Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„OMiU 2007” ANDRZEJ ADAMKIEWICZ Akademia Morska w Szczecinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„OMiU 2007” ANDRZEJ ADAMKIEWICZ Akademia Morska w Szczecinie"— Zapis prezentacji:

1 „OMiU 2007” ANDRZEJ ADAMKIEWICZ Akademia Morska w Szczecinie
Rada Techniczna Polski Rejestr Statków S.A. KRZYSZTOF KOŁWZAN Inspektorat Konwencyjny Polski Rejestr Statków S.A, III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA OBSŁUGIWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ „OMiU 2007” Świnoujście – Kopenhaga X.2007

2 UDZIAŁ POLSKIEGO REJESTRU STATKÓW W ROZWOJU PRZYJAZNEGO DLA ŚRODOWISKA RECYKLINGU STATKÓW W RAMACH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ

3 Przedstawia : Krzysztof Kołwzan Polski Rejestr Statków S.A.
PLAN PREZENTACJI Polski Rejestr Statków w Programach Unii Europejskiej w powstawaniu przyjaznego środowisku recyklingu statków Geneza referatu Działalność IMO w zakresie recyklingu statków Współpraca IMO, Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) oraz Państw Stron Konwencji Bazylejskiej Konwencja o bezpiecznym i ekologicznym złomowaniu statków Przedstawia : Krzysztof Kołwzan Polski Rejestr Statków S.A.

4 PROGRAMY RAMOWE UNII EUROPEJSKIEJ ROZWÓJ WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH WSPÓŁPRACA W RÓŻNORODNYCH GREMIACH UNIJNYCH DOSTĘP DO NOWYCH TECHNOLOGII WSPÓLNE DZIAŁANIA NIEZBĘDNE DO BUDOWANIA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 4

5 UDZIAŁ PRS W PROJEKTACH UNIJNYCH
Międzynarodowe konsorcja projektowe z udziałem PRS: 5. PROGRAM RAMOWY UE „Wykrywanie i lokalizowanie procesu korozyjnego na statkach (tankowcach) metodą emisji Akustycznej (AE) ” „Sieć tematyczna dotycząca bezpieczeństwa i niezawodności wyrobów przemysłowych, systemów i konstrukcji” (Safety and Reliability of Industrial Products, Systems and Structures SAFERELNET 6. PROGRAM RAMOWY UE „Projekt HISMAR – „System identyfikacji kadłuba dla morskiej autonomicznej robotyki” (Hull Identification System for Marine Autonomous Robotics) „Dok ekologiczny” (E! 2968 – Ecological Dock – Environmental Friendly Floating Docks)

6 7. PROGRAM RAMOWY EU STAN AKTUALNY REZULTAT CELE 7 P.R.
„Dzikie” złomowanie w Bangladeszu, Pakistanie, Indiach, Chinach itd. z powszechnym łamaniem zasad ochrony środowiska, bez uwzględnienia nowoczesnych metod zarządzania, BHP, prawa pracy, istniejące przepisy dotyczące recyklingu statków nie są wystarczające. Degradacja środowiska oraz negatywny wpływ na zdrowie pracowników zatrudnionych przy złomowaniu !!! REZULTAT CELE 7 P.R. Odpowiednie standardy regulujące recykling statków Nowa polityka cywilizowanego „zielonego” recyklingu statków i stworzenie nowych projektów opartych na 7 P.R DECYZJA UE I NARZĘDZIA Nowa era w rozwoju europejskiego i międzynarodowego recyklingu statków, poprawa ochrony środowiska i warunków pracy zaangażowanych w nim ludzi EFEKT KOŃCOWY 6

7 POLITYKA BEZPIECZNEGO I EKOLOGICZNEGO RECYKLINGU
7. PROGRAM RAMOWY UE POLITYKA BEZPIECZNEGO I EKOLOGICZNEGO RECYKLINGU ODPOWIEDNI POZIOM ZARZĄDZANIA PROCESEM I UZYSKANIE BEZPIECZEŃSTWA OSÓB PRACUJĄCYCH OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NARZĘDZIA ODPOWIEDNIE ZAPROJEKTOWANIE I SKONSTRUOWANIE STATKU PRZEPISY DLA STOCZNI ZŁOMOWYCH NADZÓR NAD STATKAMI ZGODNIE Z PRZEPISAMI KLASOWYMI I STANDARDAMI PRZEMYSŁOWYMI 7

8 EUROPA ODPOWIADA NA PYTANIE: JAK MA WYGLĄDAĆ ŚRODOWISKO MORSKIE ?
TAK? CZY TAK?

9 EUROPA ODPOWIADA NA PYTANIE: JAK MA WYGLĄDAĆ PRACA ROBOTNIKÓW W STOCZNIACH ZŁOMOWYCH AZJI I NA ŚWIECIE? TAK? CZY TAK?

10 CZTERY KLUCZOWE ZASADY
7. PROGRAM RAMOWY UE CZTERY KLUCZOWE ZASADY Recykling statków - integralna część całego cyklu życia Recykling statków - wykonany w odpowiedzialny sposób Nowe statki powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby mogły być później łatwo poddane recyklingowi Rozwiązania długoterminowe dla przemysłu złomowego muszą być oparte na międzynarodowych ramach prawnych ustalonych przez IMO, ILO i Konwencję Bazylejską. 10

11 DZIAŁALNOŚĆ IMO - IMO MEPC porusza kwestię recyklingu statków ustala się zasady procesu przygotowywania statku do złomowania, skoordynowanie zasad współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO) i Konwencja Bazylejską Lipiec MEPC uzgadnia powstanie nowej konwencji dotyczącej recyklingu statków z zamiarem stworzenia prawnie obowiązujących globalnych przepisów dla przemysłu okrętowego i dla stoczni złomowych. Grudzień IMO uchwala rezolucję A.981(24) o nowej Konwencji dotyczącej złomowania i jej przyjęciu na przełomie 2008 i 2009 roku. Lipiec dalsze prace nad tekstem konwencji na zaawansowanym etapie. Formalnie ustalono przyjęcie Konwencji na międzynarodowej konferencji na przełomie 2008 i 2009 roku 11

12 WSPÓŁPRACA IMO/ILO/BC
IMO współpracuje z Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO) oraz Państwami Stronami Konwencji Bazylejskiej w sprawach odnoszących się recyklingu. Wyrazem tej kooperacji na poziomie międzynarodowym jest ustanowienie przez te trzy organizacje Wspólnej Grupy Roboczej IMO/IOL/BC do spraw bezpiecznego i ekologicznego złomowania statków. 12

13 Załączniki do Konwencji
STRUKTURA KONWENCJI Preambuła Konwencji 21 Artykułów Załączniki do Konwencji Konwencja ma uregulować sprawy związane z: projektowaniem, konstrukcją, eksploatacją i przygotowywaniem statków w celu ułatwienia ich późniejszego bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska recyklingu, bez kompromisu w dziedzinie ich bezpieczeństwa i wydajności operacyjnej (tzw. formuła – statku łatwego do rozbiórki i złomowania, proces przygotowania statku do recyklingu przez jego całe „życie”, listy - inwentarze materiałów niebezpiecznych użytych na statku i kontrolowanych przez Konwencję); ułatwieniem prowadzenia recyklingu w bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób - przepisy dla stoczni złomowych; ustanowieniem odpowiednich mechanizmów recyklingu statków - (przeglądy i ich poświadczanie, standardowe formaty świadectw dla statków, wymagania raportowania itd.) 13

14 LISTA TYMCZASOWYCH WYTYCZNYCH IMO
wytyczne dla obiegu informacji wytyczne dla rozwoju inwentarzy materiałów, kontrola materiałów niebezpiecznych, przeglądy i poświadczenia - certyfikacja, poddawanie statków inspekcjom, ustanowienie zasad pracy w zbiornikach przy pracach spawalniczych upoważnienia dla stoczni, bezpieczny i przyjazny dla środowiska recykling statków, rozwój Planu złomowania statku WYTYCZNE OGÓLNE WYTYCZNE DLA STATKÓW WYTYCZNE DLA STOCZNI ZŁOMOWYCH 14

15 ELEMENTY I MECHANIZMY KONTROLI I EGZEKWOWANIA KONWENCJI
załączany do Międzynarodowego Świadectwa statkowego inwentarza materiałów niebezpiecznych Inwentarz materiałów niebezpiecznych których zainstalowanie albo użycie na statkach jest zakazane albo ograniczone w stoczniach, stoczniach remontowych i na statkach noszących banderę Państw Stron Konwencji Lista materiałów niebezpiecznych przegląd początkowy w celu weryfikacji inwentarza materiałów niebezpiecznych, przeglądy podczas eksploatacji statku i przegląd końcowy statku przed jego recyklingiem Cykl przeglądów tworzony przez stocznię złomową w celu określenia w jaki sposób każdy statek będzie poddawany recyklingowi, zależnie od jego szczegółowych danych i jego inwentarza Plan złomowania statku 15

16 ELEMENTY I MECHANIZMYKONTROLI I EGZEKWOWANIA KONWENCJI
wydane dla statku po jego końcowym przeglądzie weryfikującym spełnienie przez daną jednostkę wymogów Planu Złomowania Międzynarodowe Świadectwo statku gotowego do recyklingu wydawane przez organa państwowe zgodnie z wymaganiami Konwencji Upoważnienie stoczni do recyklingu wydawane przez stocznię złomową informujące o zakończeniu procesu recyklingu konkretnego statku odpowiednie władze państwowe i Administrację Państwa bandery statku Zaświadczenie o ukończeniu recyklingu statku 16

17 INWENTARZE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH
Inwentarz materiałów niebezpiecznych: dokładna informacja o lokalizacji i ilościach potencjalnie niebezpiecznych materiałów na pokładzie statku, tak aby ochronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, jak też aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska podczas złomowania. Inwentarze składają się z trzech części: Część I: Materiały zawarte w konstrukcji i wyposażeniu statku Część II: Odpady generowane podczas eksploatacji Części III: Zapasy statkowe 17

18 INWENTARZE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH
NOWE STATKI - część I Inwentarza tworzy stocznia budująca, przeważnie opierając się na zbiorze dużej liczby deklaracji przygotowanych przez indywidualnych dostawców będących częścią sieci zaopatrzenia. STATKI ISTNIEJĄCE – część I Inwentarza jest dużo większym wyzwaniem z powodu możliwości spotkania się z trzema problemami: trudność zdefiniowania ilości materiałów niebezpiecznych w związku ze zbieraniem informacji opartych na zdezaktualizowanej dokumentacji; problemy związane z bezpieczeństwem personelu zaangażowanego w przeglądy materiałów niebezpiecznych (odkrywki, próby i testy); koordynacja czasu spełnienia wymagań przez inwentarze dla statków istniejących. 18

19 PRZEGLĄDY KONWENCYJNE
W projekcie Konwencji się następujące przeglądy: PRZEGLĄD ZASADNICZY Nowe statki przegląd początkowy przed wejściem do eksploatacji, Istniejące statki przegląd przed sporządzeniem inwentarza PRZEGLĄDY OKRESOWE na podstawie cyklu 5 -letniego weryfikujące kontynuowanie stosowania się do wymogów Konwencji i zapewniające odzwierciedlenie wszystkich istotnych zmian w inwentarzu PRZEGLĄDY DODATKOWE o które występuje Armator, jeżeli zaistniały zmiany w konstrukcji, mechanizmach albo wyposażeniu statku PRZEGLĄDY KOŃCOWE przed wycofaniem statku z użytkowania, tak aby nastąpiło skompletowanie i sprawdzenie wszystkich trzech części inwentarza.

20 KONWENCJA Konwencja dotyczy statków od 500 ton pojemności brutto
Statki żeglugi krajowej nie powinny być wykluczone od stosowania Konwencji, gdyż mogłoby to stworzyć wybieg dla niektórych statków w celu uniknięcia konieczności spełnienia wymagań Konwencji Konwencja nie będzie dotyczyć tych statków żeglugi krajowej, które będą złomowane w kraju

21 PODSUMOWANIE Praktyką spotykaną w przemyśle morskim w stosunku do statków, które zakończyły użytkowanie jest ich sprzedanie na złom na rynku międzynarodowym

22 PODSUMOWANIE Złomowanie statków w wielu krajach rozwijających się jest często wykonywane w sposób odbiegający od wymagań ochrony środowiska, ochrony zdrowia i standardów bezpieczeństwa pracujących

23 PODSUMOWANIE Rosnące obawy o bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowie robotników i związane z tym problemy społeczne w światowym przemyśle złomowym spowodowały pilną potrzebę stworzenia konwencji międzynarodowej

24 PODSUMOWANIE IMO, ILO i Konwencja Bazylejska podjęły działania w celu rozwinięcia realistycznego i efektywnego rozwiązania problemu recyklingu statków poprzez stworzenie wspólnej grupy roboczej w celu stworzenia konwencji

25 WNIOSEK KOŃCOWY Recykling statków może przyczynić się do rozwoju przemysłu okrętowego i możliwe jest przyjazne środowisku złomowanie statków

26 Dziękuję za uwagę Ewentualne pytania proszę kierować pod adres emailowy: k.kolwzan@prs.pl


Pobierz ppt "„OMiU 2007” ANDRZEJ ADAMKIEWICZ Akademia Morska w Szczecinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google