Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Scenariusze zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce – klastry technologii Ireneusz Pyka Katowice, dnia 24 lutego 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Scenariusze zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce – klastry technologii Ireneusz Pyka Katowice, dnia 24 lutego 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Scenariusze zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce – klastry technologii Ireneusz Pyka Katowice, dnia 24 lutego 2011 r.

2 Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r. Wizualizacja klastrów - prospektywne struktury zużycia energii finalnej i pierwotnej Scenariusze zeroemisyjnej gospodarki energią czysto jakościowa prezentacja wyników projektu, mapy drogowe, itp. Wyniku wcześniejszych etapów realizacji projektu Subiektywne modele prognostyczne w ujęciu systemowo-dynamicznym 2 Scenariusze zachowania się otoczenia Budowa klastrów technologii

3 Budowa klastrów technologii: zestaw technologii priorytetowych z różnych dziedzin, objętych analizą w projekcie, zarówno dotyczących produkcji, jak i metod, rozwiązań organizacyjnych oraz technologii pozwalających na wzrost oszczędności energii, charakteryzujący się cechami, które predestynują go do wdrożenia w ramach danego scenariusza, uwzględniających uwarunkowania rozwoju tych technologii, charakterystyczne dla tego scenariusza....... Scenariusz 1 Scenariusz 7 TOZE 1TAT 1TBUD 1TPRZ 1TTR 1TZC 1 TOZE 2TAT 2TBUD 2TPRZ 2TTR 2TZC 2 TOZE 3TAT 3TBUD 3TPRZ 3TTR 3TZC 3 ……………… TOZE 14TAT 9TBUD 10TPRZ 15TTR 10TZC 11 Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r. 3 Σ technologii dla scenariusza = klaster

4 Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r. Środowiskowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polityczno -prawne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Technologie priorytetowe dla rozwoju gospodarki Konstrukcja subiektywnych modeli prognostycznych w ujęciu systemowo- dynamicznym 4 W odniesieniu do wartości podawanych w jednostkach fizycznych: określenie wytwarzania/oszczędności energii dla danej technologii przy określonych poziomach bazowych czynnika, wyrażonych w jednostkach fizycznych w zadanych latach, określenie zmian produkcji/oszczędności energii dla tych samych lat, wobec zidentyfikowanych zmian czynników zrównoważonego rozwoju, wpływających na rozwój technologii, określenie tendencji rozwojowej technologii – kształtu tzw. krzywej życia technologii (patrz podrozdział 2.2.3).

5 Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r. L.p. Nazwa czynnika 201020202050 Poziom czynnika Wartość (GWh) Poziom czynnika prawd. (GWh) Max (GWh) Min (GWh) Poziom czynnika prawd. (GWh) Max (GWh) Min (GWh) 1Wzrost zamożności społeczeństwa 3 0 4 9911611372 4 603468965172 2Wprowadzenie konkurencyjnego rynku energii 444 3Wyższe nakłady na edukację w zakresie energooszczędności 344 4Mechanizmy i polityka zachęcających do stosowania technologii energooszczędnych 344 5Wzrost napięć cywilizacyjnych wymuszający zmiany w gospodarce energetycznej 345 6Wzrastający poziom odzysku odpadów 244 7Racjonalizacja wykorzystania zasobów (nie oszczędzanie!) 243 Konstrukcja subiektywnych modeli prognostycznych w ujęciu systemowo- dynamicznym Tabela wypełniana przez ekspertów (bazowa) Systemy oświetleń OLED (Organic Light Eulity Diode) 5

6 Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r. Wyniki konstrukcji subiektywnych modeli prognostycznych w ujęciu systemowo-dynamicznym Odnawialne źródła energii – wytwarzanie energii. Technologia TOZE 5 – Pozyskanie, produkcja biopaliw i biomasy z nasadzeń celowych. Energetyka jądrowa - wytwarzanie energii. Technologia TAT 1 – Duże reaktory jądrowe chłodzone wodą. Metody oszczędności energii w budownictwie. Technologia TBUD 1 – Konstrukcje przegród budowlanych z wykorzystaniem materiałów elewacyjnych o wysokim oporze cieplnym. Metody oszczędności energii w przemyśle i energetyce. Technologia TPRZ 7 – Odzysk energii z odpadów. 6

7 Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r. Budowa klastrów technologii – zagadnienia metodologiczne : Niepewność związana z możliwością przeszacowania lub niedoszacowania wartości liczbowych w wyniku: częściowego nakładanie się wartości prognostycznych, przypisywanych technologiom w różnych podpanelach technologicznych, istniejącego potencjału początkowego, nieobejmowania przez technologie priorytetowe, w każdym podpanelu całości potencjału oszczędności energii oraz zeroemisyjnego wytwarzania energii (część technologii wykluczono ze szczegółowej analizy), różnic, między przyjętymi w projekcie i dostępnymi w opracowaniach statystycznych, w zakresie klasyfikacji przemysłów i odbiorców energii – nie analizowano rolnictwa 7

8 Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r. Budowa klastrów technologii – zagadnienia metodologiczne : punkt odniesienia wyników projektu Wg. dokumentów polskich, głównie tych wykorzystanych w PEP 2030 ZPNE 2,2 – 2,3% do 2020 Wg IEA ZPNE 0,7% do 2030 wobec 1,1% w latach 2000 - 2008 8 Wartości bazowe: bilans energetyczny Polski za 2008 r. (ARE S.A.)

9 Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r. Ilustracja klastrów technologii i scenariuszy (prognozowane struktury zużycia: n.e.p. oraz e.f., prognozowane emisje CO 2 ) 9

10 Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r. Ilustracja klastrów technologii i scenariuszy (prognozowane struktury zużycia p.n.e. oraz e.f, prognozowane emisje CO 2 ) – zagadnienia metodologiczne: Przyjęto założenie, że w każdym scenariuszu to wytwarzanie energii w siłowniach jądrowych i na bazie OZE (technologie analizowane w projekcie) będzie zaspakajało w pierwszej kolejności bieżące (prognozowane) potrzeby, a energia z nieodnawialnych nośników energii (zgodnie ze scenariuszami foresightu energetycznego) stanowić będzie niezbędne uzupełnienie do pokrycia całości prognozowanego zapotrzebowania na energię finalną (z uwzględnieniem prognoz oszczędności energii), W stosownych obliczeniach wykorzystano zagregowane współczynniki konwersji dla całości poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w poszczególnych, analizowanych sektorach, jak transport, budownictwo, itp. oraz uwzględniano możliwe ich zmiany. Poszukiwane wartości szacowano, wykorzystując opracowania statystyczne i wyniki innych projektów 10

11 Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r. jako poziom bazowy przyjęto emisję CO 2 w sektorze energetycznym i w procesach przemysłowych za rok 2008, bez uwzględniania LULUCF, co daje wartość BRUTTO EMISJI około 323 Mt CO 2 /rok, jako prognozę bazową (do porównań) założono wzrost emisji w sposób zgodny ze wzrostem zużycia nośników energii pierwotnej (ZNEP) i zużyciem energii finalnej (ZEF), emisje CO 2 oszacowano, opierając się na prognostycznych danych, dotyczących zużycia nośników energii pierwotnej (ZNEP), prognozy emisji CO 2 nie uwzględniają wdrożenia technologii CCS, uwzględniono prognozy zwiększenia udziału wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na bazie gazu ziemnego (wyniki foresightu energetycznego); założono niezmienny stosunek węgla kamiennego i brunatnego w zużyciu węgla ogółem. jako bazę do oszacowań prognostycznych emisji CO 2 przyjęto dane dotyczące bilansowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. 11 Ilustracja klastrów technologii i scenariuszy (prognozowane struktury zużycia p.n.e. oraz e.f., prognozowane emisje CO 2 ) – zagadnienia metodologiczne:

12 Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r. 12 Σ900 PJ Σ2600 PJ

13 Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r. 13

14 Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r. 14 Σ530 PJ

15 Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r. 15

16 Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r. 16

17 Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku Dziękuję za uwagę Ireneusz Pyka Scenariusze zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce – klastry technologii 17


Pobierz ppt "Scenariusze zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce – klastry technologii Ireneusz Pyka Katowice, dnia 24 lutego 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google