Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie przedsięwzięć Jednostek Samorządu Terytorialnego Konferencja Regionalna PSST Przemyśl - Lwów, 15-16 października 2012 r. Władysław Kulczycki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie przedsięwzięć Jednostek Samorządu Terytorialnego Konferencja Regionalna PSST Przemyśl - Lwów, 15-16 października 2012 r. Władysław Kulczycki."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie przedsięwzięć Jednostek Samorządu Terytorialnego Konferencja Regionalna PSST Przemyśl - Lwów, 15-16 października 2012 r. Władysław Kulczycki Dyrektor Zarządzający Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi

2 Zakres prezentacji 1.Informacja o Banku 2.Obszary aktywności BGK 3.Rola BGK w systemie przepływu środków europejskich 4.Pożyczka PROW 5.Instrumenty inżynierii finansowej wdrażane przez BGK 6.Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych 7.Kredyty z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego 8.Obligacje komunalne i przychodowe Zakres prezentacji 2

3 O Banku Misja i zadania Banku Gospodarstwa Krajowego 3 założony w 1924 r. - jest jedynym polskim bankiem państwowym państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności, specjalizująca się w obsłudze sektora finansów publicznych wspiera państwowe programy społeczno- gospodarcze oraz samorządowe programy rozwoju regionalnego kluczowe obszary działalności Banku: - wspieranie programów rządowych - obsługa jednostek budżetu centralnego - obsługa jednostek samorządu terytorialnego posiada rating długoterminowy A- (równy ratingowi Polski) odpowiada za wypłatę większości przyznanych Polsce środków europejskich

4 Obszary aktywności BGK 4 Kredyt inwestycyjny dla JST Kredyt EBI dla JST i sp. kom Kredyt FRIK Gwarancje i poręczenia Pewny Partner Unijny Program Partnerstwa Inwestycyjnego Kredyt z dopłatami WFOŚiGW Inicjatywa JESSICA Pożyczki PROW Kredyt inwestycyjny dla JST Kredyt EBI dla JST i sp. kom Kredyt FRIK Gwarancje i poręczenia Pewny Partner Unijny Program Partnerstwa Inwestycyjnego Kredyt z dopłatami WFOŚiGW Inicjatywa JESSICA Pożyczki PROW Produkty wspierające realizację inwestycji lokalnych i regionalnych Kredyt obrotowy Kredyt w RB Kredyt płatniczy Kredyt obrotowy dla szpitali Gwarancje i poręczenia Pożyczka hipoteczna Kredyt obrotowy Kredyt w RB Kredyt płatniczy Kredyt obrotowy dla szpitali Gwarancje i poręczenia Pożyczka hipoteczna Produkty poprawiające płynność Rachunki bieżące i pomocnicze E-banking Karty płatnicze SIMP Zastępcza obsługa kasowa Pakiet Pewny Biznes Karta pre-paid Rachunki bieżące i pomocnicze E-banking Karty płatnicze SIMP Zastępcza obsługa kasowa Pakiet Pewny Biznes Karta pre-paid Cash pooling Bieżąca obsługa Wieloletnie doświadczenie w obsłudze i finansowaniu sektora publicznego Dostosowanie oferty do oczekiwań sektora publicznego Unikalność oferty na tle innych banków Atuty BGK Obszar / ofertaIstniejąca Planowana do wdrożenia Linia kredytowa z EBI dla SMEs Kompletna oferta dostosowywana do potrzeb JST i spółek komunalnych BGK wiodącym bankiem na rynku JST i spółek komunalnych; realizującym aktywnie swą ustawową misję

5 Od stycznia 2010 r. BGK odpowiada za wypłaty większości przyznanych Polsce środków europejskich, pełniąc rolę tzw. Płatnika do 9 października 2012 r. wypłaciliśmy ponad 107,9 mld PLN 5 System przepływu środków europejskich w tym w ramach RPO woj. podkarpackiego ponad 2,4 mld PLN

6 6 Pożyczka PROW - podstawa prawna Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (art. 10d ust. 3, Dz.U. Nr 187, poz. 1381, z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. Nr 216, poz. 1420), Umowa między Ministrem Finansów a BGK w sprawie prowadzenia przez Bank rachunków Ministra oraz ewidencji pozaksięgowej i obsługi bankowej pożyczek na wyprzedzające finansowanie, podpisana 18 czerwca 2009 r. (z późn.zm.). Pożyczka PROW

7 7 Pożyczka na wyprzedzające finansowanie – pożyczka udzielana ze środków budżetu państwa. Spłata pożyczki tytułem zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez pożyczkobiorcę - środki z EFRROW - dokonywana jest ze środków przekazywanych przez Agencję Płatniczą (ARiMR) na rachunek Pożyczkobiorcy otwarty w BGK. Waluta pożyczki – PLN. Oprocentowanie – dla każdej transzy ciągnionej w danym kwartale kalendarzowym wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu w miesiącu poprzedzającym ten kwartał (np. dla pożyczek uruchamianych III kwartale 2012 r. – 1,12%). Prowizja – 0,1% kwoty udzielonej pożyczki, płatna przy uruchomieniu pierwszej transzy pożyczki. Zabezpieczenie – weksel własny in blanco (JST i LGD) wraz z deklaracją wekslową oraz (dodatkowo w przypadku LGD) oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Bez przetargu. Zawarcie umowy pożyczki – w terminie miesiąca od daty złożenia w BGK kompletnego wniosku. Pożyczka PROW – podstawowe zasady

8 8 Pożyczka PROW Działanie PROW 2007-2013 Pożyczkobiorca O Ś 3 JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ Odnowa i rozwój wsi - gminy Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - gminy, gminne zakłady budżetowe, związki międzygminne O Ś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - gminy Wdrażanie projektów współpracy - LGD Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja - LGD Podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę PROW

9 Pożyczka PROW Stan realizacji płatności na dzień 01.10.2012 r. 9 3.165 szt. % spłaconych środków pożyczki Liczba zawartych umów Wartość zawartych umów pożyczki Wartość uruchomionych środków pożyczki Wartość spłat środków pożyczki 1.926,59 mln PLN 2.578,73 mln PLN 1.564,71 mln PLN 81,22 %

10 Pożyczka PROW Liczba zawartych umów pożyczki PROW – stan na dzień 01.10.2012 r. 10

11 Wartość zawartych umów pożyczki PROW woj. podkarpackie – stan na dzień 01.10.2012 r. 11 Ogółem: 163 umowy pożyczki na kwotę ponad 127,4 mln zł Pożyczka PROW

12 Instrumenty inżynierii finansowej Realizowana ze środków dostępnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Celem inicjatywy jest finansowanie projektów rozwoju miast w formie instrumentów zwrotnych np. niskooprocentowanych pożyczek. BGK pełni rolę menedżera Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) –w Wielkopolsce, –na Pomorzu (obszar Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu), –na Mazowszu. Obecnie BGK zarządza kwotą około 615 mln zł, co stanowi ok. 60 % całkowitej alokacji we wszystkich 5 województwach wdrażających ten instrument. Inicjatywa JESSICA 12

13 Instrumenty inżynierii finansowej Inicjatywa JEREMIE Główny cel: wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do źródeł finansowania o charakterze pozadotacyjnym. BGK wdraża inicjatywę JEREMIE na poziomie regionalnym w 5 województwach (dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim), zarządzając łącznie kwotą 1,6 mld zł Program Finansowania Ekonomii Społecznej Pilotażowe wdrożenie programu opartego na zwrotnych instrumentach finansowych. Cel projektu: –zapewnienie Podmiotom Ekonomii Społecznej (PES) dostępu do kapitału niezbędnego do rozwijania prowadzonej przez nie działalności wraz z możliwością skorzystania z bezpłatnych usług doradztwa. –przetestowanie zwrotnych mechanizmów wsparcia PES przed ich zastosowaniem na szerszą skalę w przyszłej perspektywie finansowej. Inne instrumenty inżynierii finansowej wdrażane przez BGK 13

14 Podstawowe zmiany w kredycie ze środków FRIK 14 Kwota kredytu do 0,5 mln PLN Beneficjenci Okres kredytowania Okres karencji Wymagane dokumenty do 1 mln PLN gminy i ich związki gminy i ich związki, powiaty i ich związki do 36 miesięcy do 60 miesięcy do 18 miesięcy do 24 miesięcy zaświadczenie z ZUS oświadczenie o braku zobowiązań publicznoprawnych uchwała o zaciągnięciu kredytu decyzja o zaciągnięciu kredytu podjęta zgodnie z uprawnieniami opinia RIO brak opinii RIO BYŁO JEST Cel kredytowania Koszty dokumentacji związanej z inwestycją (np. studium wykonalności, analizy kosztów i korzyści, ekspertyz, dokumentacji projektowej, przetargowej i innych), koszty związane z poniesionymi opłatami wynikającymi z konieczności uzyskania niezbędnych rozstrzygnięć administracyjnych. Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych

15 Tańsze finansowanie dla samorządów niż kredyt komercyjny 15 * Wyliczenia sporządzone w oparciu o ceny kredytów występujące w 1 kwartale 2011 roku. Kredyt FRIK Kredyt komercyjny Kredyt FRIK Kredyt komercyjny Kwota kredytu 500 tys zł1 mln zł Okres kredytowania 3 lata5 lat Okres karencji 1 rok Oprocentowanie 2%5,09%2%5,09% Koszt kredytu* 20 tys zł52 tys zł61 tys zł155 tys zł W celu uzyskania wszelkich informacji oraz skorzystania z oferty kredytu FRIK prosimy o kontakt przez pocztę elektroniczną na adres frik@bgk.com.pl albo z najbliższą placówką BGK, których wykaz dostępny jest pod adresem internetowym www.bgk.com.pl/placowki-1. Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych

16 Kredyty EBI Przedmiot kredytu – inwestycje infrastrukturalne realizowane w sektorach: Środowisko Edukacja Infrastruktura Zdrowie Rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy Beneficjenci – JST oraz w indywidualnych przypadkach inne podmioty, realizujące inwestycje służące rozwojowi regionu, z których efektów korzysta pośrednio lub bezpośrednio społeczność lokalna Kwota kredytu do 50% kosztów inwestycji przy przedsięwzięciach wspieranych środkami UE łączny udział EBI i UE stanowi łącznie do 90% kosztów inwestycji, (w tym EBI do 50%) maksymalna kwota kredytu: 12,5 mln EUR maksymalny koszt projektu: 25 mln EUR Kredyty z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego 16

17 Kredyty EBI Okres kredytowania min. okres kredytowania – 4 lata, max. 15 lat, karencja w spłacie kredytu do 5 lat Oprocentowanie/prowizje oprocentowanie zmienne obejmuje stawkę bazową (np. zmienna stawka EBI, WIBOR 3M, WIBOR 1M) oraz marżę BGK z tytułu udzielenia kredytu pobierana jest prowizja – cena ustalana jest dla JST indywidualnie Kredyty z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego c.d. 17

18 Obligacje komunalne i przychodowe Obligacje – finansowanie inwestycji 18 Współfinansowanie projektów unijnych – wkład własny Inwestycje infrastrukturalne Ochrona środowiska Inne inwestycje komunalne emisje obligacji dla samorządów z całego kraju – ponad 160 emisji ponad 1,85 mld zł zapewnionego finansowania dla samorządów poprzez emisję obligacji komunalnych BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO – DOŚWIADCZENIE Kontakt: Departament Skarbu, tel. 22 522 92 11, e-mail: ds@bgk.com.pl

19 Obligacje komunalne i przychodowe Warunki emisji obligacji komunalnych 19 Terminy spłaty zobowiązań (terminy wykupu obligacji): standardowo nieprzekraczające ok. 8 lat, minimalna wartość emisji: ok. 5 mln zł. Odsetki wypłacane półrocznie, wykup obligacji w oznaczonym terminie. Emisja obligacji uwarunkowana zdolnością gminy do obsługi zadłużenia i zachowania płynności. Brak konieczności przygotowania skomplikowanej dokumentacji dla potrzeb emisji (dokumentacja wystandaryzowana). Emisja niepubliczna – obsługa emisji i rozliczenia prowadzone przez BGK (organizatora emisji), nabywca obligacji: Bank (lub ewentualnie inny inwestor). Podstawy prawne emisji obligacji: 1. Uchwała Rady Gminy/Powiatu/Województwa w sprawie emisji obligacji 2. Ustawa o obligacjach 3. Procedura bezprzetargowa – brak procedury Prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt. 3 lit. j)

20 Obligacje komunalne i przychodowe Duża skala inwestycji Długi okres użytkowania Normy środowiskowe i przepisy prawne wymuszające inwestycje Obligacje – finansowanie inwestycji 20 Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej – wodociągi i kanalizacja, ciepłownictwo, transport publiczny, gospodarowanie odpadami, Niska rentowność działalności sektora komunalnego vs. konieczność modernizacji i tworzenia infrastruktury, czyli wielomilionowego finansowania, przy utrzymaniu płynności finansowej i zabezpieczeniu spłaty zobowiązań

21 Obligacje komunalne i przychodowe Obligacje – finansowanie inwestycji 21 Obligacje przychodowe na podstawie Ustawy o obligacjach – finansowanie dla jednostek samorządowych oraz spółek komunalnych Współfinansowanie projektów z POIŚ Możliwość uzyskania dopłat do wykupu obligacji z NFOŚiGW (sektor wodociągowy) Spłata zobowiązań – wykup obligacji w terminie dłuższym niż obligacje zwykłe samorządów (obligacje komunalne) i obligacje zwykłe przedsiębiorstw (obligacje korporacyjne)

22 Obligacje komunalne i przychodowe Obligacje przychodowe 22 Obligacje przychodowe są spłacane i zabezpieczone przychodami generowaną przez istniejącą, modernizowaną lub nowowybudowaną infrastrukturę w długim okresie czasu. Obligacje przychodowe pozwalają na realizowanie inwestycji w oparciu o przychody generowane przez działalność w sektorach użyteczności publicznej – bez udziału środków budżetów JST lub z bardzo ograniczonym udziałem. Obligacje przychodowe i finansowanie spółek komunalnych – przy wsparciu samorządu – udziałowca spółki, m.in. w zakresie zasad określania cen/taryf – nie wpływa na dług jednostki samorządowej. W przypadku emisji obligacji przychodowych przez samorządy – finansowanie długiem nie obciąża niektórych ustawowych wskaźników zadłużenia (wskaźnik 15%). Kontakt: Departament Finansowania Strukturalnego i Doradztwa, tel. 22 59657 24, e-mail: dfsd@bgk.com.pl

23 23 Bank Gospodarstwa Krajowego www.bgk.com.pl Oddział w Rzeszowie ul. Szpitalna 1 tel. 17 867 05 40 fax.17 867 05 43 e-mail: rzeszow@bgk.com.pl


Pobierz ppt "Finansowanie przedsięwzięć Jednostek Samorządu Terytorialnego Konferencja Regionalna PSST Przemyśl - Lwów, 15-16 października 2012 r. Władysław Kulczycki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google