TAK… Jak należy podejść do kontroli ze strony UKE? Przygotować się

8 Kontrola projektów – zakres czynności
Wniosek konkursowy; Weryfikacja postępu realizacji zadania inwestycyjnego; Weryfikacja dokumentów technicznych projektu; Weryfikacja dokumentów organizacyjnych; Kontrola inwestycji w terenie; Pomiary parametrów transmisyjnych w terenie – system wnioskodawcy; Pomiary parametrów transmisyjnych w terenie – system pomiarowy UKE; Analiza otrzymanych wyników; Raport kontrolny dla WWPE;

9 Kontrola projektów – zakres czynności
Część „biurowa”: Weryfikacja wskaźników projektu; ilość podłączonych klientów – umowy; ilość zrealizowanych elem. Infrastruktury np. BS; ilość zakupionych urządzeń pomiarowych itp.; Dokumentacja inwestycyjna operatora: mapa obszaru projektu; punkt styku do operatora usługi hurtowej; schemat funkcjonalny sieci; Dokumentacja odbiorowa elementów infrastruktury; Dokumentacja odbiorowa łączy abonenckich; Statystyki ruchowe operatora;

10 Kontrola projektów – zakres czynności
Część „terenowa”: wizyta w serwerowni/punkcie styku do sieci operatora hurtowego; pomiary kontrolne łączy abonenckich; wykonanie dokumentacji fotograficznej; Promocja projektu – naklejki PO IG. Część „biurowa” + „terenowa” = Raport z kontroli

11 Parametry jakościowe w sieciach IP

12 Metody pomiaru – sieci dostępowe

13 Metody pomiaru połączenie do strony pomiarowej (www);
transfer plików z serwerów ftp; pomiary automatyczne z wykorzystaniem sond pomiarowych PM5 Instytutu Łączności; analiza statystyk wewnętrznych systemu; pomiary za pomocą zestawu urządzeń pomiarowych wg RFC 2544; pomiary wg EtherSAM ITU-T Y.156sam;

14 Metody pomiaru – testery sprzętowe
pomiar w systemie nadajnik – odbiornik; pomiar w oparciu o zalecenia RFC 2544; możliwość rozbudowy systemu – dodatkowe karty pomiarowe np. optyczne; pomiar w oparciu o zalecenia EtherSAM, ITU-T Y.156; sieć dostępowa

15 Metody pomiaru – strony www

16 Metody pomiaru – pomiary sprzętowe

17 ITU-T Y.1564 EtherSAM

18 ITU-T Y.1564 EtherSAM

19 Wymagania pomiarowe port na routerze brzegowym ISP;
zewnętrzny adres IP; mierzone łącze musi być symetryczne; 2/2, 4/4, 10/10; asysta ze strony administratora systemu;

20 Pomiary – problemy „organizacyjne”
wola współpracy ze strony Beneficjenta przy działaniach kontrolnych; rozległy obszar geograficzny realizacji projektu ─ często kilkanaście gmin; lokalizacja urządzeń sieciowych w trudnodostępnych miejscach – np. szafki zewnętrzne na masztach lub dachach budynków; brak zgody użytkownika końcowego na wykonanie pomiarów testowych;

21 Metody pomiaru – statystyki systemowe 1/2

22 Metody pomiaru – statystyki systemowe 2/2
analiza parametrów ruchowych w głównych punktach transmisyjnych sieci; dane oparte o rzeczywisty ruch generowany przez użytkowników końcowych; możliwość szybkiej reakcji na potencjalne problemy; możliwość określenia „godzin szczytu”; możliwość analizy zapotrzebowania na pasmo dostępowe; system Beneficjenta musi być wyposażony w odpowiednie oprogramowanie;

23 Kontrola, dobre praktyki
Kompletna, aktualna dokumentacja projektu; Testy odbiorów elementów infrastruktury; Paszportyzacja elementów sieci telekomunikacyjnej; Statystyki systemowe;

24 Kontrola, dobre praktyki
UKE Telefoniczne ustalenie terminu kontroli; Potwierdzenie drogą elektroniczną; Informacja o zespole kontrolnym; ISP Przygotowanie dostępu do elementów infrastruktury; Powiadomienie abonentów; Czas;

25 Ważne dokumenty organizacyjne
Prawo Budowlane Pozwolenie na budowę/Zgłoszenie; Umowa z właścicielem obiektów infrastruktury; Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane; Prawo Telekomunikacyjne Pozwolenie radiowe/rezerwacja częstotliwości; Inne wymagane prawem dokumenty

26 Problemy realizacyjne PO IG 8.4
Brak wytycznych i instrukcji do przygotowania dokumentacji; Brak możliwości konsultacji; Długi czas oceny wniosków; Zmiany w zakresie dokumentacji formalnej – przedłużenie procedury konkursowej; Harmonogram Finansowo-Rzeczowy -> płatności; Częste zmiany dokumentacji rozliczeniowej; Dokumenty na CITO;

27 Proponowane usprawnienia
rozszerzenie możliwości ePUAP; możliwość elektronicznej weryfikacji dokumentów rozliczeniowych; kontrola na etapie prowadzenia inwestycji; koordynacja zadań 8.4 z budową regionalnych sieci szerokopasmowych; zalecenie stworzenia dokumentacji powykonawczej

28 Nowe działania UKE www.Polskaszerokopasmowa.pl Subportal POIG Forum;
Panel eksperta; Czat; Dokumenty formalno-prawne; Porady; Promocja zrealizowanych projektów;

29 Nowe działania UKE Certyfikat Prezesa UKE
konkurs zamknięty dla projektów PO IG 8.4; najciekawsze projekty; sprawna organizacja procesu inwestycyjnego; wyróżnienie; promocja ISP i projektu

30 Jak realizować sieci szerokopasmowe?
Odważnie Rozważnie Wspólnie POIG POIG RPO + RPW PROW

31 Projekt firmy Tonetic Ilość klientów: 200 użytkowników końcowych;
Technologia: system radiowy 5,4 GHz; 39 stacji bazowych Obszar: Woj. Warmińsko-Mazurskie Tereny podmiejskie o zróżnicowanej topologii i warunkach geograficznych

32 Projekt firmy Tonetic

33 Projekt firmy Tonetic

34 Projekt firmy Tonetic Bardzo dobra znajomość lokalnych potrzeb;
Sieć z usługową perspektywą rozwoju; Dedykowane usługi szerokopasmowe dla biznesu; Plany rozwoju nowych serwisów sieciowych; Wsparcie inicjatyw lokalnych; Realizacja zadania w kontekście regionalnej sieci szerokopasmowej; Współpraca z lokalną społecznością;

35 Projekt firmy Dersen Ilość klientów: 600 użytkowników końcowych;
Technologia: GPON + radiodostęp; Obszar: Woj. Dolnośląskie Tereny wiejskie o zróżnicowanej rzeźbie i warunkach geograficznych, lasy, PGRy; Radiodostęp -> sieć GPON, w trakcie plac projektowych

36 Projekt firmy Dersen

37 Projekt firmy Dersen

38 Projekt firmy Dersen Bardzo dobra znajomość lokalnych potrzeb;
Sieć z dużą perspektywą rozwoju; Dedykowane usługi szerokopasmowe; Plany rozwoju nowych usług sieciowych; Wsparcie inicjatyw lokalnych; Wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności; Budowanie cyfrowych kompetencji – projekt edukacyjny (ZSE Bolesławiec); Wiejska świetlica terapeutyczna;

39 Projekt firmy Online s.c.
Ilość klientów: 50 użytkowników końcowych; 3 wieże, stacje bazowe Technologia: WiFi 5,4 GHz; Obszar: Woj. Śląskie/Świętokrzyskie Tereny wiejskie o zróżnicowanej topologii i warunkach geograficznych Radiodostęp wykorzystanie istniejącej infrastruktury

40 Projekt firmy Online s.c.

41 Projekt firmy Online s.c.

42 Projekt firmy Online s.c.
Bardzo dobra znajomość lokalnych potrzeb; Niska siła nabywcza; Plany rozwoju nowych usług sieciowych; Współpraca z lokalną społecznością; Sieć z dużą perspektywą rozwoju ale chwilowo bez możliwości; Bardzo duże zapotrzebowanie na sieć szkieletową PO RPW;

43 Dziękuję za uwagę Artur Więcek Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Rozwoju Infrastruktury e: t: +48 (22) f: +48 (22)


Pobierz ppt "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – w świetle Urzędu Komunikacji Elektronicznej Kielce, 23.05.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google