Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o. Stan organizacji i doświadczenia Pro-Medicaw Ełku sp. z o.o. po ośmiu latach funkcjonowania Andrzej Bujnowski Prezes Zarządu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o. Stan organizacji i doświadczenia Pro-Medicaw Ełku sp. z o.o. po ośmiu latach funkcjonowania Andrzej Bujnowski Prezes Zarządu."— Zapis prezentacji:

1 PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o. Stan organizacji i doświadczenia Pro-Medicaw Ełku sp. z o.o. po ośmiu latach funkcjonowania Andrzej Bujnowski Prezes Zarządu Pro-Medica w Ełku sp. z o.o. Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku Dobieszków, luty 2009 r.

2 PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o. Ganeza zmian Kryzys !!!! Próba sanacji długów i postępowanie naprawcze (postępowanie układowe, kredyt z poręczeniem, częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego, restrukturyzacja zatrudnienia) Zagrożenie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych

3 PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o. Analiza zagrożeń Zobowiązania SP ZOZ a budżet j.s.t. Zobowiązania SP ZOZ a realne możliwości fukcjonowania szpitala obciążonego długiem

4 Pro-Medica w Ełku sp. z o.o. powstała w dniu 01 sierpnia 2000 r. na podstawie uchwały Rady Powiatu z dnia 12 lipca 2000 r. Mazurskie Centrum Zdrowia w Ełku rozpoczęło działalność od 01 listopada 2000 r. W dniu 7 grudnia 2000 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Powiatem Ełckim a Gminą Miasto Ełk w sprawie powierzenia Miastu Ełk prowadzenia zadania promocji i ochrony zdrowia. 18 stycznia 2001 Powiat Ełcki przekazał, a samorząd Miasta Ełku przejął do prowadze- nia zadanie publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia na terenie Powiatu Ełckiego. Porozumienie o powierzeniu zadania publicznego(18wrunków i zadań) zostało zawarte na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania po 3 latach, za zgodą obu stron. Samorząd Gminy Miasto Ełk jest nadal jedynym udziałowcem spółki. PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o.

5 Stan organizacyjny Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku na dzień 06.06.2008 – zasadnicze dane Łóżka szpitalne (11 oddziałów ) - 292 Łóżka opieki długoterminowej (ZPO ZOL) - 35 Poradnie specjalistyczne - 59 Laboratoria - 2 Pracownie diagnostyczne - 7 Ratownictwo medyczne Zespoły wyjazdowe (1S, 2P) - 3 POZ – nocna i świąteczna pomoc wyjazdowa i ambul. Transport sanitarny Zespół domowego leczenia tlenem

6 Liczba łóżek 327 PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o.

7 Lecznictwo stacjonarne SP ZOZ -241 MCZ - 377 Liczba miejsc (8 oddz) szpitalnych - 241 Liczba m-sc (11 oddz) szpitalnych – 292 Liczba miejsc opieki długoterminowej – 35 (ZPO – 23, ZOL – 12) Liczba miejsc reh. dziennej – 30 Liczba miejsc reh. dziennej dla dzieci - 20

8 PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o. Wskaźniki hospitalizacji SP ZOZ MCZ Hospitalizowani - 8.846 śr. czas pobytu - 7,8 Liczba porodów - 819 Ilość pacjentów izby przyjęć załatwionych bez hospitalizacji - 7.405 Ilość pacjenów zgłaszających się na izbę przyjęć - 16.251 Hospitalizowani -12.171 śr. czas pobytu - 5,95 Liczba porodów - 980 Ilość pacjentów izby przyjęć załatwionych bez hospitalizacji - 13.308 Ilość pacjenów zgłaszających się na izbę przyjęć - 25.479

9 PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o. Specjalistyka ambulatoryjna SP ZOZ MCZ 14 poradni 80.252 porad/rok 35 poradni (59 rejestr.) 113.660 porad/rok

10 PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o. Zatrudnienie SP ZOZ Pro-Medica 1999 r. - 758 X 2000 r. - 528 - X 2000 r. - 378 XII 2000 r. - 410 XII 2008 r. - 520

11 PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o.

12 Wydatki inwestycyjne ze środków własnych SP ZOZ MCZ brak Średnio rocznie 950.000 zł

13 PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o. Majątek SP ZOZ Pro-Medica brak Kapitał zakładowy 15.047.000,00 zł (15.047 udziały po 1.000 zł każdy) Kapitał zapasowy 467.605 zł

14 PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o. Wynik finansowy SP ZOZ Pro-Medica ok. 11 mln zł straty Przyrost straty rocznie ok.3,6 mln zł Bilansujący się rachunek zysków i strat pomimo krzywdzących wyroków sprawie 203 ( 5,2 mln zł) i braku pomocy finansowej jak w SP ZOZ (oddłużenia, pożyczki preferencyjne)

15 PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o. Systemy zapewnienia jakości SP ZOZ Pro-Medica brak Akredytacja CMJ - 2004 r. Akredytacja CMJ - 2007 r. ZSZ jakością wg EN ISO 9001:2000 PN-N 18001:2004 akredytacji CMJ - 2008 r. Krajowe i międzynarodowe sprawdziany jakości w diagnostyce laboratoryjnej

16 PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o. Obciążenie samorządów Powiat Ełcki – spłata zadłużenia SP ZOZ ok. 11 mln zł ( kredyt komercyjny) Gmina Miasto Ełk – dokończenie budowy szpitala w zakresie umożliwiającym opuszczenie starego obiektu – ok. 14 mln zł (kredyt komercyjny)

17 Obecny skład organów spółki Zgromadzenie Wspólników - jedyny wspólnik Gmina Miasto Ełk reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ełk Rada Nadzorcza - Przewodniczący - Z-ca Przewodniczącego - Sekretarz Zarząd - Prezes Zarządu - Z-ca Prezesa Zarządu - Członek Zarządu PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o.

18 Kapitał zakładowy Spółki 15.047.000,00 zł (15.047 udziały po 1.000 zł każdy) Kapitał zapasowy Spółki 467.605 zł Dywidendy nie są wypłacane – te pieniądze przeznaczane są na rozwój PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o.

19

20 Outsourcing outsourcing medyczny pralnia kuchnia Rozwój poprzez zaangażowanie kapitału prywatnego oddział dializ 14 miejsc – od lutego 2004 r. ośrodek kardiologii interwencyjnej – uruchomiony od 12.11.2007 - możliwy rozwój w innych rozpoznanych obszarach niszowych Zatwierdzono programy dostosowawcze 2008 / 2012 PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o.

21 KONTROLE NIK Urząd Skarbowy Urząd Kontroli Skarbowej Ministerstwo Zdrowia Wojewoda, NFZ, RCKiK, PIP Konsultanci wojewódzcy i krajowi Warmińsko – Mazurskie Centrum Zdrowia Publ. Wojewódzki i Powiatowy Inspektor Sanitarny Kontrole w zakresie realizacji zadań obronnych Kontrole w zakresie utrzymania rezerw

22 PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o. Realizacja założonych celów Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Rozwój usług zdrowotnych w upatrzonych niszach rynkowych, podniesienie jakości Możliwa działalność bez długów pomimo ograniczonych środków publicznych i braku dostępu do środków pomocowych Pełna kontrola samorządu Realizacja zadań nie tylko samorządowych Utrzymanie stanowisk pracy, zgromadzenie niezbędnego. kapitału Wynagrodzenia, nagrody, premie, świadczenia rzeczowe, podwyżki – zawsze w terminie Zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego samorządu

23 PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o.

24

25

26

27

28 Korzyści - Organizacyjne: – - Swoboda w kształtowaniu struktur organizacyjnych – - Możliwość szybkiego reagowania na potrzeby rynku usług zdrowotnych – - Prosty mechanizm wprowadzania zmian organizacyjnych – - Swoboda w powoływaniu kierowników komórek medycznych i kształtowaniu stosunków pracy z tymi osobami; outsourcing medyczny – - Możliwość wprowadzenia elementów lepszego zarządzania własnym czasem - kierowników komórek medycznych i niektórych całych zespołów pracujących w systemie umów cywilno-prawnych – - Bardzo prosty zakładowy system wynagradzania – - Brak barier takich jak w funkcjonującej organizacji – - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o.

29 Korzyści dla pracowników Terminowe wypłaty wynagrodzeń Wypłaty dodatkowych wynagrodzeń w miarę możliwości Płatne urlopy szkoleniowe Dofinansowywanie kosztów podnoszenia kwalifikacji w drodze indywidualnych umów Znaczna poprawa warunków pracy oraz bihp Regularne wnoszenie odpisów na ZFŚS, nie angażowanie środków ZFŚS do gaszenia pożarów ekonomicznych Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji na miejscu dla części pracowników Utworzenie fundacji wspierającej finansowo podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego

30 KORZYŚCI - EKONOMICZNE - uwiarygodnienie się u partnerów zewnętrznych - uwolnienie od balastu długów; brak zatorów płatniczych - uzyskanie i utrzymywanie dobrej płynności finansowej - zgromadzenie niezbędnego kapitału obrotowego - poprawa rentowności, dbałość o właściweprzepływy finansowe - stabilna gospodarka finansowa pomimo np. 203 - prosty i elastyczny regulamin wynagradzania - alianse biznesowe na rzecz poszerzenia oferty dla pacjentów oraz zapewnienia dodatkowych przychodów - prowadzenie służby zastępczej poborowych - Przychody z umów o odbywanie staży podyplomowych pielęgniarek, położnych i lekarzy - prowadzenie specjalizacji lekarzy - w tym w trybie rezydenckim - zapewnienie bezpieczeństwa O.T. (odłożenie w czasie przejęcia zobowiązań SP ZOZ; odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania – ryzyko ograniczone tylko do wysokości wniesionego wkładu) - brak zadłużenia – generowanie zysków

31 KORZYŚCI - SPOŁECZNE - zapewnienie ciągłości opieki medycznej - zapewnienie lepszej dostępności do świadczeń medycznych - podniesienie jakości świadczeń medycznych - zakup (z własnych środków) nowoczesnego sprzętu medycznego - rozszerzenie działalności medycznej - realizacja programów zdrowotnych - wprowadzenie do szpitala wysokiej klasy specjalistów - zachowanie miejsc pracy początkowo dla 458 osób na 424 etatach ( ok.. 80% poprz. stanu) - utworzenie nowych miejsc pracy – obecny stan załogi - ok. 600 osób - poprawa warunków leczenia i bezpieczeństwa pacjenta - skrócenie czasu pobytu pacjenta - konsekwentnie realizowana misja równolegle z realizacją zadań własnych samorządu w obszarze promocji i ochrony zdrowia - realizacja zadań obronnych

32 PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o.

33

34

35

36 Problemy samorządowych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej

37 PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o. Problem podwyżek tzw. 203 Kwota wypłaconych podwyżek – 5,20 mln zł W tym z kredytu komercyjnego – 4,17 mln zł Koszty kredytu Brak możliwości skorzystania ze środków pomocy publicznej (dotacja, pożyczka) pomimo prawomocnych wyroków sądowych zobowiązujących do wypłat podwyżek wraz z odsetkami

38 PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o. CIT – brak zwolnień podmiotowych VAT – w zasadzie brak możliwości odliczeń - zwolnienie przedmiotowe usług zdrowotnych Ulgi podatkowe stosowane przez samorządy ograniczają poziom subwencji System podatkowy

39 PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o. Warunki umów z NFZ Brak możliwości wystawienia faktury poza systemem, fakturowanie nadwykonań w miesiącach późniejszych niż miesiąc wytworzenia usługi Brak instytucji promesy umowy w sytuacji konieczności poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych (ryzyko nietrafionych inwetycji) Wymogi dla oferentów nie uwzględniające specyfiki obszarów o małym zaludnieniu

40 PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o. Warunki dla Zarządu Brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zasiadające w organach spółek samorządowych Poziom wynagrodzeń często nie koresponduje z zakresem osobistej odpowiedzialności Warunki obowiązku ogłoszenia upadłości po zmianie powodują znaczny wzrost osobistego ryzyka dla zarządów spółek Handlowych

41 PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o. Słabe strony Obecnie nierówne traktowanie podmiotów Ryzyko pionierstwa A może warto przekazać kolejne środki finansowe dla samorządów na pomoc w realizacji ich zadań ustawowych (przekształcenia) zamiast przekazywania pieniędzy dla SP ZOZ

42 PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o. A MIMO TO...


Pobierz ppt "PRO-MEDICA w Ełku Sp. z o.o. Stan organizacji i doświadczenia Pro-Medicaw Ełku sp. z o.o. po ośmiu latach funkcjonowania Andrzej Bujnowski Prezes Zarządu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google