Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Superintendent Registrar’s Certificafe of No Impediment to Marriage

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Superintendent Registrar’s Certificafe of No Impediment to Marriage"— Zapis prezentacji:

1 Superintendent Registrar’s Certificafe of No Impediment to Marriage

2 Poświadczenie Poświadczone tłumaczenie z języka angielskiego.
[Komentarze tłumacza zapisano kursywą i umieszczono w nawiasach kwadratowych] - zbędne Miejscowość, data, nr rep. Gdańsk, 1 marca 2012 r. Repertorium nr 21/12.

3 Do wydania wyłącznie w przypadku
To be issued only in the case of marriage of two British subjects in a foreign country under the local law (see M17 of the Handook for Regsitration Officers) Do wydania wyłącznie w przypadku Wydaje się wyłącznie w razie/w wypadku w obcym kraju zgodnie z prawem lokalnym w nim obowiązującym (patrz sekcja M17 w Handbook for Registration Officers) (zob. M17 w Podręczniku dla urzędników stanu cywilnego)

4 To be presented to Her Majesty’s British Consul for the district in which the marriage is to take place DO BRYTYJSKIEGO KONSULA JEJ KRÓLEWSKIEJ MOŚCI NA TERENIE PAŃSTWA, W KTÓRYM MAŁŻEŃSTWO MA BYĆ/ZOSTAŁO ZAWARTE Do okazaniA brytyjskiemu konsulowi Jej Królewskiej Mości dla regionu, w którym małzeństwo ma zostać zawarte DOKUMENT POWINIEN ZOSTAĆ PRZEDŁOŻONY KONSULOWI BRYTYJSKIEMU W REJONIE, KTÓRYM ŚLUB ZOSTANIE ZAWARTY DOKUMENT NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ KONSULOWI BRYTYJSKIEMU JEJ KRÓLEWSKIEJ MOŚCI, KTÓREMU PODLEGA REJON, W KTÓRYM ZAWARTY ZOSTANIE ZAWIĄZEK MAŁŻEŃSKI. Należy okazać konsulowi jej brytyjskiej mości Do okazania konsulowi Wielkiej Brytanii w okręgu

5 Superintendent Registrar’s Certificate of No Impediment to Marriage
Zaświadczenie o braku przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydane przez kierownika USC Zaświadczenie kierownika USC o braku przeciwskazań do zawarcia małżeństwa Zaświadczenie kierownika USC o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego Zaświadczenie wydane przez kierownika USC potwierdzające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego Zaświadczenie wydane przez głónego urzędnika USC

6 Metryczka Katarzyna Anna Waza otherwise Katharine Anna Waza
Katarzyna Anna Waza inaczej Katharine Anna Waza Katarzyna Anna Waza lub Katharine Anna Waza Katarzyna Anna Waza znana także jako Katharine Anna Waza Katarzyna Anna Waza/Katharine Anna Waza Katarzyna Anna Waza (Katharine Anna Waza)

7 Investment banker / Investment manager
Pracownik banku inwestycyjnego Bankier bankier inwestycyjny Bankowiec w banku inwestycyjnym Bankowiec – specjalista ds. inwestycji Specjalista ds. inwestycji Zarządca papierów wartościowych Menedżer inwestycyjny Kierownik inwestycyjny Dyrektor ds. zarządzania aktywami Kierownik ds. inwestycji budowlanych Kierownik ds. inwestycji

8 Place of residence m 10 Hill Road, Lewisham SW4 ul. Flat Hill Road 10
Nationality Narodowość: brytyjska Obywatelstwo: Brytyjskie / brytyjskie Wiki: Przy przyjętej przez GUS definicji: "Narodowość jest deklaratywną (opartą na subiektywnym odczuciu) cechą indywidualną każdego człowieka, wyrażającą jego związek emocjonalny (uczuciowy), kulturowy lub genealogiczny (ze względu na pochodzenie rodziców) z określonym narodem" 96,74% ankietowanych obywateli Polski zadeklarowało narodowość polską, podczas przeprowadzonego w roku spisu powszechnego. W Polsce odróżnia się narodowość od obywatelstwa. Chociaż preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej posługuje się zwrotem my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, to jednak zwrot Naród Polski należy traktować szerzej niż obywatele Rzeczypospolitej

9 I, Superintendent Registrar of the district of Lewisham, hereby certify that on the 7th day of July 2005 notice was given by Mark Tudor and duly entered in the Marriage Notice Book of the said district of marriage intended to be solemnized between the parties named and described above. Ja, W. R. PEMBERTON, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego okręgu Lewisham niniejszym zaświadczam, że dnia 7 lipca roku Mark TUDOR zawiadomił Urząd Stanu Cywilnego o planowanym miejscu zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy wyżej wymienionymi i opisanymi stronami, co zostało należycie zapisane w Księdze Zawiadomień

10 I, Superintendent Registrar of the district of Lewisham, hereby certify that on the 7th day of July 2005 notice was given by Mark Tudor and duly entered in the Marriage Notice Book of the said district of marriage intended to be solemnized between the parties named and described above. Ja, W.R. Pemberton, kierownik urzędu stanu cywilnego w Lewisham, niniejszym zaświadczam, iż dnia 7 lipca roku zostało przedstawione oświadczenie o zamiarze wstąpienia w związek małżeński przez Marka Tudora, i oświadczenie to odpowiednio zamieszczono w księdze ślubów wyżej wymienionego miejsca małżeństwa, które ma być zawarte pomiędzy wyżej przedstawionymi osobami. Ja, .....W. R. Pemberton... Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego dystryktu Lewisham, niniejszym poświadczam, że dnia 7-go lipca 2005 Mark Tudor złożył zawiadomienie o zamiarze wstąpienia w związek małżeński stron określonych i opisanych powyżej, które to zawiadomienie zostało należycie wprowadzone do księgi ślubów.

11 I further certify that the issue of this certificate has not been fobidden by any person authorised to forbid the issue thereof and no impediment to the proposed marriage has been shown to me to exist. the issue thereof the parties hereto the date hereof as stipulated/contemplated hereunder Zaświadczam również, że wydanie powyższego zaświadczenia nie jest niezgodne z jakimikolwiek postanowieniami prawnymi oraz że nie przedstawiono żadnych okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Ponadto poświadczam, iż wydanie tego zaświadczenia nie zostało zakazane przez żadną osobę uprawnioną do jego zakazania i nie poinformowano mnie o żadnych istniejących przeszkodach do zawarcia proponowanego związku małżeńskiego. Zaświadczam również, że żadna z uprawnionych do tego osób nie wyraziła sprzeciwu dotyczącego wystawienie powyższego dokumentu, oraz że nie przedstawiono żadnego przeciwwskazania do zawarcia proponowanego małżeństwa.


Pobierz ppt "Superintendent Registrar’s Certificafe of No Impediment to Marriage"

Podobne prezentacje


Reklamy Google