Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSOWANIE NAUKI. L.p.Wydział złożoneotrzymane 1Bioinżynierii Zwierząt20 2Biologii i Biotechnologii215 3Geodezji i Gospodarki Przestrzennej93 4Humanistyczny152.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSOWANIE NAUKI. L.p.Wydział złożoneotrzymane 1Bioinżynierii Zwierząt20 2Biologii i Biotechnologii215 3Geodezji i Gospodarki Przestrzennej93 4Humanistyczny152."— Zapis prezentacji:

1 FINANSOWANIE NAUKI

2 L.p.Wydział złożoneotrzymane 1Bioinżynierii Zwierząt20 2Biologii i Biotechnologii215 3Geodezji i Gospodarki Przestrzennej93 4Humanistyczny152 5Medycyny Weterynaryjnej132 6Nauk Technicznych140 7Nauki o Żywności151 8Nauk o Środowisku298 9Nauk Społecznych101 Kształtowania Środowiska i Rolnictwa130 11Teologii62 12Nauk Ekonomicznych61 13Matematyki i Informatyki50 14Prawa i Administracji61 15Nauk Medycznych141 16Sztuki20 RAZEM:18027 UCZELNIA 4 i 5 konkurs NCN SKUTECZNOŚĆ 15%

3 OPUS 6 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Termin składania wniosków do 11 grudnia 2013 r. PRELUDIUM 6 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Termin składania wniosków do 11 grudnia 2013 r. SONATA 6 - na konkurs projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Termin składania wniosków do 11 grudnia 2013 r. SYMFONIA - konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze. Ogłoszenie konkursu 16 grudnia 2013 r. ETIUDA - konkurs na stypendia doktorskie. Ogłoszenie konkursu 16 grudnia 2013 r. FUGA - konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Ogłoszenie konkursu 16 grudnia 2013 r. KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

4 SONATA Bis - konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Ogłoszenie konkursu 16 czerwca 2014 r. HARMONIA - konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Ogłoszenie konkursu 16 czerwca 2014 r. MAESTRO - konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. Ogłoszenie konkursu 16 czerwca 2014 r. KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

5 PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH – jest programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki oraz branż przemysłu. Planowane ogłoszenie konkursu grudzień 2013 r. LIDER - program, którego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Planowane ogłoszenie konkursu grudzień 2013 r. INNOWACJE SPOŁECZNE - program, którego celem jest poprawa jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje rzeczywista potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych. Planowane ogłoszenie konkursu grudzień 2013 r. SPIN-TECH - jest programem wsparcia działalności operacyjnej spółek celowych, utworzonych przez państwowe jednostki badawcze (publiczne uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytuty naukowe PAN), w szczególności zakładanych przez uczelnie wyższe w celu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych, zgodnie ze znowelizowaną ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym. Planowane ogłoszenie konkursu grudzień 2013 r. KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

6 STRATEGMED - konkurs w ramach strategicznego programu badań "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych". Planowane ogłoszenie konkursu I kwartał 2014 r. INNOMED - program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej. Planowane ogłoszenie konkursu I kwartał 2014 r. BIOSTRATEG - strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych pn. Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo Projekt programu przekazany do zatwierdzenia Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Planowane ogłoszenie konkursu II kwartał 2014 r. NCBiR prowadzi działania w celu przygotowania strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pn. Zaawansowane technologie materiałowe KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

7 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Moduł badawczy 1.1 konkurs o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej 1.2 konkurs o finansowanie projektów badawczych realizowanych we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej przez naukowców polskich i zagranicznych. Moduł wspierający młodych humanistów 2.1. konkurs o finansowanie projektów badawczych o istotnym znaczeniu dla rozwoju humanistyki realizowanych przez doktorantów w ramach współpracy interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej Konkursy ogłaszane sukcesywnie Planowane ogłoszenie konkursu I kwartał 2014 r. KONKURSY Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

8 Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej Termin składania wniosków do 30 maja 2014 r. Iuventus Plus - konkurs o finansowanie projektów badawczych skierowany do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35 roku życia Termin składania wniosków do 31 października 2014 r. Diamentowy grant - konkurs na projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów Brak informacji o kolejnym naborze KONKURSY Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

9 SKILLS-Mentoring - celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom (młodym naukowcom pracującym w Polsce) nawiązania kontaktów i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi – z Polski lub z zagranicy – o uznanym dorobku naukowym. Termin składania wniosków do 31.12.2013 r. Program START - stypendia dla młodych uczonych. Termin składania wniosków do 31.10.2014 r. Program MONOGRAFIE - finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Konkurs odbywa się w trybie ciągłym KONKURSY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

10 Komponent Wizyty Przygotowawcze - ustanowienie lub rozwinięcie współpracy pomiędzy instytucjami z perspektywą potencjalnej współpracy w przyszłości, w szczególności złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach jednego bądź kilku działań finansowanych z Funduszu Przewidywane rozpoczęcie naboru: początek grudnia 2013 r., realizacja wizyt I kwartał 2014 Komponent Rozwój Polskich Uczelni Działania: rozwój programów studiów w języku angielskim (wykładowym); rozwój wspólnych programów studiów (na poziomie licencjackim, magisterskim lub doktoranckim), prowadzący do uzyskania podwójnego dyplomu rozwój nowych, innowacyjnych programów studiów, odpowiadającym nowym potrzebom i wyzwaniom pojawiające się na poziomie krajowym lub europejskim przygotowanie nowych kursów, modułów, specjalizacji, programów studiów utworzenie dwustopniowych programów studiów w oparciu o efekty kształcenia, z ECTS jako systemem transferu i akumulacji punktów rozwój kultury jakości, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości rozwój programów studiów we współpracy z sektorem prywatnym Przewidywane rozpoczęcie naboru: I kwartał 2014 r. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Norwegia, Islandia i Liechtenstein zaoferowały bezzwrotną pomoc finansową dla Polski Operator Funduszu - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

11 Ramy czasowe: 2014-2020 Budżet programu: około 78 miliardów Euro STRUKTURA programu Trzy filary głęboko zakorzenione w strategii Europa 2020 Doskonałość w nauce (Excellence in science) Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership) Wyzwania społeczne (Societal challenges) Horyzont 2020: Unijny Program Ramowy Badań i Innowacji PRIORYTET Doskonałość w nauce (Excellence in science) wspieranie naukowców w prowadzonych przez nich badaniach, dzięki działalności Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN), rozwój ich umiejętność i podnoszenie kwalifikacji dzięki programowi Maria Curie, wzmocnienie europejskiej infrastruktury badawczej, w tym e-infrastruktury.

12 PRIORYTET Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership) umożliwienie dostępu do funduszy niezbędnych dla firm zajmujących się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, zapewnienie dużego wsparcia dla rozwoju innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. PRIORYTET Wyzwania społeczne (Societal challenges) nowe technologie dla bezpośrednich korzyści i ułatwień w codziennym życiu obywateli UE Priorytetami są: poprawa opieki zdrowotnej, intensywny rozwój ekoenergii, bezpieczna żywność, zielony transport, zrównoważone rolnictwo, badania nad gospodarką morską. Horyzont 2020: Unijny Program Ramowy Badań i Innowacji

13 Zakres celów tematycznych i składających się na nie priorytetów inwestycyjnych, które będą realizowane w ramach PO IR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Cel tematycznyPriorytet inwestycyjnyFundusz 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 1.1. udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy EFRR 1.2. promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację; wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu EFRR 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury 3.1. promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości* EFRR 3.2. opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji* EFRR 3.4. wspieranie zdolności MŚP w zaangażowanie się w proces wzrostu ekonomicznego i innowacji* EFRR *W odniesieniu do wsparcia przedsiębiorstw, w ramach niniejszego programu realizowane będą działania systemowe i pilotażowe.

14 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Nauka dla gospodarki lub Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 1. KPP Inteligentne technologie w ochronie środowiska 2. KPP Mapa drogowa infrastruktury badawczej 3. KPP Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Działanie 8.2. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową 4. KPP Infrastruktura dydaktyczno - badawcza dostosowana do smart specialisation w zakresie drzewnictwa Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Rozwój e-usług publicznych 5. KPP Regionalne Centrum Informacji Medycznych Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Priorytet Inwestycyjny 10.2 6. KPP Brokerzy innowacji produkcji żywności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, PI 9.1 7. KPP Centrum Medyczne i Przyrodolecznicze 7.1 KPP Aktualne Centrum Medycyny Eksperymentalnej Projekty złożone do Urzędu Marszałkowskiego

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "FINANSOWANIE NAUKI. L.p.Wydział złożoneotrzymane 1Bioinżynierii Zwierząt20 2Biologii i Biotechnologii215 3Geodezji i Gospodarki Przestrzennej93 4Humanistyczny152."

Podobne prezentacje


Reklamy Google