Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa o powiecie metropolitalnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa o powiecie metropolitalnym"— Zapis prezentacji:

1 Ustawa o powiecie metropolitalnym
Założenia projektu

2 Obszary metropolitalne w Polsce według Unii Metropolii Polskich
Gdański Bydgosko-Toruński Białostocki Warszawski Szczeciński Łódzki Poznański Lubelski Wrocławski Rzeszowski Katowicki Krakowski

3 Obszar Metropolitalny Gęstość zaludnienia (os./km2)
Obszary metropolitalne w Polsce według Unii Metropolii Polskich Lp. Obszar Metropolitalny Ludność (tys.) Obszar (km2) Gęstość zaludnienia (os./km2) Miasto Centralne 1 Warszawski 3 253 9 925 328 Warszawa 1 720 2 Katowicki 2 813 5 577 504 Katowice 307 3 Krakowski 2 076 7 108 292 Kraków 756 4 Gdański 1 265 4 858 260 Gdańsk 457 5 Wrocławski 1 177 6 725 175 Wrocław 633 6 Poznański 1 139 5 190 220 Poznań 552 7 Łódzki 1 117 2 499 447 Łódź 737 8 Bydgosko-Toruński 763 2 917 261 Bydgoszcz 356 9 Szczeciński 727 5 652 129 Szczecin 406 10 Lubelski 713 4 221 169 Lublin 348 11 Rzeszowski 613 3 552 173 Rzeszów 178 12 Białostocki 506 5 132 99 Białystok 295

4 Górnośląski Związek Metropolitalny
Dobrowolny związek międzygminny utworzony w 2007 roku Przykładowe odległości drogowe: 50 km 35 km 32 km Miasta na prawach powiatu 14 Gęstość zaludnienia 1604 os./km2 Powierzchnia 1217 km2 Liczba szkół wyższych 28 Liczba ludności 1,95 mln Liczba studentów 129 tys.

5 Zadania GZM ustalenie wspólnej strategii rozwoju przestrzennego dla miast wchodzących w skład Związku, realizacja zadań objętych wspólną strategią rozwoju miast wchodzących w skład Związku, pozyskiwanie środków finansowych z krajowych i zagranicznych funduszy celowych zarządzanie drogami  przekazanymi Związkowi przez gminy członkowskie, opracowywanie wniosków w celu pozyskiwania środków z budżetu UE, aktywizacja rynku pracy, a także wspieranie innowacyjnych programów gospodarczych podnoszących poziom konkurencyjności miast, opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących zawodów deficytowych i dokonywanie na tej podstawie ocen dotyczących rynku pracy oraz wspieranie edukacji publicznej w tym zakresie, wyrażanie opinii dotyczących procesów legislacyjnych i decyzyjnych, współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, a także organami administracji rządowej.

6 Finanse GZM (2 zł od mieszkańca)

7 Ustawa o powiecie metropolitalnym
Podstawowe założenia Dobrowolna współpraca samorządów (GZM) Jednostka samorządu terytorialnego (Katowicki Powiat Metropolitalny)

8 Ustawa o powiecie metropolitalnym
Podstawowe założenia Stworzenie powiatu metropolitalnego obejmującego aglomerację katowicką pozwoli rozwiązać problemy wykraczające poza możliwości pojedynczego samorządu. Pilotaż dla innych obszarów metropolitalnych w Polsce.

9 Ustawa o powiecie metropolitalnym
Podstawowe założenia Proponujemy uchwalenie dwóch ustaw: ustawa o powiecie metropolitalnym – zawiera przepisy ustrojowe dla powiatów metropolitalnych, tworzy katowicki powiat metropolitalny, ustawa przepisy wprowadzające ustawę o powiecie metropolitalnym – zawiera zmiany w przepisach ustaw szczególnych (np. o dochodach j.s.t, o drogach publicznych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

10 Zadania powiatu metropolitalnego
przyjęcie oraz realizowanie wspólnej strategii rozwoju powiatu metropolitalnego; uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powiatu metropolitalnego stanowiącego wiążące wytyczne dla miast będących członkami powiatu metropolitalnego w procesie tworzenia gminnych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz gminnych planów zagospodarowania przestrzennego,

11 Zadania powiatu metropolitalnego
organizację i wykonywanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu metropolitalnego; planowanie sieci i zarządzanie drogami publicznymi krajowymi i wojewódzkimi na obszarze powiatu metropolitalnego; uchwalanie i realizacja programów ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami na obszarze powiatu metropolitalnego; uchwalenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz uchwalenie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla powiatu metropolitalnego;

12 Zadania powiatu metropolitalnego
uchwalanie programów metropolitalnych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i zrządzania kryzysowego; koordynowanie działań dla przedsięwzięć o znaczeniu ponadgminnym wynikających ze strategii rozwoju powiatu metropolitalnego; tworzenie oraz zarządzanie jednostkami organizacyjnymi o znaczeniu metropolitalnym; opiniowanie projektów ustaw oraz innych aktów normatywnych odnoszących się do powiatu metropolitalnego;

13 Zadania powiatu metropolitalnego
współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności z samorządem województwa, a także organami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi w sprawach powiatu metropolitalnego; współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, a także organizacjami społecznymi na zasadach określonych w odrębnych przepisach; promocja powiatu metropolitalnego.

14 Władze powiatu metropolitalnego
Ustrój zbliżony do rozwiązań przewidzianych w obowiązującej ustawie o samorządzie powiatowym. Rada powiatu metropolitalnego Wybierana w wyborach bezpośrednich Zarząd powiatu metropolitalnego Wybierany przez radę Starosta powiatu metropolitalnego Będzie jednocześnie przewodniczącym zarządu i rady

15 Współpraca z innymi jednostkami samorządu
możliwość tworzenia związków z innymi gminami i powiatami, możliwość zawierania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, możliwość tworzenia stowarzyszeń z gminami, powiatami i województwami.

16 Finanse powiatu metropolitalnego
źródła dochodów własnych takie jak powiaty, podział dochodów pochodzących z PIT i CIT proporcjonalnie pomiędzy miasta metropolitalne wchodzące w skład powiatu a powiat metropolitalny powiat metropolitalny przez 5 lat będzie korzystał z dodatkowego 5% udziału w podatku PIT zwolnienie przez 5 lat powiatu metropolitalnego oraz wchodzących w jego skład miast z dokonywania wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej możliwość ubiegania się przez powiat metropolitalny o środki z Unii Europejskiej

17 Zielona księga obszarów metropolitalnych
„Ustrój metropolitalny musi być „szyty na miarę”. Dobrym przykładem świadczącym o dużym zróżnicowaniu ustrojów metropolitalnych w jednym kraju są Niemcy, gdzie występuje 9 różnych form organizacyjnych obszarów metropolitalnych. Należy zastanowić, się czy również w Polsce nie należy zastosować takiego podejścia.”

18 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Ustawa o powiecie metropolitalnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google