Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© SMWI, 2009 PODLASIA - wyzwania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie w latach 2009-2013 Białystok, 29 stycznia 2009r. Wprowadzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© SMWI, 2009 PODLASIA - wyzwania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie w latach 2009-2013 Białystok, 29 stycznia 2009r. Wprowadzenie."— Zapis prezentacji:

1 © SMWI, 2009 TR@NSFORMACJA PODLASIA - wyzwania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie w latach 2009-2013 Białystok, 29 stycznia 2009r. Wprowadzenie do tematyki warsztatu alfabetyzacji cyfrowej Krzysztof Głomb

2 Warsztat alfabetyzacji cyfrowej, Białystok, 29 stycznia 2009r. 2 Żyjemy w zupełnie nowej przestrzeni społecznej niż pięć, dziesięć lat temu. Czy zauważyliśmy tę zmianę? William Gibson http://pl.wikipedia.org/wiki/William_Gibson_(ur._1948) Cyberprzestrzeń Przyszłość jest już tu i teraz, tyle że nierówno rozdzielona

3 Warsztat alfabetyzacji cyfrowej, Białystok, 29 stycznia 2009r. 3 Taka? A może taka? JAKA BĘDZIE PRZYSZŁOŚĆ PODLASKIEJ WSI W ROKU 2015?

4 Warsztat alfabetyzacji cyfrowej, Białystok, 29 stycznia 2009r. 44 doradztwo w terenie + on-line 3 wizyty studyjne [w tym 2 zagraniczne] portal informacji i komunikacji - www.transpod.pl baza wiedzy eRozwoju Regionalnego Transfer wiedzy 2 konferencje regionalne 10 szkoleń tematycznych 8 warsztatów dot. koncepcji projektów seminarium – dyskusja wokół Studium Doradztwo Zasoby informacyjne PROJEKT TR@NSPOD WSPOMAGA PRZEKSZTAŁCENIA W REGIONIE

5 Warsztat alfabetyzacji cyfrowej, Białystok, 29 stycznia 2009r. 5 DEFICYT INFRASTRUKTURY PODLASIA NA TLE INNYCH REGIONÓW KRAJU NIE JEST DOTKLIWY 53% przedsiębiorstw województwa ma dostęp do szerokopasmowego Internetu - 5 miejsce w Polsce [GUS,2008] 21% pracowników przedsiębiorstw korzysta z komputerów z dostępem do Internetu – 9 miejsce w Polsce (średnia 26%) [GUS,2008] 50% firm posiada serwisy www - 10 miejsce w Polsce, średnia 53% [GUS,2008] 23% firm zamawia przez Internet - 7 miejsce w Polsce, średnia 21% [GUS,2008] 59% firm posiada sieć wewnętrzną LAN, 8 miejsce w kraju, średnia 59% [GUS,2008] 435 punktów publicznego dostępu do Internetu, 1762 stanowiska komputerowe, 15 stanowisk dostępu do Internetu na 10 000 mieszkańców Czy koncentrując się na budowie infrastruktury teleinformatycznej nie budujemy infostrad donikąd?

6 Warsztat alfabetyzacji cyfrowej, Białystok, 29 stycznia 2009r. 6 NAJWIĘKSZE BARIERY TRANSFORMACYJNE DOTYCZĄ SFERY PSYCHOSPOŁECZNEJ bariera mentalności Tradycjonalizm odziedziczony, konformizm ograniczający wprowadzanie zmian, w tym zmian modernizacyjnych i innowacyjnych, przemiany w sferze społecznej nie nadążają za zmianami cywilizacyjnymi, negatywne nastawienie do mieszkania na wsi [A. Sadowski, 2001]. Niski poziom aktywności ekonomicznej ludności [Plawgo,2007] Ingerencja w tradycyjny sposób komunikowania się face to face, niechęć do nowinek, brak zaufania dla drogi elektronicznej [ESPON,2005] bariera wiedzy i kompetencji Deficyt wiedzy o ICT w instytucjach wsparcia biznesu. Relatywnie słabo rozwinięty sektor firm ICT i zastosowań ICT w MSP sektor w nikłym stopniu dokonuje transferu wiedzy dziedzinowej [Plawgo,2007]. Niski poziom wiedzy i umiejętności cyfrowych (e-skills) u absolwentów szkół, nauczycieli i pracowników administracji samorządowej [ESPON,2005], Duże zapotrzebowanie na szkolenia w zakresie umiejętności informatycznych i elektronicznych (20% badanych), 3 razy więcej osób w wieku 50-65 lat deklaruje gotowość szkoleń przez Internet niż do 20 lat, rolnicy w niewielkim stopniu deklarują gotowość udziału w szkoleniach informatycznych - znacznie więcej domownicy [Potrzeby edukacyjne, 2006] bariera kapitału społecznego Deficyt zaufania i motywacji, słaba zdolność i tradycja współdziałania, wynikające z podziałów historyczno-kulturowych, dychotomii miasto-wieś i obecności grup mniejszościowych [Sadowski, 2001] Dominujące podejście hierarchiczne – od góry do dołu, deficyt organizowania się na poziomie horyzontalnym (oddolnie).

7 Warsztat alfabetyzacji cyfrowej, Białystok, 29 stycznia 2009r. 7 Kompetencje i umiejętności cyfrowe: doskonalą kompetencje komunikacyjne ludności przyczyniają się do wzrostu kompetencji społecznych poszczególnych osób tworzą podstawę dla indywidualnych kwalifikacji ludności poprzez upowszechnianie nauczania i uczenia się oraz stylu nauczania bazujących na możliwościach nowych mediów (np. eLearning) pozwalają wszystkim lepiej zaspokajać swoje potrzeby związane z mediami, takie jak informacja, rozrywka, integracja społeczna za pośrednictwem nowego mediu Projekty rozwoju kompetencji cyfrowych: umożliwiają realizację innowacyjnych procesów komunikacji i informacji w grupach, organizacjach i przedsiębiorstwach umożliwiają tworzenie i wymianę grup społecznych, które nie pozostawały we wzajemnych relacjach - zwiększają zdolność kooperacyjną i skuteczność wymiany handlowej przynoszą korzyści efektywnościowe i wydajnościowe w organizacjach i przedsiębiorstwach. Procesy przebiegają szybciej, a nowe media powodują intensywniejszą wymianę wiedzy INWESTYCJOM W INFRASTRUKTURĘ MUSI TOWARZYSZYĆ ALFABETYZACJA CYFROWA

8 Warsztat alfabetyzacji cyfrowej, Białystok, 29 stycznia 2009r. 8 Korzyści dla gospodarki - alfabetyzacja cyfrowa : prowadzi do zwiększenia efektywności i wydajności gospodarki poprzez szereg innowacji procesowych i lepsze zarządzanie wiedzą jest konieczna dla realizacji koncepcji gospodarki wiedzy. Wiedza w coraz większym stopniu staje się kluczowym czynnikiem produkcji, a technologie cyfrowe tworzą warunki infrastrukturalne dla sukcesu i innowacyjności. tworzy warunki rozwoju nowych rynków cyfrowych przez zwiększenie upowszechnienia nowych mediów wśród ludności, powodując przez to wzrost i dobrobyt ekonomiczny. Korzyści dla społeczeństwa - projekty rozwoju kompetencji cyfrowych przyczyniają się do likwidacji wykluczenia cyfrowego w społeczeństwie. są głównym komponentem realizacji administracji elektronicznej (eGovernment) i e- demokracji stanowią podstawę integracji w społeczeństwie osób słabiej wykształconych i nie korzystających regularnie z mediów zapewniają silniejszy pluralizm i warunki do bardziej otwartego i szerszego dyskursu społecznego umożliwiają nowe formy kontroli społeczno-politycznej poprzez upowszechnienie nowych mediów. Wzmocnione zostają funkcje polityczne społeczeństwa pluralistycznego i demokratycznego. KOMPETENCJE CYFROWE SĄ PODSTAWĄ GLOBALNEJ KONKURENCYJNOŚCI REGIONU

9 Warsztat alfabetyzacji cyfrowej, Białystok, 29 stycznia 2009r. 9 na początku realizacji projektu alfabetyzacji cyfrowych ważne jest jasne określenie grupy docelowej, planowanej koncepcji dotarcia i aktywnego zaangażowania tej grupy i potencjalnie najefektywniejszej procedury dotarcia do niej konieczne jest opracowanie mikro- i makroanalizy grupy docelowej, w tym analizy poziomu jej wiedzy, a także opracowanie podejścia metodycznego ukierunkowanego na grupę docelową. do skutecznego wdrożenia projektu konieczna jest również wykonalna strategia finansowa, która gwarantuje, że projekt - również typu non-profit - może zostać zrealizowany w obecnej sytuacji głównym źródłem powinny być środki PO Kapitał ludzki uzupełnione środkami prywatnymi oraz rządowymi projekty rozwoju kompetencji cyfrowych zwykle dotyczą ogółu społeczeństwa - konieczne jest zapewnienie spójności projektu z bieżącymi strategiami politycznymi na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim konieczne jest zapewnienie patronatu władz regionalnych nad projektem alfabetyzacji cyfrowej W trakcie procesu tworzenia projektu dobrym pomysłem jest rozważenie, które grupy interesu mogą być w stanie pomóc wdrożyć projekt i upowszechnić informacje o nim. projekt TR@NSPOD winien zapewnić otoczenie partnerów dla takiego projektu w województwie podlaskim. REALIZACJA PROGAMÓW ALFABETYZACJI CYFROWEJ JEST ZŁOŻONA I TRUDNA

10 Warsztat alfabetyzacji cyfrowej, Białystok, 29 stycznia 2009r. 10 Program alfabetyzacji cyfrowej regionu podlaskiego: wstępne określenie celów i grup docelowych projektu (-ów) wytypowanie w trakcie badania społecznego grup docelowych najważniejszych z punktu widzenia rozwoju regionu oraz zbadanie poziomu kompetencji cyfrowych w grupach docelowych opracowanie programów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb grup docelowych i poziomu wiedzy w grupach opracowanie instrumentów dydaktycznych, komunikacyjnych i technicznych do celów szkoleniowych i rozwojowych oraz do informowania opinii publicznej o projekcie i jego sukcesach opracowanie projektu dydaktycznego - opracowanie programu PR, planów komunikacji i innowacyjnych metod komunikacji zdefiniowanie instrumentów monitorowania i zarządzania oraz zaplanowanie procesów zmiany, co umożliwi elastyczne reagowanie na zmiany w grupie docelowej pomiar osiąganych efektów i rezultatów projektów rozwoju kompetencji cyfrowych powinien być prowadzony ciągle. Metody zarządzania jakością mogą być pomocne w optymalizacji różnych procesów w projekcie. ALFABETYZACJA CYFROWA REGIONU PODLASKIEGO WYMAGA PARTNERSTWA

11 Warsztat alfabetyzacji cyfrowej, Białystok, 29 stycznia 2009r. 11 Krzysztof Głomb prezes SMWI k.glomb@mwi.pl, +48 605290500k.glomb@mwi.pl Józef Orzeł wiceprezes SMWI j.orzel@mwi.pl, +48 601270001j.orzel@mwi.pl Artur Krawczyk sekretarz SMWI, a.krawczyk@mwi.pl, +48 502357587a.krawczyk@mwi.pl Biuro projektu TR@NSPOD, 15-534 Białystok, ul. Antoniukowska 7 e-mail: biuro@transpod.plbiuro@transpod.pl ZAPRASZAM DO WSPÓLNEJ PRACY NAD PROJEKTEM DLA REGIONU PODLASKIEGO!


Pobierz ppt "© SMWI, 2009 PODLASIA - wyzwania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie w latach 2009-2013 Białystok, 29 stycznia 2009r. Wprowadzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google