Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7. Program Ramowy UE (2007-2013) Zasady uczestnictwa, programy szczegółowe, przygotowanie wniosku 7. Program Ramowy UE (2007-2013) Zasady uczestnictwa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7. Program Ramowy UE (2007-2013) Zasady uczestnictwa, programy szczegółowe, przygotowanie wniosku 7. Program Ramowy UE (2007-2013) Zasady uczestnictwa,"— Zapis prezentacji:

1 7. Program Ramowy UE (2007-2013) Zasady uczestnictwa, programy szczegółowe, przygotowanie wniosku 7. Program Ramowy UE (2007-2013) Zasady uczestnictwa, programy szczegółowe, przygotowanie wniosku Imię i nazwisko prezentera Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 Badania Wzrost i zatrudnienie EdukacjaInnowacje Strategia Lizbońska (2000r.) Nowa Strategia Lizbońska (2005r.) Trójkąt wiedzy

3 Podział budżetu UE

4 Synergia w wykorzystywaniu środków unijnych Practical Guide to EU Funding Opportunities for Research and Innovation

5 7PR: Cele Główny instrument finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego w Europie Wspieranie współpracy ponadnarodowej na wszystkich płaszczyznach UE. Zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach wiedzy (naukowcy w sposób niezależny i odpowiedzialny określają główne tematy badań). Wzmacnianie kadry naukowej poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału badawczego oraz uznania dla zawodu naukowca, także poprzez zwiększenie udziału kobiet w badaniach naukowych oraz zachęcanie naukowców do mobilności i rozwijania kariery. Zintensyfikowanie dialogu między światem nauki i społeczeństwem celem zwiększenia społecznego zaufania do badań naukowych. Wspieranie naukowców rozpoczynających karierę. Wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych. Wspieranie badań prowadzonych przez MŚP i absorpcji wyników badań przez przedsiębiorstwa. DECISION No 1982/2006 concerning the 7th Framework Programme, OJ 30.12.2006 L 412.

6 Budżet Programu Ramowego w mld euro

7 Cooperation 32 413 Ideas 7 510 People 4 750 Capacities 4 097 Euratom 2 751 JRC 1 751 53 272 mld euro 7PR: Struktura i budżet

8 7PR: 7PR: Podstawowe zasady O sposobie wykorzystania budżetu PR decydują wyłącznie instytucje europejskie: Rada i Parlament Europejski uchwalając 7PR oraz Komisja Europejska odpowiedzialna za jego wdrożenie. Budżet nie jest dzielony na poszczególne kraje. Finansowane są najczęściej projekty realizowane przez konsorcja złożone z kilku (kilkunastu) partnerów z różnych krajów. Finansowane są wyłącznie projekty realizujące priorytety tematyczne Unii Europejskiej zawarte w dokumentach 7PR. Wybór projektów skierowanych do finansowania odbywa się na drodze zaproszeń do składania wniosków (call for proposals) ogłaszanych regularnie przez KE. Oceny jakości zgłoszonych projektów dokonuje grupa niezależnych ekspertów z różnych krajów. Realizowane w projektach działania są dofinansowywane, a nie finansowane. Środki finansowe 7PR nie służą subsydiowaniu biorących w nim udział instytucji. Mogą być wykorzystane jedynie dla sfinansowania jasno określonych prac służących rozwojowi naukowemu i technologicznemu Europy. Projekty muszą mieć wymiar europejski, a nie tylko lokalny.

9 Program szczegółowy COOPERATION Wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w dziesięciu wybranych obszarach tematycznych Główne obszary tematyczne: 1.Zdrowie 2.Żywność, rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i biotechnologia 3.Technologie Informacyjne i Komunikacyjne (ICT) 4.Nanowiedza, Nanotechnologie, Materiały i Nowe Technologie Produkcji 5.Energia 6.Środowisko (w tym zmiany klimatu) 7.Transport (w tym Aeronautyka) 8.Nauki Społeczno-ekonomiczne i Humanistyczne 9.Przestrzeń kosmiczna 10.Bezpieczeństwo

10 COOPERATION: Obszary tematyczne Budżet w mld euro

11 COOPERATION: Typy projektów Projekty współpracy (CP - Colaborative Projects): projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez konsorcja z uczestnikami z różnych państw, mające na celu stworzenie nowej wiedzy, nowych technologii, produktów i wykorzystanie wspólnych zasobów przeznaczonych na badania. Sieci doskonałości (NoE - Network of Excellences): wsparcie wspólnego programu działań, wdrażanego przez wiele organizacji badawczych łączących swoje działania w danej dziedzinie. Działania koordynacyjne i wspierające (CSA-CA, CSA-SA Coordination/Support Actions): wsparcie dla działań mających na celu wzmocnienie potencjału badawczego, wymiany pracowników, międzynarodowy dostęp do infrastruktur badawczych, współpraca międzynarodowa pomiędzy klastrami wiedzy w zakresie tworzenia wspólnych planów działania, prace studyjne, itd.).

12 COOPERATION: liczba partnerów

13 Projekty badawcze: Cooperation Konsorcjum 6-15 partnerów przemysłowych i naukowych 4-8 krajów członkowskich UE + kraje stowarzyszone Wniosek projektowy złożony na konkurs ogłaszany przez KE (1-2 razy rocznie), zgodny z zasadami konkursu Projekty małej i średniej skali: 1-4 mln euro, 5-10 partnerów, 2-3 lata Projekty dużej skali: 4-25 mln euro, 10-20 partnerów, 3-5 lat)

14 Kryteria oceny wniosków Doskonałość naukowo technologiczna –trafność koncepcji i jakość celu projektu –nowa wiedza ponad state of the art –jakość i efektywność metodologii i towarzyszącego jej planu pracy Jakość i efektywność wdrażania i zarządzania –adekwatność struktury zarządzania –jakość konsorcjum –uzasadnienie doboru środków (budżet, grupa badawcza, wyposażenie) Potencjalne korzyści – rozwój, promocją, wykorzystanie wyników –wkład na poziomie europejskim –adekwatność planu promocji i wykorzystania wyników –zarządzanie własnością intelektualną

15 Cel: Zwiększenie dynamiki, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych przekraczających granice dzisiejszej wiedzy. Wspieranie pionierskich projektów badawczych inicjowanych przez samych naukowców i pojedyncze zespoły rywalizujące na poziomie europejskim. Sposób działania: Finansowanie projektów poprzez granty na podstawie wniosków złożonych przez naukowców. Wnioski mogą dotyczyć dowolnie wybranego przedmiotu badań i oceniane będą przez niezależnych ekspertów wyłącznie na podstawie kryterium jakości naukowej wniosku Obszar tematyczny: Jest niezależny od pozostałych części 7PR. Obejmuje wszystkie dyscypliny naukowe spełniające zasady etyki badań naukowych, w szczególności badania interdyscyplinarne (w tym nauki inżynierskie, społeczne i humanistyczne). Program szczegółowy IDEAS

16 IDEAS: Granty ERC Wspierane są projekty realizowane przez pojedyncze zespoły naukowe (w przeciwieństwie do sieci naukowych lub konsorcjów) kierowane przez Głównego Badacza (Principal Investigator). Granty przyznawane są instytucji zatrudniającej Głównego Badacza (Applicant Legal Entity) pod warunkiem odpowiedniego porozumienia między instytucją i badaczem.

17 Program szczegółowy PEOPLE Cel: Wzmocnienie, ilościowe i jakościowe, potencjału ludzkiego w obszarze badań i technologii w Europie poprzez zwiększanie atrakcyjności Europy dla najlepszych naukowców, zachęcenie europejskich naukowców do pozostania w Europie, przyciąganie badaczy z całego świata oraz zainteresowanie większej liczby młodych ludzi karierą naukową. Działania: skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe uprawniające do otwarcia przewodu doktorskiego. Udział w poszczególnych akcjach zależy od długości stażu naukowego: początkujący naukowcy – do 4 lat stażu, doświadczony - stopień doktora lub powyżej 4 lat stażu; Program wspiera mobilność naukowców rozumianą jako przekraczanie granic państwowych oraz sektorowych (nauka-przemysł). Obszary i tematy naukowe proponowane są przez naukowców. Nacisk kładziony na aktywny udział przemysłu, szczególnie MŚP. Działania otwarte są na udział naukowców z krajów trzecich.

18 PEOPLE: Typy projektów Projekty instytucjonalne instytucja/sieć aplikuje o konkretną liczbę miejsc szkoleniowych (osobomiesiące) kontrakt z KE – max. 4 lata zaakceptowane instytucje dokonują selekcji naukowców na szkolenia i prowadzenie badań pobyt szkoleniowy może trwać 2 miesiące – 36 miesięcy (w zależności od rodzaju projektu) Projekty indywidualne doświadczony naukowiec w porozumieniu z instytucją przygotowuje projekt badawczo- szkoleniowy kontrakt z KE podpisuje instytucja przyjmująca, która następnie zatrudnia naukowca pobyt badawczo-szkoleniowy trwa od 12 do 36 miesięcy (w zależności od typu projektu) W ramach Programu PEOPLE finansowanych jest kilka rodzajów projektów badawczo-szkoleniowych nazwanych akcjami Marie Curie, które dzielą się na:

19 Sieci tworzone przez co najmniej 3 instytucje z 3 krajów MS lub AC umożliwiają szkolenie początkujących naukowców, w tym doktorantów. W ramach 4-letnich projektów można wymieniać pracowników i przyjmować naukowców z całego świata, organizować szkolenia. Projekty współpracy pomiędzy przemysłem i instytucjami naukowymi umożliwiają w ramach 4-letnich kontraktów wymianę pracowników, organizację szkoleń, przyjmowanie naukowców, a dla MSP zakup sprzętu (do 10% budżetu projektu). Projekty Indywidualne finansują europejskim naukowcom prowadzenie badań, przez okres od 12 do 24 miesięcy, w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie innego kraju europejskiego. Indywidualne projekty wyjazdowe są dla doświadczonych naukowców europejskich zainteresowanych prowadzeniem badań w krajach trzecich (12 - 24 miesięcy) z obowiązkową fazą powrotną do Europy (12 miesięcy). Indywidualne projekty przyjazdowe dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich zainteresowanych prowadzeniem badań przez okres od 12 do 24 miesięcy w Europie. Europejskie Granty Reintegracyjne dla naukowców realizujących przez 18 miesięcy projekt Marie Curie. Preferowany jest powrót do kraju ojczystego. Międzynarodowe Granty Reintegracyjne dla europejskich naukowców przebywających w krajach trzecich przynajmniej przez 3 lata, zainteresowanych powrotem na kontynent. PEOPLE: Akcje Marie Curie

20 CAPACITIES: Budżet w mld euro

21 Program szczegółowy CAPACITIES Pomoc w spójnym kształtowaniu polityki w dziedzinie badań naukowych 1. Infrastruktury badawcze Optymalizacja wykorzystania i rozwój najlepszych infrastruktur badawczych istniejących w Europie oraz pomoc w utworzeniu nowych o ogólnoeuropejskim znaczeniu, we wszystkich dziedzinach nauki i techniki. 2. Badania na rzecz MŚP Wsparcie tych przedsiębiorstw, które dostrzegają potrzeby dalszego rozwoju i wprowadzania innowacji, a nie posiadają własnego zaplecza badawczego. 3. Regiony wiedzy Wzmocnienie potencjału badawczego regionów europejskich poprzez wspieranie i zachęcanie do rozwoju w całej Europie regionalnych klastrów badawczych skupiających instytucje publiczne i prywatne: wyższe uczelnie, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa i władze regionalne. 4. Potencjał badawczy Pobudzenie wykorzystania pełnego potencjału badawczego rozszerzonej Unii poprzez otworzenie rozwój istniejącej lub powstającej doskonałości w regionach konwergencji i najbardziej oddalonych regionach UE.

22 5. Nauka w społeczeństwie Przybliżenie społeczeństwu problematyki związanej z nowymi technologiami oraz sprawami nauki. 6. Spójny rozwój polityk badawczych Wzmacnianie skuteczności i spójności krajowych i wspólnotowych polityk badawczych oraz ich powiązań z innymi politykami, zwiększanie znaczenia badań publicznych i ich powiązań przemysłem oraz wzmacnianie wsparcia publicznego i efektu dźwigni, jaki wywiera ono na inwestycje podmiotów prywatnych. 7. Działania w zakresie współpracy międzynarodowej Wspieranie europejskiej konkurencyjności poprzez partnerstwa z krajami trzecimi, angażowanie najlepszych naukowców z krajów trzecich do współpracy europejskiej. Ułatwianie kontaktów z partnerami w krajach trzecich dla zapewnienia lepszego dostępu do badań prowadzonych w innych częściach świata. Rozwiązywanie problemów dotykających kraje trzecie lub mających charakter globalny, na podstawie wspólnych obszarów zainteresowań i wzajemnych korzyści. Program szczegółowy CAPACITIES

23 Jak przygotować wniosek projektowy? 1. Punkt wyjścia – nowatorski pomysł naukowo-technologiczny na skalę europejską 2. Zapoznać się z kalendarzem konkursów i odpowiednimi dokumentami (Work Programme i Guide for Applicants) http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm 3. Zorganizować lub przyłączyć się do konsorcjum (koordynator lub partner) 4. Napisać wniosek (Część A – administracyjna, Część B – merytoryczna) 5. Przesłać wniosek przy pomocy EPSS (EPSS - Electronic Proposal Submission Service): http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7SubmitProposal Page

24 1. Przesłanie wniosku w terminie (przed deadlinem) 2. Spełnienie warunku dotyczącego minimalnej liczby odpowiednich partnerów konsorcjum 3. Kompletność wniosku (część A i B) 4. Zgodność wniosku z tematem konkursu (topic) i oczekiwanym typem projektu (funding scheme) Kryteria poprawności formalnej wniosków

25 WYNIKI 7PR po 90 konkursach http://www.kpk.gov.pl/statystyki

26 Eksperci w 7PR Eksperci oceniaj ą cy wnioski 7PR KE stworzyła bazę ekspertów do której mogą wpisywać się osoby indywidualnie lub przez instytucje macierzystą. KE wybiera ekspertów z poniższej bazy: https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome - doświadczenie zdobyte podczas oceny to zaoszczędzenie około 50% czasu poświęcanego na przygotowanie projektów do 7PR oraz ogromne zwiększenie szansy na odniesienie sukcesu czyli zaakceptowanie własnego projektu i otrzymanie funduszy unijnych; - za "naukę" i wykonaną pracę ekspert otrzymuje wynagrodzenie od KE: honorarium w wysokości 450 euro za każdy dzień pracy, refundacje kosztów podróży oraz dietę dzienną w wysokości 149 euro; - ze względu na różnorodność wniosków, tak badawczych, jak i wspierających naukę ekspertem może zostać każda osoba działająca w sferze badawczo-rozwojowej, a także osoby zatrudnione w przemyśle i administracji; - podstawowym wymogiem jest posiadana wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie; oraz przyzwoita (ale nie koniecznie doskonała) znajomość języka angielskiego; -udział w ocenie jest sprawą indywidualną każdego zgłaszającego się eksperta, oznacza to, że nie trzeba mieć "namaszczenia" swojego pracodawcy;

27 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl Siódmy Program Ramowy http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://ec.europa.eu/research/fp7 Konkursy http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage Wysyłanie zapytań do KE http://ec.europa.eu/research/enquiries Baza ekspertów 7PR https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome Więcej informacji

28 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 83 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "7. Program Ramowy UE (2007-2013) Zasady uczestnictwa, programy szczegółowe, przygotowanie wniosku 7. Program Ramowy UE (2007-2013) Zasady uczestnictwa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google