Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Siennica.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Siennica."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Siennica

2 Urząd Gminy

3 O Gminie Gmina Siennica położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie mińskim. Zajmuje obszar ha, ma ponad 7 tys. mieszkańców. Gmina posiada wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe. Południowo- wschodnia i zachodnia część gminy to obszary sprzyjające rozwojowi rekreacji.

4 Świder- największa rzeka na terenie gminy
Przepływa tam rzeka Świder, która płynąc przez teren polodowcowy ze wzgórzami morenowymi, często pokrytymi lasami, tworzy malowniczy krajobraz.

5 Rzeczka Piaseczna, dopływ Świdra, przepływając przez miejscowość Dzielnik, Drożdżówka, Kulki i Ptaki - tworzy liczne zakola i przełomy.

6 Duże zbiorniki wodne na terenie wsi Nowodwór, Lasomin i Siennica obręb Stara Wieś (o łącznej powierzchni 68,5 ha) są atrakcją dla mieszkańców gminy i ich gości. Pofałdowane tereny, dużo lasów oraz zbiorniki wodne nadają tym terenom specyficzny mikroklimat. Niewielkie zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, niski poziom chemizacji rolnictwa, brak przemysłu degradującego środowisko oraz bliskość Warszawy i dobry dojazd pozwalają na rozwój ich funkcji rekreacyjnej.

7 Największym skupiskiem rekreacji indywidualnej są miejscowości Borówek i Drożdżówka. Turystów zainteresują również istniejące tu gospodarstwa agroturystyczne m.in. w miejscowości Ptaki, Wólka Dłużewska, Starogród, Dzielnik, Julianów i Zglechów.

8 Prawdziwą ozdobą krajobrazu gminy jest Kościół i Klasztor Poreformacki w Siennicy wraz z najbliższym otoczeniem (budynek główny, budynek klasztorny). Został wzniesiony według projektu Antonia Solariego w latach 1749 – 1760 z fundacji wojewody mazowieckiego Kazimierza Rudzińskiego i jego żony Antoniny z Nowosielskich, a konsekrowany w 1761 roku. Do 1864 roku był w posiadaniu zakonu reformatów, później został przeznaczony na seminarium nauczycielskie.

9 Na terenie gminy, w miejscowości Ptaki znajduje się wpisany do rejestru zabytków drewniany młyn wodny.

10 Na terenie gminy zachowało się też wiele dawnych siedzib ziemiańskich.
Należą do nich między innymi:

11 Dwór w Bożej Woli (obecnie Centrum Konferencyjno-Informacyjne Opus Dei)

12 Dwór w Dłużewie (obecnie administrowany przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie)

13 Dwór w Nowej Pogorzeli

14 Dwór w Kątach ( obecnie Dom Pomocy Społecznej)

15 Dwór w Żakowie Przed odnowieniem Po odnowieniu

16 Do najpiękniejszych budynków szkolnych w regionie należy wybudowany w latach 1923 – 1926 i usytuowany na wzgórzu gmach Seminarium nauczycielskiego.

17 Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich funkcjonuje do dnia dzisiejszego, kształcąc dzieci i młodzież na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Młodzież może uczęszczać do liceum ogólnokształcącego oraz technikum.

18 W technikum młodzi ludzie mogą kształcić się na kierunkach takich jak np.: -ochrona środowiska, -urządzenia i systemy energetyki odnawialnej -obsługa turystyczna.

19 Izba Pamiątek Siennickich Szkół
Przy szkole działa Izba Pamiątek Siennickich Szkół jest to wyjątkowe, niepowtarzalne muzeum oświatowo-folklorystyczne, jedno z najbogatszych w tego typu zbiory na Mazowszu. Tworzą go setki unikatowych eksponatów z zakresu lokalnej historii, siennickich tradycji kształcenia i wychowania, walki o polskość i niepodległość, a także kultury materialnej regionu. Oprócz oryginalnych dokumentów i pamiątek istnieje dział bibliofilski, który stanowią dawne podręczniki i encyklopedie, a także duży zbiór pamiętników i wspomnień nauczycieli, wychowanków i ludzi związanych z siennicką oświatą.

20 GOSPODARKA

21 Ze względu na swe walory przyrodnicze i korzystne warunki rozwoju dla rolnictwa ekologicznego Gmina stanowi bazę surowców dla zakładów przemysłu spożywczego, zakładów mięsnych oraz mleczarni.

22 Edukacja, kultura i zdrowie

23 Na terenie gminy funkcjonują 3 przedszkola, 6 szkół podstawowych, 2 gimnazja oraz szkoła ponadgimnazjalna. Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Siennicy Zespół Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie

24 W centrum miejscowości Siennica mieszkańcy gminy mają dostęp do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej (filie biblioteki znajdują się także we wsiach Grzebowilk i Nowy Zglechów)

25 Sport Dobre warunki rozwoju sportu zapewnia kompleks sportowo - rekreacyjny usytuowany przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siennicy. W skład tego obiektu wchodzą: oddana do użytku w 2004 roku nowa pełnowymiarowa hala sportowa oraz stadion na terenie którego znajdują się boisko do piłki nożnej, boisko treningowe, boisko do koszykówki, siatkówki, kort tenisowy, bieżnia atletyczna oraz skocznia w dal.

26 Kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej im. H
Kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siennicy

27 Stadion sportowy

28 Hala sportowa

29 Infrastruktura komunalna
We wszystkich miejscowościach na terenie gminy wybudowana jest sieć wodociągowa (zasilana przez dwie stacje uzdatniania wody miejscowościach Siennica i Nowy Zglechów) Miejscowość Siennica posiada również kanalizację sanitarną. Aktualnie modernizowana jest istniejąca w Siennicy oczyszczalnia ścieków – jej rozbudowa umożliwi przyłączenie do sieci kanalizacyjnej kolejnych użytkowników.

30 Stacja uzdatniania wody w Nowym Zglechowie

31 Oczyszczalnia ścieków w Siennicy

32 Gmina posiada także własne, wybudowane w 2001 roku wysypisko odpadów komunalnych.

33 Z dużym powodzeniem, dzięki umiejętnemu pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej, na bieżąco wykorzystywane są środki na rozwój i renowację obiektów gminnych. W ostatnim czasie zmodernizowano znaczną część sieci dróg, planowane są remonty kolejnych dróg i chodników.

34 W 2011 roku zakończono przebudowę biegnącej przez Siennicę drogi wojewódzkiej 802.

35 W tym czasie zrewitalizowany został także skwer im
W tym czasie zrewitalizowany został także skwer im. Jana Pawła II w centrum Siennicy.

36 W bieżącym roku, w miejscowości Grzebowilk, zostały wykopane stawy, a w roku następnym w miejscowości Dąbrowa urządzony będzie teren rekreacyjny dla mieszkańców.

37 W listopadzie 2012 przy Zespole Szkół w Siennicy oddano do dyspozycji dzieci i młodzieży boiska wielofunkcyjne wybudowane w ramach programu „Orlik”.  

38 A oto kilka zdjęć z otwarcia

39 Na całym obszarze gminy obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (uchwalone w 1999 i 2003 roku). Pomimo tego, że Gmina nie jest właścicielem terenów przewidzianych pod inwestycje, to zgodnie z miejscowymi planami na swoim terenie posiada wiele atrakcyjnych (pozostających w prywatnych rękach) Jednocześnie informuję, że w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, w poszczególnych wsiach są działki prywatnych właścicieli objęte: * terenem P-U - zabudowa produkcyjno – usługowa /we wsiach: Boża Wola, Grzebowilk, Kąty, Nowa Pogorzel, Nowodwór, Pogorzel, Siennica, Siodło, Siennica obręb Stara Wieś, Starogród, Wojciechówka, Zalesie i Żaków/, * terenem P-S - tereny składów, magazynów, zakładów produkcyjnych związanych z obsługą ludności i produkcji rolnej, z wyłączeniem zakładów przemysłu rolno – spożywczego /we wsiach Grzebowilk i Siennica /, * terenem PE – przeznaczone do powierzchniowej eksploatacji surowców naturalnych /we wsiach: Kulki, Majdan, Nowy Starogród, Ptaki, Siennica obręb Stara Wieś, Starogród, Wojciechówka i Zalesie/, * terenem U – przeznaczone pod usługi: oświaty, handlu, gastronomii, kultury, zdrowia, opieki społecznej, obsługi podróżnych, instytucje finansowe i inne komercyjne służące zaspokojeniu popytu na różne rodzaje usług i towaru z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej dla właścicieli działalności gospodarczej /we wsiach: Dłużew, Drożdżówka, Grzebowilk, Kąty, Nowa Pogorzel, Nowodwór, Siennica, Siennica obręb Stara Wieś, Starogród i Wólka Dłużewska/, * terenem UO – przeznaczone pod usługi oświaty z możliwością zmiany rodzaju świadczonych usług publicznych stosownie do potrzeb /we wsi: Kośminy/, Szczegółowe ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Siennicy przy ulicy Kobielskiej 1 – pokój nr 1 na piętrze (tekst planu z 2003 roku dostępny jest ponadto na gminnej stronie internetowej : → Rada Gminy → Plan zagospodarowania przestrzennego → Uchwała Nr VII/62/03) Obecnie w celu aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego i utworzenia nowych terenów inwestycyjnych, a co za tym idzie – dalszego rozwoju gminy – opracowywane jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.

40 Serdecznie zapraszam do współpracy
Serdecznie zapraszam do współpracy. Wójt Gminy Siennica Grzegorz Zieliński


Pobierz ppt "Gmina Siennica."

Podobne prezentacje


Reklamy Google