Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie projektów i przygotowywania wniosków o dotację

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie projektów i przygotowywania wniosków o dotację"— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie projektów i przygotowywania wniosków o dotację
Projekt: „Wzrost potencjału sektora społecznego w powiecie jarosławskim poprzez inicjowanie partnerskiej współpracy ” Tworzenie projektów i przygotowywania wniosków o dotację Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 6/319 Tel./fax Mail:

2 Cykl życia projektu

3 BEZ PROBLEMU - NIE MA PROJEKTU! Szukanie problemów
Pytanie 1. Dla kogo będę pracować? Moja grupa: osoby działające w organizacjach pozarządowych Pytanie 2. Skąd są odbiorcy? Moja grupa: osoby działające w organizacjach pozarządowych w Jarosławiu Pytanie 3. Jakie są źródła danych o odbiorcach?

4 BEZ PROBLEMU - NIE MA PROJEKTU! Szukanie problemów
Źródła danych: lokalne centrum wspierania organizacji pozarządowych (o aktywności organizacji, głównych problemach, z jakimi się zgłaszają, liczbie organizacji, wolontariuszach – być może posiadają dane statystyczne), pełnomocnik burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (dane o współpracy z samorządem lokalnym, główne problemy organizacji, udział organizacji w konkursach dotacyjnych, dane z kontroli organizacji), oddział Urzędu Statystycznego (liczba zarejestrowanych organizacji), miejski ośrodek pomocy rodzinie (o aktywności organizacji, współpracy na polu pomocy społecznej), wywiady z liderami najaktywniejszych organizacji pozarządowych (o problemach organizacji), rozmowy z dziennikarzami mediów lokalnych (o postrzeganiu organizacji przez media, o współpracy, wskazanie najbardziej widocznych organizacji).

5 BEZ PROBLEMU - NIE MA PROJEKTU! Szukanie problemów
Pytanie 4. Jak duża jest moja grupa odbiorców? Moja grupa: Według danych Urzędu Statystycznego oraz w Urzędu Miasta w Jarosławiu w mieście zarejestrowanych jest 82 organizacji pozarządowych. Jednak przyjmuje się, że tylko2/3 z nich faktycznie działa (prowadzi własne działania, bierze udział w szkoleniach i spotkaniach). Przyjmuję więc, że moja grupa odbiorców to średnio 2 osoby z każdej organizacji – czyli około 120 osób.

6 BEZ PROBLEMU - NIE MA PROJEKTU! Szukanie problemów
Pytanie 5. Jakie są problemy mojej grupy? Problemy mojej grupy: mało etatowych pracowników nie gwarantuje stabilności funkcjonowania organizacji, zaplecze techniczne i lokalowe są niewystarczające do prowadzonej działalności, słabe przygotowanie kadry (wolontariuszy i pracowników) do zarządzania organizacją społeczną, organizacje nie mają zabezpieczonej stabilności finansowej, mała aktywność członków organizacji brak wiedzy o możliwościach pozyskiwania środków na działalność, brak partnerskiej współpracy między organizacjami. Problem mojej grupy: słabe przygotowanie kadry do zarządzania organizacją pozarządową.

7 Problem

8 CEL. JAKA BĘDZIE ZMIANA? Cele projektu mają określać, co zmieni się w sytuacji naszych odbiorców lub co zmieni się w środowisku, w którym realizujemy przedsięwzięcie. SMART S – specyficarea– specyficzny – określony terytorialnie, M – measurable – mierzalny, A – ambitious – ambitny, R – realistic – realny, T – timebound – określony w czasie.

9 DRZEWO PROBLEMÓW

10 Zaczynamy od celu głównego:
Poprawienie przygotowania kadry do zarządzania organizacją pozarządową. Poprawiamy nasz cel: Poprawienie przygotowania kadry – 120 osób z terenu Jarosławia – do zarządzania organizacją pozarządową. Dodaję to do celu: Poprawienie przygotowania kadry – 120 osób z Jarosławia – do zarządzania organizacją pozarządową w ciągu jednego roku. Zmieniam zatem mój cel: Poprawienie przygotowania kadry – 45 – 50 osób z Jarosławia – do zarządzania organizacją pozarządową w ciągu jednego roku.

11 DZIAŁANIA Zwiększenie w ciągu jednego roku wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania organizacją pozarządową u 45 – 50 osób, działających w słupskich organizacjach pozarządowych. warsztaty, szkolenia, • spotkania, • konferencje, seminaria, wykłady, debaty, • staże, wizyty studyjne, • zajęcia z grupami odbiorców, dostosowane do specyfiki projektu(rehabilitacyjne, sportowe itp.), • ekspertyzy, badania, • wydawnictwa (broszury, czasopisma, książki), • media: strony internetowe, programy radiowe, telewizyjne, artykuły prasowe, • kampanie społeczne, • wystawy, • imprezy dla grup odbiorców (np. plenerowe), konkursy.

12

13

14 ILE TO KOSZTUJE? Kosztorys powinien być: spójny z projektem
adekwatny do projektu realny czytelny, klarowny poprawny

15 Katalog kosztów – koszty administracyjne
1. Na początek tworzymy listę kosztów. Koszty osobowe: • koordynator projektu, • księgowa projektu. Koszty zakupu usług i towarów: • czynsz za biuro projektu, • media (woda, ścieki, światło, ogrzewanie) w biurze projektu, • telefon w biurze projektu, • materiały biurowe w biurze projektu (papier, długopisy, teczki itp.), • tusz do drukarki, • toner do ksero, • ubezpieczenie biura projektu oraz sprzętu w biurze, • środki czystości do biura projektu.

16 Katalog kosztów • konferencja, • szkolenia, • promocja projektu,
2. Katalogowanie kosztów merytorycznych, związanych z realizowanymi działaniami. • konferencja, • szkolenia, • promocja projektu, • ewaluacja projektu.

17 1. konferencja: • koszty druku i wysyłki zaproszeń, • koszt merytorycznego opracowania materiałów konferencyjnych, • skład i druk materiałów konferencyjnych, • zatrudnienie prowadzącego konferencję, • zatrudnienie panelistów, • koszty podróży i noclegu panelistów, • wynajęcie sali na konferencję, • wynajęcie sprzętu multimedialnego na konferencję, • poczęstunek dla uczestników konferencji: - przerwa kawowa, - obiad, • obsługa sekretariatu konferencji, • obsługa techniczna podczas konferencji, • opracowanie tekstów do materiałów pokonferencyjnych, • skład i druk publikacji pokonferencyjnej, • dystrybucja publikacji pokonferencyjnej;

18 2. szkolenia: • zatrudnienie osoby prowadzącej badanie potrzeb szkoleniowych, • zatrudnienie trenerów, • skład i druk zaproszeń na szkolenia, • dystrybucja zaproszeń, • wynajem sal podczas szkoleń, • poczęstunek podczas szkoleń: - przerwy kawowe, - obiad, • druk materiałów szkoleniowych, • zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia szkoleń (duże karty – flipczart, mazaki, długopisy, teczki, notesy itp.), • wynajem sprzętu multimedialnego podczas szkoleń, • zatrudnienie osoby prowadzącej bieżącą ewaluację szkoleń; 3. promocja: • opracowanie materiałów promocyjnych (projekt, skład, druk), • dystrybucja materiałów promocyjnych; 4. ewaluacja: • zatrudnienie osoby prowadzącej ewaluację projektu.

19

20 KOSZTY MERYTORYCZNE Koszty merytoryczne zadania są związane bezpośrednio z realizacją zadania. Wynikają one ze specyfiki projektu. Niema stałego katalogu takich kosztów, ponieważ każdy projekt jest inny. Zestawienie kosztów wykonujemy na podstawie harmonogramu. Dodatkowo pamiętać należy o: Podatkach (VAT, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych); składkach na ubezpieczenie społeczne; Koszty niekwalifikowane; Wkład własny

21 Wkład własny

22 Wskaźniki Twarde i miękkie rezultaty
Rezultaty „twarde” to te, które policzyć najłatwiej, np. liczba przeszkolonych osób, zrealizowanych szkoleń, staży, stworzonych miejsc pracy itp. Rezultaty twarde możemy określić jako: • przeprowadzenie 2 cyklów szkoleniowych, • w każdym cyklu zorganizowanie 6 dwudniowych sesji szkoleniowych, • w każdej sesji 2 dni szkoleniowe po 8 godzin lekcyjnych każdy, • łącznie zorganizowanie 24 dni szkoleniowych – 192 godzin szkoleniowych, • uczestnictwo w szkoleniach 46 osób, • zdobycie certyfikatów ukończenia cyklu szkoleniowego przez minimum 40 uczestników szkoleń. Rezultaty miękkie to na przykład: • usystematyzowanie i zaktualizowanie dotychczasowej wiedzy uczestników szkoleń, • poprawienie efektywności pracy po ukończeniu szkoleń, • zmotywowanie uczestników szkoleń do samokształcenia, • nabycie umiejętności komunikacyjnych, • osiągnięcie kluczowych umiejętności np. pracy w zespole.

23 Dobrze dobrany wskaźnik powinien być:
• adekwatny – dostosowany do charakteru i oczekiwanych efektów projektu, • mierzalny – określony w liczbach, procentach lub wartościach logicznych (tak, nie), • wiarygodny – reprezentatywny i łatwy do zweryfikowania, • dostępny – możliwie łatwy do zmierzenia.

24

25

26

27 Ewaluacja i monitoring
Ewaluacja to systematyczne badanie wybranych elementów projektu. Odpowiedź na pytanie: czy i jak udało nam się osiągnąć zamierzone cele. Jest to pytanie nie tylko o to, czy udało nam się zrealizować cele projektu, ale przede wszystkim, w jaki sposób udało nam się je osiągnąć. Ewaluacja jest procesem ciągłym. Monitoring Odpowiedź na pytanie: czy projekt przebiega zgodnie z planem i czy udaje się osiągać zamierzone produkty i rezultaty, w oparciu o: harmonogram działań, budżet oraz zaplanowane rezultaty Dane pochodzące z monitoringu są podstawą do wykorzystania w ewaluacji.

28

29 PRZED ZAKLEJENIEM KOPERTY
Spójność z ogłoszeniem konkursowym Dane i liczby Język Harmonogram działań Budżet Wielkość możliwego wsparcia Wymagany wkład własny Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane Kompletność wniosku: Wersja papierowa + elektroniczna Załączniki

30 Dziękuję za uwagę Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 6/319 Tel./fax Mail:


Pobierz ppt "Tworzenie projektów i przygotowywania wniosków o dotację"

Podobne prezentacje


Reklamy Google