Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W AGLOMERACJI KRAKOWSKIEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W AGLOMERACJI KRAKOWSKIEJ"— Zapis prezentacji:

1 W AGLOMERACJI KRAKOWSKIEJ
INTEGRACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W AGLOMERACJI KRAKOWSKIEJ GWD PODSUMOWANIE– SPOTKANIE WARSZAWA , 7 WRZEŚNIA 2009 R.

2 GWD PODSUMOWANIE– SPOTKANIE WARSZAWA , 7 WRZEŚNIA 2009 R.
POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNE – wspólna realizacja komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich przedsięwzięcie wdrożone 1 stycznia 2008 r. GWD PODSUMOWANIE– SPOTKANIE WARSZAWA , 7 WRZEŚNIA 2009 R.

3 GWD PODSUMOWANIE– SPOTKANIE WARSZAWA , 7 WRZEŚNIA 2009 R.
JAK BYŁO WCZEŚNIEJ 45 linii tzw. podmiejskich, wybiegających poza granice administracyjne Krakowa do 13 gmin obszaru aglomeracji krakowskiej objętych zostało umową przewozową Gminy Miejskiej Kraków zawartą z MPK SA z 2006 r, w tym: 6 linii - zamówienie obejmowało całe trasy (odc. miejskie i zamiejskie), 39 linii - zamówienie obejmowało wyłącznie odcinki miejskie, odcinki zamiejskie objęte były zakresem umów cywilno-prawnych, które gminy te zawarły z MPK S.A. GWD PODSUMOWANIE– SPOTKANIE WARSZAWA , 7 WRZEŚNIA 2009 R.

4 GWD PODSUMOWANIE– SPOTKANIE WARSZAWA , 7 WRZEŚNIA 2009 R.
ISTOTNE PROBLEMY   Brak formy prawnej współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego - linie o zasięgu wykraczającym poza granice Krakowa (miasta na prawach powiatu) nie posiadają statusu linii komunikacji miejskiej. Niejednolite uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych stosowane na liniach strefowych - ceny biletów oraz uprawnienia ustalały Rady poszczególnych gmin. GWD PODSUMOWANIE– SPOTKANIE WARSZAWA , 7 WRZEŚNIA 2009 R.

5 GWD PODSUMOWANIE– SPOTKANIE WARSZAWA , 7 WRZEŚNIA 2009 R.
ISTOTNE PROBLEMY Pasażerowie, którzy wykonywali podróże autobusami linii strefowych w granicach Krakowa mogli korzystać z pełnej oferty biletów z nadrukiem Komunikacja miejska w Krakowie oraz uprawnień ustalonych przez Radę Miasta Krakowa. Uzyskane z tego tytułu wpływy zasilały przychody Gminy Miejskiej Kraków. Pasażerowie przekraczający autobusami linii strefowych granice Miasta Krakowa mieli obowiązek korzystania z biletów z nadrukiem MPK S.A. (odróżniających się jedynie kolorem). Przychody z tytułu sprzedaży tych biletów uzyskiwało MPKS.A. GWD PODSUMOWANIE– SPOTKANIE WARSZAWA , 7 WRZEŚNIA 2009 R.

6 GWD PODSUMOWANIE– SPOTKANIE WARSZAWA , 7 WRZEŚNIA 2009 R.
OCENA system zdezintegrowany, niespójny i nieczytelny dla pasażera zastrzeżenia dot. zgodności z obowiązującym prawem KONIECZNOŚĆ PRZEPROWADZENIA ZASADNICZEJ MODYFIKACJI SYSTEMU GWD PODSUMOWANIE– SPOTKANIE WARSZAWA , 7 WRZEŚNIA 2009 R.

7 GWD PODSUMOWANIE– SPOTKANIE WARSZAWA , 7 WRZEŚNIA 2009 R.
PODJĘTE DZIAŁANIA FORMALNO-PRAWNE I ORGANIZACYJNE DLA INTEGRACJI SYSTEMU OBSŁUGI AGLOMERACJI KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ GWD PODSUMOWANIE– SPOTKANIE WARSZAWA , 7 WRZEŚNIA 2009 R.

8 GWD PODSUMOWANIE– SPOTKANIE WARSZAWA , 7 WRZEŚNIA 2009 R.
WYBÓR FORMY PRAWNEJ WSPÓŁDZIAŁANIA: porozumienia Gminy Miejskiej Kraków z gminami aglomeracji krakowskiej w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego CEL POROZUMIEŃ: wspólne zaspokajanie potrzeb transportowych w  zakresie zbiorowych przewozów pasażerskich ujednolicenie warunków funkcjonowania komunikacji autobusowej GWD PODSUMOWANIE– SPOTKANIE WARSZAWA , 7 WRZEŚNIA 2009 R.

9 GWD PODSUMOWANIE– SPOTKANIE WARSZAWA , 7 WRZEŚNIA 2009 R.
NEGOCJOWANIE WARUNKÓW POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO Z MIASTAMI I GMINAMI AGLOMERACJI KRAKOWSKIEJ Najtrudniejsze - uzyskanie porozumienia w sprawach dotyczących finansowania zadań powierzanych przez gminy. Przyjęcie jednolitych warunków dla wspólnego przedsięwzięcia. USTALONO - Gminy przekazują do budżetu Krakowa dotacje wyliczane wg. określonego algorytmu. GWD PODSUMOWANIE– SPOTKANIE WARSZAWA , 7 WRZEŚNIA 2009 R.

10 UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN O PRZYSTĄPIENIU DO POROZUMIEŃ MIĘDZYGMINNYCH:
Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XXVII/354/07 w sprawie realizacji przez Gminę Miejską Kraków zintegrowanego aglomeracyjnego transportu zbiorowego, w której zadeklarowano wolę zawarcia z wymienionymi w uchwale gminami porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie organizacji przewozów, regulacji taryfowych oraz stanowienia przepisów porządkowych. Upoważnienie Prezydenta Miasta Krakowa do zawarcia porozumień z wymienionymi gminami. Uchwały Rad gmin przystępujących do porozumień - deklaracje woli powierzenia Gminie Miejskiej Kraków zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i upoważnienie dla burmistrzów/wójtów do podpisania porozumień.

11 POROZUMIENIA - przystąpiło do nich 13 samorządów
POROZUMIENIA - przystąpiło do nich 13 samorządów. Pierwszym rokiem obowiązywania porozumień był rok 2008. OBSZARY WSPÓŁDZIAŁANIA: objęcie obszaru gmin podkrakowskich przystępujących do porozumień działaniami organizatorsko-zarządczymi przez Gminę Miejską Kraków, łączenie oferty przewozowej linii autobusowych obejmujących zasięgiem tereny Miasta Krakowa z terenami gmin objętych integracją, funkcjonowanie wspólnego, jednolitego systemu taryfowego określanego przez Radę Miasta Krakowa, tj. oferty biletowej, cen biletów i uprawnień do przejazdów ulgowych, funkcjonowanie zintegrowanego systemu informacji pasażerskiej, łączenie finansowania usług przewozowych (budżet Miasta Krakowa, dotacje gmin),

12 GWD PODSUMOWANIE– SPOTKANIE WARSZAWA , 7 WRZEŚNIA 2009 R.
UCHWAŁA TARYFOWA Uchwała nr XXX/375/07 Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowana na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz miast i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (z późn.zm.) Wg ustaleń ww. uchwały w obszarze objętym zintegrowanymi usługami przewozowymi świadczonymi środkami komunikacji miejskiej w Krakowie obowiązują: dwie strefy biletowe: miejska i podmiejska; granicę stref stanowi granica administracyjna Gminy Miejskiej Kraków określone ceny urzędowe za usługi przewozu osób uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych przepisy taryfowe. GWD PODSUMOWANIE– SPOTKANIE WARSZAWA , 7 WRZEŚNIA 2009 R.

13 Opracowano nowe wzory biletów papierowych z wyróżnioną kolorystyką dla przewozów aglomeracyjnych (dwie strefy).

14

15 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Funkcję organizatora komunikacji w obszarze objętym porozumieniami pełni Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie GWD PODSUMOWANIE– SPOTKANIE WARSZAWA , 7 WRZEŚNIA 2009 R.

16 Do zadań organizatora komunikacji aglomeracyjnej należy:
realizacja wniosków gmin dotyczących obsługi komunikacyjnej, badania potoków pasażerskich w celu pełnego rozpoznania rynku, wyznaczanie przebiegów tras i linii oraz lokalizacji przystanków, ustalanie parametrów rozkładów jazdy w sposób gwarantujący dostosowanie oferty przewozowej do wymagań zgłaszanych przez pasażerów i gminy, zawieranie umów z przewoźnikami na realizację usług przewozowych, kontrola realizacji usług przewozowych, kształtowanie taryfy komunikacji miejskiej, finansowanie realizacji przewozów ze środków pochodzących z budżetu Miasta Krakowa oraz dotacji, prowadzenie sprzedaży i kontroli biletów, promocja komunikacji miejskiej.

17 GWD PODSUMOWANIE– SPOTKANIE WARSZAWA , 7 WRZEŚNIA 2009 R.
Linie aglomeracyjne dotychczas obsługiwane przez MPK SA w pełnym zakresie włączono do obowiązującej umowy przewozowej na wynegocjowanych warunkach. W dalszym okresie współpracy z gminami do świadczenia usług przewozowych na nowo organizowanych liniach aglomeracyjnych wyłaniani są operatorzy w trybie konkurencyjnym. GWD PODSUMOWANIE– SPOTKANIE WARSZAWA , 7 WRZEŚNIA 2009 R.

18 Zasięg obsługi aglomeracji krakowskiej systemem komunikacji miejskiej
Liczba mieszkańców: Gminy 227 tys., Kraków 756 tys. Powierzchnia: Gminy 900 km2 Kraków 327 km2 Linie aglomeracyjne: 54 zwykłe 1 nocna Wozokilometry: Gminy 7,5 mln wzkm Kraków 5 mln wzkm GWD PODSUMOWANIE– SPOTKANIE WARSZAWA , 7 WRZEŚNIA 2009 R.

19 Dziękuję za uwagę INTEGRACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO
W AGLOMERACJI KRAKOWSKIEJ Dziękuję za uwagę Izabella Bruchal Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ( GWD TRANSPORT MIEJSKI – SPOTKANIE NR 5 W KRAKOWIE, MAJ 2009 R.

20 ZINTEGROWANY BILET PKP – KOMUNIKACJA MIEJSKA W KRAKOWIE
GWD TRANSPORT MIEJSKI– SPOTKANIE NR 5 W KRAKÓWIE, MAJ 2009 R.

21 GWD TRANSPORT MIEJSKI– SPOTKANIE NR 5 W KRAKÓWIE, MAJ 2009 R.

22 GWD TRANSPORT MIEJSKI– SPOTKANIE NR 5 W KRAKÓWIE, MAJ 2009 R.

23 GWD TRANSPORT MIEJSKI– SPOTKANIE NR 5 W KRAKÓWIE, MAJ 2009 R.
1 maja 2009 r. rozszerzono zasięg oferty Zintegrowanego Biletu PKP – Komunikacja Miejska. Dotychczas oferta specjalna pn. Zintegrowany Bilet skierowana była wyłącznie do pasażerów korzystających z biletów okresowych na przejazdy pociągami osobowymi na trasie Kraków Główny - Krzeszowice oraz środkami komunikacji miejskiej (tramwajami, autobusami) w obrębie miejskiej strefy biletowej. GWD TRANSPORT MIEJSKI– SPOTKANIE NR 5 W KRAKÓWIE, MAJ 2009 R.

24 GWD TRANSPORT MIEJSKI– SPOTKANIE NR 5 W KRAKÓWIE, MAJ 2009 R.
Podmiotami współpracującymi w tym wspólnym przedsięwzięciu są: PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. Małopolskie Zakłady Przewozów Regionalnych, Gmina Miejska Kraków, w imieniu której działa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. GWD TRANSPORT MIEJSKI– SPOTKANIE NR 5 W KRAKÓWIE, MAJ 2009 R.

25 GWD TRANSPORT MIEJSKI– SPOTKANIE NR 5 W KRAKÓWIE, MAJ 2009 R.
ZINTEGROWANY BILET BILET PKP PR ZNACZEK ZINTEGROWANY BILET to okresowy bilet imienny złożony z odcinkowego biletu PKP PR z naklejonym znaczkiem uprawniającym do korzystania z usług przewozowych Komunikacji Miejskiej w Krakowie. GWD TRANSPORT MIEJSKI– SPOTKANIE NR 5 W KRAKÓWIE, MAJ 2009 R.

26 GWD TRANSPORT MIEJSKI– SPOTKANIE NR 5 W KRAKÓWIE, MAJ 2009 R.
ZINTEGROWANY BILET uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni tygodnia GWD TRANSPORT MIEJSKI– SPOTKANIE NR 5 W KRAKÓWIE, MAJ 2009 R.

27 GWD TRANSPORT MIEJSKI– SPOTKANIE NR 5 W KRAKÓWIE, MAJ 2009 R.
1) na trasach kolejowych: - Kraków Główny – Krzeszowice, - Kraków Główny – Wieliczka Rynek, - Kraków Główny – Skawina, - Kraków Główny – Słomniki, - Kraków Główny – Bochnia w klasie 2 pociągów osobowych uruchamianych przez PKP PR, drogą wskazaną na bilecie, między wszystkimi stacjami (przystankami) kolejowymi odcinka, na który został wydany, 2) w miejskiej strefie biletowej na trasach jednej, dwóch lub wszystkich linii Komunikacji miejskiej w Krakowie (według wyboru pasażera). GWD TRANSPORT MIEJSKI– SPOTKANIE NR 5 W KRAKÓWIE, MAJ 2009 R.

28 GWD TRANSPORT MIEJSKI– SPOTKANIE NR 5 W KRAKÓWIE, MAJ 2009 R.
ZINTEGROWANY BILET może nabyć każda osoba posiadająca: legitymację do imiennego biletu okresowego komunikacji miejskiej w Krakowie, dokument tożsamości ze zdjęciem (wymagany do biletu PKP PR), ważny dokument poświadczający uprawnienie do przejazdów ulgowych w przypadku korzystania z takiego uprawnienia. Pasażer może nabyć bilet odcinkowy imienny PKP PR normalny lub z ulgą: ustawową lub handlową. GWD TRANSPORT MIEJSKI– SPOTKANIE NR 5 W KRAKÓWIE, MAJ 2009 R.

29 CENY ZINTEGROWANYCH BILETÓW
Ceny zintegrowanych biletów uwzględniają 10% upust od obowiązujących dotychczas cen biletów okresowych w miejskiej strefie biletowej komunikacji miejskiej w Krakowie oraz cen biletów PKP PR na wytypowanych trasach. Ceny zintegrowanego biletu zostały przyjęte odpowiednio uchwałami: Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Zarządu PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. GWD TRANSPORT MIEJSKI– SPOTKANIE NR 5 W KRAKÓWIE, MAJ 2009 R.

30 Dziękuję za uwagę INTEGRACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO
W AGLOMERACJI KRAKOWSKIEJ Dziękuję za uwagę Izabella Bruchal Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ( GWD TRANSPORT MIEJSKI – SPOTKANIE NR 5 W KRAKOWIE, MAJ 2009 R.


Pobierz ppt "W AGLOMERACJI KRAKOWSKIEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google