Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja E-learning - nową szansą rozwoju dla wszystkich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja E-learning - nową szansą rozwoju dla wszystkich."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja E-learning - nową szansą rozwoju dla wszystkich

2 Katarzyna Karska ECORYS Polska Twoja szansa na sukces – metody i narzędzia poradnictwa zawodowego w ramach Projektu Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach Konferencja E-learning - nową szansą rozwoju dla wszystkich

3 Istotnym czynnikiem różnicującym strukturę ludności według poziomu wykształcenia jest miejsce zamieszkania. Ludność zamieszkująca obszary wiejskie charakteryzuje się niższym poziomem wykształcenia, niż ludność miast. Według danych zebranych podczas Narodowego Spisu Powszechnego ludność zamieszkująca wieś najczęściej posiadała wykształcenie podstawowe i niższe 43,3% (w mieście 23,7%), następnie zasadnicze 29,2% (w mieście 21,1%), średnie 22,4% (w mieście 38,6%), natomiast wyższe jedynie 4,3% (w mieście 13,7%) ogółu mieszkańców. W roku 2004 wskaźniki te nieznacznie poprawiły się: wykształcenie podstawowe posiadało 31,9% mieszkańców wsi (w mieście 23,0%), zasadnicze i średnie zawodowe 29,4% (w mieście 23,3%), średnie i policealne 24,5% (w mieście 33,0%), gimnazjalne 5,8% (w mieście 5,1%), wyższe 5,4% (w mieście 13,0%). Poziom wykształcenia a miejsce zamieszkania

4 Poziom wykształcenia znacząco wpływa na możliwość zatrudnienia oraz aktywnego poszukiwania pracy. Zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i w Polsce, osoby z niskim poziomem kwalifikacji zawodowych (określanych w znacznej mierze poprzez poziom wykształcenia) mają zazwyczaj największe trudności ze znalezieniem i utrzymaniem pracy. Według danych Ministerstwa Polityki Społecznej z 2004 roku stopa bezrobocia wśród osób do 25 roku życia wynosiła blisko 46%. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia bezrobotnych osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 7,1%, średnim zawodowym 18,6%, średnim ogólnokształcącym 22,8%, zasadniczym zawodowym 25,3%, podstawowym i gimnazjalnym 25,3%. Powyższe dane wskazują, iż wyższy poziom wykształcenia umożliwia sprawniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie, w tym aktywne poszukiwanie i podejmowanie pracy, oraz wyzwala chęci i umiejętności zawodowego przekwalifikowania się.

5 Aspiracje edukacyjne mieszkańców terenów wiejskich Aspiracje edukacyjne mieszkańców terenów wiejskich Aspiracje edukacyjne są kolejnym czynnikiem ukazującym różnice między mieszkańcami miast i wsi. Szczególnie widoczne jest to u osób powyżej 20 roku życia. W grupie wiekowej 20-24 lata 51% mieszkańców wsi wykazuje chęć kontynuowania nauki. Pomimo, iż wskaźnik ten wzrósł o 12% w stosunku do roku 2003, w dalszym ciągu widoczna jest znaczna różnica w poziomie aspiracji edukacyjnych pomiędzy mieszkańcami wsi, a ich rówieśnikami z miasta. Dysproporcje terytorialne uwypuklają się szczególnie w grupie wiekowej 25-29 lat. Wśród ludności wiejskiej w tym wieku jedynie 9% deklaruje chęć kontynuowania nauki (dla porównania w mieście 25%).

6 Wskaźniki te pokazują konieczność podnoszenia kwalifikacji zawodowych ludności wiejskiej w wieku do 30 lat, gdyż ludzie ci mają przed sobą jeszcze przynajmniej 25 lat aktywności zawodowej. Dodatkowo, wyniki Diagnozy Społecznej wskazują na niewłaściwą alokację środków przeznaczonych na szkolenie bezrobotnych (środki te przeznaczane są głównie dla mieszkańców miast. Źródło:http://www.men.waw.pl/menis.pl/pomocmaterialna/Edukacjanaobszarachwiejsk ich.pdfhttp://www.men.waw.pl/menis.pl/pomocmaterialna/Edukacjanaobszarachwiejsk ich.pdf

7 Definicja poradnictwa zawodowego (LLG) Usługi, których celem jest pomoc jednostkom w każdym wieku, na dowolnym etapie życia w dokonywaniu wyborów w zakresie edukacji, szkoleń oraz wyboru zawodu, a także pomoc w zarządzaniu własną karierą zawodową. Tego typu usługi mogą być świadczone indywidualnie lub w grupach, bezpośrednio lub na odległość (m.in. przez telefoniczne centra obsługi oraz przez Internet). Obejmują m.in.: pomoc w znalezieniu pracy, staże, praktyki, programy pracy na próbę, wolontariat, informację zawodową, narzędzia oceny, rozmowy kwalifikacyjne, zarządzanie karierą, programy poszukiwania pracy, wsparcie procesu przejścia ze szkoły na rynek pracy

8 Zmiany na rynku pracy-wyzwaniem dla doradztwa zawodowego Istotnym czynnikiem zmian na rynku pracy jest restrukturyzacja przedsiębiorstw oraz restrukturyzacja rolnictwa. Zauważalne są już istotne zmiany i modyfikacje w świecie zawodów, które zmuszają pracowników do przekwalifikowania, zmiany zawodu.

9 Obecne tendencje rynku pracy w Polsce, wyraźnie wskazują na zawody wymierające, znajdujące się w schyłkowej fazie cyklu życia rynkowego. Coraz mniejsze znaczenie mają zawody związane z tzw. starą gospodarką, opartą na masowej skali produkcji, z dużym udziałem czynności wymagających wykonywania pracy fizycznej. Coraz większy nacisk kładziony jest przez potencjalnych pracodawców na wszechstronne wykształcenie pracowników. Standardem jest wymóg umiejętności obsługi komputera, posługiwania się nowoczesnymi technikami komunikacji (telefony komórkowe, Internet, poczta elektroniczna), pozyskiwania i szybkiego przetwarzania informacji, syntetycznego myślenia oraz umiejętności prezentacji własnego stanowiska lub efektów własnej pracy nie tylko przy pomocy środków audiowizualnych, ale coraz częściej z wykorzystaniem języków obcych. Polska podlega identycznym trendom, jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych oraz w krajach Europy Zachodniej kilkadziesiąt i kilkanaście lat temu. Według prognoz za kilkanaście lat sytuacja związana z zawodami deficytowymi i nadwyżkowymi będzie przedstawiać się następująco: Źródło: RCSS

10

11

12 Do jakiej grupy odbiorców skierowany jest projekt? Odbiorcami naszych szkoleń, będzie bardzo zróżnicowana grupa ludzi w rożnym wieku i poziomem wykształcenia. Będą to miedzy innymi: - osoby zamieszkujące tereny wiejskie - osoby niepełnosprawne - młodzież - osoby poszukujące pracy, bezrobotni - osoby z długą przerwa w zatrudnieniu (np. matki powracające z urlopów macierzyńskich) - emeryci, renciści - inni zainteresowani

13 Usługi dla kursantów CKNONW Doradztwo zawodowe dla kursantów CKNONW (pomoc w wyborze e-kursu zawodowego lub całej ścieżki szkoleniowej. Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, EuroCV Europass, listu motywacyjny itp.) Informacja na temat zawodów ( niezbędne kwalifikacje i wymagania na poszczególnych stanowiskach pracy ). Jak i gdzie szukać wolnych wakatów Udzielanie informacji na temat możliwości podnoszenia kwalifikacji (o szkoleniach finansowanych z EFS). Jak założyć własną działalność gospodarczą itp. Udzielanie wszystkim zainteresowanym porad telefonicznych (infolinia) oraz za pomocą Skypea lub maila innych porad nt. rozwoju zawodowego. Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą. Możliwość przesyłania wzorów dokumentów potrzebnych w czasie poszukiwania pracy lub zakładania działalności gospodarczej. Możliwość wskazania testów do samobadania predyspozycji zawodowych, ułatwiających wybór kształcenia oraz pracy. Udzielanie innych informacji dotyczących kariery zawodowej oraz wskazywanie instytucji świadczących usługi rynku pracy. Możliwość uzyskania informacji o rynku pracy w danym regionie liczbie bezrobotnych, poszukiwanych zawodach (deficytowych, nadwyżkowych, poszukiwanych branżach czy specjalizacjach. Wsparciem w tym zakresie objęci zostaną także opiekunowie centów

14 Rynek pracy / rozwój zawodowy Edukacja / miejsce zamieszkania przepaść Przejście...

15 Poradnictwo zawodowe jako wsparcie dla e-learningu Zamierzamy w ramach Projektu zakupić i przekazać dla każdego z Centrów - Pakiet do tworzenia IPD - Indywidualnego Planu Działania obejmujący m.in. 1)Multimedialne specjalistyczne programy komputerowe (np. testy do samobadania, informatory, spacery po zawodach itp.) 2)Zestawy scenariuszy zajęć Kształcenie przez całe życie 3)Osobiste Portfolio Kariery 4)Interaktywne programy szkoleniowe na CD 5)CD-ROM-y i filmy popularyzujące kształcenie przez całe życie i planowanie kariery zawodowej

16 Poradnictwo zawodowe jako wsparcie dla e-learningu Proponujemy w Projekcie moduły e-learningowe z dziedziny poradnictwa zawodowego: 1)Zawody przyszłości – nowe formy zatrudnienia 2)Jak zdobyć i utrzymać pracę 3)Kariera – decyduję, planuję, działam 4)Zostań e-pr@cownikiem 5)Oczekiwania pracodawców – autoprezentacja 6)Poradnictwo zawodowe – wsparcie dla Twojego sukcesu 7)A może samozatrudnienie?

17 przejście ze świata edukacji do świata pracy ? Mamy nadzieję, iż w naszym projekcie tak będzie wyglądało

18 Dziękuję za uwagę! Katarzyna Karska - ECORYS Polska katarzyna.karska@ecorys.pl 0 800 800 005 katarzyna.karska@ecorys.pl


Pobierz ppt "Konferencja E-learning - nową szansą rozwoju dla wszystkich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google