Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE INSTYTUT FINANSÓW Renata Maniakowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE INSTYTUT FINANSÓW Renata Maniakowska."— Zapis prezentacji:

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE INSTYTUT FINANSÓW Renata Maniakowska

2 ULGI W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ NA PRZYKŁADZIE FIRMY DOTEX W NYSIE PROMOTOR dr hab. in ż. Zofia Wilimowska prof. PWSZ w Nysie

3 Agenda I WstępWstęp II Cel pracyCel pracy III Struktura pracyStruktura pracy IV Zakończenie pracyZakończenie pracy

4 I Wstęp Zakłady pracy chronionej stały się od pewnego czasu przedmiotem dużego zainteresowania. Najważniejszym czynnikiem powodującym zainteresowanie polskich przedsiębiorców tworzeniem nowych zakładów pracy chronionej lub przekształcaniem zakładów już istniejących w ZPCh jest częściowo jeszcze istniejący system ulg i zwolnień podatkowych oraz subwencjonowania tych zakładów przez PFRON i budżet państwa.

5 II Cel pracy Celem pracy jest ocena wpływu ulg i zwolnień na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

6 II Cel pracy Przykładem jest firma Dotex sp. jawna w Nysie, która od 1994r. jest zakładem pracy chronionej i korzysta w pełni z ważniejszych ulg i zwolnień, jakie przysługują zakładom o tym profilu.

7 III Struktura pracy Rozdział 1 Funkcjonowanie zakładów pracy chronionej w polskim systemie rehabilitacji zawodowej Geneza powstania zakładów pracy chronionych Rehabilitacja – pojęcia i klasyfikacja oraz stopnie niepełnosprawności Rynek pracy osób niepełnosprawnych w Polsce Charakterystyka zakładów pracy chronionej

8 Rozdział 2 Ulgi i zwolnienia w zakładach pracy chronionej – charakterystyka, zasady rozliczania oraz ewidencji księgowej Charakterystyka zwolnień z podatków i opłat Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne niepełnosprawnych Amortyzacja środków trwałych zakupionych z ZFRON

9 Dofinansowanie do wynagrodzeń

10 Finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne

11 Rozdział 3 Model działalności finansowej ZPCh na przykładzie firmy Dotex w Nysie z tytułu ulg i zwolnień Charakterystyka firmy Dotex Spółka jawna w Nysie Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w firmie Dotex Sp. jawna w Nysie Ocena wpływu ulg i zwolnień na wynik finansowy

12 Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) Na dochody ZFRON składają się: środki pochodzące z tytułu zwolnień z podatków i opłat w wysokości 90% tych środków, kwoty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT –4) w wysokości 90%, nadwyżki kwot dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, subwencje i dotacje, środki pochodzące ze sprzedaży środków trwałych, zakupionych ze środków PFRON, w części niezamortyzowanej, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZFRON. Na wydatki ZFRON składają się: co najmniej 10% środków tego funduszu musi zostać przekazana na pomoc indywidualną i socjalną (IP) co najmniej 15% środków funduszu musi zostać przekazana na indywidualne programy rehabilitacji (IPR), co najwyżej 75% środków funduszu może zostać przeznaczona na remont lub modernizację środków trwałych, zakup środków trwałych, utrzymanie bazy rehabilitacyjnej, wyposażenie pomieszczeń i inne.

13 ZFRON w firmie Dotex Sp. jawna w Nysie

14 Model rachunku wyników w zakładzie pracy chronionej Rachunek zysków i strat Przychody ze sprzedaży - Koszty bezpośrednie = Zysk na sprzedaży + Pozostałe przychody operacyjne - Pozostałe koszty operacyjne = Zysk z działalności operacyjnej + Przychody finansowe - Koszty finansowe = Zysk z działalności gospodarczej + Zyski nadzwyczajne - Straty nadzwyczajne = Zysk brutto - Podatek dochodowy = Zysk netto + ulga z tyt.dofinansowania do wynagrodzeń + ulga z tyt.finansowania składek ZUS przez budżet państwa i PFRON + ulga z tyt.amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków ZFRON = Zysk netto po zastosowaniu ulg

15 Rachunek wyników porównawczy

16 Z rachunku zysków i strat wynika duża różnica pomiędzy zakładem pracy chronionej, a tym samym zakładem, ale nie korzystającym z ulg, które jak widzimy w istotny sposób wpłynęły na wynik finansowy firmy Dotex Sp. jawna w Nysie. Na wynik firmy istotny wpływ miała: Ulga z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS finansowanych przez budżet państwa i PFRON pracowników niepełnosprawnych, którą zakład otrzymywał na rachunek bankowy firmy zgodnie z deklaracją Wn-D. Ogólna kwota dofinansowania wyniosła: - 115.623,12 zł. w roku 2004 - 125.689,32 zł. w roku 2005 Amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w wysokości: - 89.456 zł. w roku 2004 - 78.112 zł. w roku 2005 Łączna ulga dla firmy Dotex Sp. jawna wyniosła: - 205.079,12 zł. w roku 2004 - 203.801,32 zł. w roku 2005 Kwoty ulg, które przedstawiłam zwiększyły pozostałe przychody operacyjne, a tym samym zysk netto dla właścicieli firmy. Różnica w zyskach netto obu firm przedstawionych w tabeli jest pokaźna.

17 Wymienione przeze mnie ulgi nie są jedynymi dochodami właścicieli firmy. Należy również pamiętać o ulgach, które nie wpływają bezpośrednio na wynik finansowy, ale powiększają majątek obrotowy firmy. Mówię tu o zwolnieniach z podatków, takich jak podatek od nieruchomości, podatek od wynagrodzeń wszystkich pracowników. Pieniądze z nie odprowadzonych podatków pozostają w zakładzie pracy na wyodrębnionym rachunku bankowym ZFRON. Są to kwoty rzędu: 1. zwolnienie z podatku od nieruchomości, który wyniósł: - w 2004r. około 40.000 zł. - w 2005r. około 42.000 zł. 2. zwolnienie z podatku od wynagrodzeń wszystkich pracowników, który wyniósł - w 2004r. około 16.000 zł. - w 2005r. około 14.000 zł. Pracodawca posiadając środki pieniężne z tytułu zwolnień z podatków może w wysokości 81% przeznaczyć je na powiększenie majątku trwałego firmy, na remonty, modernizację, zakup maszyn i inne.

18 IV Zakończenie pracy W nowoczesnym przedsiębiorstwie zarządzanie zróżnicowaną kadrą (osoby zdrowe i osoby niepełnosprawne) jest coraz ważniejszym czynnikiem mającym wpływ na usprawnienie efektywności, produktywności i ogólnego rozwoju organizacji. Przedsiębiorcy, którzy podejmą decyzję o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, oprócz wzmocnienia reputacji wewnątrz i na zewnątrz firmy przez pryzmat pracodawcy otwartego dla osób niepełnosprawnych. Państwo wspiera pracodawców poprzez stworzenie systemu zysków zapewniających bezpieczeństwo zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Podmiot gospodarczy funkcjonujący już na rynku ma możliwość łatwego dokonania rachunku ekonomicznego i oszacowania opłacalności takiej transformacji. Znaczną część środków niezbędnych do sfinansowania inwestycji firma może pozyskać z PFRON, a osiągając wysokie dochody może przeznaczać je na dalszy rozwój firmy. Obierając za temat pracy ulgi w zakładach pracy chronionej, starałam się przybliżyć tematykę związaną z funkcjonowaniem tych zakładów, pod względem korzyści finansowych, jakie czerpią właściciele tych firm.

19 KONIEC


Pobierz ppt "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE INSTYTUT FINANSÓW Renata Maniakowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google