Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

3

4

5 MA KSZTAŁT PODWÓJNEJ SPIRALI MA ZDOLNOŚĆ SAMOPOWIELANIA SIĘ MA ZDOLNOŚĆ SAMONAPRAWIANIA SIĘ JEST ZBUDOWANA W TEN SAM SPOSÓB U WSZYSTKICH ORGANIZMÓW DANY GATUNEK CHARAKTERYZUJE SIĘ OKREŚLONĄ DŁUGOŚCIĄ DNA JEST PRZEKAZYWANE POTOMSTWU PODCZAS ROZMNAŻANIA

6 Odkrywcami struktury DNA są Odkrywcami struktury DNA są James Watson i Francis Crick James Watson i Francis Crick

7 Woda jest niezbędna do życia wszystkim żywym organizmom, a ich ciała charakteryzują się dużą zawartością wody

8 poniżej 4 st.C podczas zamarzania cząsteczki wody tworzą 6 – częściowe wianuszki ta właściwość wody powoduje, że struktura lodu posiada wolne przestrzenie, a płatki śniegu mają 6 ramion czyli, podczas zamarzania woda zwiększa swoją objętość, a tym samym – zmniejsza gęstość

9

10 PAROWANIEPAROWANIE SKRAPLANIESKRAPLANIE TOPNIENIETOPNIENIE KRZEPNIĘCIEKRZEPNIĘCIE SUBLIMACJA RESUBLIMACJA

11 Ponieważ woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem w żywych organizmach może zachodzić wiele ważnych procesów (np. trawienie, przewodzenie impulsów nerwowych) Cząsteczki wody krążą w organizmach w procesie osmozy. Ponieważ woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem w żywych organizmach może zachodzić wiele ważnych procesów (np. trawienie, przewodzenie impulsów nerwowych) Cząsteczki wody krążą w organizmach w procesie osmozy.

12 W szklance z wodnym roztworem barwnika umieszczono pęcherz ze słabszym roztworem tego barwnika W szklance z wodnym roztworem barwnika umieszczono pęcherz z mocniejszym roztworem tego barwnika barwnik ze szklanki wchodzi do pęcherza woda z pęcherza przenika do szklanki barwnik z pęcherza wchodzi do szklanki woda ze szklanki przenika do pęcherza DYFUZJA OSMOZA OBA TE PROCESY ZACHODZĄ JEDNOCZEŚNIE DO WYRÓWNANIA STĘŻEŃ

13 PRZENIKANIE CZĄSTECZEK CIAŁ STAŁYCH, CIECZY I GAZÓW Z MIEJSC, GDZIE JEST ICH DUŻO DO MIEJSC, GDZIE JEST ICH MAŁO, DO MOMENTU WYRÓWNANIA STĘŻEŃ PRZENIKANIE CZĄSTECZEK WODY Z MIEJSC, GDZIE JEST JEJ DUŻO DO MIEJSC, GDZIE JEST JEJ MAŁO, DO MOMENTU WYRÓWNANIA STĘŻEŃ CZYSTA WODA W SZKLANCE BARDZO SŁODKA WODA W SZKLANCE Owoc zanurzony w wodzie spęczniał, bo wchłonął wodę Owoc zanurzony w słodkiej wodzie skurczył się, bo oddał wodę

14 Nowoczesna spalarnia śmieci w centrum Wiednia

15 OZON O 3 TLEN ATMOSFERYCZNY O 2

16 CO 2 + H 2 O C 6 H 12 O 6 + O 2 dwutlenek węgla i woda glukoza i tlen CO 2 + H 2 O C 6 H 12 O 6 + O 2 dwutlenek węgla i woda glukoza i tlen FOTOSYNTEZA to źródło TLENU w ATMOSFERZE 3 O 2 2 O 3 ozon FOTOSYNTEZA t o endoenergetyczny chemiczny proces syntezy OZON powstaje podczas burzy OZON w górnych warstwach atmosfery zatrzymuje część szkodliwego promieniowania UV O = O

17 ochronna warstwa ozonu przez dziurę w warstwie ozonu przedostaje się całe szkodliwe promieniowanie UV przez dziurę w warstwie ozonu przedostaje się całe szkodliwe promieniowanie UV promieniowanie UV zatrzymało się w warstwie ozonu promieniowanie UV zatrzymało się w warstwie ozonu powstaje wtedy gdy ozon w górnej warstwie atmosfery jest rozkładany przez freony Promieniowanie UV w nadmiarze może powodować nowotwory skóry Małe dawki promieniowania UV przyczyniają się do wytwarzania witaminy D w skórze

18 glukoza + tlen dwutlenek węgla + woda + ENERGIA CZĄSTECZKI TLENU UTLENIAJĄ RÓWNIEŻ CZĄSTECZKI PALIW POWODUJĄC WYTWARZANIE ENERGII.

19 O = C = O C O 2 tlenek węgla IV tlenek węgla IV to gaz bezwonny, bezbarwny, cięższy od powietrza, tłumiący palenie powstaje on podczas palenia węgla i wylatuje z wulkanów +IV –II gdy jest go za dużo w pomieszczeniu boli nas głowa i jesteśmy osłabieni powoduje efekt cieplarniany

20 w atmosferze tworzy się warstwa izolacyjna z CO 2, pary wodnej i metanu ta warstwa powoduje, że ciepło nie mogąc ujść podgrzewa atmosferę ziemską : ocieplając klimat roztapiając lodowce podnosząc poziom mórz i oceanów zmniejszając powierzchnię lądów zagrażając wyginięciem zwierząt polarnych

21 C = O C O tlenek węgla II to gaz bezwonny, bezbarwny, cięższy od powietrza i zabójczo trujący dla człowieka ponieważ trwale blokuje cząsteczki hemoglobiny, co powoduje, że krew nie może roznosić tlenu powstaje on w słabo wentylowanych pomieszczeniach, w których pali się węgiel lub inne paliwo z węglem +II –II

22 BIAŁKO z jednym atomem żelaza BIAŁKO z jednym atomem magnezu CZAD (CO) blokuje hemoglobinę, która nie może przenosić tlenu Cząsteczka hemoglobiny różni się od cząsteczki chlorofilu tylko jednym atomem – metalu otoczonym cząsteczką białka. To bardzo duże podobieństwo cząsteczek obu barwników wskazuje na wspólne pochodzenie życia na Ziemi

23 jest to gaz tłumiący palenie i nie jest używany do oddychania Rośliny motylkowe : koniczyna, łubin, groch, soja, fasola za pośrednictwem bakterii w brodawkach korzeniowych przyswajają azot z powietrza W czasie burzy azot r eaguje z tlenem atmosferycznym dając NO 2 Azot jest pierwiastkiem koniecznym do wzrostu roślin i znajduje się on w cząsteczkach nawozów azotowych N

24 jest to wybuchowy i najlżejszy gaz występujący w górnych warstwach atmosfery Słońce to wielki reaktor, w którym wodór jest zamieniany w hel H

25 John Dalton 1766 – 1844 angielski fizyk, chemik i meteorolog. Twórca nowożytnej, atomistycznej teorii materii, odkrył prawo ciśnień cząstkowych, prawo stosunków wielokrotnych, opisał wadę wzroku nazywaną później daltonizmem. Podstawowe założenia teorii Daltona: Materia złożona jest z niewidzialnych atomów Wszystkie atomy jednego pierwiastka mają identyczną masę i pozostałe właściwości Każdy pierwiastek zbudowany jest z niepowtarzalnych atomów, różniących się od innych masą Atomy są niezniszczalne i nie podlegają przemianom podczas reakcji chemicznych, zmienia się tylko ich wzajemne ułożenie i powiązanie Cząsteczka związku chemicznego składa się ze skończonej i niewielkiej liczby atomów różnych pierwiastków

26 ATOM to najmniejsza część pierwiastka chemicznego zachowująca jego właściwości. Jest to elektrycznie obojętny układ złożony z dodatnio naładowanego jądra atomowego i ujemnie naładowanych elektronów. Jądro atomowe to wewnętrzna część atomu będąca układem protonów i neutronów (nukleonów) związanych siłami jądrowymi. Ponieważ neutrony i protony są znacznie cięższe od elektronów, w jądrze atomowym jest skupiona prawie cała masa atomu (ok. 99,9%). Skład jądra określa się podając liczbę atomową Z (liczba protonów) i liczbę masową A (suma protonów i neutronów). Wszystkie atomy tego samego pierwiastka zawierają tę samą liczbę protonów i elektronów, natomiast mogą się różnić liczbą neutronów. Odmiany atomów pierwiastka o identycznej liczbie atomowej, różniące się liczbą masową, czyli odmiany, których atomy mają taką samą liczbę protonów, a różną liczbę neutronów, nazwano izotopami. Atomy znanych dotychczas pierwiastków posiadają od jednej do siedmiu powłok elektronowych. W atomie każdego pierwiastka można wyodrębnić rdzeń atomowy i elektrony walencyjne – te, które poruszają się na ostatniej powłoce. Elektrony walencyjne decydują o właściwościach chemicznych pierwiastków.

27 Josef John Thomson 1856 – 1940 angielski fizyk, prowadził badania dotyczące budowy materii i struktury elektryczności), badając wyładowania w gazach rozrzedzonych odkrył istnienie cząstki mniejszej od atomu, niosącej elementarny ujemny ładunek elektryczny. Cząstkę tę nazwano elektron em. Antoine Henri Becquerel 1852 – 1908 francuski chemik i fizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie promieniotwórczości. Odkrył też zjawisko radioaktywności. Nagrodę tę otrzymał wraz z Marią i Piotrem Curie. Ich odkrycie było potwierdzeniem podzielności atomów

28 Ernest Rutherford 1871-1937 angielski fizyk, był współtwórcą teorii rozpadu promieniotwórczego atomów, laureat nagrody Nobla, opracował planetarny model atomu, odkrył pierwszą sztuczną reakcję jądrową. Rutheford zaproponował planetarny model atomu, w którym wyróżnił dodatnio naładowane jądro, skupiające prawie cała masę i lekkie elektrony poruszające się z ogromną prędkością wokół niego. James Chadwick 1891-1974, angielski fizyk, wspólnie z Rutherfordem przeprowadzili pierwszą sztuczną reakcję jądrową, otrzymał nagrodę Nobla, odkrył trzecią podstawową, elementarną cząsteczkę materii – neutron Dzięki rozwojowi dalszych badań nad promieniotwórczością zostało dokonane kolejne przełomowe odkrycie. Odkryto, że atomy różnych pierwiastków rozpadając się tworzą ołów, ale o identycznej liczbie atomowej. Identyczna liczba atomowa, a różna liczba masowa wskazują, iż ten sam pierwiastek może składać się z atomów o różnej liczbie neutronów w jądrze. W późniejszym okresie odkryto także, że nie tylko ołów ale również inne pierwiastki tworzą mieszaniny izotopów. Współczesna teoria budowy atomu przyjmuje, że elektron ma dwoistą naturę - w pewnych zjawiskach zachowuje się jak cząsteczka materialna, a w innych - jak fala.

29 Maria Skłodowska-Curie 1867 – 1934 fizyk i chemik narodowości polskiej Większość życia spędziła we Francji tam też rozwinęła swoją karierę naukową. Prekursor nowej gałęzi chemii radiochemii Do jej największych dokonań należą: opracowanie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków radu i polonu. Pod jej osobistym kierunkiem prowadzono też pierwsze w świecie badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości. Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe, po raz pierwszy w 1903 z fizyki wraz z mężem i Henrim Becquerelem za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości, po raz drugi w 1911 z chemii za wydzielenie czystego radu. Do dziś pozostaje jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała dwukrotnie, a także jedynym uczonym w historii uhonorowanym Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych.

30 Niels Henrik David Bohr 1885 – 1962 fizyk duński, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki za opracowanie teorii budowy (struktury) atomu. Jego prace naukowe przyczyniły się do zrozumienia budowy atomu oraz rozwoju mechaniki kwantowej, opisał swój model budowy atomu wodoru. Po II Wojnie Światowej był orędownikiem pokojowego wykorzystania energii atomowej. Stwierdził, że elektrony krążą wokół jądra po torze ściśle określonym energetycznie zwanym orbitą stacjonarną, a elektron może zmienić orbitę, gdy odda lub pobierze energię.Przedstawił on rewolucyjną teorię atomu. Zgodnie z tym modelem elektrony w atomie krążą po pewnych stacjonarnych orbitach. Dopóki elektron znajduje się na takiej orbicie nie zachodzi emisja energii. Energia jest emitowana jedynie wtedy, gdy elektrony przeskakują z orbity na orbitę.

31 + + 0 0 + + + + - - - - 0 0 0 0 - - + + 0 0 - - jądro atomu powłoka elektronowa elektron – nic nie waży neutron – masa 1 u proton – masa 1 u TRYTPROTDEUTER m = 1 u3 u2 u

32 numer grupy informujący o liczbie elektronów krążących na ostatniej powłoce numer okresu informujący o liczbie powłok elektronowych liczba masowa A będąca sumą protonów i neutronów znajdujących się w jądrze atomu liczba atomowa Z informująca o liczbie elektronów i jednocześnie o liczbie protonów ponieważ le = lp, atom ma ładunek obojętny średnia masa atomów izotopów wyrażona w unitach

33 Pierwszy z nich stanowi 99,6 %, a drugi 0,4 % ln 1 = 14 – 7 = 7ln 2 = 15 – 7 = 8 oblicz liczbę neutronów w obu izotopach 77

34

35 6 12 elektronów krąży na dwóch powłokach protonów siedzi w jądrze atomu u to średnia masa izotopów węgla

36 16 32 elektronów krąży na trzech powłokach protonów siedzi w jądrze atomu u to średnia masa izotopów siarki

37 19 39 elektronów krąży na czterech powłokach protonów siedzi w jądrze atomu u to średnia masa izotopów potasu

38 powłoki= nr okresu= protony= elektrony =Z= A = masa= n=A – Z= powłoki= nr okresu= protony= elektrony =Z= A = masa= n=A – Z= powłoki= nr okresu= protony= elektrony= Z= A = masa= n=A – Z= 13 p 14 n 238 1 2288 82 11 p 12 n 20 p 21 n K L M N K L M Z = Lp = Le A = Lp + Ln Ln = A – Z

39 powłoki= nr okresu= protony= elektrony=Z= A = masa= n=A – Z= powłoki= nr okresu= protony= elektrony=Z= A = masa= n=A – Z= powłoki= nr okresu= protony= elektrony=Z= A = masa= n=A – Z= 16 p 17 n 268 5 2188 82 15 p 16 n 19 p 20 n K L M N K L M

40 powłoki= nr okresu= protony= elektrony=Z= A = masa= n=A – Z= powłoki= nr okresu= protony= elektrony=Z= A = masa= n=A – Z= powłoki= nr okresu= protony= elektrony=Z= A = masa= n=A – Z= 7 p 7 n 25 7 24 82 17 p 18 n 6 p 7 n K L K L M K L

41 2 + 8 + 18 + 4 = 32 elektrony Z=32 4 powłoki = 4 okres 4 ew = IV grupa 2 + 8 + 18 + 18 + 8 = 54 elektrony Z=54 5 powłok = 5 okres 8 ew = VIII grupa 2 + 8 + 18 + 7 = 35 elektrony Z=35 4 powłoki = 4 okres 7 ew = VII grupa

42 17 n 6 n 8 n lew le = lp masa atomu = lp + ln liczba powłok = nr okresu lew = nr grupy nazwa pierwiastka wartościowość ujemna wartościowość dodatnia lew le = lp masa atomu = lp + ln liczba powłok = nr okresu lew = nr grupy nazwa pierwiastka wartościowość ujemna wartościowość dodatnia lew le = lp masa atomu = lp + ln liczba powłok = nr okresu lew = nr grupy nazwa pierwiastka wartościowość ujemna wartościowość dodatnia 6 16 17 + 16 = 33 u 3 VI siarka – II + VI 3 5 8 +5 = 11 u 2 III bor – V + III 5 7 8 + 7 = 15 u 2 V azot – III + V 16 p 5 p 7 p VI 3 III 2 V 2

43 11 n 16 n 8 n lew le = lp masa atomu nr okresu nr grupy nazwa pierwiastka wartościowość ujemna wartościowość dodatnia lew le = lp masa atomu nr okresu nr grupy nazwa pierwiastka wartościowość ujemna wartościowość dodatnia lew le = lp masa atomu nr okresu nr grupy nazwa pierwiastka wartościowość ujemna wartościowość dodatnia 2 12 11 + 12 = 23 u 3 II magnez brak + II fosfor 5 15 16 + 15 = 31 u 3 V – III + V 4 6 8 + 6 = 14 u 2 IV węgiel – IV + IV 12 p 15 p 6 p

44 Co to za pierwiastek ? w jego atomie jest 16 protonówsiarka w jego atomie są 2 powłoki, a na ostatniej 4ewęgiel w jego atomie są 3 powłoki, a na ostatniej 5efosfor w jego atomie jest 8 elektronówtlen w atomie jego izotopu o masie 37u jest 20 neutronów chlor w jego atomie są 4 powłoki, a na ostatniej 2ewapń w atomie jego izotopu o masie 81u jest 46 neutronów brom w atomie jego izotopu o masie 24u jest taka sama liczba protonów i neutronów magnez

45 POKAZUJĄ ELEKTRONY Z OSTATNIEJ POWŁOKI - ELEKTRONY WALENCYJNE, które biorą udział w tworzeniu wiązań chemicznych

46 WYSTĘPUJE ONO MIĘDZY ATOMAMI TYCH SAMYCH PIERWIASTKÓW H2H2 O2O2 O3O3 dwuatomowa cząsteczka wodoru dwuatomowa cząsteczka tlenu trzyatomowa cząsteczka tlenu OZON

47 WYSTĘPUJE ONO MIĘDZY ATOMEM NIEMETALU I HCl cząsteczka chlorku wodoru elektron wodoru zostaje przesunięty w kierunku chloru +I –I

48 GDY ATOM PRZYJMIE ELEKTRONY na ostatnią powłokę – tyle, aby upodobnić się do najbliższego pierwiastka szlachetnego + + - - - - + + - - + + + +

49 GDY ATOM ODDA ELEKTRONY z ostatniej powłoki + + - - - - + + - - + + + +

50 WYSTĘPUJE ONO MIĘDZY ATOMEM METALU I NIEMETALU NaCl cząsteczka chlorku sodu 11 protonów (+) 11 elektronów ( –) ładunek obojętny 17 protonów (+) 17 elektronów ( –) ładunek obojętny 11 protonów (+) 10 elektronów ( –) ładunek 1+ 17 protonów (+) 18 elektronów ( –) ładunek 1 – kation sodu i anion chloru mają ładunki różnoimienne, więc się przyciągają

51 H 2 O tlenek wodoru CO tlenek węgla II CO 2 tlenek węgla IV

52 wodorek węgla (metan) gaz błotny gaz kopalniany unosi się nad torfowiskami powoduje wzdęcia przeżuwaczy wodorek azotu (amoniak) gaz używany w systemach chłodniczych produkt rozkładu białek N H 3 C H 4 –III +I –IV +I – I+ I – II + I TE DWA ZWIĄZKI TO DRAŻNIĄCE, TRUJĄCE GAZY : SIARKOWODÓR I CHLOROWODÓR H 2 S H Cl

53 Chemik francuski, był synem aptekarza. W 1793 Proust odkrył prawo stosunków stałych (zwane jego nazwiskiem). Odkrycie to przyczyniło się do sformułowania przez Daltona prawa stosunków wielokrotnych oraz teorii atomistycznej. Badał różne produkty żywnościowe. W 1802 wyodrębnił z soku winogron glukozę (cukier gronowy). Wykazał istnienie różnych rodzajów cukrów. Udowodnił, że metale mogą tworzyć z tlenem i siarką więcej niż jeden związek. Pierwiastki tworząc związki łączą się ze sobą w ściśle określonym stosunku ilościowym i masowym

54 liczba i masy poszczególnych atomów w danym związku są ściśle określone 1 atom węgla : 1 atom tlenu1 atom węgla : 2 atomy tlenu 12 u węgla : 16 u tlenu 3 : 4 (po skróceniu) 12 u węgla : 32 u tlenu 3 : 8 1 : 1 1 : 2 tlenek wegla II (czad) tlenek wegla IV

55 Oblicz stosunek ilościowy i masowy dla : tlenku żelaza IIItlenku żelaza II masa atomów O masa atomów Fe = ilość atomów Fe ilość atomów O = 2 3 56 16 112 48 1 1 ilość atomów Fe ilość atomów O = masa atomów O masa atomów Fe = == 7 3 7 2 Fe = 2 56 = 112 u O = 3 16 = 48 u

56 W którym z tlenków azotu stosunek masowy azotu do tlenu wynosi 7 : 20 5 4 2 1 Odp. Jest to tlenek azotu V + V – II

57 8 g siarki przereagowało z tlenem i powstało 20 g tlenku siarki. Który tlenek siarki powstał ? 3 4 4 1 Odp. Powstał tlenek siarki VI + VI – II

58 to niedokończony wzór kwasu węglowego o masie cząsteczkowej 62 u Ustal wzór ostateczny obliczając X 1u 12u 16u 62 = 1 x + 12 1 + 16 3 to równanie oblicza masę cząsteczkową X to ilość atomów wodoru 62 – 12 – 48 = x 2 = x to niedokończony wzór wodorotlenku o masie cząsteczkowej 78 u Ustal wzór ostateczny obliczając X 78 = x 1 + (16 + 1) 3 w tym równaniu obliczającym masę cząsteczkową X to masa atomu niewiadomego pierwiastka X 16u 1u 78 – 51 = x x = 27 ( masę 27 u ma atom Al)

59 10 cm mamy sześcian o boku 10 cm wypełniony po brzegi wodą powinien on ważyć1 kg czyli 1000 g jeżeli chcemy obliczyć gęstość wody w g/cm 3 powinniśmy 1000 g podzielić przez objętość naczynia w cm 3 V = objętość = 10 cm 10 cm 10 cm = 1000 cm 3 1000 g 1000 cm 3 == 1 g/cm 3 OBLICZYĆ GĘSTOŚĆ TO ZNACZY DOWIEDZIEĆ SIĘ ILE WAŻY JEDNOSTKOWA OBJĘTOŚĆ DANEJ SUBSTANCJI

60 Będąc na plaży w Gdańsku Stogach od naszej opiekunki dostaliśmy zadanie: Obliczyć ile waży (w przybliżeniu) piasek w słoiku. Najpierw obliczyliśmy objętość piasku razem z powietrzem zawartym między drobinami piasku. 8 cm 9 cm V = Pi r 2 h V = 22/7 (4,5) 2 8 V = 509,143 cm 3 Następnie po trochu do słoika z piaskiem wlewaliśmy wodę, tak aby cały piasek był zwilżony i aby poziom wody nie przewyższył poziomu piasku. Okazało się, że można było wlać około 19 ml wody, czyli w słoiku z piaskiem było 19 cm 3 powietrza, więc przyjęliśmy, że piasku czyli dwutlenku krzemu było 490 cm 3 Podstawiliśmy dane: gęstość i objętość do wzoru na masę. Wyszukaliśmy gęstość dwutlenku krzemu czyli piasku = 2,62 g / cm 3 m = V m = 490 2,62 = 1283,8 = 1284 g Piasek ważył około 1284 g

61 Do pustej, szklanej butelki należy wrzucić kawałki bibuły nasączonej denaturatem. Zapalona zapałka wrzucona do butelki wznieca w jej wnętrzu małe ognisko. Po błyskawicznym nasadzeniu jajka na otwór butelki zostaje ono z hałasem wciągnięte do jej wnętrza, a płomień gaśnie. Zdarza się, że wciągnięte jajko zostaje zmiażdżone.

62 Gęstość ciał stałych i cieczy mało się zmienia w różnych warunkach temperatury i ciśnienia ( pod wpływem ciepła w małym stopniu się one rozszerzają) Natomiast gazy p od wpływem ciepła rozszerzają się bardzo, a tym samym ich gęstość maleje. mamy balonik wypełniony powietrzem – leży on na podłodze podczas podgrzewania balonika obserwujemy, że unosi się on coraz wyżej ponieważ jego objętość się zwiększa, a masa nie, przez co gaz wewnątrz balonu ma coraz mniejszą gęstość. = m V


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google