Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomagamy uczyć tak, by praca była radością

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomagamy uczyć tak, by praca była radością"— Zapis prezentacji:

1 Pomagamy uczyć tak, by praca była radością
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Wybrane działania planowane w roku szkolnym 2013/2014 Pomagamy uczyć tak, by praca była radością

2 Oferta ŚCDN na rok szkolny 2013/2014
Projekty

3 Oferta ŚCDN jako odpowiedź na aktualne kierunki polityki oświatowej
Oferta opracowana: adekwatnie do ogłoszonych w lipcu kierunków polityki oświatowej Ministra Edukacji Narodowej z uwzględnieniem wyzwań dla świętokrzyskiej oświaty, widocznych w sprawozdaniu z nadzoru pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w związku z ostatnio wprowadzonymi oraz planowanymi zmianami w prawie oświatowym z wykorzystaniem możliwości wdrażania rozwiązań, wpisanych w obowiązkowe zadania placówek doskonalenia od 2016 r., m.in.: kompleksowego wspomagania szkół – na bazie cennych doświadczeń projektu „Razem Łatwiej” , udziału ŚCDN w projektach ORE i innowacyjnych pomysłów konsultantów placówki tworzenia przedmiotowych i problemowych sieci współpracy i samokształcenia - z wykorzystaniem koncepcji z projektów MEN oraz autorskich rozwiązań Oferta Projekty

4 Oferta ŚCDN jako odpowiedź na aktualne kierunki polityki oświatowej
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego W ofercie ŚCDN m.in.: Przygotowanie zasobów edukacyjnych w zakresie „Sześciolatek w szkole” (Pracownia Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw udostępni zasoby edukacyjne gromadzone w zbiorach Biblioteki oraz zasoby cyfrowe na witrynie ŚCDN) Konferencja dla rodziców na temat: „Dojrzałość szkolna dziecka sześcioletniego” Kursy doskonalące, np.: „Diagnoza przedszkolna oraz wspomaganie dzieci 5 i 6-letnich w osiąganiu gotowości szkolnej”, „Matematyczni tropiciele - edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym”, „Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu” IV Forum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na temat: „Od przedszkolaka do ucznia. Jak motywować dzieci do samodzielności” (w ramach Targów Edukacyjnych EDUKACJA) Spotkania kameralne w Klubach Twórczych Dyrektorów Przedszkoli i Szkół Podstawowych poświęcone wspieraniu rozwoju dziecka młodszego Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Oferta Projekty

5 Oferta ŚCDN jako odpowiedź na aktualne kierunki polityki oświatowej
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych W ofercie ŚCDN m.in.: Przygotowanie zasobów edukacyjnych w zakresie efektów kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych (Pracownia Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw udostępni zasoby edukacyjne gromadzone w zbiorach Biblioteki oraz zasoby cyfrowe na witrynie ŚCDN). Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych – Analiza zadań oraz wyników egzaminu maturalnego z informatyki Warsztaty dla nauczycieli: Egzamin zawodowy z języka obcego Kurs doskonalący dla nauczycieli różnych specjalności: Analiza i wykorzystywanie wyników egzaminu maturalnego. Warsztaty dla zespołów samokształceniowych dyrektorów szkół, w szczególności szkół ponadgimnazjalnych: Jak monitorować realizację podstawy programowej? Warsztaty dla dyrektorów z cyklu „Nowe wymagania państwa STEP BY STEP” – spotkanie 3. poświęcone perspektywie prawnej i aspektowi ewaluacyjnemu wymagania 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Oferta Projekty

6 Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów
Oferta ŚCDN jako odpowiedź na aktualne kierunki polityki oświatowej Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów W ofercie ŚCDN m.in.: Przygotowanie zasobów edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa w szkole (Pracownia Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw) Projekt BRUN-O – Bezpieczeństwo Rodziców Uczniów Nauczycieli – Odpowiedzialność Trzecia edycja konkursu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2014 r.” Warsztat – „Uczeń w wirtualnym świecie – o unikaniu zagrożeń internetowych” Konferencja dla pedagogów, psychologów, dyrektorów szkół i placówek oświatowych wszystkich typów oraz zainteresowanych nauczycieli nt. „Zagrożenia w życiu dzieci i młodzieży. Jak ochronić wartości?” Kurs dla osób sprawujących opiekę nad uczniami podczas dowozu do szkół Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy Seminarium dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na temat: „Bezpieczeństwo w szkole – perspektywa prawna i aspekt ewaluacyjny” Warsztaty dla dyrektorów z cyklu „Nowe wymagania państwa STEP BY STEP” – spotkanie 2. poświęcone perspektywie prawnej i aspektowi ewaluacyjnemu wymagania 5. Respektowane są normy społeczne Oferta Projekty

7 Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych
Oferta ŚCDN jako odpowiedź na aktualne kierunki polityki oświatowej Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych W ofercie ŚCDN m.in.: Przygotowanie zasobów edukacyjnych w zakresie kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych (Pracownia Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw) Kursy kwalifikacyjne: Oligofrenopedagogika, Terapia pedagogiczna Kurs doskonalący: ,,Razem lepiej – grupa wsparcia dla nauczycieli i rodziców dzieci niepełnosprawnych ruchowo w wieku przedszkolnym” Warsztaty Benchmarkingu dla dyrektorów szkół na temat: „Jak organizwoać kształcenie ucznia niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej” Warsztaty dla dyrektorów z cyklu „Nowe wymagania państwa STEP BY STEP” – spotkanie poświęcone perspektywie prawnej i aspektowi ewaluacyjnemu wymagania 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację LEX – Spotkania Prawne Dyrektorów – seminarium na temat interpretacji przepisów prawa regulujących organizację kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Oferta Projekty

8 Oferta ŚCDN jako odpowiedź na nowe zadania placówek doskonalenia
Wykorzystujemy możliwości wdrażania rozwiązań, wpisanych w obowiązkowe zadania placówek doskonalenia od 2016 r., m.in.: Organizujemy kompleksowe wspomaganie szkół – na bazie cennych doświadczeń projektu „Razem Łatwiej” , udziału ŚCDN w projektach ORE i nowatorskich pomysłów konsultantów placówki Tworzymy przedmiotowe i problemowe sieci współpracy i samokształcenia – z wykorzystaniem koncepcji z projektów MEN oraz autorskich rozwiązań. Już prowadzone przez ŚCDN sieci: Sieci przedmiotowe dla nauczycieli-opiekunów przedmiotowych uczniów uczestniczących w konkursach przedmiotowych (szkoły podstawowe i gimnazja) Świetlica szkolna – sieć współpracy i samokształcenia Sieć współpracy i samokształcenia „Magia E-matematyki” Sieć współpracy i samokształcenia „Programy nauczania i innowacje pedagogiczne” Oferta Projekty

9 Dyrektor szkoły jako kluczowy lider zmian projakościowych
Od września, w każdym powiecie: Jesienne Konferencje Dyrektorów na temat: Nadzór dyrektora szkoły w kontekście kierunków polityki oświatowej oraz zmian w prawie Od 30 września, co miesiąc: warsztaty NOWE wymagania państwa STEP BY STEP Oferta Projekty Kontynuacja Klubów Twórczych Dyrektorów Inauguracja Klubu Twórczych Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych LEX – Spotkania Prawne Dyrektorów Szkół . Pierwsze spotkanie już 11 września na temat: Zadania dyrektora szkoły w roku szkolnym 2013/2014 wynikające z najnowszych zmian w prawie oświatowym Warsztaty Benchmarkingu, m.in.: Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej (15 X), Kontrola zarządcza (21 X)

10 Piłka ręczna w szkole Oferta Konferencje międzynarodowe Projekty Kontynuujemy ideę popularyzowania tej dyscypliny sportowej w polskich szkołach. Zapraszamy 5-7 czerwca r.

11 DO-MI-NO Edukacyjne pod hasłem:
Jaka edukacja po 10 latach w Unii Europejskiej? Oferta 27 marca 2014 r. m.in.: IV Forum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na temat: „Od przedszkolaka do ucznia. Jak motywować dziecko do samodzielności?” 28 marca 2014 r. m.in.: Dzień Sportu – „Debata o szkolnym wychowaniu fizycznym”, Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ŚCDN, warsztaty dla nauczycieli WF Targi Edukacyjne Projekty 26 marca 2014 r. m.in.: XI Ogólnopolskie Forum Dyrektorów na temat: „Dyrektor – zawód czy/i przywódca? Nowy model doskonalenia i profesjonalnego wsparcia oświatowej kadry kierowniczej” Forum Rodziców Forum Innowacyjnych Nauczycieli Forum Samorządnej Młodzieży .

12 Projekt systemowy – szkolnictwo zawodowe
Oferta rozwój kompetencji kluczowych w zakresie ICT i przedsiębiorczości praktyki i staże zawodowe dla uczniów w przedsiębiorstwach doradztwo zawodowe dla uczniów wyposażenie szkół zawodowych w nowoczesne narzędzia ICT Projekty W projekcie uczestniczyć będzie 2000 uczniów, 50 dyrektorów i około 200 nauczycieli z 50 szkół zawodowych, kształcących w branżach o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu. Zgłoszenia szkół zawodowych – r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
Są jeszcze wolne miejsca na kursie doskonalącym: Oferta Tworzenie programów modułowych dla wybranego zawodu budować szkolną ofertę programową w konwencji modułowej dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych, tworzyć obudowę dydaktyczną programu modułowego dla zawodu. projektować narzędzia i przeprowadzić ewaluację wewnętrzną programu nauczania dla zawodu. Podczas 24-godz. szkolenia uczestnicy będą m.in.: Projekty - Granty ŚKO Zgłoszenie indywidualne nauczycieli poprzez stronę ŚCDN najpóźniej do 20 września 2013 r. Szkolenie adresowane jest do 50 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Rekrutacja zakończona: Analiza ilościowa, jakościowa, kontekstowa wyników sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego. Na szkolenia rad pedagogicznych zgłosiło się 300 nauczycieli z 13 szkół wszystkich etapów edukacyjnych.

14 PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie
Inne projekty Oferta Projekty PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie

15 Pilotaż: Bezpieczeństwo Rodziców Uczniów Nauczycieli - Odpowiedzialność (BRUN-O)
Cel projektu: kształtowanie u uczniów umiejętności dbania o szeroko rozumiane bezpieczeństwo własne oraz innych. Oferta Termin realizacji, grupa docelowa pilotażu: w roku szk. 2013/ 2014 pilotaż w siedmiu szkołach (dwie szkoły podstawowe, dwa gimnazja, dwie szkoły ponadgimnazjalne, jedna szkoła specjalna) Realizacja projektu przewiduje: warsztaty dla nauczycieli i rodziców prowadzone przez nauczycieli konsultantów ŚCDN oraz pracowników Wydziału Prewencji KWP w oparciu o autorskie scenariusze zajęć oraz materiały edukacyjne. zajęcia dla uczniów prowadzone przez nauczycieli na wybranych przedmiotach nauczania aktywizującymi metodami i formami pracy. Projekty Obszary tematyczne objęte projektem BRUN-O: Bezpieczeństwo osobiste dzieci i młodzieży. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z nowoczesnych technologii informatycznych. Zagrożenia związane ze środkami psychoaktywnymi. Pierwsza pomoc przedmedyczna. Przemoc domowa i rówieśnicza. Odpowiedzialność prawna uczniów, nauczycieli i rodziców. Prawa człowieka.

16 Świętokrzyski System Wspierania Zdolności Krzysiu Łysak
Projektem zostanie objętych minimum 384 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - laureatów konkursów przedmiotowych. Projekt będzie ukierunkowany na lepsze wykorzystanie i pełniejszy rozwój potencjału intelektualnego uczniów uzdolnionych dzięki holistycznemu rozumieniu roli nauki, jako: istotnego czynnika prorozwojowego społeczeństwa; pola współpracy różnych instytucji działających na rzecz edukacji; przestrzeni do samorealizacji i praktycznego wykorzystania talentów uczniów; sposobu zwiększenia atrakcyjności programu nauczania w szkole. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących zadań: Przygotowanie platformy e-learningowej i opracowanie zasobów dydaktycznych umożliwiających realizację edukacyjnych projektów badawczych. Realizacja projektów badawczych w formie wyjazdowych kampusów naukowych, seminariów naukowych, warsztatów badawczych i konsultacji e-learningowych dla uczniów uzdolnionych. Oferta Projekty

17 Konkursy przedmiotowe
Oferta W porozumieniu ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty koordynujemy realizację konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych oraz konkursów przedmiotowych dla gimnazjalistów. Nauczycielom-opiekunom przedmiotowym proponujemy wsparcie merytoryczne i metodyczne przez organizację konferencji, szkoleń, konsultacje i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia. Razem z Partnerami (instytucje i placówki edukacji i kultury) tworzymy ofertę edukacyjną dla uczniów i nauczycieli zaangażowanych w konkursy. Projekty Konkursy

18 Pismo oświatowe ŚCDN Oferta Projekty Pismo, dostępne w wersji drukowanej i elektronicznej, adresowane jest do nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz wszystkich zainteresowanych sprawami oświaty. Inspiracje

19 Centrum Edukacyjne w Wólce Milanowskiej
Oferta Nowa jakość, nowa funkcjonalność, nowe możliwości Projekty Zapraszamy: Centrum Edukacyjne

20 Alicja Stradomska wicedyrektor ds. pedagogicznych ŚCDN
Oferta Dziękuję za uwagę. Alicja Stradomska wicedyrektor ds. pedagogicznych ŚCDN Zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny internetowej: Projekty


Pobierz ppt "Pomagamy uczyć tak, by praca była radością"

Podobne prezentacje


Reklamy Google