Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poświadczone tłumaczenie z języka angielskiego. [Komentarze tłumacza zapisano kursywą i umieszczono w nawiasach kwadratowych] - zbędne Miejscowość, data,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poświadczone tłumaczenie z języka angielskiego. [Komentarze tłumacza zapisano kursywą i umieszczono w nawiasach kwadratowych] - zbędne Miejscowość, data,"— Zapis prezentacji:

1

2 Poświadczone tłumaczenie z języka angielskiego. [Komentarze tłumacza zapisano kursywą i umieszczono w nawiasach kwadratowych] - zbędne Miejscowość, data, nr rep. Gdańsk, 1 marca 2012 r. Repertorium nr 21/12.

3 Do wydania wyłącznie w przypadku Wydaje się wyłącznie w razie/w wypadku w obcym kraju zgodnie z prawem lokalnym w nim obowiązującym (patrz sekcja M17 w Handbook for Registration Officers) (zob. M17 w Podręczniku dla urzędników stanu cywilnego)

4 DO BRYTYJSKIEGO KONSULA JEJ KRÓLEWSKIEJ MOŚCI NA TERENIE PAŃSTWA, W KTÓRYM MAŁŻEŃSTWO MA BYĆ/ZOSTAŁO ZAWARTE DO OKAZANIA BRYTYJSKIEMU KONSULOWI JEJ KRÓLEWSKIEJ MOŚCI DLA REGIONU, W KTÓRYM MAŁZEŃSTWO MA ZOSTAĆ ZAWARTE DOKUMENT POWINIEN ZOSTAĆ PRZEDŁOŻONY KONSULOWI BRYTYJSKIEMU W REJONIE, KTÓRYM ŚLUB ZOSTANIE ZAWARTY DOKUMENT NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ KONSULOWI BRYTYJSKIEMU JEJ KRÓLEWSKIEJ MOŚCI, KTÓREMU PODLEGA REJON, W KTÓRYM ZAWARTY ZOSTANIE ZAWIĄZEK MAŁŻEŃSKI. Należy okazać konsulowi jej brytyjskiej mości Do okazania konsulowi Wielkiej Brytanii w okręgu

5 Zaświadczenie o braku przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydane przez kierownika USC Zaświadczenie kierownika USC o braku przeciwskazań do zawarcia małżeństwa Zaświadczenie kierownika USC o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego Zaświadczenie wydane przez kierownika USC potwierdzające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego Zaświadczenie wydane przez głónego urzędnika USC

6 Katarzyna Anna Waza otherwise Katharine Anna Waza Katarzyna Anna Waza Katarzyna Anna Waza inaczej Katharine Anna Waza Katarzyna Anna Waza lub Katharine Anna Waza Katarzyna Anna Waza znana także jako Katharine Anna Waza Katarzyna Anna Waza/Katharine Anna Waza Katarzyna Anna Waza (Katharine Anna Waza)

7 Pracownik banku inwestycyjnego Bankier bankier inwestycyjny Bankowiec w banku inwestycyjnym Bankowiec – specjalista ds. inwestycji Specjalista ds. inwestycji Zarządca papierów wartościowych Menedżer inwestycyjny Kierownik inwestycyjny Dyrektor ds. zarządzania aktywami Kierownik ds. inwestycji budowlanych Kierownik ds. inwestycji

8 m 10 Hill Road, Lewisham SW4 ul. Flat Hill Road 10 Nationality Narodowość: brytyjska Obywatelstwo: Brytyjskie / brytyjskie Wiki: Przy przyjętej przez GUS definicji: "Narodowość jest deklaratywną (opartą na subiektywnym odczuciu) cechą indywidualną każdego człowieka, wyrażającą jego związek emocjonalny (uczuciowy), kulturowy lub genealogiczny (ze względu na pochodzenie rodziców) z określonym narodem" 96,74% ankietowanych obywateli Polski zadeklarowało narodowość polską, podczas przeprowadzonego w 2002 roku spisu powszechnego. W Polsce odróżnia się narodowość od obywatelstwa. Chociaż preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej posługuje się zwrotem my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, to jednak zwrot Naród Polski należy traktować szerzej niż obywatele RzeczypospolitejobywatelstwapreambułaKonstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

9 Ja, W. R. PEMBERTON, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego okręgu Lewisham niniejszym zaświadczam, że dnia 7 lipca 2005 roku Mark TUDOR zawiadomił Urząd Stanu Cywilnego o planowanym miejscu zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy wyżej wymienionymi i opisanymi stronami, co zostało należycie zapisane w Księdze Zawiadomień

10 Ja, W.R. Pemberton, kierownik urzędu stanu cywilnego w Lewisham, niniejszym zaświadczam, iż dnia 7 lipca 2005 roku zostało przedstawione oświadczenie o zamiarze wstąpienia w związek małżeński przez Marka Tudora, i oświadczenie to odpowiednio zamieszczono w księdze ślubów wyżej wymienionego miejsca małżeństwa, które ma być zawarte pomiędzy wyżej przedstawionymi osobami. Ja,.....W. R. Pemberton... Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego dystryktu Lewisham, niniejszym poświadczam, że dnia 7-go lipca 2005 Mark Tudor złożył zawiadomienie o zamiarze wstąpienia w związek małżeński stron określonych i opisanych powyżej, które to zawiadomienie zostało należycie wprowadzone do księgi ślubów.

11 the issue thereof the parties hereto the date hereof as stipulated/contemplated hereunder Zaświadczam również, że wydanie powyższego zaświadczenia nie jest niezgodne z jakimikolwiek postanowieniami prawnymi oraz że nie przedstawiono żadnych okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Ponadto poświadczam, iż wydanie tego zaświadczenia nie zostało zakazane przez żadną osobę uprawnioną do jego zakazania i nie poinformowano mnie o żadnych istniejących przeszkodach do zawarcia proponowanego związku małżeńskiego. Zaświadczam również, że żadna z uprawnionych do tego osób nie wyraziła sprzeciwu dotyczącego wystawienie powyższego dokumentu, oraz że nie przedstawiono żadnego przeciwwskazania do zawarcia proponowanego małżeństwa.


Pobierz ppt "Poświadczone tłumaczenie z języka angielskiego. [Komentarze tłumacza zapisano kursywą i umieszczono w nawiasach kwadratowych] - zbędne Miejscowość, data,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google