Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ID grupy: 96_72 Gimnazjum im. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO w PAKOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ID grupy: 96_72 Gimnazjum im. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO w PAKOŚCI"— Zapis prezentacji:

1

2 ID grupy: 96_72 Gimnazjum im. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO w PAKOŚCI
Opiekun: Ryszard Kuflewicz Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: K- 6 Co ty wiesz o Unii Europejskiej? Semestr/rok szkolny: VI/

3 OPIS PREZENTACJI Jako cel niniejszej prezentacji założyliśmy sobie:
omówić obszary działalności Unii Europejskiej zaprezentować najważniejsze programy edukacyjne i pomocowe przedstawić uprawnieniach wynikających z posiadania obywatelstwa unijnego przybliżyć problemy z jakimi boryka się Unia Europejska opisać unijną politykę finansową UE, fundusze i priorytety scharakteryzować sprawy gospodarki i rolnictwa w Unii Naszą prezentację kończy: mapa Unii Europejskiej oraz najważniejsze informacje o poszczególnych krajach, członkach i kandydatach UE

4 Obszary działalności Unii Europejskiej
Badania i innowacje Bezpieczeństwo żywności Budżet Cła Działania w dziedzinie klimatu Edukacja, kształcenie, młodzież Energia Gospodarka morska i rybołówstwo Handel zewnętrzny Konkurencja

5 Obszary działalności Unii Europejskiej
Konsumenci Kultura Obywatelstwo UE Podatki Polityka audiowizualna i media Polityka regionalna Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Pomoc humanitarna Prawa człowieka Przedsiębiorstwa

6 Obszary działalności Unii Europejskiej
Rolnictwo Rozszerzenie Rozwój i współpraca Rynek wewnętrzny Sport Sprawy gospodarcze i walutowe Sprawy instytucjonalne Środowisko Technologie informacyjne Transport

7 Obszary działalności Unii Europejskiej
Wielojęzyczność Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne Zatrudnienie i sprawy społeczne Zdrowie publiczne Zwalczanie nadużyć finansowych

8 Młodzi ludzie w Unii Europejskiej
Polityka dotycząca młodzieży nie ogranicza się jedynie do edukacji. Europejski pakt na rzecz młodzieży określa wspólne dla wszystkich państw UE zasady dotyczące tworzenia szerokich możliwości rozwoju dla młodego pokolenia UE. Unia przywiązuje ogromne znaczenie do tego, aby zapewnić młodym ludziom równe szanse w społeczeństwie, nie tylko zapewniając im możliwości zatrudnienia, lecz również możliwości w zakresie dostępu do wysokiej jakości edukacji i szkoleń, możliwości zamieszkania, możliwości zatrudnienia adekwatnego do umiejętności, zabezpieczenia społecznego oraz dostęp do możliwości poszukiwania pracy.

9 Młodzi ludzie w Unii Europejskiej
Program UE Youth for Europe (Młodzież dla Europy) wspiera aktywne uczestnictwo w społeczności lokalnej oraz w projektach wzmacniających poczucie obywatelstwa europejskiego i rozwijających inicjatywę, kreatywność i ducha przedsiębiorczości. W latach UE przeznaczy się na ten cel prawie 0,9 mld EUR. Najważniejszymi elementami programu jest wymiana młodzieży w wieku 13−30 lat pomiędzy krajami UE, jak również między UE a krajami partnerskimi, inicjatywy na rzecz uczestnictwa w życiu demokratycznym, propagowanie wymiany informacji i tworzenie strategii współpracy na rzecz młodzieży oraz europejski wolontariat młodzieży, zachęcający młodych ludzi do podejmowania w obcym kraju pracy wolontariusza.

10 możliwości nauki i pracy w Unii Europejskiej
Systemy edukacyjne w poszczególnych krajach różnią się w podejściu do kształcenia zawodowego, wyższego i dalszego, egzaminów i nadawania stopni naukowych. Jednakże coraz więcej młodych ludzi korzysta z możliwości nauki w innym kraju europejskim. Studiując za granicą możemy nauczyć się lub poprawić swoją znajomość języka obcego, poznać inną kulturę i ludzi z całego świata, a poza tym studia za granicą to mocny punkt naszego CV!

11 Możliwości związane z kształceniem i szkoleniem zawodowym
Podstawowe znaczenie dla realizacji tych celów ma idea uczenia się przez całe życie. UE finansuje skierowane do placówek oświatowych i studentów inicjatywy podejmowane w państwach członkowskich poprzez program „Uczenie się przez całe życie”. Na lata program otrzymał kwotę około 7 mld EUR. Program ten składa się z czterech głównych części, które są skierowane do wszystkich, bez względu na wiek, a także, w niektórych przypadkach, do studentów, nauczycieli i placówek oświatowych z innych krajów, w szczególności do tych sąsiadujących z UE lub planujących wstąpienie do Unii Europejskiej.

12 Możliwości związane z kształceniem i szkoleniem zawodowym
Ze środków programu Comenius finansowana jest współpraca między szkołami i pracującymi w nich nauczycielami. Celem programu jest objęcie nim w latach trzech milionów uczniów.

13 Możliwości związane z kształceniem i szkoleniem zawodowym
Ze środków programu Leonardo da Vinci finansowane jest szkolenie zawodowe, w szczególności praktyki młodych pracowników i stażystów w przedsiębiorstwach poza ich krajem zamieszkania, a także projekty dotyczące współpracy instytucji i przedsiębiorstw prowadzących szkolenia zawodowe. Celem programu jest zorganizowanie praktyk rocznie do 2013 r.

14 Możliwości związane z kształceniem i szkoleniem zawodowym
Ze środków programu Erasmus finansowana jest mobilność studentów i współpraca uniwersytetów. W programie tym co roku uczestniczy ok studentów. Natomiast w ramach programu Erasmus Mundus co roku prawie studentów i pracowników naukowych z całego świata odbywa studia magisterskie organizowane przez konsorcja, w których biorą udział co najmniej trzy uniwersytety europejskie.

15 Możliwości związane z kształceniem i szkoleniem zawodowym
Ze środków programu Grundtvig finansowane są programy edukacyjne, w szczególności partnerstwa międzynarodowe, sieci współpracy i mobilność. Celem programu jest finansowanie mobilności osób rocznie do 2013 r.

16 Przepisy regulujące sferę gospodarczą Unii Europejskiej
Rozporządzenie Komisji ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Rozporządzenie Rady ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozporządzenie Rady ustanawiające Fundusz Spójności. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)

17 INTERNET ŹRÓDŁEM WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ
Aktualne dokumenty i akty prawne Unii Europejskiej dotyczące spraw nie tylko gospodarki, dostępne są na Portalu EUR-Lex 

18 Fundusze unijne Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Polityka spójności na lata ma na celu zwiększenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia we wszystkich regionach i miastach Unii Europejskiej. Realizowana jest przede wszystkim za sprawą funduszy strukturalnych: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Fundusz Spójności (FS).

19 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
To największy fundusz. Jego celem jest wspieranie regionów, a dokładniej wyrównywanie różnic w stosunku do regionów bogatszych, lepiej rozwiniętych. EFRR finansuje wszystkie programy unijne, które mają na celu pomoc opóźnionym w rozwoju regionom. EFRR wspiera rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy, i wpływa pozytywnie na rozwój gospodarki.

20 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Dziedziny finansowane z EFRR: inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności małych i średnich przedsiębiorstw; rentowne inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia; infrastruktura; rozwój turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury; ochrona i poprawa stanu środowiska; rozwój społeczeństwa informacyjnego.

21 Europejski Fundusz Społeczny
EFS został stworzony po to, aby poprawić jakość i dostępność miejsc pracy i możliwości zatrudnienia w Unii Europejskiej. Najczęściej kojarzony jest z możliwością finansowania szkoleń, warsztatów, wspieraniem zatrudnienia.

22 Europejski Fundusz Społeczny
EFS obejmuje następujące dziedziny naszego życia: promocją aktywnej polityki rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu; przeciwdziałaniem zjawisku wykluczenia społecznego;  kształceniem ustawicznym;  doskonaleniem kadr gospodarki; rozwojem przedsiębiorczości; zwiększeniem dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy.

23 Fundusz Spójności Wspiera dwa sektory: środowisko i transport. Co ciekawe, od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku Polska otrzymała najwięcej środków z tego funduszu wśród wszystkich członków Unii! Z Funduszu Spójności można otrzymać dofinansowanie na duże projekty inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska. Głównymi odbiorcami pomocy w ramach Funduszu Spójności są jednostki samorządu terytorialnego, tworzone przez nie związki gmin lub inne podmioty publiczne, np. przedsiębiorstwa komunalne będące własnością gminy. Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych. Pomoc z Funduszu Spójności otrzymują kraje, a nie regiony, tak jak to jest w przypadku EFS i EFRR.

24 Fundusz Spójności Fundusz ten wspiera następujące dziedziny:
poprawa jakości wód powierzchniowych; polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do picia; racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi; poprawa jakości powietrza; zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; zapewnienie spójności sieci komunikacyjnej kraju i poszczególnych regionów z innymi krajami Europy; rozwój bezpiecznej infrastruktury drogowej.

25 INNA POMOC FINANSOWA UE
Zupełnie innym rodzajem funduszy są: Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejski Fundusz Rybacki. Pomoc finansowa, którą można uzyskać z tych źródeł, związana jest z prowadzeniem Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, nie zaś polityki regionalnej.

26 inicjatywy wspólnotowe
JASPERS To wsparcie udzielane dla projektów indywidualnych o charakterze infrastrukturalnym, które zostaną zgłoszone przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym. Do wsparcia kwalifikują się projekty duże, czyli takie których całkowita szacunkowa wartość wynosi co najmniej 25 mln euro w sektorze środowiska oraz 50 mln w pozostałych sektorach. Przedmiotem wsparcia jest pomoc doradcza mająca na celu przygotowanie projektów do realizacji, weryfikacja przygotowanej dokumentacji oraz analiza wybranych problemów. Szczegółowe określenie zakresu pomocy doradczej następuje w toku negocjacji beneficjenta projektu z ekspertami JASPERS

27 inicjatywy wspólnotowe
JESSICA To przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Ma na celu wspieranie inwestycji służących zapewnieniu zrównoważonego rozwoju w miastach. Inicjatywa ta przewiduje stworzenie specjalnych funduszy rozwoju miast lub funduszy powierniczych, zasilonych środkami strukturalnymi, których zadaniem będzie wspieranie, przy pomocy instrumentów finansowych, projektów realizowanych w ramach zintegrowanych planów rozwoju miejskiego. Inicjatywa odpowiada na potrzeby rozwojowe obszarów miejskich, mających znaczenie kluczowe dla pobudzania wzrostu w skali lokalnej, regionalnej oraz krajowej. Beneficjenci, dzięki tej inicjatywie mają dostęp do dogodnych instrumentów finansowych, takich jak: korzystne kredyty, środki kapitałowe lub gwarancje często konieczne do realizacji projektów, ale bez możliwości pozyskania dotacji. 

28 inicjatywy wspólnotowe
JEREMIE Ta inicjatywa ma na celu poprawę wykorzystania oraz zwiększenie efektywności środków przeznaczanych na wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ramach funduszy strukturalnych. Pozwala ona na skorzystanie z wiedzy i doświadczenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego przy opracowywaniu programów operacyjnych, a następnie wdrażanie uzgodnionych instrumentów w ramach inicjatywy. JEREMIE to wsparcie dla instrumentów finansowych, np. funduszy kapitałowych, na rzecz poprawy dostępu do funduszy wparcia rozwoju małych średnich firm, a także mikro przedsiębiorstw w regionach.

29 Ważne dokumenty związane z funduszami unijnymi w Polsce
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO), znane również jako Narodowa Strategia Spójności (NSS), to najważniejszy polski dokument dotyczący dotacji unijnych. Określa on, na co powinny zostać wydane pieniądze otrzymane przez Polskę z EFRR, EFS oraz FS. Narodowa Strategia Spójności na lata stawia sobie za cel tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

30 Najważniejszy problem UE
W Unii Europejskiej szuka dziś pracy ogromna ilość osób. Oznacza to, że wskaźnik bezrobocia jest w Unii jest ponad dwukrotnie wyższy niż w Stanach Zjednoczonych i trzykrotnie wyższy niż w Japonii. Taka sytuacja powoduje, że UE realizującego zasadę swobodnego przepływu osób, dążącego do coraz to ściślejszych form integracji kraje członkowskie UE muszą zacząć poważnie myśleć o tym, jak wspólnie rozwiązać problemy związane z brakiem pracy. Ponadto, wspólne działanie, dzięki poprawieniu mobilności przestrzennej, zawodowej i kwalifikacyjnej pracowników uczyni ich lepiej przygotowanymi do wejścia na europejski rynek pracy, tym samym polepszy też konkurencyjność unijnych przedsiębiorstw. Bezrobocie przestało być tylko wewnętrznym problem kraju, w którym występuje.

31 Najważniejsze problemy UE
Polityka Zewnętrzna Unii Europejskiej czyli Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa. Polityka Śródziemnomorska UE. Europejska Polityka Sąsiedztwa. Spory i konflikty międzynarodowe w Europie. Reformowanie instytucji Unii Europejskiej. Polityka zagraniczna wybranych państw europejskich .

32 Być Obywatelem Unii Europejskiej
Obywatelem Unii Europejskiej jest każda osoba posiadająca obywatelstwo któregoś z państw należących do Unii Europejskiej. Posiadając obywatelstwo UE nie traci się obywatelstwa swojego ojczystego kraju. Zasady nabywania i utraty obywatelstwa ustanawiają władze danego państwa. Utrata obywatelstwa kraju członkowskiego oznacza utratę obywatelstwa UE. Uprawnienia obywatela oraz zasady, którym musi się podporządkować, zapisane zostały w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

33 Prawa obywatela Unii Europejskiej
Prawo do swobodnego poruszania się i przebywania na terytorium wszystkich państw należących do UE, to oznacza brak ograniczeń w podróżowaniu po terytorium UE, osiedlaniu się w wybranym kraju członkowskim, możliwość przebywania na terytorium danego kraju przez nieokreślony czas. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do samorządach w państwie członkowskim, w którym zamieszkuje, nawet jeżeli jest obywatelem innego państwa członkowskiego. Obowiązują dla niego takie same warunki jak dla obywatela danego państwa. Każdy mieszkaniec wybranego państwa członkowskiego, nawet nie będąc jego obywatelem, ma prawo do udziału w wyborach samorządowych - może wybierać bądź zostać wybranym. np.: obywatel Niemiec mieszkający w Polsce może brać udział w wyborach do naszych władz lokalnych.

34 Prawa obywatela Unii Europejskiej
Prawo do korzystania z opieki dyplomatycznej i konsularnej. Obywatel UE przebywający w państwie nie należącym do UE, w którym państwo, którego są obywatelami, nie ma swojego przedstawicielstwa ambasady lub konsulatu, mają prawo do opieki każdego państwa członkowskiego UE na takich samych warunkach jak obywatele tych państw. W sytuacji, gdy w danym kraju nie ma przedstawicielstwa jednego z krajów członkowskich, każda ambasada lub konsulat innego państwa UE jest zobowiązana do udzielenia pomocy na takich samych zasadach, jakie przysługują obywatelowi tego kraju.

35 Prawa obywatela Unii Europejskiej
Prawo składania petycji do Parlamentu Europejskiego we wszystkich sprawach, którymi zajmuje się UE. Prawo do zwracania się do Rzecznika Praw Obywateli UE. Zadaniem rzecznika jest obrona obywateli przed naruszeniem prawa, nadużywaniem władzy, błędami, niesprawiedliwymi decyzjami oraz złym zarządzaniem. Prawo zwracania się na piśmie do instytucji Wspólnot Europejskich: Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów Prawo dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji Europejskiej

36 unijna polityka finansowa
SKĄD POCHODZĄ ŚRODKI FINANSOWE UE ceł pobieranych od towarów importowanych z państw, które nie są członkami Unii Europejskiej, czyli tradycyjne zasoby własne Unii z dochodów z VAT czyli podatku od wartości dodanej, to określony procent, który dane państwo ma zapłacić Unii od środków pochodzących z podatku VAT ze środków uzależnionych od dochodu narodowego każdego z państw członkowskich, to największe źródło środków finansowych Unii Europejskiej.

37 unijna polityka finansowa
INNE ŹRÓDŁA FINANSOWE UE  podatki od wynagrodzeń pracowników instytucji Unii Europejskiej, składki wpłacane przez państwa spoza Unii Europejskiej do niektórych programów unijnych oraz kary finansowe nakładane na przedsiębiorstwa za łamanie prawa konkurencji i innych przepisów. Środki te stanowią w przybliżeniu ok. 1 proc. budżetu Unii Europejskiej. Duża część przychodów do budżetu Unii Europejskiej uzależniona jest od poziomu gospodarczego państw członkowskich. Oznacza to, że państwa bogatsze wpłacają do Unii Europejskiej więcej niż kraje biedniejsze, mimo to nie otrzymują więcej dotacji unijnych. Przykładowo, Polska należy do tych krajów, które wpłacają o wiele mniej, niż otrzymują od Unii Europejskiej.

38 Budżet Unii Europejskiej i perspektywy finansowe
Budżety roczne Unii Europejskiej funkcjonują w ramach budżetów wieloletnich. Budżet roczny bardzo przypomina budżet narodowy: ma określoną dokładnie wielkość wpływów i wydatków. Natomiast budżet wieloletni (tzw. perspektywa finansowa) to plan finansowy, w którym ustalane są jedynie limity (inaczej pułapy) wydatków w poszczególnych pozycjach budżetowych. W perspektywie finansowej chodzi o określenie najważniejszych priorytetów na kolejne 7 lat i umieszczenie maksymalnej kwoty, jaką Unia Europejska może na nie wydać. Głównym celem perspektywy finansowej to kontrola wydatków UE. Budżet Unii Europejskiej nie może mieć deficytu budżetowego ani nadwyżki budżetowej i na koniec każdego roku różnica pomiędzy wpływami i wydatkami powinna wynosić 0.

39 Kto ile otrzymuje i wpłaca do budżetu UE

40 Kto ile otrzymuje i wpłaca do budżetu UE

41 Kto ile otrzymuje i wpłaca do budżetu UE

42 gospodarka i rolnictwo w Unii Europejskiej
Polityka UE w dziedzinie rolnictwa zwana wspólną polityką rolną WPR gwarantuje, że produkcja żywności idzie w parze z rozwojem gospodarczym społeczności wiejskich i działaniami na rzecz ochrony środowiska i realizowane są wyzwania związane ze zmianami klimatu, gospodarką wodną, bioenergią i różnorodnością biologiczną. Jednym z podstawowych założeń polityki rolnej UE jest prawo konsumenta do wyboru spośród szerokiej oferty produktów w uczciwej cenie.

43 gospodarka i rolnictwo w Unii Europejskiej
W działaniach UE wobec rynku rolnego, chodzi głównie o to, aby umożliwić producentom żywości: zbóż, mięsa, przetworów mlecznych, owoców, warzyw i wina: produkowanie bezpiecznej żywności wysokiej jakości w wystarczających ilościach wnoszenie wkładu w zróżnicowany rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich spełnianie bardzo wysokich norm związanych z ochroną środowiska i dobrostanem zwierząt.

44 Unia i Państwa tworzące Unię Europejską

45 Państwa członkowskie UE
Austria Rok przystąpienia do UE: 1995 Członek strefy Schengen Ustrój polityczny: republika federalna Stolica: Wiedeń Obszar: km² Liczba mieszkańców: 8,3 mln Waluta: euro Język urzędowy UE: niemiecki

46 Państwa członkowskie UE
Belgia Rok przystąpienia do UE: państwo założycielskie (1952) Członek strefy Schengen Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna Stolica: Bruksela Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 10,7 mln Waluta: euro Język urzędowy UE: niemiecki , francuski , niderlandzki

47 Państwa członkowskie UE
Bułgaria Rok przystąpienia do UE: 2007 Członek strefy Schengen: Nie Ustrój polityczny: republika Stolica: Sofia Powierzchnia: km 2 Liczba mieszkańców: 7,6 mln Waluta: lew Język urzędowy UE: bułgarski

48 Państwa członkowskie UE
Cypr Rok przystąpienia do UE: 2004 Członek strefy Schengen: Nie Ustrój polityczny: republika Stolica: Nikozja Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 0,8 mln Waluta: euro Język urzędowy UE: grecki

49 Państwa członkowskie UE
Republika Czeska Rok przystąpienia do UE: 2004 Członek strefy Schengen: Tak Ustrój polityczny: republika Stolica: Praga Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 10,5 mln Waluta: korona czeska Język urzędowy UE: czeski

50 Państwa członkowskie UE
Dania Rok przystąpienia do UE: 1973 Członek strefy Schengen: Tak Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna Stolica: Kopenhaga Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 5,5 mln Waluta: korona duńska Język urzędowy UE: duński

51 Państwa członkowskie UE
Estonia Rok przystąpienia do UE: 2004 Członek strefy Schengen: Tak Ustrój polityczny: republika Stolica: Tallin Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 1,3 mln Waluta: euro Język urzędowy UE: estoński

52 Państwa członkowskie UE
Finlandia Rok przystąpienia do UE: 1995 Członek strefy Schengen: Tak Ustrój polityczny: republika Stolica: Helsinki Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 5,3 mln Waluta: euro Język urzędowy UE: fiński, szwedzki

53 Państwa członkowskie UE
Francja Rok przystąpienia do UE: państwo założycielskie (1952) Członek strefy Schengen: Tak Ustrój polityczny: republika Stolica: Paryż Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 64,3 mln Waluta: euro Język urzędowy UE: francuski

54 Państwa członkowskie UE
Niemcy Rok przystąpienia do UE: państwo założycielskie (1952) Członek strefy Schengen: Tak Ustrój polityczny: republika federalna Stolica: Berlin Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 82 mln Waluta: euro Język urzędowy UE: niemiecki

55 Państwa członkowskie UE
Grecja Rok przystąpienia do UE: 1981 Członek strefy Schengen: Tak Ustrój polityczny: republika Stolica: Ateny Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 11,2 mln Waluta: euro Język urzędowy UE: grecki

56 Państwa członkowskie UE
Węgry Rok przystąpienia do UE: 2004 Członek strefy Schengen: Tak Ustrój polityczny: republika Stolica: Budapeszt Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 10 mln Waluta: forint Język urzędowy UE: węgierski

57 Państwa członkowskie UE
Irlandia Rok przystąpienia do UE: 1973 Członek strefy Schengen: Nie Ustrój polityczny: republika Stolica: Dublin Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 4,5 mln Waluta: euro Język urzędowy UE: angielski, irlandzki

58 Państwa członkowskie UE
Włochy Rok przystąpienia do UE: państwo założycielskie (1952) Członek strefy Schengen: Tak Ustrój polityczny: republika Stolica: Rzym Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 60 mln Waluta: euro Język urzędowy UE: włoski

59 Państwa członkowskie UE
Łotwa Rok przystąpienia do UE: 2004 Członek strefy Schengen: Tak Ustrój polityczny: republika Stolica: Ryga Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 2,3 mln Waluta: łat Język urzędowy UE: łotewski

60 Państwa członkowskie UE
Litwa Rok przystąpienia do UE: 2004 Członek strefy Schengen: Tak Ustrój polityczny: republika Stolica: Wilno Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 3,3 mln Waluta: lit Język urzędowy UE: litewski

61 Państwa członkowskie UE
Luksemburg Rok przystąpienia do UE: państwo założycielskie (1952) Członek strefy Schengen: Tak Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna Stolica: Luksemburg Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 0,45 mln Waluta: euro Język urzędowy UE: francuski , niemiecki

62 Państwa członkowskie UE
Malta Rok przystąpienia do UE: 2004 Członek strefy Schengen: Tak Ustrój polityczny: republika Stolica: Valletta Powierzchnia: 316 km² Liczba mieszkańców: 0,4 mln Waluta: euro Język urzędowy UE: maltański , angielski

63 Państwa członkowskie UE
Holandia Rok przystąpienia do UE: państwo założycielskie (1952) Członek strefy Schengen: Tak Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna Stolica: Amsterdam Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 16,4 mln Waluta: euro Język urzędowy UE: niderlandzki

64 Państwa członkowskie UE
Polska Rok przystąpienia do UE: 2004 Członek strefy Schengen: Tak Ustrój polityczny: republika Stolica: Warszawa Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 38,1 mln Waluta: złoty Język urzędowy UE: polski

65 Państwa członkowskie UE
Portugalia Rok przystąpienia do UE: 1986 Członek strefy Schengen: Tak Ustrój polityczny: republika Stolica: Lizbona Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 10,6 mln Waluta: euro Język urzędowy UE: portugalski

66 Państwa członkowskie UE
Rumunia Rok przystąpienia do UE: 2007 Członek strefy Schengen: Nie Ustrój polityczny: republika Stolica: Bukareszt Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 21,5 mln Waluta: lej Język urzędowy UE: rumuński

67 Państwa członkowskie UE
Słowacja Rok przystąpienia do UE: 2004 Członek strefy Schengen: Tak Ustrój polityczny: republika Stolica: Bratysława Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 5,4 mln Waluta: euro Język urzędowy UE: słowacki

68 Państwa członkowskie UE
Słowenia Rok przystąpienia do UE: 2004 Członek strefy Schengen: Tak Ustrój polityczny: republika Stolica: Lublana Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 2 mln Waluta: euro Język urzędowy UE: słoweński

69 Państwa członkowskie UE
Hiszpania Rok przystąpienia do UE: 1986 Członek strefy Schengen: Tak Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna Stolica: Madryt Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 45,8 mln Waluta: euro Posłuchaj języka urzędowego UE: hiszpański

70 Państwa członkowskie UE
Szwecja Rok przystąpienia do UE: 1995 Członek strefy Schengen: Tak Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna Stolica: Sztokholm Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 9,2 mln Waluta: korona szwedzka Język urzędowy UE: szwedzki

71 Państwa członkowskie UE
Wielka Brytania Rok przystąpienia do UE: 1973 Członek strefy Schengen: Nie Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna Stolica: Londyn Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 61,7 mln Waluta: funt szterling Język urzędowy UE: angielski

72 Państwa Kandydujące do UE
Chorwacja Członek strefy Schengen: Nie Ustrój polityczny: republika Stolica: Zagrzeb Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 4,4 mln Waluta: kuna

73 Państwa Kandydujące do UE
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii Członek strefy Schengen: Nie Ustrój polityczny: republika Stolica: Skopje Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 2,05 mln Waluta: denar macedoński

74 Państwa Kandydujące do UE
Islandia Członek strefy Schengen: Tak Ustrój polityczny: republika Stolica: Reykjavik Powierzchnia: km 2 Liczba mieszkańców: 0,3 mln Waluta: korona islandzka

75 Państwa Kandydujące do UE
Czarnogóra Członek strefy Schengen: Nie Ustrój polityczny: republika Stolica: Podgorica Powierzchnia: km 2 Liczba mieszkańców: 0,6 miliona Waluta: euro

76 Państwa Kandydujące do UE
Serbia Członek strefy Schengen: Nie Ustrój polityczny: republika Stolica: Belgrad Powierzchnia: km 2 Liczba mieszkańców: 7,4 mln Waluta: dinar serbski

77 Państwa Kandydujące do UE
Turcja Członek strefy Schengen: Nie Ustrój polityczny: republika Stolica: Ankara Powierzchnia: km² Liczba mieszkańców: 71,5 mln Waluta: lira turecka

78 Źródła Przygotowując tę prezentację, korzystaliśmy z materiałów i wydawnictw PE, MSZ, UKIE, toruńskiego RCIE, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polskiej Fundacji Roberta Schumana, materiałów Regionalnego Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego, egzemplarzy i dodatków tematycznych Gazety Wyborczej, Tygodnika POLITYKA, portalu TVP, Google grafika, You Tube, sieci Internet oraz encyklopedii i leksykonów o tematyce unijnej.

79 Podziękowanie Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w Projekcie
ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE i zainteresowanie naszymi prezentacjami. Dziękujemy też, za dostrzeżenie naszej pracy, wyróżnienia i upominki, które otrzymaliśmy w trakcie realizacji Projektu. Udział w Festiwalach Nauki, wykłady pracowników naukowych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, możliwość korzystania z biblioteki multimedialnej projektu, bardzo pomogły nam w nauce i na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Anna Heppner, Kamila Kociniewska, Agnieszka Kruk, Marta Nowicka, Joanna Pacholska, Daria Sczepanek, Roger Buchholz, Michał Ciechanowski, Hubert Chmielewski, Wiktor Filipiak, Artur Książek, Łukasz Reinke, Fabian Sudoł.

80


Pobierz ppt "ID grupy: 96_72 Gimnazjum im. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO w PAKOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google