Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie przedsięwzięć Jednostek Samorządu Terytorialnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie przedsięwzięć Jednostek Samorządu Terytorialnego"— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie przedsięwzięć Jednostek Samorządu Terytorialnego
Władysław Kulczycki Dyrektor Zarządzający Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Konferencja Regionalna PSST Przemyśl - Lwów, października 2012 r.

2 Obszary aktywności BGK
Zakres prezentacji Informacja o Banku Obszary aktywności BGK Rola BGK w systemie przepływu środków europejskich Pożyczka PROW Instrumenty inżynierii finansowej wdrażane przez BGK Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych Kredyty z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego Obligacje komunalne i przychodowe Zakres prezentacji

3 Misja i zadania Banku Gospodarstwa Krajowego
założony w 1924 r. - jest jedynym polskim bankiem państwowym państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności, specjalizująca się w obsłudze sektora finansów publicznych wspiera państwowe programy społeczno- gospodarcze oraz samorządowe programy rozwoju regionalnego kluczowe obszary działalności Banku: - wspieranie programów rządowych - obsługa jednostek budżetu centralnego - obsługa jednostek samorządu terytorialnego posiada rating długoterminowy A- (równy ratingowi Polski) odpowiada za wypłatę większości przyznanych Polsce środków europejskich O Banku

4 Obszary aktywności BGK
Kredyt inwestycyjny dla JST Program Partnerstwa Inwestycyjnego Kredyt EBI dla JST i sp. kom Kredyt z dopłatami WFOŚiGW Kredyt FRIK Inicjatywa JESSICA Gwarancje i poręczenia Pożyczki PROW Pewny Partner Unijny Produkty wspierające realizację inwestycji lokalnych i regionalnych Kredyt obrotowy Kredyt obrotowy dla szpitali Kredyt w RB Kredyt płatniczy Pożyczka hipoteczna Produkty poprawiające płynność Rachunki bieżące i pomocnicze Zastępcza obsługa kasowa E-banking Pakiet Pewny Biznes Karty płatnicze Karta pre-paid SIMP Cash pooling Bieżąca obsługa Wieloletnie doświadczenie w obsłudze i finansowaniu sektora publicznego Dostosowanie oferty do oczekiwań sektora publicznego Unikalność oferty na tle innych banków Atuty BGK Obszar / oferta Istniejąca Planowana do wdrożenia Linia kredytowa z EBI dla SME’s Kompletna oferta dostosowywana do potrzeb JST i spółek komunalnych BGK wiodącym bankiem na rynku JST i spółek komunalnych; realizującym aktywnie swą ustawową misję Obszary aktywności BGK

5 System przepływu środków europejskich
Od stycznia 2010 r. BGK odpowiada za wypłaty większości przyznanych Polsce środków europejskich, pełniąc rolę tzw. Płatnika do 9 października 2012 r. wypłaciliśmy ponad 107,9 mld PLN w tym w ramach RPO woj. podkarpackiego ponad 2,4 mld PLN System przepływu środków europejskich

6 Pożyczka PROW - podstawa prawna
Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (art. 10d ust. 3, Dz.U. Nr 187, poz. 1381, z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. Nr 216, poz. 1420), Umowa między Ministrem Finansów a BGK w sprawie prowadzenia przez Bank rachunków Ministra oraz ewidencji pozaksięgowej i obsługi bankowej pożyczek na wyprzedzające finansowanie, podpisana 18 czerwca 2009 r. (z późn.zm.). Pożyczka PROW

7 Pożyczka PROW – podstawowe zasady
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie – pożyczka udzielana ze środków budżetu państwa. Spłata pożyczki tytułem zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez pożyczkobiorcę - środki z EFRROW - dokonywana jest ze środków przekazywanych przez Agencję Płatniczą (ARiMR) na rachunek Pożyczkobiorcy otwarty w BGK. Waluta pożyczki – PLN. Oprocentowanie – dla każdej transzy ciągnionej w danym kwartale kalendarzowym wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu w miesiącu poprzedzającym ten kwartał (np. dla pożyczek uruchamianych III kwartale 2012 r. – 1,12%). Prowizja – 0,1% kwoty udzielonej pożyczki, płatna przy uruchomieniu pierwszej transzy pożyczki. Zabezpieczenie – weksel własny in blanco (JST i LGD) wraz z deklaracją wekslową oraz (dodatkowo w przypadku LGD) oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Bez przetargu. Zawarcie umowy pożyczki – w terminie miesiąca od daty złożenia w BGK kompletnego wniosku. Pożyczka PROW

8 Podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę PROW
Działanie PROW Pożyczkobiorca Oś 3 jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwój wsi gminy Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - gminy, gminne zakłady budżetowe, związki międzygminne Oś 4 leader Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju gminy Wdrażanie projektów współpracy LGD Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja - LGD Pożyczka PROW

9 Stan realizacji płatności na dzień 01.10.2012 r.
3.165 szt. % spłaconych środków pożyczki Liczba zawartych umów Wartość zawartych umów pożyczki Wartość uruchomionych środków pożyczki Wartość spłat środków pożyczki 1.926,59 mln PLN 2.578,73 mln PLN 1.564,71 mln PLN 81,22 % Pożyczka PROW

10 Liczba zawartych umów pożyczki PROW – stan na dzień 01.10.2012 r.
Pożyczka PROW

11 Wartość zawartych umów pożyczki PROW woj
Wartość zawartych umów pożyczki PROW woj. podkarpackie – stan na dzień r. Ogółem: 163 umowy pożyczki na kwotę ponad 127,4 mln zł Pożyczka PROW

12 Instrumenty inżynierii finansowej
Inicjatywa JESSICA Realizowana ze środków dostępnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata Celem inicjatywy jest finansowanie projektów rozwoju miast w formie instrumentów zwrotnych np. niskooprocentowanych pożyczek. BGK pełni rolę menedżera Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) w Wielkopolsce, na Pomorzu (obszar Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu), na Mazowszu. Obecnie BGK zarządza kwotą około 615 mln zł, co stanowi ok. 60 % całkowitej alokacji we wszystkich 5 województwach wdrażających ten instrument. Instrumenty inżynierii finansowej

13 Instrumenty inżynierii finansowej
Inne instrumenty inżynierii finansowej wdrażane przez BGK Inicjatywa JEREMIE Główny cel: wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do źródeł finansowania o charakterze pozadotacyjnym. BGK wdraża inicjatywę JEREMIE na poziomie regionalnym w 5 województwach (dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim), zarządzając łącznie kwotą 1,6 mld zł Program Finansowania Ekonomii Społecznej Pilotażowe wdrożenie programu opartego na zwrotnych instrumentach finansowych. Cel projektu: zapewnienie Podmiotom Ekonomii Społecznej (PES) dostępu do kapitału niezbędnego do rozwijania prowadzonej przez nie działalności wraz z możliwością skorzystania z bezpłatnych usług doradztwa. przetestowanie zwrotnych mechanizmów wsparcia PES przed ich zastosowaniem na szerszą skalę w przyszłej perspektywie finansowej. Instrumenty inżynierii finansowej

14 Podstawowe zmiany w kredycie ze środków FRIK
Kwota kredytu do 0,5 mln PLN Beneficjenci Okres kredytowania Okres karencji Wymagane dokumenty do 1 mln PLN gminy i ich związki gminy i ich związki, powiaty i ich związki do 36 miesięcy do 60 miesięcy do 18 miesięcy do 24 miesięcy zaświadczenie z ZUS oświadczenie o braku zobowiązań publicznoprawnych uchwała o zaciągnięciu kredytu decyzja o zaciągnięciu kredytu podjęta zgodnie z uprawnieniami opinia RIO brak opinii RIO BYŁO JEST Cel kredytowania Koszty dokumentacji związanej z inwestycją (np. studium wykonalności, analizy kosztów i korzyści, ekspertyz, dokumentacji projektowej, przetargowej i innych), koszty związane z poniesionymi opłatami wynikającymi z konieczności uzyskania niezbędnych rozstrzygnięć administracyjnych. Podstawowe zmiany w kredycie ze środków FRIK Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych

15 Tańsze finansowanie dla samorządów niż kredyt komercyjny
Kredyt FRIK Kredyt komercyjny Kwota kredytu 500 tys zł 1 mln zł Okres kredytowania 3 lata 5 lat Okres karencji 1 rok Oprocentowanie 2% 5,09% Koszt kredytu* 20 tys zł 52 tys zł 61 tys zł 155 tys zł * Wyliczenia sporządzone w oparciu o ceny kredytów występujące w 1 kwartale 2011 roku. W celu uzyskania wszelkich informacji oraz skorzystania z oferty kredytu FRIK prosimy o kontakt przez pocztę elektroniczną na adres albo z najbliższą placówką BGK, których wykaz dostępny jest pod adresem internetowym Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych

16 Kredyty z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Przedmiot kredytu – inwestycje infrastrukturalne realizowane w sektorach: • Środowisko • Edukacja • Infrastruktura • Zdrowie • Rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy Beneficjenci – JST oraz w indywidualnych przypadkach inne podmioty, realizujące inwestycje służące rozwojowi regionu, z których efektów korzysta pośrednio lub bezpośrednio społeczność lokalna Kwota kredytu • do 50% kosztów inwestycji • przy przedsięwzięciach wspieranych środkami UE łączny udział EBI i UE stanowi łącznie do 90% kosztów inwestycji, (w tym EBI do 50%) • maksymalna kwota kredytu: 12,5 mln EUR • maksymalny koszt projektu: 25 mln EUR Kredyty EBI

17 Kredyty z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego c.d.
Okres kredytowania min. okres kredytowania – 4 lata, max. 15 lat, karencja w spłacie kredytu do 5 lat Oprocentowanie/prowizje oprocentowanie zmienne obejmuje stawkę bazową (np. zmienna stawka EBI, WIBOR 3M, WIBOR 1M) oraz marżę BGK z tytułu udzielenia kredytu pobierana jest prowizja – cena ustalana jest dla JST indywidualnie Kredyty EBI

18 Obligacje komunalne i przychodowe
Obligacje – finansowanie inwestycji Współfinansowanie projektów unijnych – „wkład własny” Inwestycje infrastrukturalne Ochrona środowiska Inne inwestycje komunalne BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO – DOŚWIADCZENIE emisje obligacji dla samorządów z całego kraju – ponad 160 emisji ponad 1,85 mld zł zapewnionego finansowania dla samorządów poprzez emisję obligacji komunalnych Kontakt: Departament Skarbu, tel , Obligacje komunalne i przychodowe

19 Obligacje komunalne i przychodowe
Warunki emisji obligacji komunalnych Terminy spłaty zobowiązań (terminy wykupu obligacji): standardowo nieprzekraczające ok. 8 lat, minimalna wartość emisji: ok. 5 mln zł. Odsetki wypłacane półrocznie, wykup obligacji w oznaczonym terminie. Emisja obligacji uwarunkowana zdolnością gminy do obsługi zadłużenia i zachowania płynności. Brak konieczności przygotowania skomplikowanej dokumentacji dla potrzeb emisji (dokumentacja wystandaryzowana). Emisja niepubliczna – obsługa emisji i rozliczenia prowadzone przez BGK (organizatora emisji), nabywca obligacji: Bank (lub ewentualnie inny inwestor). Podstawy prawne emisji obligacji: 1. Uchwała Rady Gminy/Powiatu/Województwa w sprawie emisji obligacji 2. Ustawa o obligacjach 3. Procedura bezprzetargowa – brak procedury Prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt. 3 lit. j) Obligacje komunalne i przychodowe

20 Obligacje komunalne i przychodowe
Obligacje – finansowanie inwestycji Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej – wodociągi i kanalizacja, ciepłownictwo, transport publiczny, gospodarowanie odpadami, Duża skala inwestycji Długi okres użytkowania Normy środowiskowe i przepisy prawne wymuszające inwestycje Niska rentowność działalności sektora komunalnego vs. konieczność modernizacji i tworzenia infrastruktury, czyli wielomilionowego finansowania, przy utrzymaniu płynności finansowej i zabezpieczeniu spłaty zobowiązań Obligacje komunalne i przychodowe

21 Obligacje komunalne i przychodowe
Obligacje – finansowanie inwestycji Obligacje przychodowe na podstawie Ustawy o obligacjach – finansowanie dla jednostek samorządowych oraz spółek komunalnych Współfinansowanie projektów z POIŚ Możliwość uzyskania dopłat do wykupu obligacji z NFOŚiGW (sektor wodociągowy) Spłata zobowiązań – wykup obligacji w terminie dłuższym niż obligacje zwykłe samorządów (obligacje komunalne) i obligacje zwykłe przedsiębiorstw (obligacje korporacyjne) Obligacje komunalne i przychodowe

22 Obligacje komunalne i przychodowe
Obligacje przychodowe Obligacje przychodowe są spłacane i zabezpieczone przychodami generowaną przez istniejącą, modernizowaną lub nowowybudowaną infrastrukturę w długim okresie czasu. Obligacje przychodowe pozwalają na realizowanie inwestycji w oparciu o przychody generowane przez działalność w sektorach użyteczności publicznej – bez udziału środków budżetów JST lub z bardzo ograniczonym udziałem. Obligacje przychodowe i finansowanie spółek komunalnych – przy wsparciu samorządu – udziałowca spółki, m.in. w zakresie zasad określania cen/taryf – nie wpływa na dług jednostki samorządowej. W przypadku emisji obligacji przychodowych przez samorządy – finansowanie długiem nie obciąża niektórych ustawowych wskaźników zadłużenia (wskaźnik „15%”). Kontakt: Departament Finansowania Strukturalnego i Doradztwa, tel , Obligacje komunalne i przychodowe

23 Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Rzeszowie ul. Szpitalna 1 tel fax


Pobierz ppt "Finansowanie przedsięwzięć Jednostek Samorządu Terytorialnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google