Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1/43 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – w świetle Urzędu Komunikacji Elektronicznej Kielce, 23.05.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1/43 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – w świetle Urzędu Komunikacji Elektronicznej Kielce, 23.05.2012."— Zapis prezentacji:

1 1/43 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – w świetle Urzędu Komunikacji Elektronicznej Kielce, 23.05.2012

2 Rola UKE w PO IG Działanie 8.4, realizacja czynności technicznych w ramach porozumienia UKE-WWPE: Inwentaryzacja obszarów wsparcia finansowego; Proces oceny wniosków o dofinansowanie – wydawanie opinii technicznych i ekonomicznych; Kontrola projektów – wykonywanie pomiarów przepływności łączy, minimalna przepływność 2 Mb/s; Działanie 8.3, współpraca z JST w zakresie realizacji projektów sieci szerokopasmowych; 2

3 PO IG 8.4 inwentaryzacja obszarów wsparcia http://poig84.uke.gov.pl/ 3

4 Proces oceny wniosków Ocena merytoryczna zawartości wniosków; Analiza obszaru realizacji inwestycji; Analiza zaproponowanego rozwiązania technicznego; Analiza kosztów realizacji projektu: koszty budowy i eksploatacji; okres utrzymania projektu; 4

5 Technologia w naborach PO IG 8.4 2009WiFi 5,4 GHz/pasmo chronione; 2010 WiFi 5,4 GHz/FTTH 2011FTTH/WiFi 5,4, sieci mieszane 2012?FTTH? 5

6 Założenia Działania 8.4 PO IG infrastruktura sieci dostępowej o przepływności minimalnej 2 Mb/s do Internetu; minimalna liczba podłączanych podmiotów 40; trwałość projektu 3 lata (5 lat); beneficjenci: mały, mikro, średni przedsiębiorca, organizacja non profit; 6

7 Kontrola projektów PO IG Czy kontroli ze strony UKE należy się bać? NIE Czy kontrola może mieć dla projektu konsekwencje i jakie…? TAK… Jak należy podejść do kontroli ze strony UKE? Przygotować się 7

8 Kontrola projektów – zakres czynności 1.Wniosek konkursowy; 2.Weryfikacja postępu realizacji zadania inwestycyjnego; 3.Weryfikacja dokumentów technicznych projektu; 4.Weryfikacja dokumentów organizacyjnych; 5.Kontrola inwestycji w terenie; 6.Pomiary parametrów transmisyjnych w terenie – system wnioskodawcy; 7.Pomiary parametrów transmisyjnych w terenie – system pomiarowy UKE; 8.Analiza otrzymanych wyników; 9.Raport kontrolny dla WWPE; 8

9 Kontrola projektów – zakres czynności Część biurowa: Weryfikacja wskaźników projektu; ilość podłączonych klientów – umowy; ilość zrealizowanych elem. Infrastruktury np. BS; ilość zakupionych urządzeń pomiarowych itp.; Dokumentacja inwestycyjna operatora: mapa obszaru projektu; punkt styku do operatora usługi hurtowej; schemat funkcjonalny sieci; Dokumentacja odbiorowa elementów infrastruktury; Dokumentacja odbiorowa łączy abonenckich; Statystyki ruchowe operatora; 9

10 Kontrola projektów – zakres czynności Część terenowa: wizyta w serwerowni/punkcie styku do sieci operatora hurtowego; pomiary kontrolne łączy abonenckich; wykonanie dokumentacji fotograficznej; Promocja projektu – naklejki PO IG. Część biurowa + terenowa = Raport z kontroli 10

11 11 Parametry jakościowe w sieciach IP

12 12 Metody pomiaru – sieci dostępowe

13 13 Metody pomiaru połączenie do strony pomiarowej (www); transfer plików z serwerów ftp; pomiary automatyczne z wykorzystaniem sond pomiarowych PM5 Instytutu Łączności; analiza statystyk wewnętrznych systemu; pomiary za pomocą zestawu urządzeń pomiarowych wg RFC 2544; pomiary wg EtherSAM ITU-T Y.156sam;

14 14 Metody pomiaru – testery sprzętowe pomiar w systemie nadajnik – odbiornik; pomiar w oparciu o zalecenia RFC 2544; możliwość rozbudowy systemu – dodatkowe karty pomiarowe np. optyczne; pomiar w oparciu o zalecenia EtherSAM, ITU-T Y.156; sieć dostępowa

15 Metody pomiaru – strony www http://www.speedtest.net http://www.measurementlab.net 15

16 16 Metody pomiaru – pomiary sprzętowe

17 ITU-T Y.1564 EtherSAM 17

18 ITU-T Y.1564 EtherSAM 18

19 19 Wymagania pomiarowe port na routerze brzegowym ISP; zewnętrzny adres IP; mierzone łącze musi być symetryczne; 2/2, 4/4, 10/10; asysta ze strony administratora systemu;

20 20 Pomiary – problemy organizacyjne wola współpracy ze strony Beneficjenta przy działaniach kontrolnych; rozległy obszar geograficzny realizacji projektu często kilkanaście gmin; lokalizacja urządzeń sieciowych w trudnodostępnych miejscach – np. szafki zewnętrzne na masztach lub dachach budynków; brak zgody użytkownika końcowego na wykonanie pomiarów testowych;

21 21 Metody pomiaru – statystyki systemowe 1/2

22 22 Metody pomiaru – statystyki systemowe 2/2 analiza parametrów ruchowych w głównych punktach transmisyjnych sieci; dane oparte o rzeczywisty ruch generowany przez użytkowników końcowych; możliwość szybkiej reakcji na potencjalne problemy; możliwość określenia godzin szczytu; możliwość analizy zapotrzebowania na pasmo dostępowe; system Beneficjenta musi być wyposażony w odpowiednie oprogramowanie;

23 Kontrola, dobre praktyki Kompletna, aktualna dokumentacja projektu; Testy odbiorów elementów infrastruktury; Paszportyzacja elementów sieci telekomunikacyjnej; Statystyki systemowe; 23

24 Kontrola, dobre praktyki UKE Telefoniczne ustalenie terminu kontroli; Potwierdzenie drogą elektroniczną; Informacja o zespole kontrolnym; ISP Przygotowanie dostępu do elementów infrastruktury; Powiadomienie abonentów; Czas; 24

25 Ważne dokumenty organizacyjne Prawo Budowlane Pozwolenie na budowę/Zgłoszenie; Umowa z właścicielem obiektów infrastruktury; Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane; Prawo Telekomunikacyjne Pozwolenie radiowe/rezerwacja częstotliwości; Inne wymagane prawem dokumenty 25

26 26 Problemy realizacyjne PO IG 8.4 Brak wytycznych i instrukcji do przygotowania dokumentacji; Brak możliwości konsultacji; Długi czas oceny wniosków; Zmiany w zakresie dokumentacji formalnej – przedłużenie procedury konkursowej; Harmonogram Finansowo-Rzeczowy -> płatności; Częste zmiany dokumentacji rozliczeniowej; Dokumenty na CITO;

27 27 Proponowane usprawnienia rozszerzenie możliwości ePUAP; możliwość elektronicznej weryfikacji dokumentów rozliczeniowych; kontrola na etapie prowadzenia inwestycji; koordynacja zadań 8.4 z budową regionalnych sieci szerokopasmowych; zalecenie stworzenia dokumentacji powykonawczej

28 28 Nowe działania UKE www.Polskaszerokopasmowa.pl Subportal POIG Forum; Panel eksperta; Czat; Dokumenty formalno-prawne; Porady; Promocja zrealizowanych projektów;

29 29 Nowe działania UKE Certyfikat Prezesa UKE konkurs zamknięty dla projektów PO IG 8.4; najciekawsze projekty; sprawna organizacja procesu inwestycyjnego; wyróżnienie; promocja ISP i projektu

30 30 Jak realizować sieci szerokopasmowe? Odważnie Rozważnie Wspólnie POIG 8.4 + POIG 8.3 + RPO + RPW PROW

31 31 Projekt firmy Tonetic Ilość klientów:200 użytkowników końcowych; Technologia:system radiowy 5,4 GHz; 39 stacji bazowych Obszar:Woj. Warmińsko-Mazurskie Tereny podmiejskie o zróżnicowanej topologii i warunkach geograficznych

32 32 Projekt firmy Tonetic

33 33 Projekt firmy Tonetic

34 34 Projekt firmy Tonetic Bardzo dobra znajomość lokalnych potrzeb; Sieć z usługową perspektywą rozwoju; Dedykowane usługi szerokopasmowe dla biznesu; Plany rozwoju nowych serwisów sieciowych; Wsparcie inicjatyw lokalnych; Realizacja zadania w kontekście regionalnej sieci szerokopasmowej; Współpraca z lokalną społecznością;

35 35 Projekt firmy Dersen Ilość klientów:600 użytkowników końcowych; Technologia:GPON + radiodostęp; Obszar:Woj. Dolnośląskie Tereny wiejskie o zróżnicowanej rzeźbie i warunkach geograficznych, lasy, PGRy; Radiodostęp -> sieć GPON, w trakcie plac projektowych

36 36 Projekt firmy Dersen

37 37 Projekt firmy Dersen

38 38 Projekt firmy Dersen Bardzo dobra znajomość lokalnych potrzeb; Sieć z dużą perspektywą rozwoju; Dedykowane usługi szerokopasmowe; Plany rozwoju nowych usług sieciowych; Wsparcie inicjatyw lokalnych; Wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności; Budowanie cyfrowych kompetencji – projekt edukacyjny (ZSE Bolesławiec); Wiejska świetlica terapeutyczna;

39 39 Projekt firmy Online s.c. Ilość klientów:50 użytkowników końcowych; 3 wieże, stacje bazowe Technologia:WiFi 5,4 GHz; Obszar:Woj. Śląskie/Świętokrzyskie Tereny wiejskie o zróżnicowanej topologii i warunkach geograficznych Radiodostęp - wykorzystanie istniejącej infrastruktury

40 40 Projekt firmy Online s.c.

41 41 Projekt firmy Online s.c.

42 42 Projekt firmy Online s.c. Bardzo dobra znajomość lokalnych potrzeb; Niska siła nabywcza; Plany rozwoju nowych usług sieciowych; Współpraca z lokalną społecznością; Sieć z dużą perspektywą rozwoju ale chwilowo bez możliwości; Bardzo duże zapotrzebowanie na sieć szkieletową PO RPW;

43 43 Dziękuję za uwagę Artur Więcek Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Rozwoju Infrastruktury e: A.Wiecek@uke.gov.pl t: +48 (22) 5349 570 f: +48 (22) 5349 151


Pobierz ppt "1/43 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – w świetle Urzędu Komunikacji Elektronicznej Kielce, 23.05.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google