Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES Projekt współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES Projekt współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń

2 Projektodawca:CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne Partner krajowy:Gmina Miasta Toruń Partner zagraniczny:Samorząd Miasta Lejdy Okres realizacji projektu:01.02.2012 – 31.01.2015 Wartość projektu:873 488,44 zł INFORMACJE O PROJEKCIE

3 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU: ETAP 1: Realizacja badania diagnozującego problem (II-V.2012) Wizyta studyjna w Lejdzie / Holandia (VI.2012) Opracowanie przez ekspertów programu oraz wytycznych do narzędzia IT (VI- IX.2012) Złożenie strategii i wstępnej wersji produktu finalnego do RST (IX.2012) ETAP 2: Realizacja narzędzia informatycznego (XII.2012-I.2013) – Platforma PES-TOR Szkolenia dla PES i AL dot. korzystania z produktu (I.2013) Testowanie programu (I.2013-IV.2014) Ewaluacja (V-VII.2014) ETAP 3: Upowszechnienie produktu i włączenie produktu do głównego nurtu polityki (XII.2012 – XII.2014)

4 Program współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014

5 Program skierowany jest do toruńskich podmiotów ekonomii społecznej, w tym: spółdzielni pracy spółdzielni inwalidów i niewidomych organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji) podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie: – organizacji kościelnych – stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego – spółdzielni socjalnych – spółek akcyjnych i spółek z o. o. – klubów sportowych, które nie działają w celu osiągnięcia zysku centrów integracji społecznej klubów integracji społecznej zakładów aktywności zawodowej warsztatów terapii zajęciowej

6 WIZJA: Prężne podmioty ekonomii społecznej w Toruniu działające na rzecz rozwoju miasta i zaspokojenia potrzeb jego mieszkańców. CEL GŁÓWNY PROGRAMU: Rozwój ekonomii społecznej w Toruniu poprzez współpracę Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej.

7 DZIAŁANIA PODJĘTE W ZWIĄZKU Z TESTOWANIEM PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIASTA TORUŃ Z PODMIOTAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ NA LATA 2013 – 2014

8 Szkolenia dotyczące korzystania z Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013- 2014 oraz obsługi narzędzia informatycznego. 1 szkolenie w dniach 23-24.01.2013 dla 11 pracowników Urzędu Miasta Torunia 2 szkolenie w dniach 25-26.01.2013 dla 21 przedstawicieli toruńskich podmiotów ekonomii społecznej

9 Stosowanie przy procedurze PZP klauzuli społecznej Możliwość stosowania w zamówieniach publicznych tzw. klauzul społecznych, czyli zapisów uwzględniających ochronę ważnego interesu społecznego (np. wyrównywanie szans grup defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem). Prezydenta Miasta Torunia przyjął zarządzenie Nr 27 w dniu 30.01.2013 zmieniające zasady udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Torunia, umożliwiając stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych realizowanych w Urzędzie Miasta Torunia. Wartość docelowa wskaźnika: 10 zastosowań klauzuli społecznej Obecna wartość wskaźnika: 7 zastosowań klauzuli społecznej

10 Zastosowania klauzul społecznych: Przetargi nieograniczone: 1)Budowa Zespołu Usług Społecznych przy ul.Skłodowskiej-Curie 82/84 w Toruniu –EtapIV; 2)Budowa dwóch budynków gospodarczo-magazynowych, portierni UMK w Toruniu i ogrodzenia przy ul. Szosa Okrężna i ul. Gagarina oraz wykonanie prac wyburzeniowo - rozbiórkowych 6 obiektów zlokalizowanych na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach projektu pn. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007- 2013 – Wydział Inwestycji i Remontów 3)Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu w rejonie BOM I oraz BOM II, a także świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku przez gospodarza osiedlowego na terenie 4 nieruchomości przy ul. Olsztyńskiej 116/116A, 116B, 116C, 116D (budynki socjalne) w Toruniu – ZGM 4)Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu w rejonie BOM III – ZGM Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudnionych było minimum 1 osoba (pkt.1, 2), 5 (pkt.4) lub 10 (pkt.3) osób bezrobotnych.

11 Zastosowania klauzul społecznych: Zapytania ofertowe: 1)Wpływ Bella Skyway Festival na rozwój turystyczny i gospodarczy miasta – Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 2)Przygotowanie 900 porcji (500ml/porcja) zupy grochowej z pieczywem i dostarczenie jej na godz. 11.30 na miejsce zakończenia rajdu turystycznego (błonia nadwiślańskie k/Martówki) organizowanego w dniu 5 października br. - inaugurującego lokalną kampanię profilaktyczną pn.Październik 2013-Zdrowiu Mówimy TAK Uzależnieniom NIE – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 3)Usprawnienia i uruchomienia systemu sterowania klapami dymowymi na klatkach schodowych w budynku UMT przy ul. Grudziądzkiej 126b – Wydział Organizacji i Kontroli Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 1 a ustawy PZP przewidywał zatrudnienie w przedmiotowym postępowaniu 1 osoby bezrobotnej w celu przygotowania zawodowego, zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

12 Nagroda Prezydenta Miasta Torunia w kategorii: Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna Uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Torunia za 2012 rok odbyła się w dniu 19 czerwca 2013r. w Dworze Artusa. Wyróżnienie w kategorii Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna otrzymał Pan Zenon Nienartowicz, założyciel i Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia JESTEM. Wartość docelowa wskaźnika: 1 przyznane wyróżnienie

13 Podniesienie kwalifikacji i umiejętności poprzez szkolenia i wizyty studyjne SZKOLENIA: 1) Mechanizmy współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną oraz zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnych; 26.06.2013 2) Finanse i PR w podmiotach ekonomii społecznej; 24.09.2013 Uczestnicy: przedstawiciele toruńskich podmiotów ekonomii społecznej oraz pracownicy Urzędu Miasta Torunia Wartość docelowa wskaźnika: 3 szkolenia Obecna wartość wskaźnika: 2 szkolenia

14 Podniesienie kwalifikacji i umiejętności poprzez szkolenia i wizyty studyjne c.d. WIZYTY STUDYJNE: 12.03.2013 Fundacja ALMA i Stowarzyszenie Św. Łukasza 16.05.2013 JESTEM Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia 20.06.2013 toruński oddział organizacji studenckiej AIESEC 26.09.2013 Towarzystwo Powrót z U Wartość docelowa wskaźnika: 1 wizyta studyjna Obecna wartość wskaźnika: 4 wizyty studyjne

15 Uruchomienie giełdy zamówień społecznie odpowiedzialnych. Promocja i monitoring polityki lokalowej. Mapa wsparcia ekonomii społecznej oraz banku sprzętu.

16 Czym jest platforma PES-TOR? Platforma jest narzędziem internetowym wspomagającym realizację Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013- 2014. Jest to miejsce komunikacji, w którym spotykają się partnerzy: administracja lokalna - Urząd Miasta Torunia i toruńskie podmioty ekonomii społecznej, a także wszyscy mieszkańcy Torunia oraz przedsiębiorcy. W trakcie testowania Programu, tj. od 1 stycznia 2013r. do 30 kwietnia 2014r. platforma skierowana jest wyłącznie do osób i podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie Torunia. Jakie jest główne zadanie platformy? Przede wszystkim jest pomocna w rozwijaniu współpracy i budowaniu zaufania między administracją lokalną a toruńskimi podmiotami ekonomii społecznej. Gmina chce pomóc tym, którzy bezinteresownie pomagają innym. NARZĘDZIE IT – PLATFORMA PES-TOR Adres platformy: www.narzedzie.orbitorun.pl

17 Narzędzie informatyczne – platforma PES-TOR www.narzedzie.orbitorun.pl Giełda zamówień społecznie odpowiedzialnych, w tym: Baza podmiotów ekonomii społecznej – 207 Bank sprzętu – 43 Baza produktów i usług – 42 Zapotrzebowanie – 36 Baza lokalowa Urzędu Miasta Torunia – 85 Mapy, w tym: mapa toruńskich podmiotów ekonomii społecznej mapa wsparcia podmiotów ekonomii społecznej mapa lokali udostępnianych organizacjom przez Urząd Miasta Torunia Liczba założonych kont na Platformie PES-TOR przez użytkowników: przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej – 76 pracowników Urzędu Miasta Torunia – 6 osoby fizyczne – 47

18

19 BAZA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

20 MAPA LOKALI wynajmowanych PES przez GMT

21 Zespół ds. monitoringu programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej Wartość docelowa wskaźnika: 4 spotkania Zespołu Obecna wartość wskaźnika: 2 spotkania Zespołu Narzędzie do analizy kosztów i korzyści działalności toruńskich PES w obszarze kultury Wartość docelowa wskaźnika: 20 wypełnionych kart oceny Obecna wartość wskaźnika: 20 wypełnionych kart oceny Upowszechnianie idei ES wśród młodzieży (nowa ścieżka specjalizacyjna: Usługi społeczne) Wartość docelowa wskaźnika: 15 studentów Obecna wartość wskaźnika: 24 studentów I Toruńskie Forum Ekonomii Społecznej POZOSTAŁE DZIAŁANIA

22 Szkolenia i wizyty studyjne Platforma PES-TOR Zbieranie arkuszy oceny działalności toruńskich PES w obszarze kultury Spotkania zespołu ds. monitoringu programu współpracy Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych Seminarium dla pracowników UMT na temat klauzul społecznych – prezentacja dobrych praktyk Konsultacje dla podmiotów ekonomii społecznej Upowszechnianie programu współpracy: m.in. promocja produktu na stronie internetowej Lidera i Partnera projektu, mailing, udział w konferencjach, publikacje, film promocyjny Badanie rzeczywistych efektów testowanego produktu DZIAŁANIA REALIZOWANE W KOLEJNYM OKRESIE

23 CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń tel. 56 654 92 79 e-mail: cistor@cistorsps.pl www.cistorsps.pl zakładka Toruński Program Współpracy


Pobierz ppt "Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES Projekt współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google