Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Wybrane działania planowane w roku szkolnym 2013/2014 Pomagamy uczyć tak, by praca była radością

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Wybrane działania planowane w roku szkolnym 2013/2014 Pomagamy uczyć tak, by praca była radością"— Zapis prezentacji:

1 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Wybrane działania planowane w roku szkolnym 2013/2014 Pomagamy uczyć tak, by praca była radością

2 Projekty Konferencje Targi Edukacyjne Wizyty studyjne Konkursy Inspiracje Centrum Edukacyjne Oferta ŚCDN na rok szkolny 2013/2014 Oferta Projekty

3 Konferencje Targi Edukacyjne Wizyty studyjne Konkursy Inspiracje Centrum Edukacyjne Oferta ŚCDN jako odpowiedź na aktualne kierunki polityki oświatowej Oferta Oferta opracowana: adekwatnie do ogłoszonych w lipcu kierunków polityki oświatowej Ministra Edukacji Narodowej z uwzględnieniem wyzwań dla świętokrzyskiej oświaty, widocznych w sprawozdaniu z nadzoru pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w związku z ostatnio wprowadzonymi oraz planowanymi zmianami w prawie oświatowym z wykorzystaniem możliwości wdrażania rozwiązań, wpisanych w obowiązkowe zadania placówek doskonalenia od 2016 r., m.in.: -kompleksowego wspomagania szkół – na bazie cennych doświadczeń projektu Razem Łatwiej, udziału ŚCDN w projektach ORE i innowacyjnych pomysłów konsultantów placówki -tworzenia przedmiotowych i problemowych sieci współpracy i samokształcenia - z wykorzystaniem koncepcji z projektów MEN oraz autorskich rozwiązań Projekty

4 Konferencje Targi Edukacyjne Wizyty studyjne Konkursy Inspiracje Centrum Edukacyjne Oferta ŚCDN jako odpowiedź na aktualne kierunki polityki oświatowej Oferta Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego W ofercie ŚCDN m.in.: o Przygotowanie zasobów edukacyjnych w zakresie Sześciolatek w szkole (Pracownia Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw udostępni zasoby edukacyjne gromadzone w zbiorach Biblioteki oraz zasoby cyfrowe na witrynie ŚCDN) o Konferencja dla rodziców na temat: Dojrzałość szkolna dziecka sześcioletniego o Kursy doskonalące, np.: Diagnoza przedszkolna oraz wspomaganie dzieci 5 i 6-letnich w osiąganiu gotowości szkolnej, Matematyczni tropiciele - edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym, Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu o IV Forum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na temat: Od przedszkolaka do ucznia. Jak motywować dzieci do samodzielności (w ramach Targów Edukacyjnych EDUKACJA) o Spotkania kameralne w Klubach Twórczych Dyrektorów Przedszkoli i Szkół Podstawowych poświęcone wspieraniu rozwoju dziecka młodszego o Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Projekty

5 Konferencje Targi Edukacyjne Wizyty studyjne Konkursy Inspiracje Centrum Edukacyjne Oferta ŚCDN jako odpowiedź na aktualne kierunki polityki oświatowej Oferta Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych W ofercie ŚCDN m.in.: o Przygotowanie zasobów edukacyjnych w zakresie efektów kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych (Pracownia Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw udostępni zasoby edukacyjne gromadzone w zbiorach Biblioteki oraz zasoby cyfrowe na witrynie ŚCDN). o Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych – Analiza zadań oraz wyników egzaminu maturalnego z informatyki o Warsztaty dla nauczycieli: Egzamin zawodowy z języka obcego o Kurs doskonalący dla nauczycieli różnych specjalności: Analiza i wykorzystywanie wyników egzaminu maturalnego. o Warsztaty dla zespołów samokształceniowych dyrektorów szkół, w szczególności szkół ponadgimnazjalnych: Jak monitorować realizację podstawy programowej? o Warsztaty dla dyrektorów z cyklu Nowe wymagania państwa STEP BY STEP – spotkanie 3. poświęcone perspektywie prawnej i aspektowi ewaluacyjnemu wymagania 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Projekty

6 Konferencje Targi Edukacyjne Wizyty studyjne Konkursy Inspiracje Centrum Edukacyjne Oferta ŚCDN jako odpowiedź na aktualne kierunki polityki oświatowej Oferta Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów W ofercie ŚCDN m.in.: o Przygotowanie zasobów edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa w szkole (Pracownia Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw) o Projekt BRUN-O – Bezpieczeństwo Rodziców Uczniów Nauczycieli – Odpowiedzialność o Trzecia edycja konkursu Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2014 r. o Warsztat – Uczeń w wirtualnym świecie – o unikaniu zagrożeń internetowych o Konferencja dla pedagogów, psychologów, dyrektorów szkół i placówek oświatowych wszystkich typów oraz zainteresowanych nauczycieli nt. Zagrożenia w życiu dzieci i młodzieży. Jak ochronić wartości? o Kurs dla osób sprawujących opiekę nad uczniami podczas dowozu do szkół o Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych o Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy o Seminarium dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na temat: Bezpieczeństwo w szkole – perspektywa prawna i aspekt ewaluacyjny o Warsztaty dla dyrektorów z cyklu Nowe wymagania państwa STEP BY STEP – spotkanie 2. poświęcone perspektywie prawnej i aspektowi ewaluacyjnemu wymagania 5. Respektowane są normy społeczne Projekty

7 Konferencje Targi Edukacyjne Wizyty studyjne Konkursy Inspiracje Centrum Edukacyjne Oferta ŚCDN jako odpowiedź na aktualne kierunki polityki oświatowej Oferta Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych W ofercie ŚCDN m.in.: o Przygotowanie zasobów edukacyjnych w zakresie kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych (Pracownia Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw) o Kursy kwalifikacyjne: Oligofrenopedagogika, Terapia pedagogiczna o Kurs doskonalący:,,Razem lepiej – grupa wsparcia dla nauczycieli i rodziców dzieci niepełnosprawnych ruchowo w wieku przedszkolnym o Warsztaty Benchmarkingu dla dyrektorów szkół na temat: Jak organizwoać kształcenie ucznia niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej o Warsztaty dla dyrektorów z cyklu Nowe wymagania państwa STEP BY STEP – spotkanie poświęcone perspektywie prawnej i aspektowi ewaluacyjnemu wymagania 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację o LEX – Spotkania Prawne Dyrektorów – seminarium na temat interpretacji przepisów prawa regulujących organizację kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Projekty

8 Konferencje Targi Edukacyjne Wizyty studyjne Konkursy Inspiracje Centrum Edukacyjne Oferta ŚCDN jako odpowiedź na nowe zadania placówek doskonalenia Oferta Wykorzystujemy możliwości wdrażania rozwiązań, wpisanych w obowiązkowe zadania placówek doskonalenia od 2016 r., m.in.: Organizujemy kompleksowe wspomaganie szkół – na bazie cennych doświadczeń projektu Razem Łatwiej, udziału ŚCDN w projektach ORE i nowatorskich pomysłów konsultantów placówki Tworzymy przedmiotowe i problemowe sieci współpracy i samokształcenia – z wykorzystaniem koncepcji z projektów MEN oraz autorskich rozwiązań. Już prowadzone przez ŚCDN sieci: Sieci przedmiotowe dla nauczycieli-opiekunów przedmiotowych uczniów uczestniczących w konkursach przedmiotowych (szkoły podstawowe i gimnazja) Świetlica szkolna – sieć współpracy i samokształcenia Sieć współpracy i samokształcenia Magia E-matematyki Sieć współpracy i samokształcenia Programy nauczania i innowacje pedagogiczne Projekty

9 Konferencje Targi Edukacyjne Wizyty studyjne Konkursy Inspiracje Centrum Edukacyjne Dyrektor szkoły jako kluczowy lider zmian projakościowych Oferta Kontynuacja Klubów Twórczych Dyrektorów Inauguracja Klubu Twórczych Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych Od września, w każdym powiecie: Jesienne Konferencje Dyrektorów na temat: Nadzór dyrektora szkoły w kontekście kierunków polityki oświatowej oraz zmian w prawie Od 30 września, co miesiąc: warsztaty NOWE wymagania państwa STEP BY STEP LEX – Spotkania Prawne Dyrektorów Szkół. Pierwsze spotkanie już 11 września na temat: Zadania dyrektora szkoły w roku szkolnym 2013/2014 wynikające z najnowszych zmian w prawie oświatowym Warsztaty Benchmarkingu, m.in.: Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej (15 X), Kontrola zarządcza (21 X) Projekty

10 Konferencje Targi Edukacyjne Wizyty studyjne Konkursy Inspiracje Centrum Edukacyjne Piłka ręczna w szkole Kontynuujemy ideę popularyzowania tej dyscypliny sportowej w polskich szkołach. Zapraszamy 5-7 czerwca 2014 r. Konferencje międzynarodowe Oferta Projekty

11 Konferencje Targi Edukacyjne Wizyty studyjne Konkursy Inspiracje Centrum Edukacyjne Targi Edukacyjne DO-MI-NO Edukacyjne pod hasłem: Jaka edukacja po 10 latach w Unii Europejskiej? 26 marca 2014 r. m.in.: XI Ogólnopolskie Forum Dyrektorów na temat: Dyrektor – zawód czy/i przywódca? Nowy model doskonalenia i profesjonalnego wsparcia oświatowej kadry kierowniczej Forum Rodziców Forum Innowacyjnych Nauczycieli Forum Samorządnej Młodzieży. 27 marca 2014 r. m.in.: IV Forum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na temat: Od przedszkolaka do ucznia. Jak motywować dziecko do samodzielności? 28 marca 2014 r. m.in.: Dzień Sportu – Debata o szkolnym wychowaniu fizycznym, Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ŚCDN, warsztaty dla nauczycieli WF Oferta Projekty

12 Konferencje Targi Edukacyjne Wizyty studyjne Konkursy Inspiracje Centrum Edukacyjne Projekt systemowy – szkolnictwo zawodowe W projekcie uczestniczyć będzie 2000 uczniów, 50 dyrektorów i około 200 nauczycieli z 50 szkół zawodowych, kształcących w branżach o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu. Zgłoszenia szkół zawodowych www.scdn.pl: 27.08. – 15.09.2013 r. rozwój kompetencji kluczowych w zakresie ICT i przedsiębiorczości praktyki i staże zawodowe dla uczniów w przedsiębiorstwach doradztwo zawodowe dla uczniów wyposażenie szkół zawodowych w nowoczesne narzędzia ICT Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty Oferta

13 Projekty Konferencje Targi Edukacyjne Wizyty studyjne Konkursy Inspiracje Centrum Edukacyjne Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Szkolenie adresowane jest do 50 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Tworzenie programów modułowych dla wybranego zawodu budować szkolną ofertę programową w konwencji modułowej dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych, tworzyć obudowę dydaktyczną programu modułowego dla zawodu. projektować narzędzia i przeprowadzić ewaluację wewnętrzną programu nauczania dla zawodu. Podczas 24-godz. szkolenia uczestnicy będą m.in.: Zgłoszenie indywidualne nauczycieli poprzez stronę ŚCDN najpóźniej do 20 września 2013 r. Są jeszcze wolne miejsca na kursie doskonalącym: Rekrutacja zakończona: Analiza ilościowa, jakościowa, kontekstowa wyników sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego. Na szkolenia rad pedagogicznych zgłosiło się 300 nauczycieli z 13 szkół wszystkich etapów edukacyjnych. Projekty - Granty ŚKO Oferta

14 Projekty Konferencje Targi Edukacyjne Wizyty studyjne Konkursy Inspiracje Centrum Edukacyjne Inne projekty PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie Projekty Oferta

15 Projekty Konferencje Targi Edukacyjne Wizyty studyjne Konkursy Inspiracje Centrum Edukacyjne Pilotaż: Bezpieczeństwo Rodziców Uczniów Nauczycieli - Odpowiedzialność (BRUN-O) Cel projektu: kształtowanie u uczniów umiejętności dbania o szeroko rozumiane bezpieczeństwo własne oraz innych. Termin realizacji, grupa docelowa pilotażu: w roku szk. 2013/ 2014 pilotaż w siedmiu szkołach (dwie szkoły podstawowe, dwa gimnazja, dwie szkoły ponadgimnazjalne, jedna szkoła specjalna) Realizacja projektu przewiduje: warsztaty dla nauczycieli i rodziców prowadzone przez nauczycieli konsultantów ŚCDN oraz pracowników Wydziału Prewencji KWP w oparciu o autorskie scenariusze zajęć oraz materiały edukacyjne. zajęcia dla uczniów prowadzone przez nauczycieli na wybranych przedmiotach nauczania aktywizującymi metodami i formami pracy. Oferta Projekty Obszary tematyczne objęte projektem BRUN-O: Bezpieczeństwo osobiste dzieci i młodzieży. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z nowoczesnych technologii informatycznych. Zagrożenia związane ze środkami psychoaktywnymi. Pierwsza pomoc przedmedyczna. Przemoc domowa i rówieśnicza. Odpowiedzialność prawna uczniów, nauczycieli i rodziców. Prawa człowieka.

16 Projekty Konferencje Targi Edukacyjne Wizyty studyjne Konkursy Inspiracje Centrum Edukacyjne Świętokrzyski System Wspierania Zdolności Krzysiu Łysak Projekty Projektem zostanie objętych minimum 384 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - laureatów konkursów przedmiotowych. Projekt będzie ukierunkowany na lepsze wykorzystanie i pełniejszy rozwój potencjału intelektualnego uczniów uzdolnionych dzięki holistycznemu rozumieniu roli nauki, jako: istotnego czynnika prorozwojowego społeczeństwa; pola współpracy różnych instytucji działających na rzecz edukacji; przestrzeni do samorealizacji i praktycznego wykorzystania talentów uczniów; sposobu zwiększenia atrakcyjności programu nauczania w szkole. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących zadań: Przygotowanie platformy e-learningowej i opracowanie zasobów dydaktycznych umożliwiających realizację edukacyjnych projektów badawczych. Realizacja projektów badawczych w formie wyjazdowych kampusów naukowych, seminariów naukowych, warsztatów badawczych i konsultacji e-learningowych dla uczniów uzdolnionych. Oferta

17 Projekty Konferencje Targi Edukacyjne Wizyty studyjne Konkursy Inspiracje Centrum Edukacyjne Konkursy Konkursy przedmiotowe W porozumieniu ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty koordynujemy realizację konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych oraz konkursów przedmiotowych dla gimnazjalistów. Nauczycielom-opiekunom przedmiotowym proponujemy wsparcie merytoryczne i metodyczne przez organizację konferencji, szkoleń, konsultacje i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia. Razem z Partnerami (instytucje i placówki edukacji i kultury) tworzymy ofertę edukacyjną dla uczniów i nauczycieli zaangażowanych w konkursy. Oferta Projekty

18 Konferencje Targi Edukacyjne Wizyty studyjne Konkursy Inspiracje Centrum Edukacyjne Pismo oświatowe ŚCDN Inspiracje Pismo, dostępne w wersji drukowanej i elektronicznej, adresowane jest do nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz wszystkich zainteresowanych sprawami oświaty. Oferta Projekty

19 Konferencje Targi Edukacyjne Wizyty studyjne Konkursy Inspiracje Centrum Edukacyjne Centrum Edukacyjne w Wólce Milanowskiej Nowa jakość, nowa funkcjonalność, nowe możliwości Centrum Edukacyjne Zapraszamy: http://www.centrum.scdn.pl/ Oferta Projekty

20 Konferencje Targi Edukacyjne Wizyty studyjne Konkursy Inspiracje Centrum Edukacyjne Dziękuję za uwagę. Alicja Stradomska wicedyrektor ds. pedagogicznych ŚCDN Zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny internetowej: http://www.scdn.pl/ Oferta Projekty


Pobierz ppt "ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Wybrane działania planowane w roku szkolnym 2013/2014 Pomagamy uczyć tak, by praca była radością"

Podobne prezentacje


Reklamy Google