Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WNIOSEK PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO W RAMACH ROZWOJU LOKALNEJ TURYSTYKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WNIOSEK PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO W RAMACH ROZWOJU LOKALNEJ TURYSTYKI."— Zapis prezentacji:

1 WNIOSEK PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO W RAMACH ROZWOJU LOKALNEJ TURYSTYKI

2 2 NAZWA ZADANIA: Propozycja nazwy zadania inwestycyjnego / organizacyjnego.

3 3 OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZADANIA: Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest szef jednostki zgłaszającej zadanie lub osoba przez niego wskazana / inwestor prywatny lub publiczny. Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest szef jednostki zgłaszającej zadanie lub osoba przez niego wskazana / inwestor prywatny lub publiczny.

4 4 BENEFICJENT: Beneficjentem jest grupa mieszkańców miasta / gminy, która będzie korzystać z efektów zadania po jego realizacji (np. młodzież, wszyscy mieszkańcy miasta, turyści, inni). Proszę wymienić beneficjentów.

5 5 KRÓTKI OPIS PROJEKTU: W tym punkcie należy wykazać m.in.: związek funkcjonalny lub techniczny z innymi realizowanymi zadaniami w rejonie bezpośredniego oddziaływania inwestycji lub obowiązek realizacji wynikający z przepisów. W tym punkcie m.in. należy określić czy planowane przedsięwzięcie posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz czy posiada pozwolenie na budowę. Jeżeli spełnienie tych warunków nie jest wymagane należy również to zapisać. Należy również opisać aktualne zaawansowanie prac nad realizacja zadania inwestycyjnego / organizacyjnego.

6 6 LOKALIZACJA: Określając lokalizację należy umiejscowić planowane przedsięwzięcie, podając adres / numer działki, podać inne dane charakteryzujące nieruchomość, w tym także formę władania gruntem. Czyja jest to własność, (jeśli grunt objęty jest umową dzierżawy - określić jej okres obowiązywania). Należy również określić czy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli spełnienie tego warunku nie jest wymagane należy również to zapisać.

7 7 CZAS REALIZACJI PROJEKTU: W tej pozycji należy określić proponowane ramy czasowe realizacji projektu.

8 8 EFEKT: Ekonomiczny (mierzalny) np. w metrach kwadratowych powierzchni rekreacyjnej, noclegowej, rozrywkowej, sportowej, kulturalnej itp., metrach sześciennych kubatury obiektów, ilości turystów, odwiedzających itp. Ekonomiczny (mierzalny) np. w metrach kwadratowych powierzchni rekreacyjnej, noclegowej, rozrywkowej, sportowej, kulturalnej itp., metrach sześciennych kubatury obiektów, ilości turystów, odwiedzających itp. Społeczny - zaspokaja potrzeby mieszkańców (dostępność do placówek oświaty, kultury, atrakcji turystycznych, poprawia komunikację, itp.), poprawia aktywność zawodową mieszkańców, stwarza warunki do ożywienia inwestycyjnego, integracji społecznej itp. Społeczny - zaspokaja potrzeby mieszkańców (dostępność do placówek oświaty, kultury, atrakcji turystycznych, poprawia komunikację, itp.), poprawia aktywność zawodową mieszkańców, stwarza warunki do ożywienia inwestycyjnego, integracji społecznej itp. Inne efekty – (np. finansowy) – przewidywane przychody z działalności, np. bilans pro forma, studium wykonalności, wstępną kalkulacja kosztów itp. Inne efekty – (np. finansowy) – przewidywane przychody z działalności, np. bilans pro forma, studium wykonalności, wstępną kalkulacja kosztów itp.

9 9 KOSZTY: W niniejszej pozycji należy podać jednorazowe nakłady inwestycyjne na zadanie, a także roczne koszty eksploatacji (po zakończeniu inwestycji).

10 10 ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH: W pozycji tej należy określić udział środków własnych w całkowitych nakładach inwestycyjnych; procentowo i kwotowo. Należy również wskazać, czy realizowany projekt należy do zadań własnych gminy czy jest przedsięwzięciem o charakterze publicznym czy może realizowane jest w oparciu o reguły ppp.

11 11 WPŁYW NA ŚRODOWISKO: W niniejszej pozycji należy określić wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko: pozytywny /neutralny/ negatywny, oraz uzasadnić w sposób opisowy bez specjalistycznych ekspertyz (własna ocena).

12 12 PARTNERZY PROJEKTU: W niniejszej pozycji należy wymienić partnerów zaangażowanych w jakikolwiek sposób (pośrednio lub bezpośrednio) w realizację projektu oraz ewentualnie wykazać, czy jest planowane pozyskanie dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia z innych źródeł niż fundusze strukturalne Unii Europejskiej np. partnerstwo publiczno – prywatne, Skarb Państwa lub inne.

13 13 UZASADNIENIE: Uzasadniając proponowane zadanie należy wykazać jego związek z innymi zadaniami zrealizowanymi lub realizowanymi, w stosunku do których posiada ono charakter komplementarny, pozwalający wzmocnić pozytywny efekt oddziaływania na otoczenie.

14 14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Siedziba firmy: Business Mobility International Sp. z o.o. Al. 3-go Maja 1l 76-200 Słupsk T (48-59) 845 63 01 F (48-59) 845 63 03 E office@bm-intl.2com.pl http://www.bmintl.com Siedziba w Brukseli: Business Mobility International NV-SA Rue Wiertz 50/28 1050 Brussels, Belgium T (32-2) 644 36 89 F (32-2) 648 07 80 E info@bmintl.com http://www.bm-intl.com Biuro regionalne: Business Mobility International Sp. z o.o. ul. Drewsa 4 E 61-606 Poznań T (48-61) 825 78 60 F (48- 61) 825 78 60 E office@bm-intl.2com.pl http://www.bmintl.com


Pobierz ppt "WNIOSEK PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO W RAMACH ROZWOJU LOKALNEJ TURYSTYKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google