Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 „PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.
Stan organizacji i doświadczenia „Pro-Medica”w Ełku sp. z o.o. po ośmiu latach funkcjonowania Andrzej Bujnowski Prezes Zarządu „Pro-Medica” w Ełku sp. z o.o. Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku Dobieszków, luty r.

2 Zagrożenie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. Ganeza zmian Kryzys !!!! Próba sanacji długów i postępowanie naprawcze (postępowanie układowe, kredyt z poręczeniem, częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego, restrukturyzacja zatrudnienia) Zagrożenie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych

3 Analiza zagrożeń Zobowiązania SP ZOZ a budżet j.s.t.
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. Analiza zagrożeń Zobowiązania SP ZOZ a budżet j.s.t. Zobowiązania SP ZOZ a realne możliwości fukcjonowania szpitala obciążonego długiem

4 „PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.
powstała w dniu 01 sierpnia 2000 r. na podstawie uchwały Rady Powiatu z dnia 12 lipca 2000 r. Mazurskie Centrum Zdrowia w Ełku rozpoczęło działalność od 01 listopada 2000 r. W dniu 7 grudnia 2000 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Powiatem Ełckim a Gminą Miasto Ełk w sprawie powierzenia Miastu Ełk prowadzenia zadania promocji i ochrony zdrowia. 18 stycznia 2001 Powiat Ełcki przekazał, a samorząd Miasta Ełku przejął do prowadze- nia zadanie publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia na terenie Powiatu Ełckiego. Porozumienie o powierzeniu zadania publicznego(18wrunków i zadań) zostało zawarte na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania po 3 latach, za zgodą obu stron. Samorząd Gminy Miasto Ełk jest nadal jedynym udziałowcem spółki.

5 Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. Stan organizacyjny Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku na dzień – zasadnicze dane Łóżka szpitalne (11 oddziałów ) Łóżka opieki długoterminowej (ZPO ZOL) Poradnie specjalistyczne Laboratoria Pracownie diagnostyczne Ratownictwo medyczne Zespoły wyjazdowe (1S, 2P) POZ – nocna i świąteczna pomoc wyjazdowa i ambul. Transport sanitarny Zespół domowego leczenia tlenem

6 „PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.
Liczba łóżek 327 „PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

7 Lecznictwo stacjonarne SP ZOZ -241 MCZ - 377
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. Lecznictwo stacjonarne SP ZOZ MCZ - 377 Liczba miejsc (8 oddz) szpitalnych - 241 Liczba m-sc (11 oddz) szpitalnych – 292 Liczba miejsc opieki długoterminowej – 35 (ZPO – 23, ZOL – 12) Liczba miejsc reh. dziennej – 30 Liczba miejsc reh. dziennej dla dzieci - 20

8 Wskaźniki hospitalizacji SP ZOZ MCZ
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. Wskaźniki hospitalizacji SP ZOZ MCZ Hospitalizowani śr. czas pobytu ,8 Liczba porodów Ilość pacjentów izby przyjęć załatwionych bez hospitalizacji Ilość pacjenów zgłaszających się na izbę przyjęć Hospitalizowani śr. czas pobytu ,95 Liczba porodów Ilość pacjentów izby przyjęć załatwionych bez hospitalizacji Ilość pacjenów zgłaszających się na izbę przyjęć

9 Specjalistyka ambulatoryjna SP ZOZ MCZ
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. Specjalistyka ambulatoryjna SP ZOZ MCZ 14 poradni porad/rok 35 poradni (59 rejestr.) porad/rok

10 Zatrudnienie SP ZOZ Pro-Medica
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. Zatrudnienie SP ZOZ Pro-Medica 1999 r X 2000 r - X 2000 r XII 2000 r XII 2008 r

11 „PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

12 Wydatki inwestycyjne ze środków własnych SP ZOZ MCZ
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. Wydatki inwestycyjne ze środków własnych SP ZOZ MCZ brak Średnio rocznie zł

13 Majątek SP ZOZ Pro-Medica
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. Majątek SP ZOZ Pro-Medica brak Kapitał zakładowy ,00 zł ( udziały po zł każdy) Kapitał zapasowy zł

14 Wynik finansowy SP ZOZ Pro-Medica
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. Wynik finansowy SP ZOZ Pro-Medica ok. 11 mln zł straty Przyrost straty rocznie ok.3,6 mln zł Bilansujący się rachunek zysków i strat pomimo krzywdzących wyroków sprawie 203 ( 5,2 mln zł) i braku pomocy finansowej jak w SP ZOZ (oddłużenia, pożyczki preferencyjne)

15 Systemy zapewnienia jakości SP ZOZ Pro-Medica
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. Systemy zapewnienia jakości SP ZOZ Pro-Medica Akredytacja CMJ r. Akredytacja CMJ r. ZSZ jakością wg EN ISO 9001:2000 PN-N 18001:2004 akredytacji CMJ r. Krajowe i międzynarodowe sprawdziany jakości w diagnostyce laboratoryjnej brak

16 Obciążenie samorządów
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. Obciążenie samorządów Powiat Ełcki – spłata zadłużenia SP ZOZ ok. 11 mln zł ( kredyt komercyjny) Gmina Miasto Ełk – dokończenie budowy szpitala w zakresie umożliwiającym opuszczenie starego obiektu – ok. 14 mln zł (kredyt komercyjny)

17 Zgromadzenie Wspólników Rada Nadzorcza
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. Obecny skład organów spółki Zgromadzenie Wspólników - jedyny wspólnik Gmina Miasto Ełk reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ełk Rada Nadzorcza - Przewodniczący - Z-ca Przewodniczącego - Sekretarz Zarząd - Prezes Zarządu - Z-ca Prezesa Zarządu - Członek Zarządu

18 Kapitał zakładowy Spółki 15.047.000,00 zł
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. Kapitał zakładowy Spółki ,00 zł ( udziały po zł każdy) Kapitał zapasowy Spółki zł Dywidendy nie są wypłacane – te pieniądze przeznaczane są na rozwój

19 „PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

20 Rozwój poprzez zaangażowanie kapitału prywatnego
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. Outsourcing outsourcing medyczny pralnia kuchnia Rozwój poprzez zaangażowanie kapitału prywatnego oddział dializ 14 miejsc – od lutego 2004 r. ośrodek kardiologii interwencyjnej – uruchomiony od - możliwy rozwój w innych rozpoznanych obszarach niszowych Zatwierdzono programy dostosowawcze 2008 / 2012

21 KONTROLE NIK Urząd Skarbowy Urząd Kontroli Skarbowej
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. KONTROLE NIK Urząd Skarbowy Urząd Kontroli Skarbowej Ministerstwo Zdrowia Wojewoda, NFZ, RCKiK, PIP Konsultanci wojewódzcy i krajowi Warmińsko – Mazurskie Centrum Zdrowia Publ. Wojewódzki i Powiatowy Inspektor Sanitarny Kontrole w zakresie realizacji zadań obronnych Kontrole w zakresie utrzymania rezerw

22 Realizacja założonych celów
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. Realizacja założonych celów Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Rozwój usług zdrowotnych w upatrzonych niszach rynkowych, podniesienie jakości Możliwa działalność bez długów pomimo ograniczonych środków publicznych i braku dostępu do środków pomocowych Pełna kontrola samorządu Realizacja zadań nie tylko samorządowych Utrzymanie stanowisk pracy, zgromadzenie niezbędnego. kapitału Wynagrodzenia, nagrody, premie, świadczenia rzeczowe, podwyżki – zawsze w terminie Zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego samorządu

23 „PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

24 „PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

25 „PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

26 „PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

27 „PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

28 Korzyści - Organizacyjne:
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. Korzyści - Organizacyjne: - Swoboda w kształtowaniu struktur organizacyjnych - Możliwość szybkiego reagowania na potrzeby rynku usług zdrowotnych - Prosty mechanizm wprowadzania zmian organizacyjnych - Swoboda w powoływaniu kierowników komórek medycznych i kształtowaniu stosunków pracy z tymi osobami; outsourcing medyczny - Możliwość wprowadzenia elementów lepszego zarządzania własnym czasem - kierowników komórek medycznych i niektórych całych zespołów pracujących w systemie umów cywilno-prawnych - Bardzo prosty zakładowy system wynagradzania - Brak barier takich jak w funkcjonującej organizacji - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością

29 Korzyści dla pracowników
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. Korzyści dla pracowników Terminowe wypłaty wynagrodzeń Wypłaty dodatkowych wynagrodzeń w miarę możliwości Płatne urlopy szkoleniowe Dofinansowywanie kosztów podnoszenia kwalifikacji w drodze indywidualnych umów Znaczna poprawa warunków pracy oraz bihp Regularne wnoszenie odpisów na ZFŚS, nie angażowanie środków ZFŚS do gaszenia pożarów ekonomicznych Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji na miejscu dla części pracowników Utworzenie fundacji wspierającej finansowo podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego

30 KORZYŚCI - EKONOMICZNE
- uwiarygodnienie się u partnerów zewnętrznych - uwolnienie od balastu długów; brak zatorów płatniczych - uzyskanie i utrzymywanie dobrej płynności finansowej - zgromadzenie niezbędnego kapitału obrotowego - poprawa rentowności, dbałość o właściweprzepływy finansowe - stabilna gospodarka finansowa pomimo np. 203 - prosty i elastyczny regulamin wynagradzania - alianse biznesowe na rzecz poszerzenia oferty dla pacjentów oraz zapewnienia dodatkowych przychodów - prowadzenie służby zastępczej poborowych - Przychody z umów o odbywanie staży podyplomowych pielęgniarek, położnych i lekarzy - prowadzenie specjalizacji lekarzy - w tym w trybie rezydenckim - zapewnienie bezpieczeństwa O.T. (odłożenie w czasie przejęcia zobowiązań SP ZOZ; odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania – ryzyko ograniczone tylko do wysokości wniesionego wkładu) - brak zadłużenia – generowanie zysków

31 KORZYŚCI - SPOŁECZNE - zapewnienie ciągłości opieki medycznej - zapewnienie lepszej dostępności do świadczeń medycznych - podniesienie jakości świadczeń medycznych - zakup (z własnych środków) nowoczesnego sprzętu medycznego - rozszerzenie działalności medycznej - realizacja programów zdrowotnych - wprowadzenie do szpitala wysokiej klasy specjalistów - zachowanie miejsc pracy początkowo dla 458 osób na 424 etatach ( ok.. 80% poprz. stanu) - utworzenie nowych miejsc pracy – obecny stan załogi - ok osób - poprawa warunków leczenia i bezpieczeństwa pacjenta - skrócenie czasu pobytu pacjenta - konsekwentnie realizowana misja równolegle z realizacją zadań własnych samorządu w obszarze promocji i ochrony zdrowia - realizacja zadań obronnych

32 „PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

33 „PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

34 „PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

35 „PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

36 Problemy samorządowych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. Problemy samorządowych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej

37 Problem podwyżek tzw. „203”
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. Problem podwyżek tzw. „203” Kwota wypłaconych podwyżek – 5,20 mln zł W tym z kredytu komercyjnego – 4,17 mln zł Koszty kredytu Brak możliwości skorzystania ze środków pomocy publicznej (dotacja, pożyczka) pomimo prawomocnych wyroków sądowych zobowiązujących do wypłat podwyżek wraz z odsetkami

38 System podatkowy CIT – brak zwolnień podmiotowych
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. System podatkowy CIT – brak zwolnień podmiotowych VAT – w zasadzie brak możliwości odliczeń zwolnienie przedmiotowe usług zdrowotnych Ulgi podatkowe stosowane przez samorządy ograniczają poziom subwencji

39 „PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.
Warunki umów z NFZ Brak możliwości wystawienia faktury poza systemem, fakturowanie nadwykonań w miesiącach późniejszych niż miesiąc wytworzenia usługi Brak instytucji promesy umowy w sytuacji konieczności poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych (ryzyko nietrafionych inwetycji) Wymogi dla oferentów nie uwzględniające specyfiki obszarów o małym zaludnieniu

40 „PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.
Warunki dla Zarządu Brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zasiadające w organach spółek samorządowych Poziom wynagrodzeń często nie koresponduje z zakresem osobistej odpowiedzialności Warunki obowiązku ogłoszenia upadłości po zmianie powodują znaczny wzrost osobistego ryzyka dla zarządów spółek Handlowych

41 Słabe strony Obecnie nierówne traktowanie podmiotów Ryzyko pionierstwa
„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. Słabe strony Obecnie nierówne traktowanie podmiotów Ryzyko pionierstwa A może warto przekazać kolejne środki finansowe dla samorządów na pomoc w realizacji ich zadań ustawowych (przekształcenia) zamiast przekazywania pieniędzy dla SP ZOZ

42 „PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.
A MIMO TO


Pobierz ppt "„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google