Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE INSTYTUT FINANSÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE INSTYTUT FINANSÓW"— Zapis prezentacji:

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE INSTYTUT FINANSÓW
Renata Maniakowska

2 ULGI W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ NA PRZYKŁADZIE FIRMY „DOTEX” W NYSIE
PROMOTOR dr hab. inż. Zofia Wilimowska prof. PWSZ w Nysie

3 Agenda I Wstęp II Cel pracy III Struktura pracy IV Zakończenie pracy

4 I Wstęp Zakłady pracy chronionej stały się od pewnego czasu przedmiotem dużego zainteresowania. Najważniejszym czynnikiem powodującym zainteresowanie polskich przedsiębiorców tworzeniem nowych zakładów pracy chronionej lub przekształcaniem zakładów już istniejących w ZPCh jest częściowo jeszcze istniejący system ulg i zwolnień podatkowych oraz subwencjonowania tych zakładów przez PFRON i budżet państwa.

5 II Cel pracy Celem pracy jest ocena wpływu ulg i zwolnień na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

6 II Cel pracy Przykładem jest firma „Dotex” sp. jawna w Nysie, która od 1994r. jest zakładem pracy chronionej i korzysta w pełni z ważniejszych ulg i zwolnień, jakie przysługują zakładom o tym profilu.

7 III Struktura pracy Rozdział 1 Funkcjonowanie zakładów pracy chronionej w polskim systemie rehabilitacji zawodowej Geneza powstania zakładów pracy chronionych Rehabilitacja – pojęcia i klasyfikacja oraz stopnie niepełnosprawności Rynek pracy osób niepełnosprawnych w Polsce Charakterystyka zakładów pracy chronionej

8 Rozdział 2 Ulgi i zwolnienia w zakładach pracy chronionej – charakterystyka, zasady rozliczania oraz ewidencji księgowej Charakterystyka zwolnień z podatków i opłat Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne niepełnosprawnych Amortyzacja środków trwałych zakupionych z ZFRON

9 Dofinansowanie do wynagrodzeń
Stopień niepełnosprawności zatrudnionego pracownika znaczny umiarkowany lekki 1.071,20 zł (824 zł x 130%) 906,40 zł (824 zł x 110%) 412 zł (824 zł x 50%) Osoba ze schorzeniem szczególnym 1.874, 60 zł (824 zł x 130% x 175%) 1.586,20 zł (824 zł x 110% x 175%) 721 zł (824 zł x 50% x 175%)

10 Finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne

11 Rozdział 3 Model działalności finansowej ZPCh na przykładzie firmy „Dotex” w Nysie z tytułu ulg i zwolnień Charakterystyka firmy „Dotex” Spółka jawna w Nysie Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w firmie „Dotex” Sp. jawna w Nysie Ocena wpływu ulg i zwolnień na wynik finansowy

12 Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON)
Na dochody ZFRON składają się: środki pochodzące z tytułu zwolnień z podatków i opłat w wysokości 90% tych środków, kwoty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT –4) w wysokości 90%, nadwyżki kwot dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, subwencje i dotacje, środki pochodzące ze sprzedaży środków trwałych, zakupionych ze środków PFRON, w części niezamortyzowanej, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZFRON. Na wydatki ZFRON składają się: co najmniej 10% środków tego funduszu musi zostać przekazana na pomoc indywidualną i socjalną (IP) co najmniej 15% środków funduszu musi zostać przekazana na indywidualne programy rehabilitacji (IPR), co najwyżej 75% środków funduszu może zostać przeznaczona na remont lub modernizację środków trwałych, zakup środków trwałych, utrzymanie bazy rehabilitacyjnej, wyposażenie pomieszczeń i inne.

13 ZFRON w firmie „Dotex” Sp. jawna w Nysie

14 Model rachunku wyników w zakładzie pracy chronionej
Rachunek zysków i strat Przychody ze sprzedaży - Koszty bezpośrednie = Zysk na sprzedaży + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk z działalności gospodarczej Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk netto ulga z tyt.dofinansowania do wynagrodzeń ulga z tyt.finansowania składek ZUS przez budżet państwa i PFRON ulga z tyt.amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków ZFRON Zysk netto po zastosowaniu ulg

15 Rachunek wyników porównawczy

16 Z rachunku zysków i strat wynika duża różnica pomiędzy zakładem pracy chronionej, a tym samym zakładem, ale nie korzystającym z ulg, które jak widzimy w istotny sposób wpłynęły na wynik finansowy firmy „Dotex” Sp. jawna w Nysie. Na wynik firmy istotny wpływ miała: Ulga z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS finansowanych przez budżet państwa i PFRON pracowników niepełnosprawnych, którą zakład otrzymywał na rachunek bankowy firmy zgodnie z deklaracją Wn-D. Ogólna kwota dofinansowania wyniosła: -        ,12 zł. w roku 2004 -        ,32 zł. w roku 2005 Amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w wysokości: -        zł. w roku 2004 -        zł. w roku 2005 Łączna ulga dla firmy „Dotex” Sp. jawna wyniosła: -        ,12 zł. w roku 2004 -        ,32 zł. w roku 2005 Kwoty ulg, które przedstawiłam zwiększyły pozostałe przychody operacyjne, a tym samym zysk netto dla właścicieli firmy. Różnica w zyskach netto obu firm przedstawionych w tabeli jest pokaźna.

17 Wymienione przeze mnie ulgi nie są jedynymi dochodami właścicieli firmy. Należy również pamiętać o ulgach, które nie wpływają bezpośrednio na wynik finansowy, ale powiększają majątek obrotowy firmy. Mówię tu o zwolnieniach z podatków, takich jak podatek od nieruchomości, podatek od wynagrodzeń wszystkich pracowników. Pieniądze z nie odprowadzonych podatków pozostają w zakładzie pracy na wyodrębnionym rachunku bankowym ZFRON. Są to kwoty rzędu: 1. zwolnienie z podatku od nieruchomości, który wyniósł: -        w 2004r. około zł. -        w 2005r. około zł. 2. zwolnienie z podatku od wynagrodzeń wszystkich pracowników, który wyniósł -        w 2004r. około zł. -        w 2005r. około zł. Pracodawca posiadając środki pieniężne z tytułu zwolnień z podatków może w wysokości 81% przeznaczyć je na powiększenie majątku trwałego firmy, na remonty, modernizację, zakup maszyn i inne.

18 IV Zakończenie pracy W nowoczesnym przedsiębiorstwie zarządzanie zróżnicowaną kadrą (osoby zdrowe i osoby niepełnosprawne) jest coraz ważniejszym czynnikiem mającym wpływ na usprawnienie efektywności, produktywności i ogólnego rozwoju organizacji. Przedsiębiorcy, którzy podejmą decyzję o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, oprócz wzmocnienia reputacji wewnątrz i na zewnątrz firmy przez pryzmat pracodawcy otwartego dla osób niepełnosprawnych. Państwo wspiera pracodawców poprzez stworzenie systemu zysków zapewniających bezpieczeństwo zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Podmiot gospodarczy funkcjonujący już na rynku ma możliwość łatwego dokonania rachunku ekonomicznego i oszacowania opłacalności takiej transformacji. Znaczną część środków niezbędnych do sfinansowania inwestycji firma może pozyskać z PFRON, a osiągając wysokie dochody może przeznaczać je na dalszy rozwój firmy. Obierając za temat pracy ulgi w zakładach pracy chronionej, starałam się przybliżyć tematykę związaną z funkcjonowaniem tych zakładów, pod względem korzyści finansowych, jakie czerpią właściciele tych firm.

19 KONIEC


Pobierz ppt "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE INSTYTUT FINANSÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google