Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa o powiecie metropolitalnym Założenia projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa o powiecie metropolitalnym Założenia projektu."— Zapis prezentacji:

1 Ustawa o powiecie metropolitalnym Założenia projektu

2 Obszary metropolitalne w Polsce według Unii Metropolii Polskich Gdański Szczeciński Bydgosko-Toruński Poznański Wrocławski Białostocki Warszawski Lubelski Rzeszowski Krakowski Katowicki Łódzki

3 Lp. Obszar Metropolitalny Ludność (tys.) Obszar (km 2 ) Gęstość zaludnienia (os./km 2 ) Miasto Centralne Ludność (tys.) 1Warszawski3 2539 925328Warszawa1 720 2Katowicki2 8135 577504Katowice307 3Krakowski2 0767 108292Kraków756 4Gdański1 2654 858260Gdańsk457 5Wrocławski1 1776 725175Wrocław633 6Poznański1 1395 190220Poznań552 7Łódzki1 1172 499447Łódź737 8 Bydgosko-Toruński 7632 917261Bydgoszcz356 9Szczeciński7275 652129Szczecin406 10Lubelski7134 221169Lublin348 11Rzeszowski6133 552173Rzeszów178 12Białostocki5065 13299Białystok295 Obszary metropolitalne w Polsce według Unii Metropolii Polskich

4 Górnośląski Związek Metropolitalny Dobrowolny związek międzygminny utworzony w 2007 roku Miasta na prawach powiatu 14Gęstość zaludnienia1604 os./km 2 Powierzchnia1217 km 2 Liczba szkół wyższych28 Liczba ludności1,95 mlnLiczba studentów129 tys. Przykładowe odległości drogowe: 50 km 35 km 32 km

5 Zadania GZM ustalenie wspólnej strategii rozwoju przestrzennego dla miast wchodzących w skład Związku, realizacja zadań objętych wspólną strategią rozwoju miast wchodzących w skład Związku, pozyskiwanie środków finansowych z krajowych i zagranicznych funduszy celowych zarządzanie drogami przekazanymi Związkowi przez gminy członkowskie, opracowywanie wniosków w celu pozyskiwania środków z budżetu UE, aktywizacja rynku pracy, a także wspieranie innowacyjnych programów gospodarczych podnoszących poziom konkurencyjności miast, opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących zawodów deficytowych i dokonywanie na tej podstawie ocen dotyczących rynku pracy oraz wspieranie edukacji publicznej w tym zakresie, wyrażanie opinii dotyczących procesów legislacyjnych i decyzyjnych, współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, a także organami administracji rządowej.

6 Finanse GZM (2 zł od mieszkańca)

7 Dobrowolna współpraca samorządów (GZM) Jednostka samorządu terytorialnego (Katowicki Powiat Metropolitalny) Ustawa o powiecie metropolitalnym Podstawowe założenia

8 Ustawa o powiecie metropolitalnym Podstawowe założenia Stworzenie powiatu metropolitalnego obejmującego aglomerację katowicką pozwoli rozwiązać problemy wykraczające poza możliwości pojedynczego samorządu. Pilotaż dla innych obszarów metropolitalnych w Polsce.

9 Ustawa o powiecie metropolitalnym Podstawowe założenia Proponujemy uchwalenie dwóch ustaw: ustawa o powiecie metropolitalnym – zawiera przepisy ustrojowe dla powiatów metropolitalnych, tworzy katowicki powiat metropolitalny, ustawa przepisy wprowadzające ustawę o powiecie metropolitalnym – zawiera zmiany w przepisach ustaw szczególnych (np. o dochodach j.s.t, o drogach publicznych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

10 Zadania powiatu metropolitalnego przyjęcie oraz realizowanie wspólnej strategii rozwoju powiatu metropolitalnego; uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powiatu metropolitalnego stanowiącego wiążące wytyczne dla miast będących członkami powiatu metropolitalnego w procesie tworzenia gminnych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz gminnych planów zagospodarowania przestrzennego,

11 Zadania powiatu metropolitalnego organizację i wykonywanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu metropolitalnego; planowanie sieci i zarządzanie drogami publicznymi krajowymi i wojewódzkimi na obszarze powiatu metropolitalnego; uchwalanie i realizacja programów ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami na obszarze powiatu metropolitalnego; uchwalenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz uchwalenie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla powiatu metropolitalnego;

12 Zadania powiatu metropolitalnego uchwalanie programów metropolitalnych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i zrządzania kryzysowego; koordynowanie działań dla przedsięwzięć o znaczeniu ponadgminnym wynikających ze strategii rozwoju powiatu metropolitalnego; tworzenie oraz zarządzanie jednostkami organizacyjnymi o znaczeniu metropolitalnym; opiniowanie projektów ustaw oraz innych aktów normatywnych odnoszących się do powiatu metropolitalnego;

13 Zadania powiatu metropolitalnego współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności z samorządem województwa, a także organami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi w sprawach powiatu metropolitalnego; współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, a także organizacjami społecznymi na zasadach określonych w odrębnych przepisach; promocja powiatu metropolitalnego.

14 Władze powiatu metropolitalnego Ustrój zbliżony do rozwiązań przewidzianych w obowiązującej ustawie o samorządzie powiatowym. Wybierana w wyborach bezpośrednich Rada powiatu metropolitalnego Wybierany przez radę Zarząd powiatu metropolitalnego Będzie jednocześnie przewodniczącym zarządu i rady Starosta powiatu metropolitalnego

15 Współpraca z innymi jednostkami samorządu możliwość tworzenia związków z innymi gminami i powiatami, możliwość zawierania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, możliwość tworzenia stowarzyszeń z gminami, powiatami i województwami.

16 Finanse powiatu metropolitalnego źródła dochodów własnych takie jak powiaty, podział dochodów pochodzących z PIT i CIT proporcjonalnie pomiędzy miasta metropolitalne wchodzące w skład powiatu a powiat metropolitalny powiat metropolitalny przez 5 lat będzie korzystał z dodatkowego 5% udziału w podatku PIT zwolnienie przez 5 lat powiatu metropolitalnego oraz wchodzących w jego skład miast z dokonywania wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej możliwość ubiegania się przez powiat metropolitalny o środki z Unii Europejskiej

17 Zielona księga obszarów metropolitalnych Ustrój metropolitalny musi być szyty na miarę. Dobrym przykładem świadczącym o dużym zróżnicowaniu ustrojów metropolitalnych w jednym kraju są Niemcy, gdzie występuje 9 różnych form organizacyjnych obszarów metropolitalnych. Należy zastanowić, się czy również w Polsce nie należy zastosować takiego podejścia.

18 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Ustawa o powiecie metropolitalnym Założenia projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google