Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NADZÓR SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NADZÓR SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNY"— Zapis prezentacji:

1 NADZÓR SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNY
ĆW 1

2 WARUNKI ZALICZENIA ĆWCZEŃ
max. Ilość pkt z ćwiczeń 70 pkt: Test 50 pkt Obecność 10 pkt Aktywność 10 pkt Skala: ndst dst dst+ db db+ bdb

3 Warunki zaliczenia Kursu Dl
aktywność na AFD (2x) Opracowanie wybranego zagadnienia: -zakażenia szpitalne -wytyczne sanitarno epidemiologiczne dotyczące zakładów opieki zdrowotnej - Wybrane przez siebie zagadnienie związane z działalnością PIS

4 2. Odpowiedź na 4 pytania umieszczone na AFD 3. Aktywny udział w czacie

5

6 Zarys historyczny: 1917 r. organizowanie Polskiej Służby Zdrowia
1919 r. powołanie Ministerstwa Zdrowia Publicznego, powstanie Państwowego Centralnego Zakładu Epidemiologicznego, który w 1923 r. przekształcono w Państwowy Zakład Higieny Liczne filie PZH 1945 r. utworzenie Ministerstwa Zdrowia 1954 r. dekret o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 1985 r. ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

7 PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA (PIS, SANEPID):
Wyspecjalizowana instytucja, która wykonuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, przez sprawowanie nadzoru i kontroli nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia Gromadzi dane epidemiologiczne (niektórych chorób) Wydaje decyzje w zakresie chorób zawodowych

8 PIS sprawuje nadzór nad warunkami:
Higieny środowiska Higieny pracy w zakładach pracy Higieny radiacyjnej Higieny w szkołach i innych placówkach oświatowych, wychowawczych, wypoczynkowych Higieny wypoczynku i rekreacji Higieny żywności i żywienia Sanitarnymi w zakładach opieki zdrowotnej (przestrzeganie zasad profilaktyki zakażeń szpitalnych)

9 Organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej są:
główny inspektor sanitarny, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, państwowy powiatowy inspektor sanitarny, państwowy graniczny inspektor sanitarny — dla obszarów przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych.

10

11 Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje główny inspektor sanitarny jako centralny organ administracji rządowej. Jest on powoływany przez premiera, na wniosek ministra zdrowia, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego. Odwołuje go także premier

12 Główny inspektor sanitarny koordynuje i nadzoruje działalność państwowych inspektorów sanitarnych. Jego organem doradczym i opiniodawczym w sprawach objętych zakresem działania inspekcji jest Rada Sanitarno-Epidemiologiczna.

13 Rada składa się z przewodniczącego, sekretarza i 15 członków, których powołuje i odwołuje, na wniosek głównego inspektora sanitarnego, minister zdrowia spośród pracowników nauki i osób posiadających przygotowanie praktyczne z dziedziny sanitarno-epidemiologicznej. Kadencja Rady trwa trzy lata.

14 Główny inspektor sanitarny kieruje Głównym Inspektoratem Sanitarnym
Główny inspektor sanitarny kieruje Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Inspektorat jest centralnym urzędem administracji rządowej, ustala ogólne kierunki działania PIS.

15 Terenowymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej są państwowi inspektorzy sanitarni, pod kierunkiem których działają stacje sanitarno-epidemiologiczne. Stacje mają status zakładów opieki zdrowotnej. Placówki wykonują badania laboratoryjne w zakresie nadzoru sanitarnego.

16 Każde województwo posiada wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną
Każde województwo posiada wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną. Stacji tej podlegają z kolei stacje powiatowe i graniczne. Stacjami kierują odpowiednio wojewódzki, powiatowy i graniczny inspektor sanitarny.

17 Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi zdrowia

18 Zadania PIS

19 Wykonywanie zadań przez PIS polega na:
Zapobiegawczym nadzorze sanitarnym Bieżącym nadzorze sanitarnym Działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej (usuwanie wszystkich czynników mogących spowodować szerzenie się chorób, a także zwalczanie tych chorób) Działalności oświatowo-zdrowotnej (podnoszenie kultury sanitarnej w społeczeństwie drogą popularyzacji zasad higieny i zapobiegania chorobom)

20 wydawane opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy unijnych.

21 Zapobiegawczy nadzór sanitarny
Cel: Niedopuszczanie do powstania szkodliwych dla zdrowia ludzkiego warunków środowiskowych

22 Działania: uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących: -budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych, -nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie, uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych oraz środków komunikacji lądowej, inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.

23 Bieżący nadzór sanitarny:
Cel: systematyczny nadzór sanitarny nad przestrzeganiem w życiu codziennym przepisów sanitarnych i wymagań higieny

24 Działania: kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących m.in.: higieny środowiska, zwłaszcza wody do spożycia, czystości powietrza atmosferycznego, gleby, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego, warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego, nadzoru nad jakością zdrowotną żywności, warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi,

25 higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku, przestrzegania przez osoby wprowadzające substancje lub preparaty chemiczne do obrotu na terytorium Polski oraz przez użytkowników substancji lub preparatów chemicznych obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.), przestrzegania obowiązków wynikających ze stosownych rozporządzeń Wspólnoty Europejskiej,

26 kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.

27 Działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej
Cel : usuwanie wszystkich czynników mogących spowodować szerzenie się chorób, a także zwalczanie tych chorób

28 Działania: dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych,
opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej oraz kontrola ich realizacji, ustalanie zakresu i terminów szczepień ochronnych, wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie — w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych, wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia, planowanie i organizowanie sanitarnego zabezpieczenia granic państwa,

29 nadzór sanitarny nad ruchem pasażerskim i towarowym w morskich i lotniczych portach oraz przystaniach, udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych lekarzom okrętowym i personelowi pomocniczo-lekarskiemu zatrudnionemu na statkach morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych, kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach i zgromadzeniach

30 Działalności oświatowo-zdrowotnej
Cel: podnoszenie kultury sanitarnej w społeczeństwie drogą popularyzacji zasad higieny i zapobiegania chorobom

31 Działania: nicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy, udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi, ocena działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, środki masowego przekazu, zakłady opieki zdrowotnej

32 UPRAWNIENIA INSPEKTORÓW
wstępu o każdej porze dnia i nocy, na terenie miast i wsi, do zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład, obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości, obiektów będących w trakcie budowy, a także do środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na statki morskie, żeglugi śródlądowej i powietrzne, żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób, żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych, pobierania próbek do badań laboratoryjnych, wstępu do mieszkań — w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa.

33 Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851) 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. Nr 247, poz. 1818)

34


Pobierz ppt "NADZÓR SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google