Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obszary współpracy Forum Liderów Banków Spółdzielczych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obszary współpracy Forum Liderów Banków Spółdzielczych"— Zapis prezentacji:

1 Nowe produkty i technologie w Zrzeszeniu Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Obszary współpracy Forum Liderów Banków Spółdzielczych Falenty, 8-9 września 2008 r. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

2 Agenda 1. Misja Zrzeszenia BPS, Banku BPS, Banku Spółdzielczego
2. Wizja i cele strategiczne Zrzeszenia BPS: zwiększenie stopnia integracji pomiędzy podmiotami Zrzeszenia ujednolicenie wizerunku rynkowego Zrzeszenia wzrost konkurencyjności Zrzeszenia na rynku bankowym zwiększenie efektywności działania Zrzeszenia 3. Oferta produktowa Zrzeszenia BPS produkty dla klientów Zrzeszenia współpraca z podmiotami zewnętrznymi i spółkami w ramach Grupy produkty dla banków spółdzielczych 4. Współpraca pomiędzy zrzeszeniami bankowości spółdzielczej Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

3 Agenda 1. Misja Zrzeszenia BPS, Banku BPS, Banku Spółdzielczego
2. Wizja i cele strategiczne Zrzeszenia BPS: zwiększenie stopnia integracji pomiędzy podmiotami Zrzeszenia ujednolicenie wizerunku rynkowego Zrzeszenia wzrost konkurencyjności Zrzeszenia na rynku bankowym zwiększenie efektywności działania Zrzeszenia 3. Oferta produktowa Zrzeszenia BPS produkty dla klientów Zrzeszenia współpraca z podmiotami zewnętrznymi i spółkami w ramach Grupy produkty dla banków spółdzielczych 4. Współpraca pomiędzy zrzeszeniami bankowości spółdzielczej Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

4 Misja Zrzeszenia BPS Uniwersalna grupa bankowa o charakterze spółdzielczym i polskim kapitale świadcząca kompleksowe usługi finansowe klientom detalicznym, małym i średnim przedsiębiorstwom, w tym z sektora agrobiznesu, oraz będąca partnerem dla instytucji unijnych, rządowych i samorządowych w realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój środowisk lokalnych. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

5 Misja Banku BPS Bank uniwersalny świadczący usługi finansowe i organizacyjne zrzeszonym bankom spółdzielczym oraz komercyjne usługi finansowe klientom Banku BPS S.A. i banków spółdzielczych. Bank będący liderem bankowości spółdzielczej w Polsce. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

6 Misja zrzeszonego Banku Spółdzielczego
Uniwersalny Bank Spółdzielczy świadczący kompleksowe usługi finansowe klientom detalicznym, małym i średnim przedsiębiorstwom, w tym z sektora agrobiznesu, oraz będący partnerem dla instytucji samorządowych w realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój środowisk lokalnych. Bank wspierający potrzeby swoich członków, kontynuujący tradycje polskiej spółdzielczości bankowej. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

7 Agenda 1. Misja Zrzeszenia BPS, Banku BPS, Banku Spółdzielczego
2. Wizja i cele strategiczne Zrzeszenia BPS: zwiększenie stopnia integracji pomiędzy podmiotami Zrzeszenia ujednolicenie wizerunku rynkowego Zrzeszenia wzrost konkurencyjności Zrzeszenia na rynku bankowym zwiększenie efektywności działania Zrzeszenia 3. Oferta produktowa Zrzeszenia BPS produkty dla klientów Zrzeszenia współpraca z podmiotami zewnętrznymi i spółkami w ramach Grupy produkty dla banków spółdzielczych 4. Współpraca pomiędzy zrzeszeniami bankowości spółdzielczej Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

8 Wizja Zrzeszenia BPS Głównym celem strategii Zrzeszenia BPS jest osiągnięcie pozycji najszybciej rozwijającej się grupy bankowości spółdzielczej w Polsce, zdolnej do konkurowania na rynku usług finansowych. Jego realizacja będzie oceniana następującymi wskaźnikami: udziałem sumy bilansowej zrzeszonych banków spółdzielczych w sektorze bankowości spółdzielczej, udziałem sumy bilansowej Zrzeszenia BPS w sektorze bankowym, ROE netto zrzeszonych banków spółdzielczych, ROA netto zrzeszonych banków spółdzielczych C/I zrzeszonych banków spółdzielczych, ROE netto Banku BPS S.A., ROA netto Banku BPS S.A., C/I Banku BPS S.A. Główny cel strategiczny, wyrażony wskaźnikami udziału w rynku, przyjmuje się na poziomie: Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS w sektorze banków spółdzielczych Udział w rynku Suma bilansowa 54,56% 55,00% 55,50% 56,00% 56,50% 57,00% 57,50% Zrzeszenie BPS w sektorze bankowym Udział w rynku Suma bilansowa 4,51% 4,60% 4,70% 4,80% 4,90% 5,00% 5,10% Główny cel strategiczny, wyrażony wskaźnikami efektywności, przyjmuje się na poziomie: Zrzeszenia BPS Wskaźniki efektywności Stopa zwrotu z kapitału (ROE netto) 15,44% 15,90% 16,30% 16,80% 17,25% 17,65% 18,50% Stopa zwrotu z aktywów (ROA netto) 1,49% 1,67% 1,74% 1,82% 1,86% 1,90% 1,95% C/I(Cost/Income Ratio) 69,19% 66,86% 65,29% 64,00% 63,44% 61,37% 60,00% Bank BPS S.A. Wskaźniki efektywności (ROE netto) 13,71% 11,04% 10,29% 9,91% 10,55% 11,47% 12,63% (ROA netto) 0,53% 0,45% 0,47% 0,48% 0,50% 0,54% 0,60% C/I(Cost/Income Ratio) 72,58% 72,22% 70,18% 69,53% 68,64% 66,95% 64,43% Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

9 Cele strategiczne Zwiększenie stopnia integracji pomiędzy podmiotami Zrzeszenia. Ujednolicenie wizerunku rynkowego Zrzeszenia. Wzrost konkurencyjności Zrzeszenia na rynku bankowym. 4. Zwiększenie efektywności działania Zrzeszenia. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

10 Zwiększenie stopnia integracji
Wybrane działania: Utworzenie własnego centrum rozliczeniowego kart płatniczych oraz innych płatności elektronicznych. Powołanie Domu Maklerskiego. Wdrożenie platformy integrującej różne systemy informatyczne funkcjonujące w Zrzeszeniu. Implementacja platformy bankowości elektronicznej. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

11 Centrum rozliczeniowe
Własne centrum autoryzacji kart, bankomatów i POS-ów pozwoli na: - autoryzację transakcji kartowych dokonywanych w bankomatach Zrzeszenia, - obniżenie kosztów autoryzacji kart, - budowę własnej sieci akceptacji kart (oprócz bankomatów również terminali w placówkach handlowych współpracujących z bankami spółdzielczymi). Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

12 Dom Maklerski Dom Maklerski Banku BPS S.A. Główne cele:
zwiększenie konkurencyjności oferty Zrzeszenia, wsparcie klientów biznesowych Zrzeszenia w pozyskiwaniu kapitałów, szerszy dostęp klientów detalicznych banków spółdzielczych do rynku kapitałowego. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

13 Platforma integrująca
Wprowadzenie platformy zwiększy bezpieczeństwo i sprawność działania Zrzeszenia. Między innymi: - przyspieszy proces wdrażania nowych produktów i kanałów dystrybucji, - zmniejszy koszty operacyjne, - umożliwi budowanie wiedzy o strukturze klientów Zrzeszenia. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

14 Wspólna platforma bankowości elektronicznej
System oparty o platformę integracyjną, która umożliwi transakcyjną obsługę klientów banków spółdzielczych przez internet lub inne kanały elektroniczne. Wdrożenie e–bankowości istotnie poprawi konkurencyjność Zrzeszenia, wpłynie na obniżenie kosztów oraz umożliwi przesunięcie części zasobów ludzkich do obsługi produktów i usług wymagających specjalistycznego doradztwa finansowego. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

15 Ujednolicenie wizerunku rynkowego Zrzeszenia
Wprowadzenie wspólnego Systemu Identyfikacji Wizualnej. Cele: zwiększenie zauważalności i rozpoznawalności rynkowej, zwiększenie zapamiętywalności, uzyskanie wizerunku dużej sieci placówek banków spółdzielczych, kreowanie wizerunku nowoczesnych banków, posługiwanie się wspólnymi wyróżnikami w celach promocyjnych. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

16 Wzrost konkurencyjności
Wybrane działania: Powołanie w Banku BPS S.A. zespołu koordynującego rozwój oferty produktowej Zrzeszenia. Rozwój oferty ubezpieczeniowej (bancassurance). Rozwój współpracy z funduszami inwestycyjnymi. Zwiększenie rozpoznawalności rynkowej przez wspólne działania promocyjne i PR. Wspólny program szkoleń kadr bankowych Zrzeszenia. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

17 Działania PR Cele: - zwiększenie obecności Zrzeszenia i Banku BPS S.A. w mediach, - występowanie przedstawicieli banków spółdzielczych i banku zrzeszającego w mediach w roli ekspertów, - wspieranie działań promocyjnych dotyczących wspólnych produktów Zrzeszenia, - nagłaśnianie informacji o zaangażowaniu Zrzeszenia i Banku BPS S.A. w lobbing na rzecz bankowości spółdzielczej, - uczestniczenie przedstawicieli Banku BPS S.A. w konferencjach i seminariach oraz udział Banku w konkursach, - wspieranie nowych przedsięwzięć realizowanych przez Zrzeszenie przez szybkie przekazywanie informacji do mediów, - prowadzenie działań sponsoringowych, - nagłaśnianie informacji o osiągnięciach Zrzeszenia oraz jego poszczególnych podmiotów. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

18 Zwiększenie efektywności działania
Wybrane działania: Upowszechnienie w zrzeszonych bankach systemów wspomagających zarządzanie ryzykiem kredytowym. 2. Implementacja w bankach spółdzielczych narzędzi scoringu i ratingu. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

19 Agenda 1. Misja Zrzeszenia BPS, Banku BPS, Banku Spółdzielczego
2. Wizja i cele strategiczne Zrzeszenia BPS: zwiększenie stopnia integracji pomiędzy podmiotami Zrzeszenia ujednolicenie wizerunku rynkowego Zrzeszenia wzrost konkurencyjności Zrzeszenia na rynku bankowym zwiększenie efektywności działania Zrzeszenia 3. Oferta produktowa Zrzeszenia BPS produkty dla klientów Zrzeszenia produkty dla banków spółdzielczych współpraca z podmiotami zewnętrznymi i spółkami w ramach Grupy 4. Współpraca pomiędzy zrzeszeniami bankowości spółdzielczej Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

20 Wspólne produkty w Zrzeszeniu
Karty bankowe i ich bezprowizyjna obsługa w bankomatach Zrzeszenia Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

21 Wspólne produkty w Zrzeszeniu
2. Produkty promocyjne – przykład lokata SUPER MAX wdrożona w ponad 100 bankach spółdzielczych Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

22 Wspólne produkty w Zrzeszeniu
3. Lokata strukturyzowana – pilotaż produktów strukturyzowanych realizowany w Banku BPS Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

23 Wspólne produkty w Zrzeszeniu
Produkty i usługi Banku BPS realizowane na rzecz klientów banków spółdzielczych: konsorcja kredytowe polecenie wypłaty w obrocie dewizowym przelewy transgraniczne przelew SEPA skup i inkaso czeków w obrocie dewizowym akredytywa i inkaso dokumentowe gwarancje w obrocie dewizowym Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

24 Wspólne produkty w Zrzeszeniu
Produkty innych instytucji: kredyty z dopłatami ARiMR poręczenia ze środków FPU i KFPK kredyty studenckie kredyty z premią termomodernizacyjną kredyty mieszkaniowe w ramach programu „Rodzina na swoim” ubezpieczenia kart płatniczych monety kolekcjonerskie dla klientów międzynarodowe przekazy pieniężne MoneyGram Spółdzielczy Leasing fundusze inwestycyjne Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

25 Nowe spółki w Zrzeszeniu
Dom Maklerski Banku BPS S.A. Centrum Finansowe Banku BPS Sp. z o.o. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

26 Produkty dla Banków Spółdzielczych
1. Fundusze pomocowe 2. Produkty i usługi rozliczeniowe 3. Produkty lokacyjne i inwestycyjne 4. Produkty wspomagające płynność Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

27 Fundusze pomocowe Fundusz Pomocowy Fundusz Pomocy Bankom Spółdzielczym
Oprocentowanie pożyczek 0,65–0,75 stopy redyskonta weksli Fundusz Pomocy Bankom Spółdzielczym Oprocentowanie pożyczek 0,25 stopy redyskonta weksli Fundusz Kapitałowy Oprocentowanie pożyczek 0,10 stopy redyskonta weksli Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

28 Produkty i usługi rozliczeniowe
Prowadzenie rachunków w PLN Prowadzenie rachunków w walutach Transakcje wymiany walutowej (na datę transakcji, terminowe transakcje, swap walutowy) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

29 Produkty lokacyjne i inwestycyjne
Transakcje rynku pieniężnego (depozyty, lokaty, operacje typu FRA, Buy sell back/repo) Operacje papierami wartościowymi Obligacje skarbowe Bony skarbowe Bony pieniężne NBP Obligacje komunalne Certyfikaty depozytowe Banku BPS System Autodealingu Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

30 Produkty wspomagające płynność
Lokata płynnościowa Bezwarunkowy limit operacyjny na międzybankowym rynku pieniężnym Kredyt techniczny Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

31 Agenda 1. Misja Zrzeszenia BPS, Banku BPS, Banku Spółdzielczego
2. Wizja i cele strategiczne Zrzeszenia BPS: zwiększenie stopnia integracji pomiędzy podmiotami Zrzeszenia ujednolicenie wizerunku rynkowego Zrzeszenia wzrost konkurencyjności Zrzeszenia na rynku bankowym zwiększenie efektywności działania Zrzeszenia 3. Oferta produktowa Zrzeszenia BPS produkty dla klientów Zrzeszenia współpraca z podmiotami zewnętrznymi i spółkami w ramach Grupy produkty dla banków spółdzielczych 4. Współpraca pomiędzy zrzeszeniami bankowości spółdzielczej Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

32 Współpraca pomiędzy zrzeszeniami
Zakres współpracy: Wspólne promocje wizerunkowe bankowości spółdzielczej 2. Powołanie międzyzrzeszeniowego zespołu ds. wypracowania wspólnych produktów/atrybutów cenowych 3. Wzajemna bezprowizyjna obsługa klientów w zakresie wypłat gotówkowych z bankomatów Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

33 Wspólne promocje Realizowane wspólnie przez trzy zrzeszenia bankowości spółdzielczej 2006 rok – kampania wizerunkowa 2007 rok – loteria promocyjna IV kw roku – nowa kampania wizerunkowa I kw roku – II etap kampanii wizerunkowej lub reklama wspólnego produktu/atrybutu Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

34 Dziękuję za uwagę Dariusz Kwiatek Biuro Marketingu Banku BPS S.A.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.


Pobierz ppt "Obszary współpracy Forum Liderów Banków Spółdzielczych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google