Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© 2005 PRS S.A. ANDRZEJ ADAMKIEWICZ Akademia Morska w Szczecinie Rada Techniczna Polski Rejestr Statków S.A. KRZYSZTOF KOŁWZAN Inspektorat Konwencyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© 2005 PRS S.A. ANDRZEJ ADAMKIEWICZ Akademia Morska w Szczecinie Rada Techniczna Polski Rejestr Statków S.A. KRZYSZTOF KOŁWZAN Inspektorat Konwencyjny."— Zapis prezentacji:

1 © 2005 PRS S.A. ANDRZEJ ADAMKIEWICZ Akademia Morska w Szczecinie Rada Techniczna Polski Rejestr Statków S.A. KRZYSZTOF KOŁWZAN Inspektorat Konwencyjny Polski Rejestr Statków S.A, III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA OBSŁUGIWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ OMiU 2007 Świnoujście – Kopenhaga 17-20.X.2007

2 © 2005 PRS S.A. UDZIAŁ POLSKIEGO REJESTRU STATKÓW W ROZWOJU PRZYJAZNEGO DLA ŚRODOWISKA RECYKLINGU STATKÓW W RAMACH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ

3 © 2005 PRS S.A. PLAN PREZENTACJI Przedstawia : Krzysztof Kołwzan Polski Rejestr Statków S.A. Polski Rejestr Statków w Programach Unii Europejskiej w powstawaniu przyjaznego środowisku recyklingu statków Działalność IMO w zakresie recyklingu statków Współpraca IMO, Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) oraz Państw Stron Konwencji Bazylejskiej Konwencja o bezpiecznym i ekologicznym złomowaniu statków Geneza referatu

4 © 2005 PRS S.A. 4 PROGRAMY RAMOWE UNII EUROPEJSKIEJ WYMIANA DOŚWIADCZEŃ NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH WSPÓŁPRACA W RÓŻNORODNYCH GREMIACH UNIJNYCH DOSTĘP DO NOWYCH TECHNOLOGII ROZWÓJ WSPÓLNE DZIAŁANIA NIEZBĘDNE DO BUDOWANIA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

5 © 2005 PRS S.A. 5 UDZIAŁ PRS W PROJEKTACH UNIJNYCH Międzynarodowe konsorcja projektowe z udziałem PRS: 5. PROGRAM RAMOWY UE Wykrywanie i lokalizowanie procesu korozyjnego na statkach (tankowcach) metodą emisji Akustycznej (AE) Sieć tematyczna dotycząca bezpieczeństwa i niezawodności wyrobów przemysłowych, systemów i konstrukcji (Safety and Reliability of Industrial Products, Systems and Structures SAFERELNET 6. PROGRAM RAMOWY UE Projekt HISMAR – System identyfikacji kadłuba dla morskiej autonomicznej robotyki (Hull Identification System for Marine Autonomous Robotics) Dok ekologiczny (E! 2968 – Ecological Dock – Environmental Friendly Floating Docks)

6 © 2005 PRS S.A. 6 7. PROGRAM RAMOWY EU STAN AKTUALNY Dzikie złomowanie w Bangladeszu, Pakistanie, Indiach, Chinach itd. z powszechnym łamaniem zasad ochrony środowiska, bez uwzględnienia nowoczesnych metod zarządzania, BHP, prawa pracy, istniejące przepisy dotyczące recyklingu statków nie są wystarczające. REZULTAT Degradacja środowiska oraz negatywny wpływ na zdrowie pracowników zatrudnionych przy złomowaniu !!! CELE 7 P.R. Odpowiednie standardy regulujące recykling statków DECYZJA UE I NARZĘDZIA Nowa polityka cywilizowanego zielonego recyklingu statków i stworzenie nowych projektów opartych na 7 P.R EFEKT KOŃCOWY Nowa era w rozwoju europejskiego i międzynarodowego recyklingu statków, poprawa ochrony środowiska i warunków pracy zaangażowanych w nim ludzi

7 © 2005 PRS S.A. 7 7. PROGRAM RAMOWY UE POLITYKA BEZPIECZNEGO I EKOLOGICZNEGO RECYKLINGU ODPOWIEDNI POZIOM ZARZĄDZANIA PROCESEM I UZYSKANIE BEZPIECZEŃSTWA OSÓB PRACUJĄCYCH OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NARZĘDZIA ODPOWIEDNIE ZAPROJEKTOWANIE I SKONSTRUOWANIE STATKU NADZÓR NAD STATKAMI ZGODNIE Z PRZEPISAMI KLASOWYMI I STANDARDAMI PRZEMYSŁOWYMI PRZEPISY DLA STOCZNI ZŁOMOWYCH

8 © 2005 PRS S.A. 8 EUROPA ODPOWIADA NA PYTANIE: JAK MA WYGLĄDAĆ ŚRODOWISKO MORSKIE ? TAK? CZY TAK?

9 © 2005 PRS S.A. 9 EUROPA ODPOWIADA NA PYTANIE: JAK MA WYGLĄDAĆ PRACA ROBOTNIKÓW W STOCZNIACH ZŁOMOWYCH AZJI I NA ŚWIECIE? TAK? CZY TAK?

10 © 2005 PRS S.A. 10 7. PROGRAM RAMOWY UE CZTERY KLUCZOWE ZASADY Recykling statków - integralna część całego cyklu życia Recykling statków - wykonany w odpowiedzialny sposób Nowe statki powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby mogły być później łatwo poddane recyklingowi Rozwiązania długoterminowe dla przemysłu złomowego muszą być oparte na międzynarodowych ramach prawnych ustalonych przez IMO, ILO i Konwencję Bazylejską.

11 © 2005 PRS S.A. 11 DZIAŁALNOŚĆ IMO 1998 - IMO MEPC porusza kwestię recyklingu statków ustala się zasady procesu przygotowywania statku do złomowania, skoordynowanie zasad współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO) i Konwencja Bazylejską Lipiec 2005 - MEPC uzgadnia powstanie nowej konwencji dotyczącej recyklingu statków z zamiarem stworzenia prawnie obowiązujących globalnych przepisów dla przemysłu okrętowego i dla stoczni złomowych. Grudzień 2005 - IMO uchwala rezolucję A.981(24) o nowej Konwencji dotyczącej złomowania i jej przyjęciu na przełomie 2008 i 2009 roku. Lipiec 2007 - dalsze prace nad tekstem konwencji na zaawansowanym etapie. Formalnie ustalono przyjęcie Konwencji na międzynarodowej konferencji na przełomie 2008 i 2009 roku

12 © 2005 PRS S.A. 12 WSPÓŁPRACA IMO/ILO/BC IMO współpracuje z Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO) oraz Państwami Stronami Konwencji Bazylejskiej w sprawach odnoszących się recyklingu. Wyrazem tej kooperacji na poziomie międzynarodowym jest ustanowienie przez te trzy organizacje Wspólnej Grupy Roboczej IMO/IOL/BC do spraw bezpiecznego i ekologicznego złomowania statków.

13 © 2005 PRS S.A. 13 STRUKTURA KONWENCJI Konwencja ma uregulować sprawy związane z: projektowaniem, konstrukcją, eksploatacją i przygotowywaniem statków w celu ułatwienia ich późniejszego bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska recyklingu, bez kompromisu w dziedzinie ich bezpieczeństwa i wydajności operacyjnej (tzw. formuła – statku łatwego do rozbiórki i złomowania, proces przygotowania statku do recyklingu przez jego całe życie, listy - inwentarze materiałów niebezpiecznych użytych na statku i kontrolowanych przez Konwencję); ułatwieniem prowadzenia recyklingu w bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób - przepisy dla stoczni złomowych; ustanowieniem odpowiednich mechanizmów recyklingu statków - (przeglądy i ich poświadczanie, standardowe formaty świadectw dla statków, wymagania raportowania itd.) Preambuła Konwencji 21 Artykułów Załączniki do Konwencji

14 © 2005 PRS S.A. 14 LISTA TYMCZASOWYCH WYTYCZNYCH IMO wytyczne dla obiegu informacji wytyczne dla rozwoju inwentarzy materiałów, kontrola materiałów niebezpiecznych, przeglądy i poświadczenia - certyfikacja, poddawanie statków inspekcjom, ustanowienie zasad pracy w zbiornikach przy pracach spawalniczych upoważnienia dla stoczni, bezpieczny i przyjazny dla środowiska recykling statków, rozwój Planu złomowania statku WYTYCZNE OGÓLNE WYTYCZNE DLA STATKÓW WYTYCZNE DLA STOCZNI ZŁOMOWYCH

15 © 2005 PRS S.A. 15 ELEMENTY I MECHANIZMY KONTROLI I EGZEKWOWANIA KONWENCJI Inwentarz materiałów niebezpiecznych załączany do Międzynarodowego Świadectwa statkowego inwentarza materiałów niebezpiecznych Lista materiałów niebezpiecznych których zainstalowanie albo użycie na statkach jest zakazane albo ograniczone w stoczniach, stoczniach remontowych i na statkach noszących banderę Państw Stron Konwencji przegląd początkowy w celu weryfikacji inwentarza materiałów niebezpiecznych, przeglądy podczas eksploatacji statku i przegląd końcowy statku przed jego recyklingiem Cykl przeglądów tworzony przez stocznię złomową w celu określenia w jaki sposób każdy statek będzie poddawany recyklingowi, zależnie od jego szczegółowych danych i jego inwentarza Plan złomowania statku

16 © 2005 PRS S.A. 16 ELEMENTY I MECHANIZMYKONTROLI I EGZEKWOWANIA KONWENCJI Międzynarodowe Świadectwo statku gotowego do recyklingu Upoważnienie stoczni do recyklingu wydawane przez stocznię złomową informujące o zakończeniu procesu recyklingu konkretnego statku odpowiednie władze państwowe i Administrację Państwa bandery statku wydawane przez organa państwowe zgodnie z wymaganiami Konwencji Zaświadczenie o ukończeniu recyklingu statku wydane dla statku po jego końcowym przeglądzie weryfikującym spełnienie przez daną jednostkę wymogów Planu Złomowania

17 © 2005 PRS S.A. 17 INWENTARZE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH Inwentarz materiałów niebezpiecznych: dokładna informacja o lokalizacji i ilościach potencjalnie niebezpiecznych materiałów na pokładzie statku, tak aby ochronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, jak też aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska podczas złomowania. Inwentarze składają się z trzech części: Część I:Materiały zawarte w konstrukcji i wyposażeniu statku Część II:Odpady generowane podczas eksploatacji Części III:Zapasy statkowe

18 © 2005 PRS S.A. 18 INWENTARZE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH NOWE STATKI - część I Inwentarza tworzy stocznia budująca, przeważnie opierając się na zbiorze dużej liczby deklaracji przygotowanych przez indywidualnych dostawców będących częścią sieci zaopatrzenia. trudność zdefiniowania ilości materiałów niebezpiecznych w związku ze zbieraniem informacji opartych na zdezaktualizowanej dokumentacji; problemy związane z bezpieczeństwem personelu zaangażowanego w przeglądy materiałów niebezpiecznych (odkrywki, próby i testy); koordynacja czasu spełnienia wymagań przez inwentarze dla statków istniejących. STATKI ISTNIEJĄCE – część I Inwentarza jest dużo większym wyzwaniem z powodu możliwości spotkania się z trzema problemami:

19 © 2005 PRS S.A. 19 PRZEGLĄDY KONWENCYJNE PRZEGLĄD ZASADNICZY Nowe statki przegląd początkowy przed wejściem do eksploatacji, Istniejące statki przegląd przed sporządzeniem inwentarza W projekcie Konwencji się następujące przeglądy: PRZEGLĄDY OKRESOWE na podstawie cyklu 5 -letniego weryfikujące kontynuowanie stosowania się do wymogów Konwencji i zapewniające odzwierciedlenie wszystkich istotnych zmian w inwentarzu PRZEGLĄDY DODATKOWE o które występuje Armator, jeżeli zaistniały zmiany w konstrukcji, mechanizmach albo wyposażeniu statku PRZEGLĄDY KOŃCOWE przed wycofaniem statku z użytkowania, tak aby nastąpiło skompletowanie i sprawdzenie wszystkich trzech części inwentarza.

20 © 2005 PRS S.A. KONWENCJA Konwencja dotyczy statków od 500 ton pojemności brutto Statki żeglugi krajowej nie powinny być wykluczone od stosowania Konwencji, gdyż mogłoby to stworzyć wybieg dla niektórych statków w celu uniknięcia konieczności spełnienia wymagań Konwencji Konwencja nie będzie dotyczyć tych statków żeglugi krajowej, które będą złomowane w kraju

21 © 2005 PRS S.A. PODSUMOWANIE Praktyką spotykaną w przemyśle morskim w stosunku do statków, które zakończyły użytkowanie jest ich sprzedanie na złom na rynku międzynarodowym

22 © 2005 PRS S.A. PODSUMOWANIE Złomowanie statków w wielu krajach rozwijających się jest często wykonywane w sposób odbiegający od wymagań ochrony środowiska, ochrony zdrowia i standardów bezpieczeństwa pracujących

23 © 2005 PRS S.A. PODSUMOWANIE Rosnące obawy o bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowie robotników i związane z tym problemy społeczne w światowym przemyśle złomowym spowodowały pilną potrzebę stworzenia konwencji międzynarodowej

24 © 2005 PRS S.A. PODSUMOWANIE IMO, ILO i Konwencja Bazylejska podjęły działania w celu rozwinięcia realistycznego i efektywnego rozwiązania problemu recyklingu statków poprzez stworzenie wspólnej grupy roboczej w celu stworzenia konwencji

25 © 2005 PRS S.A. WNIOSEK KOŃCOWY Recykling statków może przyczynić się do rozwoju przemysłu okrętowego i możliwe jest przyjazne środowisku złomowanie statków

26 © 2005 PRS S.A. Dziękuję za uwagę Ewentualne pytania proszę kierować pod adres emailowy: k.kolwzan@prs.pl


Pobierz ppt "© 2005 PRS S.A. ANDRZEJ ADAMKIEWICZ Akademia Morska w Szczecinie Rada Techniczna Polski Rejestr Statków S.A. KRZYSZTOF KOŁWZAN Inspektorat Konwencyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google