Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia społeczna – Administracja publiczna – czy jest nam po drodze?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia społeczna – Administracja publiczna – czy jest nam po drodze?"— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia społeczna – Administracja publiczna – czy jest nam po drodze?

2 Ekonomia społeczna Aksjologia – Osoby – Instytucje – Wspólnoty Ekonomia społeczna jako mechanizm rozwoju wokół terytorium

3 Argumenty na rzecz tezy o użyteczności ES dla administracji publicznej Inna sytuacja na rynku pracy (złogi bezrobocia). Problemy z dostarczaniem usług publicznych Konieczność prowadzenia analizy kosztów zaniechania Dostępność środków Większe niż moglibyśmy przypuszczać formalne możliwości współpracy

4 Inkluzywny rynek pracy / przeciwdziałanie wykluczeniu (ze względu na grupę beneficjentów)

5 Dostarczanie usług publicznych i/lub rynkowych oraz produkcja

6 Diagnoza współpracy Najkrótsza historia współpracy z samorządem Waga współpracy dla organizacji Barometr Waga współpracy dla samorządu

7 Natężenie współpracy Mniej więcej 70% organizacji utrzymuje regularne kontakty z administracją publiczną szczebla centralnego, wojewódzkiego lub z jednostkami samorządu terytorialnego. Dla 60% instytucje administracji należą do najważniejszych partnerów. Również 60% potwierdziło otrzymanie od administracji środków finansowych; Z wyjątkiem Warszawy, gdzie istotna część organizacji utrzymuje kontakty z instytucjami rządowymi, najczęstszym partnerem organizacji jest samorząd terytorialny – przede wszystkim szczebla lokalnego.

8 Nie mamy kontaktów Mamy sporadyczne, bardzo rzadkie kontakty Kontaktu-jemy się co pewien czas Mamy częste, regularne kontakty Kontakty najistotniejsze z punktu widzenia celów organizacji Inne organizacje pozarządowe w Polsce 33,624,324,617,5 18,1 Zagraniczne organizacje pozarządowe z krajów Unii Europejskiej 71,514,29,94,4 6,4 Zagraniczne organizacje pozarządowe poza krajami Unii Europejskiej 85,76,35,52,4 2,9 Rząd, instytucje państwowe na szczeblu centralnym 74,713,88,43,2 5,5 Samorząd regionalny (Urząd Marszałkowski) 47,227,216,29,4 12,1 Urząd Wojewódzki i jego agendy (np. WUP, ROPS) 59,421,613,65,5 6,9 Samorząd lokalny i jego agendy na szczeblu powiatu lub gminy 20,815,931,531,849,3 Instytucje użyteczności publicznej (szkoła, muzeum itp.) 22,116,622,638,7 33,8 Partie i organizacje polityczne 8310,34,91,7 1,2 Kościół, związki wyznaniowe 68,6159,17,3 6,4 Media ogólnokrajowe 61,820,612,94,6 3,7 Media lokalne 22,228,133,516,2 12,2 Czasopisma specjalistyczne, branżowe 52,421,717,58,4 3 Środowisko akademickie, naukowe, eksperci 56,615,815,512,2 9,3 Środowisko biznesu, firmy prywatne 40,22722,210,6 11 Lokalna społeczność, w której działamy 15,215,627,641,6 31,9 Instytucje odpowiedzialne za dystrybucję funduszy europejskich 72,616,483 2,2 Inne 97,20,20,81,7 2,6

9

10

11 Od grantu do kontraktu

12 Barometr Współpracy 2006 i 2007 Podstawowe dane i dokumenty określające współpracę samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi – W 2006 roku uzyskano dane o ok. 1200 urzędach; zebrano ponad tysiąc rocznych programów (na 2005 i 2006 rok) i ok. 260 strategii rozwiązywania programów społecznych. – W 2007 roku uzyskano dane z o ok. 1400 urzędów. DANE DOSTĘPNE W BAZIE DANYCH BAROMETR WSPÓŁPRACY na stronie www.bazy.ngo.pl

13 13 Na podstawie danych z badania Barometr Współpracy i innych danych, np. finansowych sprawozdań JST powstają też raporty. % gmin posiadających programy współpracy Raport z badania Barometr Współpracy 2006 Organizacje pozarządowe jako partner administracji publicznej Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006 (www.ekonomiaspoleczna.pl)www.ekonomiaspoleczna.pl

14

15 Jakie działania organizacji wspiera (nie wspiera) samorząd gminny ?

16 Współpraca finansowa – struktura wydatków JST

17 Opinie samorządowców Badania gmin wiejskich (Surdar FISE – 2002) Działania najważniejsze dla rozwoju Działania najmniej ważne dla rozwoju tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem 54,30%11,90% zwiększanie konkurencyjności rolnictwa 43,80%21,30% rozwój edukacji i dostęp do informacji 49,10%22,70% poprawa jakości życia na wsi 23,30%31,80% ochrona zasobów naturalnych wsi 11,40%45,20% aktywizacja społeczności lokalnej 17,60%52,80%

18 Prywatny katalog problemów Kooptacja (Faworyci / Wykluczeni) Formalizm – sztywność - źle rozumiana standaryzacja Nieformalność drugi obieg Instytucjonalna bulimia administracji i (?) organizacji (zorientowanie na instytucje a nie rezultaty ich działań) Utrata niezależności organizacji i niechęć do autentycznego starania się o nią (uzależnienie) NGOs jako decorum i wyraz politycznej poprawności Inflacja pojęć (partnerstwo, konsultacje etc.) Egoizm miast Monteryzacja stosunków Poruszanie się po szynach – brak eksperymentowania / sztywność / przeszłość jako przyszłość Stereotypy po obydwu stronach (amatorzy vs biurokraci) Polityzacja (w wydaniu partyjnym) Brak autentycznej partycypacji obywatelskiej (porzuceni obywatele)

19 Rekomendacje Edukacja – Podjąć działania o charakterze edukacyjnym i informacyjnym skierowane do Regionalnych Izb Obrachunkowych i Urzędów Skarbowych (taj aby prowadzone przez te organy kontrole nie paraliżowały działania PES – Wprowadzenie w Ustawie o Zamówieniach Publicznych i Ustawie o Finansach zapisu o kryteriach społecznych (dotyczącego każdego trybu), zmiana Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariatu – Szukanie dobrych wzorów / standardów min / modeli / dobrych praktyk – Stworzenie możliwości zakupu przez przedsiębiorców czy administrację usług w PES – np. w odniesieniu do grup marginalizowanych jak niepełnosprawni (miejsca pracy np. chronione tworzone były by wtedy przez PES a przedsiębiorcy nie płacili by wtedy kar do PEFRON-u i jednocześnie realizowali założenia biznesu społecznie zaangażowanego – Stworzenie realnej możliwości tworzenia partnerstw – Tryb wieloletnich kontraktów jako preferowany (zapewniający stabilizację dla organizacji i beneficjentów, profesjonalizacje, podniesienie jakości usług) – Zagadnienie rozwoju instytucjonalnego /kosztow administracyjnych etc. – Jak pomagać nie skodząc ? – Konieczność umieszczania ekonomii społecznej na poziomie strategii lokalnych i regionalnych

20 ParadygmatRola PaństwaObywateleRola organizacji dostarczających usług Rola organizacji w systemie governance Wyzwania 3 sektora Państwowa biurokracja Zasadnicza w dostarczaniu dóbr publicznych Odbiorca / egzekutor uprawnień Komplementarna (uzupełnianie deficytów) WatchdogUznanie i akceptacja roli PrywatyzacjaMinimalna / standaryzacyjna / interwencyjna Konsument / Wolontariusz / Darczyńca Kompensacja deficytów rynkowych / konkurent w dostarczaniu usług Krytyk / recenzent Konkurencja / zasoby / wydolność trwałość DecentralizacjaZdystansowana / uzupełniająca PartycypacjaUczestnictwo w lokalnych systemach dostarczania usług Mechanizm obywatelskiej partycypacji Wydolność, jakość usług, legitymizacja New Public Management Odpowiedzialna za dostarczanie usług w oparciu o mechanizm kontraktowania Niejasna (konsument / wyborca) Dostarczający usług w reżimie kontraktowym WatchdogOdnalezienie roli (ochrona przed izomorfizacją) PartnerstwoPartner wiodącyPartner / indywidualny uczestnik Współwytwórca ( koproducent) PartnerKooptacja / utrata odrębności Paradygmaty governance i podział uproszczony podział ról wewnątrz nich

21 Nowe modele / wyzwania i szanse Nowe mechanizmy governance – Hierarchie – >sieci – Wykonywanie – > delegowanie – Zarządzanie – > motywowanie – Ścisłe rozdzielenie podmiotów – > tworzenie hybryd instytucjonalnych (partnerstwa) – Zmiana tradycyjnych modeli Welfare – (od Państwa Dobrobytu do Społeczeństwa Dobrobytu)

22 Wyzwania - Dlaczego ES może napotkać trudności Obywatelska apatia Fałszywe i prymitywne pozycjonowanie politycznego dyskursu i fałszywe opozycje Deficyt kapitału społecznego w Polsce Prywatyzacja przestrzeni publicznej Brak mechanizmów partycypacji obywatelskiej Niewydolne systemy administracji (w szczególności w dziedzinie szeroko rozumianej polityki społecznej) Brak realizacji polityk opartych o dowody Niechęć do ryzyka po stronie administracji

23 Wyzwania cd.. Potrzeba rozwiązania galimatiasu pojęciowego – potrzeba definicji i samodefinicji ekonomii społecznej Potrzeba poszukiwania specyficznej tożsamość ekonomii społecznej w Polsce Ryzyko przereklamowania ekonomii społecznej – zarządzania oczekiwaniami Sfera regulacyjna – to, co potrzebne, to, co możliwe, i to, co niemożliwe Potrzeba uznania szeroko rozumianej ekonomii społecznej jako istotnej kategorii rozwoju Dopływ środków z UE – okazja do spełnienia marzeń czy zagrożenie dla ducha przedsiębiorczości Mijanie się ekonomii społecznej z potrzebami i postawami jej domyślnych beneficjentów Przyswojenie lub odrzucenie idei przedsiębiorczości społecznej w sektorze non-profit Rola innych sektorów i środowisk w rozwoju ekonomii społecznej i społecznej przedsiębiorczości

24 Nadzieje Konsolidacja środowiska ekonomii społecznej Zmieniona sytuacja na rynku pracy Dostępność środków Możliwość tworzenia infrastruktury wsparcia dla ekonomii społecznej Dobrze rozumiana profesjonalizacja środowiska ekonomii społecznej Modernizacji administracji publicznej i służb społecznych Nowe rozwiązania regulacyjne


Pobierz ppt "Ekonomia społeczna – Administracja publiczna – czy jest nam po drodze?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google