Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

na lata Strategia KDPW dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "na lata Strategia KDPW dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW"— Zapis prezentacji:

1 na lata 2010-2013 Strategia KDPW dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW
Warszawa, 9 grudnia 2009 r.

2 Strategia KDPW Pierwsza wersja Strategii rozwoju KDPW na lata została przygotowana pod koniec września 2009 r. Dokument powstał w oparciu o wnikliwą analizę głównych trendów zachodzących na międzynarodowych rynkach finansowych, doświadczenia i kompetencje Zarządu oraz kadry menedżerskiej KDPW. W okresie wrzesień - grudzień 2009 r. Strategia była szeroko konsultowana ze środowiskiem polskiego rynku kapitałowego Końcowy dokument Strategii został przyjęty przez Radę Depozytu w dniu 8 grudnia 2009 r.

3 Uwarunkowania działania KDPW
Kluczowym zadaniem Zarządu będzie przygotowanie KDPW do działania w warunkach wzmożonej konkurencji zagranicznej oraz konsolidacji rynku. Główne zagrożenia to: agresywne działania nowych paneuropejskich MTF-ów (elektroniczne platformy obrotu) oraz ich izb rozliczeniowych powstanie grupy kapitałowej wokół giełdy wiedeńskiej konsolidacja depozytów w Europie Główne trendy w zakresie integracji europejskiej to: Target 2 Target 2 Securities Strategia jest ukierunkowana na budowę pozycji regionalnej oraz konkurencyjności KDPW. Jest to strategia aktywnego działania, rozwoju, a nie obrony.

4 Procesy integracji i konsolidacji
Integracja systemów stosowanych przez instytucje infrastruktury Konsolidacja – łączenie instytucji infrastruktury: Konsolidacja pozioma - pomiędzy instytucjami oferującymi usługi tego samego typu (Euroclear) Konsolidacja pionowa – tworzenie tzw. „silosów” instytucji świadczących usługi na różnych etapach łańcucha transakcji, np. giełda papierów wartościowych, izba rozliczeniowa i system depozytowo- rozliczeniowy (Deutsche Boerse, BME - Spanish Exchanges) Interoperability współpraca operacyjna pomiędzy instytucjami (Link Up Markets) Konkurencja na poziomie ponadnarodowym: Spółki (emitenci zagraniczni, dual listing) Inwestorzy (kapitał krajowy, międzynarodowy) Instytucje infrastrukturalne (giełdy, MTF, CSD, CCP…)

5 Rosnąca konkurencja – wyzwania dla KDPW
Rynek kapitałowy Target2Securities Dyrektywa MiFID Securites Law Harmonisation (wolny wybór CSD przez emitenta) Konsolidacja Link Up Markets Pan- europejskie MTF NEURO CEE Stock Exchange Pan- europejskie CCP Euroclear Single Platform

6 Wizja KDPW Stworzenie do roku 2013 prężnej Grupy kapitałowej:
reagującej z wyprzedzeniem na wyzwania konkurencji, budującej portfel swoich usług opartych na nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych tworzących wartość dla uczestników rynku kapitałowego, wspierającej budowę centrum regionalnego w Warszawie, przy aktywnej współpracy z innymi polskimi i zagranicznymi uczestnikami tego rynku oraz z KDPW jako główną instytucją depozytowo-rozliczeniową w Europie Środkowej i Wschodniej.

7 Wyzwania dla polskiego rynku
Zdobywanie nowych klientów i rynków Aktywna współpraca wszystkich uczestników rynku Tworzenie regionalnego centrum finansowego w Warszawie Nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne Budowanie przewagi konkurencyjnej Wykorzystanie potencjału lokalnego rynku i zasobów ludzkich Rozwój nowych obszarów biznesu

8 Cele strategiczne KDPW
8. Promocja wizerunku grupy kapitałowej KDPW wraz z jej ofertą sprzedażowo-usługową poprzez komunikację korporacyjną 4. Wprowadzenie nowych usług zwiększających wartość Grupy kapitałowej 1. Wprowadzenie nowego modelu biznesowego KDPW 7. Zwiększanie zaangażowania i kompetencji personelu Grupy kapitałowej w celu realizacji Strategii 3. Integracja KDPW ze strukturami europejskimi 6. Optymalizacja procesów działalności Grupy kapitałowej 2. Pozycjonowanie KDPW jako głównej instytucji depozytowo-rozliczeniowej w regionie CEE 5. Podnoszenie jakości i zakresu obecnie oferowanych usług Strategia KDPW

9 Nowy model biznesowy KDPW
GRUPA KAPITAŁOWA IZBA ROZLICZENIOWA CCP IRGIT INNE SPÓŁKI ZALEŻNE Kierunek przepływu usług świadczonych w ramach grupy Kierunek przepływu środków pieniężnych (wynagrodzenie za usługi, dywidendy itp.)

10 Wydzielenie Izby rozliczeniowej CCP
Powołanie centralnego kontrpartnera jako kluczowy projekt zmniejszający ryzyko i obciążenia uczestników polskiego rynku kapitałowego Trzy główne etapy rozwoju centralnego kontr-partnera: wydzielenie gwaranta rozliczeń jako odrębnej spółki, której jedynym zadaniem jest wspomaganie kapitałem własnym systemu płynności rozliczeń transakcji zawieranych na rynku regulowanym utworzenie izby rozliczeniowej CCP z nowoczesnym systemem zarządzania ryzykiem opartym na technologii SPAN wyposażenie CCP w funkcje nettowania transakcji, zmniejszającej koszty rozrachunku transakcji poprzez znaczącą redukcję instrukcji rozrachunkowych przekazywanych do Depozytu

11 Pozycjonowanie KDPW jako głównej instytucji depozytowo-rozliczeniowej w regionie
Aktywizacja polskich uczestników rynku do zwiększonej aktywności w regionie szansą na rozwój polskiego rynku kapitałowego Prowadzenie wspólnej polityki z GPW i innymi uczestnikami rynku w zakresie notowania spółek zagranicznych Zwiększenie rentowności obecnych połączeń operacyjnych z depozytami w regionie oraz budowa nowych połączeń transgranicznych Wykorzystanie doświadczeń KDPW przy tworzeniu centralnego kontrpartnera do oferowania usług rozliczeniowych na rynkach regionu

12 Integracja ze strukturami europejskimi
Zmniejszenie barier dotyczących płatności w euro i transgranicznego rozrachunku papierów wartościowych. Konieczność redefinicji świadczenia usług rozrachunkowych przez depozyty europejskie Target2: podłączenie KDPW do systemu obsługi w czasie rzeczywistym rozrachunków pieniężnych w euro na terytorium państw Unii Europejskiej organizowanego przez banki centralne Francji, Niemiec oraz Włoch Target2Securities: gotowość techniczna do outsourcingu infrastruktury rozrachunku krajowych i zagranicznych papierów wartościowych od operatora platformy T2S. Migracja nie wcześniej niż przystąpienie Polski do strefy euro

13 Wprowadzenie nowych usług zwiększających wartość grupy kapitałowej
Wykorzystanie kluczowych kompetencji KDPW jako instytucji infrastrukturalnej do wchodzenia w nowe segmenty rynku poprzez tworzenie rozwiązań centralnych oraz wprowadzania standardów redukujących koszty wielu systemów używanych obecnie przez podmioty rynkowe 2012 – wdrożenie rozwiązania Elektronic Trade Confirmation 2012 – rozwój usług związanych z rozliczaniem transakcji OTC 2012 – wdrożenie usług umożliwiających rozrachunek transgraniczny - Delivery versus Payment (DvP)

14 Podnoszenie jakości i zakresu obecnie oferowanych usług
Budowanie lojalności uczestników KDPW poprzez aktywny wpływ na doskonalenie rozwiązań w zakresie rozliczeń i rozrachunku obsługa kont Omnibus na rzecz zagranicznych CSD wprowadzenie funkcji agenta rozrachunkowego obsługującego zagranicznych uczestników rozliczających wprowadzenie mechanizmu hold-release dla zestawienia instrukcji rozrachunkowych budowa systemu pożyczek papierów wartościowych rozwój usług w zakresie zdarzeń korporacyjnych

15 Rozwój kompetencji pracowników oraz kreowanie marki KDPW
Stałe rozwijanie kompetencji i umiejętności pracowników w celu podniesienia kultury organizacyjnej i nastawienia pro-biznesowego jako jednego z elementów zwiększania konkurencyjności KDPW Kreowanie marki KDPW jako wiodącej instytucji depozytowo-rozliczeniowej świadczącej nowoczesne usługi technologiczne przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, niezawodności działania oraz niskich kosztów funkcjonowania

16 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ul. Książęca 4, Warszawa


Pobierz ppt "na lata Strategia KDPW dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google