Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Budowlanych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Budowlanych"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Budowlanych
im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie ID grupy: 97/26_P_G1 Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat : ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM Semestr V 2011/2012 w ramach UGP, projekt indywidualny

3 CEL PROJEKTU: Podstawowym celem projektu „Zarządzanie marketingowe małym i średnim przedsiębiorstwem jest opracowanie działań marketingowych firmy. Pozostałe cele – przedstawienie aspektów związanych z polityką marketingową firmy, w tym: analiza produktowa firmy cykl życia produktu elementy polityki cenowej segmentacja rynku wybór rynku docelowego W prezentacji przedstawione zostały zagadnienia związane z problematyką marketingową i zarządzaniem w małych przedsiębiorstwach.

4 Plan pracy: Wstęp 1. Podstawy teoretyczne marketing – mix Koncepcja 4P
Rozszerzona formuła 7P dla usług Formuła 4C Podsumowanie koncepcje marketing- mix 2. Zachowania konsumentów na rynku 2.1 Fazy warunkujące postępowanie konsumenta 3. Segmentacja rynku 3.1 Kryteria segmentacji rynku 4. Charakterystyka elementów marketingu 4.1 Działania związane z produktem 4.2 Działania związane z dystrybucją 4.3 Działania związane z ceną 4.4. Komunikowanie się firmy z nabywcami 4.5 Reklama 5. Informacja i badania marketingowe 6. Strategia marketingowa 7. Zarządzanie w małym i średnim przedsiębiorstwie 8. Otoczenie firmy 9. Plan marketingowy firmy PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA

5 wstęp Zarządzanie marketingowe polega na tym, że wszystkie funkcje kierownicze takie jak: planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie muszą być realizowane tak, aby potrzeby konsumentów były najlepiej zaspokojone, gdyż klienci nabywają produkty wyłącznie po to, aby zaspokoić swoje potrzeby. Termin marketing pochodzi od angielskiego słowa „market”, po polsku – rynek, zbyt i oznacza przede wszystkim wiedzę o tym, jak działać na rynku, by najkorzystniej kształtować stosunki miedzy producentem a konsumentem lub użytkownikiem produktów. Nie wystarczy tu ograniczać swoje działania tylko do szukania zbytu dla produktu i temu podporządkować wszystkie czynności organizacyjne w przedsiębiorstwie, lecz oznacza to całkowite przesunięcie działań z produktu na rynek i konsumenta. By to uzyskać, marketing wymaga zmiany sposobu myślenia właściciela firmy, który musi określić co rynek chce, co klient przyjmie a dopiero potem uruchamiać działania związane z aspektami technicznymi i organizacyjnymi. To ukierunkowane myślenie w firmie jest koncepcją działania na rynku, której punktem wyjścia jest konsument i jego potrzeby. Strategia postępowania marketingowego to szereg działań w różnych kierunkach i poziomach wykorzystujących różne instrumenty. Do najczęściej wymienianych instrumentów marketingowych zaliczamy: produkt, dystrybucja, cena i promocja.

6 1. Podstawy teoretyczne marketing – mix
Marketing-mix to inaczej kompozycja marketingowa, jest więc kategorią o współzależnych elementach, które jako zintegrowany system oddziałują na zjawiska rynkowe. Wyróżniamy kilka koncepcji marketing-mix: najbardziej popularna to 4P, formuła 4C, marketing mix dla usług 7P, dwuczynnikowa Frey'a (oferta, metody i narzędzia) trzyczynnikowa Lazera i Kellyego (produkt i serwis, dystrybucja, komunikacja i przekaz informacji).

7 1.1. koncepcje marketing-mix 1.1.1 Koncepcja 4P
Została ona zaproponowana przez McCarthy'ego i obejmuje: Produkt (ang. product) Jest on agregatem pewnych właściwości, spełnia określone funkcje podstawowe i dodatkowe, jak i może być rozpatrywany w różnych aspektach: np. rynkowym, techniczno-technologicznym, umiejscowienia wśród pozostałych ofert, cyklu życia. Przy jego analizowaniu zwracamy również uwagę na jakość, markę, opakowanie, gwarancję, jak jest postrzegany przez konsumentów i czy zaspakaja ich potrzeby. Cena (ang. price) Cena jest z punktu widzenia nabywców, wydatkiem, który musi być przez nich poniesiony, aby wejść w posiadanie produktu. Natomiast dla przedsiębiorstwa jest wynagrodzeniem za poniesione nakłady. Charakteryzuje się ją za pomocą: polityki cenowej (np. czy cena i koszty są konkurencyjne), wskaźnika elastyczności cenowej popytu, progów rentowności, rabatów, upustów, warunków płatności. Dystrybucja (ang. place) Zajmuje się sposobem rozmieszczenia gotowych produktów na rynku i zaoferowania ich do sprzedaży. Omawia ona kanały dystrybucji - czyli układy wzajemnie zależnych organizacji zaangażowanych w proces udostępnienia produktu bądź usługi konsumentom lub odbiorcom przemysłowym. Syntetycznej ocenie poziomu obsługi rynku służą tzw. wskaźnik wartości liczbowej i ważonej dystrybucji.

8 1.1.1 Koncepcja 4P – c.d. Promocja (ang. promotion) Zaliczamy do niej:
reklamę, która jest płatną i bezosobową formą promocji adresowaną do masowego odbiorcy public relations (propaganda marketingowa) jest to ogół działań związanych z utrzymaniem jak najlepszych stosunków przedsiębiorstwa z otoczeniem sponsorowanie, czyli organizowanie środków finansowych, rzeczowych, usług na wspieranie różnorodnej działalności dla osiągnięcia określonych celów marketingowych sprzedaż osobista czyli komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem oraz wspierania sprzedaży związanych z bezpośrednimi kontaktami sprzedawcy z nabywcą promocja sprzedaży obejmuje te działania i środki, które podwyższają stopień skłonności konsumentów do zakupu np. produktu przez zwiększenie jego atrakcyjności.

9 1.1.1 Koncepcja 4P – c.d. Zgodnie z teorią 4P marketing-mix służy do produkcji właściwego i posiadającego odpowiednie cechy produktu, dostępnego we właściwym czasie i miejscu, przy właściwych rozmiarach promocji i posiadaniu właściwej ceny. Źródło:

10 1.1.2 Rozszerzona formuła 7P dla usług
W tej formule do istniejących elementów 4P zostały dołączone następujące: LUDZIE ( ang. people) zaliczamy tu : personel obsługujący, klienta oraz innych nabywców PROCES (ang. process) składa się na niego cała procedura świadczenia usługi a mianowicie od zainteresowania klienta poprzez informację, sprzedaż aż do obsługi posprzedażowej ŚWIADECTWO MATERIALNE ( ang. physical evidence) Są to wszystkie wizualne i materialne elementy, które dla klienta stają się dowodem świadczącym o jakości wykonywanych usług np. logo firmy, jej wewnętrzne wyposażenie, budynki itp.

11 Formuła 7p

12 1.1.3 Formuła 4C Jest koncepcją z punktu widzenia klienta. Powstała ona w 1990 roku, zaproponował ją Robert Lauterborn, gdzie stwierdził, że klasyczna formuła, koncentruje się na punkcie widzenia przedsiębiorstwa, a w marketingu ważniejsze są ujęcia z perspektywy klienta. Zaproponował on poniższą formułę: customer value - są to wartości, korzyści jaki wynikają z oferty dla klienta (odpowiednik produktu - 4P) cost - koszty jakie ponosi klient (odpowiednik ceny - 4P) convenience - wygoda, dostępność nabycia produktu przez klienta (odpowiednik dystrybucji - 4P) communication - komunikacja z rynkiem (odpowiednik promocji -4P) W obu koncepcjach występują te same elementy jednak formuła 4C skupia uwagę na potrzebach, pragnieniach klienta.

13 customer value - korzyści cost - koszty
Formuła 4c FORMUŁA 4C customer value - korzyści cost - koszty convenience - dostępność communication - komunikacja z rynkiem Opracowanie własne

14 1.1.4 podsumowanie koncepcje marketing- mix
Omówione reguły i koncepcje marketingowe wyrażają systematyczny sposób postępowania przedsiębiorstwa na rynku, które umożliwia uzyskiwanie maksymalnych w danych warunkach efektów w procesie zaspokajania i kształtowania aspiracji nabywców. Każda z nich powinna nie tylko być wewnętrznie zintegrowana, lecz także, powinna charakteryzować się wysokim stopniem skuteczności i efektywności. Czynnikiem który ułatwi wybór efektywnej koncepcji jest systematyczna analiza zewnętrznych i wewnętrznych warunków działania przedsiębiorstwa. Najkorzystniejsze są te rozwiązania które mieszczą się w granicach możliwych do zaakceptowania nakładów i w najmniejszym stopniu odchylają się od idealnej koncepcji marketingu- mix.

15 2. Zachowania konsumentów na rynku. 2. 1 fazy warunkujące postępowanie
2. Zachowania konsumentów na rynku 2.1 fazy warunkujące postępowanie konsumenta Postępowanie konsumentów na rynku obejmuje czynności, oddziaływania i procesy związane z nabywaniem produktów i usług, których celem jest zaspokajanie potrzeb. Nie jest to oddziaływanie jednorazowe lecz składa się z wielu stopni i stadiów rozwoju. Dzieli się je na 4 fazy warunkujące postępowanie konsumentów: Uświadomienie potrzeby, która może być zaspokojona przez nabycie określonego produktu i towaru Określenie sposobu zaspokojenia uświadomionej potrzeby Oceny możliwości wyboru sposobu zaspokojenia potrzeby Podjęcie decyzji o zakupie oraz jej realizacja

16 2.1 fazy warunkujące postępowanie konsumenta
1. Impulsem do uświadomienia sobie określonej potrzeby może być: brak danego dobra informacja o nowym produkcie ujawnienie się nowej potrzeby (np. w wyniku zazdrości) zmiana statusu materialnego reklama wywołująca potrzebę posiadania 2. W określaniu sposobu zaspokojenia ustalonej potrzeby można korzystać: Ze środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet) Z doświadczenia innych Z własnego doświadczenia 3. W ocenie możliwości wyboru sposobu zaspokojenia potrzeby uwzględnia się różne kryteria: cechy produktu cena jakość marka producenta wygoda zakupu 4. Podjęcie decyzji o zakupie – ma na nią wpływ wiele czynników: nastrój zachowanie się otoczenia posiadanie pieniędzy

17 2.2 czynniki kształtujące zachowanie konsumentów
W koncepcji marketingowej, która analizuje postępowanie konsumentów wyróżnia się 3 grupy czynników: CZYNNIKI EKONOMICZNE CZYNNIKI SPOŁECZNE CZYNNIKI PSYCHICZNE Wysokość dochodów Poziom cen towarów Poziom podatków i ceł Możliwość uzyskania kredytu Dostępność sklepów Rodzaj posiadanych dóbr Tradycja Wykształcenie Poziom kultury Reklama Promocja Potrzeba naśladowania innych Potrzeba wyróżnienia się Przyzwyczajenie się do częstotliwości zakupów Nadążanie za modą Opracowanie własne

18 3. Segmentacja rynku Segmentacja rynku grupowanie nabywców w określony sposób, wyodrębnienie stosunkowo jednorodnych kategorii nabywców według przyjętych kryteriów Segment konsumentów to grupa nabywców o zbliżonych cechach, motywacjach, warunkach życia i zachowania się na rynku Konieczność segmentacji rynku wynika głównie stąd, że przedsiębiorstwo nawet duże nie jest w stanie obsługiwać wszystkich segmentów i zaspokajać potrzeb wszystkich odbiorców na danym rynku. Przedsiębiorstwo wybiera więc te segmenty, które chce obsługiwać i dostosowuje produkt, promocję oraz kanały dystrybucji do potrzeb wybranej grupy nabywców.

19 3.1 kryteria segmentacji rynku
Kryterium demograficzne Segmentacja wg: płci wieku wielkości rodziny narodowości faz życia rodziny Kryterium geograficzne zurbanizowania obszaru (miasto/wieś) regionalizacji obszarów (turystyczne, morze, góry) klimatu Kryterium ekonomiczno-społeczne wysokości dochodów zawód wykształcenie stan wyposażenia gospodarstwa domowego Kryterium psychologiczne stylu życia aktywności grup społecznych zainteresowań hierarchii wartości odczuć norm estetycznych Opracowanie własne

20 4. Charakterystyka elementów marketingu
W marketingu najważniejsza jest świadomość, że klient i jego oczekiwania to najważniejszy element biznesu (jeśli nie ma klientów, firma w sensie ekonomicznym traci rację bytu) oraz wynikający z tej świadomości proces identyfikowania i zaspokajania potrzeb klienta – przy równoczesnym zapewnieniu zysku przedsiębiorstwa i ciągłości jego funkcjonowania. W osiągnięciu celu służą techniki wspomagające ten proces: badania rynku, kształtowania produktu, oddziaływania na rynek, ustalania ceny, sprzedaży.

21 4.1 działania związane z produktem
PRODUKT to każdy przedmiot, usługa i inny element, zdolny zaspokoić potrzeby nabywców Rodzaje produktów: PRODUKTY CZĘSTEGO ZAKUPU – nabywane zwyczajowo, rutynowo, przed ich zakupem nabywca nie zastanawia się dłużej i nie poświęca zakupowi zbyt wiele czasu i wysiłku PRODUKTY WYBIERANE – są bardziej zróżnicowane i przed ich zakupem nabywca zwykle szczegółowo ocenia ich jakość, cenę i inne elementy. Zazwyczaj ceny tych artykułów są dość wysokie i dlatego artykuły są kupowane rozważnie. PRODUKTY SPECJALNE – mają unikatowe cechy i najczęściej marka i kojarzone z nią walory decydują o kupnie. Zakup ich jest poprzedzony głębokim namysłem i wymaga znacznych środków pieniężnych

22 4.1 działania związane z produktem c.d.
Cykl życia produktu to okres od chwili wejścia produktu na rynek do momentu jego wycofania W cyklu wyróżnia się 4 fazy: I faza – wprowadzenie produktu na rynek II faza – rozwój sprzedaży produktu III faza – dojrzałość (nasycenie rynku) IV faza – starzenie się produktu i spadek jego sprzedaży Źródło: twojbiznes.infor.pl

23 4.1 działania związane z produktem c.d.
Znak firmowy określany nieraz jako logo firmy (gr.logos – słowo, myśl), zamieszczony na produkcie, to znak towarowy, którego celem jest identyfikowanie towaru określonego producenta lub firmy i odróżnianie go od podobnych wyrobów innych producentów

24 4.1 działania związane z produktem c.d.
Znaki towarowe podlegają ochronie po ich uprzednim zarejestrowaniu we właściwej instytucji patentowej, w Polsce – Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. Oznaczenie produktów znakiem towarowym daje producentowi określone korzyści. Jeżeli firma produkuje wiele różnych wyrobów (HORTEX – soki, lody, przetwory owocowe, mrożonki) to znana marka, która kreuje wizerunek firmy znacznie bardziej wpływa na promocję jej produktów, niż mogłaby to uczynić reklama pojedynczych wyrobów. Strategie wykorzystywane przez producentów: Strategia 1 Strategia 2 Strategia 3 Ustalenie odrębnej marki dla wyrobów danego producenta : Firma wytwarza i sprzedaje produkty pod tą samą marką Spotykana często w przemyśle motoryzacyjnym, określanie marki samochodów nazwą firmy z indywidualnym oznakowaniem Opracowanie własne

25 4.2 działania związane z dystrybucją
Dystrybucja to wszystkie czynności związane z przezwyciężaniem przestrzennych i czasowych różnic między produkcją a konsumpcją Kanał dystrybucji są to wszystkie elementy organizacyjne u producenta i wszystkich pośredników, poprzez które produkty lub usługi sprzedawane są na rynku. Obejmują one działania polegające na doprowadzeniu produktu do sklepów i ostatecznego nabywcy Wybór kanału dystrybucji – polega na doborze takiego układu, który zapewni ciągłość sprzedaży i umożliwi szybką i zyskowną sprzedaż. Czynniki wyboru kanału dystrybucji: Rodzaj produktu Segment rynku, na którym działa producent Cechy przedsiębiorstwa Zasoby finansowe producenta Uczestnicy kanału dystrybucji

26 4.2 działania związane z dystrybucją
Długość kanału dystrybucji – oznacza wyznaczenie liczby pośrednich ogniw na drodze produktu od wytwórcy do ostatecznego nabywcy. WARIANTY KANAŁÓW DYSTRYBUCJI: WARIANT UCZESTNICY KANAŁÓW DYSTRYBUCJI PRODUCENT AGENT (POŚREDNIK) HANDEL HURTOWY AGENT (POŚREDNIK) DETALICZNY KONSUMENT 1 O 2 3 4 5 6 7 Opracowanie własne

27 4.2 działania związane z dystrybucją
Charakterystyka poszczególnych wariantów kanałów dystrybucji: Wariant 1 – samochody, meble w specjalnym wykonaniu Wariant 2 – sprzedaż w sklepach fabrycznych, franchising (KFC, MCDonalds) Wariant 3 – występuje pośrednik (akwizytor) związany z producentem Wariant 4 – sprzedaż konsumentowi za pośrednictwem handlu hurtowego Pozostałe warianty są kombinacją wariantów wcześniej omówionych.

28 4.2 działania związane z dystrybucją

29 4.3 działania związane z ceną
Cena – to wartość towaru wyrażona w pieniądzu Na cenę wpływa wiele czynników, m.in.: koszty produkcji i sprzedaży z różnego rodzaju narzutami popyt na towar poziom cen produktów komplementarnych i substytucyjnych ustalenia stosowane przez administrację lub inne organy. Opusty – jest to instrument aktywizacji sprzedaży, który dotyczy ilości sprzedawanego towaru lub jego ceny.

30 4.3 działania związane z ceną – rodzaje opustów
BONIFIKATY Opust na cenie lub dodatek towaru RABATY Opust od ceny podstawowej o określony procent RABAT PROSTY Jednorazowe zmniejszenie wyjściowej o określony procent RABAT SERYJNY, ZWANY PROGRESYWNYM Zwiększa się w miarę wzrostu zakupionej ilości towaru, stosowany zwykle przy zakupach hurtowych RABAT DLA POŚREDNIKÓW HANDLOWYCH Występuję głównie w sprzedaży markowej, dostawa towarów pośrednikowi liczona jest po cenie detalicznej ale od tej ceny odliczany jest rabat ok % ceny detalicznej RABAT OBROTOWY Dla wiernych dystrybutorów, klientom okresowo RABAT NADZWYCZAJNY, SPECJALNY Z różnych okazji, np. jubileusz firmy, wyprzedaż sezonowa, likwidacja sklepu RABAT W NATURZE Otrzymuje się pewną ilość towaru za którą się nie płaci SKONTO Procentowy opust od ceny lub faktury z tytułu natychmiastowej zapłaty gotówką lub zapłaty w ciągu określonego czasu

31 4.3 działania związane z ceną
Kształtowanie ceny następuje z uwzględnieniem różnych podstaw jej ustalania. Najczęściej dotyczą one: kosztów produkcji i sprzedaży wraz z różnego rodzaju narzutami, formułę popytową, poziomu cen produktów konkurencyjnych, ustaleń stosowanych przez administrację państwową oraz inne organy. Strategie cenowe spotykane na rynku, są to sposoby działania i myślenia, które podkreślają strategiczną i kluczową rolę ceny na rynku. Istnieje wiele strategii cenowych realizowanych przez przedsiębiorstwa. Dwie najważniejsze, to: strategia skimming, strategia penetracji rynku.

32 4.3 działania związane z ceną
Strategia skimming (zwana także strategią market plus), polega na ustaleniu wysokiej ceny wprowadzonego na rynek produktu, w nadziei, ze produkt zostanie zakupiony przez nabywców najmniej wrażliwych na wysoka cenę. Strategia ta stosowana jest dla produktów wyróżniających się od ofert konkurentów (np. innowacji technologicznych). Strategia skimming związana jest zwykle z realizacją celu w postaci prestiżu oferty. Strategia penetracji rynku (zwana także strategią market minus) polega na wprowadzeniu produktu na rynek po cenie niższej od konkurentów i jej utrzymaniu w dalszych stadiach cyklu życia produktu. Powyższa strategia oparta jest na założeniu, że niższa od konkurencji cena oferty skłoni do zakupów tak wielu nabywców, że całkowity dochód przedsiębiorstwa będzie wyższy od dochodów przy wysokich cenach.

33 4.4. komunikowanie się firmy z nabywcami
Komunikowanie się firmy z nabywcami polega na stosowaniu przez producenta instrumentów związanych z aktywizacją sprzedaży. Do instrumentów tych należą: promocja sprzedaży public relations reklama sprzedaż osobista Opracowanie własne

34 4.4. komunikowanie się firmy z nabywcami
SPRZEDAŻ OSOBISTA – SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA zaliczana do najbardziej skutecznych form prezentowania oferty oraz pozyskiwania klienta. Opiera się na osobistym kontakcie sprzedawcy z potencjalnym nabywcą, zainteresowaniu go ofertą, zademonstrowaniu produktu i nakłonieniu nabywcy do zawarcia transakcji. PROMOCJA SPRZEDAŻY określana metodą wspomagania sprzedaży, polega na stosowaniu bezpośrednich i zwykle krótkotrwałych działań i zachęt skłaniających konsumenta do zakupu. Wykorzystuję się również promocję do pozyskania nowych klientów

35 4.4. komunikowanie się firmy z nabywcami
FORMY PROMOCJI: bezpłatne rozdawanie próbek demonstracja i degustacja produktów premia przy zakupie bonifikata przy zakupach premia dla stałych klientów dodatkowa ilość towaru wystawy, targi, kiermasze loterie, konkursy wyprzedaż sezonowa sprzedaż na wypróbowanie produktu dla pośredników: bezpłatne wyposażenie sklepu materiały promocyjne: torby, plakaty, szkolenia personelu kredyt kupiecki Opracowanie własne

36 4.4. komunikowanie się firmy z nabywcami
PUBLIC RELATIONS jest to oddziaływanie na opinię otoczenia, pozyskiwanie opinii społecznej wraz z zespołem instrumentów wykorzystywanych dla kształtowania pozytywnego obrazu – image – firmy i jego marki. Odpowiednio korzystny image formy, dobre stosunki z otoczeniem, wzrost zaufania do firmy nie mają bezpośrednio wpływu na sprzedaż – jedynie ją wspierają. Głównym celem public relations jest przedstawienie firmy jako rzetelnego partnera, godnego zaufania. Instrumenty wspierające public relations: rozpowszechnianie (media) pozytywnych informacji o firmie (wywiady, konferencje prasowe, publikacje) pomoc w rozwiązywaniu istotnych społecznie problemów (ochrona środowiska, sponsorowanie akcji charytatywnych, ochrona zabytków, tworzenie fundacji) wizerunek pracowników firmy (stosunek do klienta, porządek, ubranie firmowe, eksponowanie logo firmy – wizytowniki, samochody, papier firmowy) konferencje i seminaria połączone ze zwiedzaniem firmy wystawy, konkursy, obchody jubileuszu firmy, sponsorowanie imprez, fundowanie stypendiów

37 4.5 reklama Reklama jest płatną i bezosobową formą oddziaływania tych, którzy oferują towary i usługi, na motywy i postępowanie potencjalnych nabywców. CELE REKLAMY: podtrzymanie sprzedaży produktów znajdujących się na rynku pozyskanie nowych klientów i segmentów rynku polepszanie opinii nabywców o produkcie wspieranie nowych produktów wchodzących na rynek wylansowanie lub utrwalenie marki produktu intensyfikacja sprzedaży wzrost obrotów firmy zysk przedsiębiorstwa

38 4.5 reklama Stopień osiągnięcia celów stawianych przed reklamą jest miarą jej skuteczności, którą można mierzyć w różny sposób np. badając reakcję potencjalnych odbiorców na działanie reklamy. CECHY SKUTECZNEJ REKLAMY: Zrozumiałość i czytelność dla adresata Przyzwoitość Rzeczowość Uczciwość Wzbudzanie zaciekawienia Wiarygodność Reklama powinna być przekonywująca Wyzbyta uprzedzeń Estetyczna Budząca zaufanie

39 SKUTECZNA REKLAMA?

40 4.5 reklama Desire - wywołać pragnienie zakupu,
Model Aida Obrazuje sposób oddziaływania reklamy na konsumentów, przedstawia i wyjaśnia psychologiczne podstawy jej działania. Model obejmuje następujące zjawiska: Attention - przyciągnąć uwagę, Interest - zainteresować produktem, Desire - wywołać pragnienie zakupu, Action - pobudzić działanie do zakupu.

41 APEL 4.5 reklama ELEMENTY REKLAMY
ARGUMENT ELEMENTY REKLAMY APEL przedstawia i określa sam produkt i namawia do zakupu. Przybiera często formę sloganu lub hasła: „w sklepie A kupisz najtaniej” „proszek B wypierze wszystkie plamy” ARGUMENT apel zwykle jest poparty jest argumentem, który ma najczęściej wydźwięk pozytywny. Wskazuje się na to dlaczego odnosi się niewątpliwe korzyści z kupowania w sklepie A lub zakupu proszku B. W przypadku negatywnego wydźwięku argumentu akcentuje się powody ujemnych skutków niestosowania reklamowanych produktów

42 4.5 reklama Stosuje się różne formy apeli reklamowych:
przedstawienie dodatnich cech i różnych zastosowań produktu; podkreślenie korzyści nabywcy; porównanie z innymi produktami; wykorzystywanie opinii idoli, znawców i użytkowników; formułowanie wezwań; opowiadanie historyjek; stosowanie akcentów humorystycznych.

43 4.5 reklama RODZAJE REKLAMY ZE WZGLĘDU NA TREŚĆ reklama podprogowa
reklama informacyjna reklama przypominająca reklama stabilizująca reklama ukryta reklama wprowadzająca w błąd reklama uciążliwa

44 Do przekaźników reklamy należą:
4.5 reklama ŚRODKI I FORMY REKLAMY Środki reklamy to przekaźniki za pomocą, których reklama dociera do określonego odbiorcy czyli segmentu. Nazywa się je mediami. Do przekaźników reklamy należą: prasa wydawnictwa telewizja radio kino pokazy degustacje okno wystawowe wnętrze sklepowe W zależności od rodzaju stosowanych mediów wyróżnia się odpowiednio – reklamę prasową, wydawniczą, kinową, telewizyjną, radiową i sklepową

45 4.5 reklama FORMY REKLAMY Opracowanie własne
Reklama prasowa – za pośrednictwem prasy można docierać do wybranych segmentów rynku i przekazywać bardziej szczegółowe informacje o produkcie Reklama wydawnicza – obejmuje publikacje zwarte (katalogi, kalendarze, listy cen, wydania jubileuszowe) i luźne (druki reklamowe, ulotki, foldery, broszury, rozkładówki) Reklama kinowa – wykorzystuje połączenie dużego obrazu oraz dźwięku, koloru i ruchu, przez co działa jednocześnie na zmysły wzroku i słuchu Reklama telewizyjna – wykorzystuje atrybuty dźwięku, obrazu koloru i ruchu. Uważana jest za najskuteczniejszy środek do reklamowania towarów Reklama radiowa – radio pozostaje nadal najbardziej popularnym środkiem komunikacji, dlatego reklama radiowa odgrywa znaczącą rolę informacyjną i jest stosunkowo niedroga Reklama sklepowa – kierowana do konsumentów poprzez elewację sklepu, okno wystawowe, witryny i wnętrze sklepu Opracowanie własne

46 4.5 reklama KAMPANIA REKLAMOWA
Przedsiębiorstwo może reklamować swe produkty w następujący sposób: ciągle z jednakowym natężeniem nieregularnie z różnym natężeniem w sposób zmasowany z bardzo dużą intensywnością Ostatni z omówionych sposobów to KAMPANIA REKLAMOWA. Zasady planowania i organizacji kampanii reklamowej: Określenie zasad i celów kampanii Wybór głównej idei kampanii Ustalenie czasu trwania kampanii Określenie wysokości nakładów na kampanię Wybór rodzajów i środków reklamy Opracowanie własne

47 5. Informacja i badania marketingowe
INFORMACJA MARKETINGOWA to wiadomości o rynku i jego uczestnikach (producenci, hurtownicy, handel detaliczny) o konkurencji i sposobach jej działania na rynku, o sytuacji cenowej oraz o potrzebach poszczególnych grup segmentowych na rynku. Wiadomości te pozwalają określić strategię każdego elementu marketingu, tj: wybór produktu ustalenie ceny produktu sposobu wejścia na rynek nowego produktu Sposoby pozyskiwania nabywców. Rodzaje informacji marketingowych BEZPOŚREDNIE – PIERWOTNE – opierają się na danych oryginalnych, opracowanych i gromadzonych specjalnie na określony cel POŚREDNIE – WTÓRNE – bazują na danych, które zostały zgromadzone wcześniej w firmie lub poza nią na zupełnie inne cele

48 5. Informacja i badania marketingowe
To celowo prowadzone działania obejmujące gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie informacji potrzebnych do podejmowania decyzji marketingowych. Badania może przeprowadzić firma lub wyspecjalizowane w tym zakresie instytuty, agencje i inne organizacje. Podział badań marketingowych ze względu na cel badania: diagnostyczne prognostyczne kontrolne Zakres badań marketingowych zależy od celu badania i wielkości przedsiębiorstwa. Do zakresu badań należą głównie: badania związane z produktem badania związane z segmentem badania związane z ceną produktów, kanałami dystrybucji, konkurencją na rynku, postrzeganiem firmy na rynku, promocją.

49 5. Informacja i badania marketingowe
ETAP I Przygotowanie badania ETAP II Zebranie, gromadzenie i przetwarzanie informacji ETAP III Analiza wyników informacji i ich interpretacja ETAP IV Opracowanie wniosków Etapy badań marketingowych Opracowanie własne

50 5. Informacja i badania marketingowe
Metody badań marketingowych BADANIA ANKIETOWE Bardzo popularna metoda badań marketingowych. Podstawowym elementem ankiety są pytania związane z celem i przedmiotem badań. Stosuje się wywiady bezpośrednie, pośrednie, ankiety prasowe, wysyłane pocztą itp. OBSERWACJA RYNKU Jest to badanie całości stosunków rynkowych w skali branży, regionu lub kraju. Uzyskuje się informacje dotyczące skuteczności stosowanych sposobów sprzedaży, efektywności poszczególnych rozwiązań organizacji dystrybucji oraz oddziaływania czynników promocji BADANIA PANELOWE To ciągłe, systematyczne oraz powtarzalne zbieranie informacji od ściśle określonej grupy jednostek badanych zwanych panelami. BADANIA TESTOWE Dotyczą szczególnie produktu ale mogą dotyczyć firmy, opakowania, reklamy. Po wprowadzeniu produktu na rynek zmienia się kolejno różne czynniki związane z produktem, np. opakowanie, kolor i bada się reakcje konsumentów i wybiera się formę odpowiednia dla konsumenta BADANIA EKSPERYMENTALNE Opierają się na stworzeniu w normalnej sytuacji rynkowej rynku o ograniczonym zasięgu terytorialnym i ograniczonej liczbie konsumentów. Rynek taki utworzony w małej skali, pozwala na badania w zakresie określonych czynników i na podstawie zachowania się konsumentów na tak małym rynku wyciąga się wnioski i uogólnia je na cały rynek. Opracowanie własne

51 6. Strategia marketingowa
 to reakcja na zadania stojące przed przedsiębiorstwem w sferze produkcji i sprzedaży jego wyrobów, a także na „kłopoty” związane z wygospodarowaniem zysku pozwalającego na dynamiczny rozwój lub utrzymanie pozycji rynkowej. Należy również pamiętać, że w konkretnej sytuacji i konkretnym przedsiębiorstwie mogą istnieć różne cele pośrednie, ale zawsze prowadzą one do celu głównego (końcowego) - maksymalizacji zysku. Strategia penetracji rynku ma na celu zwiększenie sprzedaży wcześniej oferowanego produktu na dotychczasowym rynku. Strategia rozwoju rynku polega na wejściu z dotychczas produkowanymi produktami na nowe, wcześniej nie obsługiwane segmenty rynku. Strategia rozwoju produktu polega na obsłudze dotychczasowego rynku przez przedsiębiorstwo oferujące nowy lub zmodyfikowany produkt. Strategia dywersyfikacji działalności polega na wejściu na nowy rynek z nowym produktem.

52 7. Zarządzanie w Małym i średnim przedsiębiorstwie
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią dominujące organizmy gospodarcze we współczesnych, rozwiniętych gospodarkach rynkowych. W wielu państwach udział małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu miejsc pracy i wypracowywaniu produktu krajowego brutto sięga od 70 – 90%. Małe przedsiębiorstwa są przeważnie podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą jako osoby fizyczne a zgromadzony kapitał ma charakter rodzinny. Dotyczą ich znaczne zmiany w otoczeniu zewnętrznym (np. zmiany popytu, naruszenie płynności finansowych itp.) Charakterystyczną cechą jest wyższa aniżeli w przypadku dużych przedsiębiorstw elastyczność i zdolność do reagowania na zmienne warunki rynkowego otoczenia. Menadżer jest jednocześnie faktycznym liderem przedsiębiorstwa jak i najczęściej właścicielem oraz osobą realizującą różnorodne funkcje techniczne i administracyjne w przedsiębiorstwie.

53 7. Zarządzanie w Małym i średnim przedsiębiorstwie
Uprawnionymi do podejmowania decyzji zgodnie z definicją menedżmentu są: właściciel firmy profesjonalny menadżer (dyrektor, kierownik) delegowany przez właściciela pracownik, który posiada uprawnienia do decydowania o wykorzystaniu zasobów kapitałowych, rzeczowych i ludzkich Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa W małym i średnim przedsiębiorstwie najczęściej występującymi strukturami organizacyjnymi jest struktura: funkcjonalna liniowa

54 7. Zarządzanie w Małym i średnim przedsiębiorstwie
Struktura liniowa to najstarszy typ struktury wywodzący się z organizacji armii jeszcze w czasach starożytnych, stąd też system ten często nazywa się wojskowym typem organizacji. Główną zaletą organizacji liniowej jest jasność i klarowność stosunków podporządkowania dzięki czemu zmniejsza się prawdopodobieństwo potencjalnych tarć i konfliktów na bazie podejmowania decyzji, wydawaniu poleceń. W układzie tym im większy jest poziom delegowanych uprawnień i decentralizacji tym większy jest stopień samodzielności każdego z ogniw tej struktury organizacyjnej. Struktura funkcjonalna opiera się na zasadzie specjalizacji w zakresie funkcji kierowniczych. Podwładny posiada kilku przełożonych i każdy z nich jest odpowiedzialny za pewien aspekt (cząstkową funkcję) zarządzania. Efektywne zarządzanie w ramach tej struktury wymaga ścisłej współpracy wszystkich kierowników, wzajemnego zaufania, porozumienia, umiejętności rozwiązywania konfliktów. Najważniejszą zaletą struktury funkcjonalnej jest wysoki stopień fachowości personelu kierowniczego, który sprawuje bezpośredni i kompetentny nadzór nad pracownikami. W systemie decyzyjnym istnieje możliwość szybkiego i kompletnego korygowania nietrafnych decyzji dzięki istnieniu więzi funkcjonalnych (opiniotwórczych i doradczych).

55 7. Zarządzanie w Małym i średnim przedsiębiorstwie
Polityka personalna w małej firmie W przypadku małego przedsiębiorstwa ważnym elementem jest scharakteryzowanie pracowników pod kątem ilości pracowników, ich wieku stażu, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji podstawowych i dodatkowych oraz charakterystyki przydzielanych im zadań oraz kompetencji. W ramach systemu zarządzania należy omówić takie cele i podsystemy jak: system motywacyjny, premie, nagrody, gratyfikacje dodatkowe. Motywowanie pracowników W małych i średnich przedsiębiorstwach dużą rolę odgrywa motywacja materialna, w tym w dużej mierze motywacja o charakterze pieniężnym. Przy tej motywacji trzeba pamiętać, iż pieniądz spełnia swoją rolę wtedy jeżeli manager rozumie znaczenie, jakie pracownik przywiązuje do otrzymywanego wynagrodzenia. W firmie mogą istnieć pracownicy dla których wynagrodzenie pieniężne jest głównym motywatorem ale mogą również istnieć inni dla których głównym motywatorem jest potrzeba bezpieczeństwa i stabilizacji miejsca pracy.

56 7. Zarządzanie w Małym i średnim przedsiębiorstwie
Zarządzanie Polega na dysponowaniu zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi oraz na koordynowaniu działań ludzkich dla osiągnięcia zamierzonych celów w sposób możliwie najbardziej efektywny. Podstawowym atrybutem zarządzania jest posiadanie władzy, a podstawowym zadaniem jest zapewnienie realizacji jego celów, przy zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania. Kierowanie To skłanianie innych ludzi do działania zgodnego z ustalonym celem kierującego.

57 7. Zarządzanie w Małym i średnim przedsiębiorstwie
Kompetencje interpersonalne kierownika To umiejętność radzenia sobie z ludźmi w taki sposób, aby najefektywniej osiągnąć zamierzone cele. Umiejętności interpersonalne kierownika dotyczą: - komunikowanie się z ludźmi, - współdziałanie z ludźmi, - wprowadzania zmian organizacyjnych, - radzenie sobie z konfliktami Dobre współdziałanie kierownika z pracownikami – to eliminowanie jego dominacji wynikającej z posiadania władzy i doświadczenia. Warunkiem skutecznego współdziałania z ludźmi jest uważne słuchanie i uwzględnianie tego, co mówią. Kierownik winien doceniać wartości tkwiące w pracownikach, wyzwalać ich inwencję, tworzyć warunki, w których oni sami będą się rozwijać i realizować indywidualne potrzeby oraz ponosić odpowiedzialność za dokonane wybory. Dobry, współdziałający z pracownikami kierownik buduje klimat zachęty i poparcia oraz nie zapomina podkreślać i nagradzać dobrych wyników.

58 7. Zarządzanie w Małym i średnim przedsiębiorstwie
Techniki zarządzania przedsiębiorstwem Zarządzenie przez cele angażuje zarówno kierowników jak i ich współpracowników do wspólnego ustalania celów i wynikających z nich zadań oraz okresowej oceny rezultatów, przy czym pracownicy posiadają dużą autonomię w wyborze środków realizacji zaplanowanych działań Zarządzanie przez wyjątki charakteryzuje się przekazywaniem uprawnień w zakresie podejmowania decyzji na niższe szczeble zarządzania. Kierownictwo wyższych szczebli włącza się w proces decyzyjny w sytuacjach wyjątkowych i nietypowych oraz wówczas, gdy decyzja wydana przez szczebel niższy nie jest wystarczająca Zarządzanie przez wyniki polega na koncentrowaniu się na takim wykorzystaniu możliwości i zasobów, żeby osiągnąć jak najlepsze rezultaty Zarządzanie przez delegowanie wiąże się z pobudzaniem inicjatywy podwładnych poprzez przekazanie im części uprawnień kierowniczych Zarządzanie przez innowacje polega na stwarzaniu warunków do powstawania nowocześniejszych rozwiązań w zakresie organizacji, procesu produkcyjnego itp. Zarządzanie przez zadania polega na precyzyjnym formułowaniu treści zadań i objaśnianiu ich znaczenia dla przedsiębiorstwa, co powinno sprzyjać świadomemu zaangażowaniu wykonawców Zarządzanie przez konflikty polega na tym, że kierownik celowo wywołuje konflikty wśród podwładnych, żeby skłonić ich do innowacyjności Opracowanie własne

59 7. Zarządzanie w Małym i średnim przedsiębiorstwie
PRZYKŁADY ZARZĄDZANIA W FIRMIE Zarządzanie marketingowe Zarządzanie finansami Zarządzanie produkcją Kompleksowe zarządzanie przez jakość Zarządzanie potencjałem społecznym (personelem) Zarządzanie wiedzą Zarządzanie czasem

60 7. Zarządzanie w Małym i średnim przedsiębiorstwie
Koncepcje związane z zarządzaniem w firmie Benchmarking - polegający na uczeniu się od najlepszych oraz poznawaniu i wykorzystywaniu we własnej działalności korzystnych rozwiązań stosowanych przez liderów w danej dziedzinie. Benchmarking nie jest zwykłym naśladownictwem, a przedsiębiorstwa wykorzystujące go twórczo rozwijają podpatrzone praktyki. Outsourcig - polega na zlecaniu innym jednostkom wykonywanie zadań niezwiązanych z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. Powoduje zredukowanie kosztów własnych i zwiększenie własnej produkcji. Coraz więcej przedsiębiorstw oddaje na zewnątrz obsługę księgową, ochronę obiektów, administrowanie budynkami itp. Reengineering - który oznacza wprowadzenie radykalnych zmian w zakresie organizacji i zarządzania, w celu obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności działania.

61 7. Zarządzanie w Małym i średnim przedsiębiorstwie
Funkcje kierowania w firmie: Funkcja planowania - polega na określaniu celu i działań niezbędnych do jego realizacji oraz ustaleniu kolejności wykonywania zaplanowanych działań. Funkcja organizowania - polega na wykonywaniu czynności mających na celu ustalenie i powiązanie różnorodnych działań w całość. W ramach tej funkcji tworzy się struktury organizacyjne, ustala przebieg procesów pracy oraz zapewnia właściwą organizację na każdym stanowisku. Funkcja motywowania - polega na wywoływaniu u podwładnych właściwego stosunku do realizacji powierzonych im zadań. Motywacja następuje poprzez zastosowanie bodźców, którymi dysponują przełożeni: pozytywne – podwyżka, nagrody, wyróżnienia oraz negatywne – potrącenia, nagany, upomnienia. Funkcja kontroli - polega na porównywaniu przebiegu i efektu działań z wcześniejszymi założeniami.

62 7. Zarządzanie w Małym i średnim przedsiębiorstwie
Style zarządzania Styl demokratyczny Przełożony podejmuje decyzje wspólnie z zespołem, uczestniczy w jego pracach, zasięga opinii współpracowników, pozostawia im sporo swobody działania. Styl autokratyczny Szef sam wyznacza zadania, określa sposoby oraz czas ich wykonania, formy współpracy; wydaje polecenia, stosuje przymus. Styl liberalny Kierownik pozostawia współpracownikom wolną rękę w planowaniu i organizowaniu działań. Sam raczej nie podejmuje decyzji, ograniczając się do zapewnienia niezbędnych materiałów. Opracowanie własne

63 8. Otoczenie firmy Makrootoczenie przedsiębiorstwa w znacznym stopniu determinuje jego działalność. Na decyzje i działania menedżerów najwyższych szczebli mają wpływ poszczególne jego elementy. Makrootoczenie stwarza okazje, ale bywa też zagrożeniem dla realizacji nowych pomysłów i zamierzeń. Czym zatem jest makrootoczenie z punktu widzenia przedsiębiorstwa? Makrootoczenie obejmuje zjawiska, procesy i podmioty, które oddziałują na przedsiębiorstwo pośrednio i obiektywnie, tworząc w ten sposób ogólne ramy jego działalności. Samo przedsiębiorstwo ma zwykle bardzo ograniczone możliwości, by bezpośredniego wpływać na makrootoczenie. Musi przyjmować je takim, jakie jest w danej chwili, i interpretować zachodzące w nim zmiany. Źródło:

64 8. Otoczenie firmy otoczenie polityczno-prawne (P) - które tworzą instytucje regulujące działalność gospodarczą, wzajemne stosunki między przedsiębiorstwami oraz między przedsiębiorstwami a państwem; otoczenie ekonomiczne (E) - do którego zalicza się wszystkie zjawiska i procesy ekonomiczne, powstające jako rezultat świadomej i celowej działalności gospodarczej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, a także organów władzy; otoczenie społeczno-kulturowe (S) - które obejmuje zjawiska i procesy dotyczące ogółu ludzi pozostających ze sobą w różnorodnych relacjach, a także instytucji związanych z jego funkcjonowaniem; dwa podstawowe segmenty otoczenia społecznego to otoczenie demograficzne i kulturowe; otoczenie technologiczne (T) - którego podstawowymi elementami są postęp technologiczny i postęp techniczny w zakresie metod wytwarzania i przetwarzania dóbr materialnych w dobra użyteczne oraz użytkowanych maszyn, narzędzi, surowców, materiałów, proporcji i kolejności ich stosowania, a także umiejętności posługiwania się nimi przez pracowników.

65 8. Otoczenie firmy Źródło: efis.org.pl

66 9. Plan marketingowy firmy
Analiza rynku – analiza nabywców Segmentacja, Analiza popytu na produkty z oferty (badania marketingowe) Określenie przeznaczenia oraz funkcji i parametrów technicznych oferowanych produktów, miejsce produktów na krzywej cyklu życia produktu, Potencjał rynku, odbiorcy, analiza podaży i charakterystyka konkurencji, mocne i słabe strony konkurencji oraz szanse i zagrożenia dla firmy, Analiza dystrybucji towarów, zaopatrzenia (dostawców i odbiorców), Makrootoczenie i mikrootoczenie firmy, Szanse i zagrożenia, atuty i słabości, siła przedsiębiorstwa i atrakcyjność dla rynku - macierz GE (mckinseya, atrakcyjności produktu), Strategia marketingowa firmy i zadania rynkowe, Określenie celów marketingowych, Pozycja firmy, Ocena atrakcyjności segmentów rynku, Pozycjonowanie produktu, Prognozowane przychody i nakłady, Kontrola realizacji planu marketingowego, SUKCES!!!!!!!

67 podsumowanie Każda firma działająca w gospodarce rynkowej, w realizacji swoich zadań powinna uwzględnić działania promocyjne. Silna konkurencja charakteryzująca współczesny rynek sprawia, że bez skutecznych działań marketingowych nie zdoła się pozyskać klientów dla swoich produktów. Dziś aby sprzedać swój produkt nie wystarczy, że jest on dobry albo bardzo dobry. Trzeba także pokazać, że jest on inny niż cała reszta podobnych na rynku. Dlatego warto opracować strategię marketingową, która pozwoli trafić do klienta. Daje to nam szansę na klucz do sukcesu firmy. Należy pamiętać, że w marketingu najważniejszy jest klient. Odpowiednie kierowanie marketingowe prowadzi do umocnienia pozycji firmy na rynku a przestrzeganie fundamentalnych zasad rządzących marketingiem i działanie zgodnie z opisanymi etapami procesu zarządzania marketingowego pomaga w osiągnięciu założonych przez firmę celów. Działania marketingowe firmy powinny być podstawowym elementem dla każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Nie jest to zadanie łatwe. Tworzeniem wizerunku firmy, reklamą zajmują się wyspecjalizowane firmy. Osoby niedoświadczone powinny skorzystać z usług profesjonalistów.

68 bibliografia Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, pr. pod red. J. Mazur, Difin, Warszawa 2002, s , Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 2000, s.58-67 Dębski S., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, WSiP, Warszawa 1996, s Kłeczek R. i inni, Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 1999, s R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996, J.Penc, Strategie i zarządzania, PLACET, Warszawa 1999, Encyklopedia Multimedialna, PWN, Warszawa 2000 Zasoby Internetu

69


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Budowlanych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google