Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt: Wzrost potencjału sektora społecznego w powiecie jarosławskim poprzez inicjowanie partnerskiej współpracy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt: Wzrost potencjału sektora społecznego w powiecie jarosławskim poprzez inicjowanie partnerskiej współpracy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji."— Zapis prezentacji:

1 Projekt: Wzrost potencjału sektora społecznego w powiecie jarosławskim poprzez inicjowanie partnerskiej współpracy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia 35-074 Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 6/319 Tel./fax. 017 852 85 26 Mail: info@procarpathia.pl Tworzenie projektów i przygotowywania wniosków o dotację

2 Cykl życia projektu

3 BEZ PROBLEMU - NIE MA PROJEKTU! Szukanie problemów Pytanie 1. Dla kogo będę pracować? Moja grupa: osoby działające w organizacjach pozarządowych Pytanie 2. Skąd są odbiorcy? Moja grupa: osoby działające w organizacjach pozarządowych w Jarosławiu Pytanie 3. Jakie są źródła danych o odbiorcach?

4 BEZ PROBLEMU - NIE MA PROJEKTU! Szukanie problemów Źródła danych: –lokalne centrum wspierania organizacji pozarządowych (o aktywności organizacji, głównych problemach, z jakimi się zgłaszają, liczbie organizacji, wolontariuszach – być może posiadają dane statystyczne), –pełnomocnik burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (dane o współpracy z samorządem lokalnym, główne problemy organizacji, udział organizacji w konkursach dotacyjnych, dane z kontroli organizacji), –oddział Urzędu Statystycznego (liczba zarejestrowanych organizacji), –miejski ośrodek pomocy rodzinie (o aktywności organizacji, współpracy na polu pomocy społecznej), –wywiady z liderami najaktywniejszych organizacji pozarządowych (o problemach organizacji), –rozmowy z dziennikarzami mediów lokalnych (o postrzeganiu organizacji przez media, o współpracy, wskazanie najbardziej widocznych organizacji).

5 BEZ PROBLEMU - NIE MA PROJEKTU! Szukanie problemów Pytanie 4. Jak duża jest moja grupa odbiorców? Moja grupa: Według danych Urzędu Statystycznego oraz w Urzędu Miasta w Jarosławiu w mieście zarejestrowanych jest 82 organizacji pozarządowych. Jednak przyjmuje się, że tylko2/3 z nich faktycznie działa (prowadzi własne działania, bierze udział w szkoleniach i spotkaniach). Przyjmuję więc, że moja grupa odbiorców to średnio 2 osoby z każdej organizacji – czyli około 120 osób.

6 BEZ PROBLEMU - NIE MA PROJEKTU! Szukanie problemów Pytanie 5. Jakie są problemy mojej grupy? Problemy mojej grupy: mało etatowych pracowników nie gwarantuje stabilności funkcjonowania organizacji, zaplecze techniczne i lokalowe są niewystarczające do prowadzonej działalności, słabe przygotowanie kadry (wolontariuszy i pracowników) do zarządzania organizacją społeczną, organizacje nie mają zabezpieczonej stabilności finansowej, mała aktywność członków organizacji brak wiedzy o możliwościach pozyskiwania środków na działalność, brak partnerskiej współpracy między organizacjami. Problem mojej grupy: słabe przygotowanie kadry do zarządzania organizacją pozarządową.

7 Problem

8 CEL. JAKA BĘDZIE ZMIANA? Cele projektu mają określać, co zmieni się w sytuacji naszych odbiorców lub co zmieni się w środowisku, w którym realizujemy przedsięwzięcie. SMART S – specyficarea– specyficzny – określony terytorialnie, M – measurable – mierzalny, A – ambitious – ambitny, R – realistic – realny, T – timebound – określony w czasie.

9 DRZEWO PROBLEMÓW

10 Zaczynamy od celu głównego: Poprawienie przygotowania kadry do zarządzania organizacją pozarządową. Poprawiamy nasz cel: Poprawienie przygotowania kadry – 120 osób z terenu Jarosławia – do zarządzania organizacją pozarządową. Dodaję to do celu: Poprawienie przygotowania kadry – 120 osób z Jarosławia – do zarządzania organizacją pozarządową w ciągu jednego roku. Zmieniam zatem mój cel: Poprawienie przygotowania kadry – 45 – 50 osób z Jarosławia – do zarządzania organizacją pozarządową w ciągu jednego roku.

11 DZIAŁANIA Zwiększenie w ciągu jednego roku wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania organizacją pozarządową u 45 – 50 osób, działających w słupskich organizacjach pozarządowych. warsztaty, szkolenia, spotkania, konferencje, seminaria, wykłady, debaty, staże, wizyty studyjne, zajęcia z grupami odbiorców, dostosowane do specyfiki projektu(rehabilitacyjne, sportowe itp.), ekspertyzy, badania, wydawnictwa (broszury, czasopisma, książki), media: strony internetowe, programy radiowe, telewizyjne, artykuły prasowe, kampanie społeczne, wystawy, imprezy dla grup odbiorców (np. plenerowe), konkursy.

12

13

14 ILE TO KOSZTUJE? Kosztorys powinien być: 1.spójny z projektem 2.adekwatny do projektu 3.realny 4.czytelny, klarowny 5.poprawny

15 Katalog kosztów – koszty administracyjne 1. Na początek tworzymy listę kosztów. Koszty osobowe: koordynator projektu, księgowa projektu. Koszty zakupu usług i towarów: czynsz za biuro projektu, media (woda, ścieki, światło, ogrzewanie) w biurze projektu, telefon w biurze projektu, materiały biurowe w biurze projektu (papier, długopisy, teczki itp.), tusz do drukarki, toner do ksero, ubezpieczenie biura projektu oraz sprzętu w biurze, środki czystości do biura projektu.

16 Katalog kosztów 2. Katalogowanie kosztów merytorycznych, związanych z realizowanymi działaniami. konferencja, szkolenia, promocja projektu, ewaluacja projektu.

17 1. konferencja: koszty druku i wysyłki zaproszeń, koszt merytorycznego opracowania materiałów konferencyjnych, skład i druk materiałów konferencyjnych, zatrudnienie prowadzącego konferencję, zatrudnienie panelistów, koszty podróży i noclegu panelistów, wynajęcie sali na konferencję, wynajęcie sprzętu multimedialnego na konferencję, poczęstunek dla uczestników konferencji: - przerwa kawowa, - obiad, obsługa sekretariatu konferencji, obsługa techniczna podczas konferencji, opracowanie tekstów do materiałów pokonferencyjnych, skład i druk publikacji pokonferencyjnej, dystrybucja publikacji pokonferencyjnej;

18 2. szkolenia: zatrudnienie osoby prowadzącej badanie potrzeb szkoleniowych, zatrudnienie trenerów, skład i druk zaproszeń na szkolenia, dystrybucja zaproszeń, wynajem sal podczas szkoleń, poczęstunek podczas szkoleń: - przerwy kawowe, - obiad, druk materiałów szkoleniowych, zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia szkoleń (duże karty – flipczart, mazaki, długopisy, teczki, notesy itp.), wynajem sprzętu multimedialnego podczas szkoleń, zatrudnienie osoby prowadzącej bieżącą ewaluację szkoleń; 3. promocja: opracowanie materiałów promocyjnych (projekt, skład, druk), dystrybucja materiałów promocyjnych; 4. ewaluacja: zatrudnienie osoby prowadzącej ewaluację projektu.

19

20 KOSZTY MERYTORYCZNE Koszty merytoryczne zadania są związane bezpośrednio z realizacją zadania. Wynikają one ze specyfiki projektu. Niema stałego katalogu takich kosztów, ponieważ każdy projekt jest inny. Zestawienie kosztów wykonujemy na podstawie harmonogramu. Dodatkowo pamiętać należy o: Podatkach (VAT, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych); składkach na ubezpieczenie społeczne; Koszty niekwalifikowane; Wkład własny

21

22 Wskaźniki Twarde i miękkie rezultaty Rezultaty twarde to te, które policzyć najłatwiej, np. liczba przeszkolonych osób, zrealizowanych szkoleń, staży, stworzonych miejsc pracy itp. Rezultaty twarde możemy określić jako: przeprowadzenie 2 cyklów szkoleniowych, w każdym cyklu zorganizowanie 6 dwudniowych sesji szkoleniowych, w każdej sesji 2 dni szkoleniowe po 8 godzin lekcyjnych każdy, łącznie zorganizowanie 24 dni szkoleniowych – 192 godzin szkoleniowych, uczestnictwo w szkoleniach 46 osób, zdobycie certyfikatów ukończenia cyklu szkoleniowego przez minimum 40 uczestników szkoleń. Rezultaty miękkie to na przykład: usystematyzowanie i zaktualizowanie dotychczasowej wiedzy uczestników szkoleń, poprawienie efektywności pracy po ukończeniu szkoleń, zmotywowanie uczestników szkoleń do samokształcenia, nabycie umiejętności komunikacyjnych, osiągnięcie kluczowych umiejętności np. pracy w zespole.

23 Dobrze dobrany wskaźnik powinien być: adekwatny – dostosowany do charakteru i oczekiwanych efektów projektu, mierzalny – określony w liczbach, procentach lub wartościach logicznych (tak, nie), wiarygodny – reprezentatywny i łatwy do zweryfikowania, dostępny – możliwie łatwy do zmierzenia.

24

25

26

27 Ewaluacja i monitoring Ewaluacja to systematyczne badanie wybranych elementów projektu. Odpowiedź na pytanie: czy i jak udało nam się osiągnąć zamierzone cele. Jest to pytanie nie tylko o to, czy udało nam się zrealizować cele projektu, ale przede wszystkim, w jaki sposób udało nam się je osiągnąć. Ewaluacja jest procesem ciągłym. Monitoring Odpowiedź na pytanie: czy projekt przebiega zgodnie z planem i czy udaje się osiągać zamierzone produkty i rezultaty, w oparciu o: harmonogram działań, budżet oraz zaplanowane rezultaty Dane pochodzące z monitoringu są podstawą do wykorzystania w ewaluacji.

28

29 PRZED ZAKLEJENIEM KOPERTY 1.Spójność z ogłoszeniem konkursowym 2.Dane i liczby 3.Język 4.Harmonogram działań 5.Budżet 6.Wielkość możliwego wsparcia 7.Wymagany wkład własny 8.Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane 9.Kompletność wniosku: –Wersja papierowa + elektroniczna –Załączniki

30 Dziękuję za uwagę Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia 35-074 Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 6/319 Tel./fax. 017 852 85 26 www.procarpathia.pl Mail: info@procarpathia.pl


Pobierz ppt "Projekt: Wzrost potencjału sektora społecznego w powiecie jarosławskim poprzez inicjowanie partnerskiej współpracy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google