Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małgorzata Pyda Pracownia Rezonansu Magnetycznego Katedra i I Klinika Kardiologii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małgorzata Pyda Pracownia Rezonansu Magnetycznego Katedra i I Klinika Kardiologii."— Zapis prezentacji:

1 Małgorzata Pyda Pracownia Rezonansu Magnetycznego Katedra i I Klinika Kardiologii

2 Chorego umieszcza się Chorego umieszcza się w silnym polu magnetycznym w silnym polu magnetycznym wytworzonym przez aparat MR wytworzonym przez aparat MR badanie bramkowane ekg badanie bramkowane ekg akwizycja obrazu często na bezdechu akwizycja obrazu często na bezdechu zastosowanie kontrastu gadolinium zastosowanie kontrastu gadolinium czas trwania badania ok. 40 min czas trwania badania ok. 40 min

3 Sercowe druty w mostku protezy zastawkowe stenty wieńcowe stenty naczyniowe, filtry,zatyczki okludery cewniki (bez prowadników) Inne implanty ortopedyczne wkładki domaciczne implanty stomat. Wywołują artefakty i zanik sygnału

4 Zasada ogólna – przeciwskazane!!!! Statyczne pole magnetyczne Gradienty pola Fale radiowe

5

6 Badanie nieinwazyjne Badanie nieinwazyjne Brak promieniowania jonizującego Brak promieniowania jonizującego Niska nefrotoksyczność środków kontrastowych Niska nefrotoksyczność środków kontrastowych Jakość badania serca niezależna od; Jakość badania serca niezależna od; budowy klatki piersiowej, budowy klatki piersiowej, struktur kostnych struktur kostnych chorób płuc chorób płuc Wskazania rozszerzane wraz z rozwojem technologii rezonansu magnetycznego Wskazania rozszerzane wraz z rozwojem technologii rezonansu magnetycznego Przeciwwskazania związane z obecnością przedmiotów ferromagnetycznych. Przeciwwskazania związane z obecnością przedmiotów ferromagnetycznych.

7 Choroba niedokrwienna serca Ocena globalnej i odc. kurczliwości Ocena globalnej i odc. kurczliwości Ocena niedokrwienia (testy obciążeniowe) Ocena niedokrwienia (testy obciążeniowe) Ocena lokalizacji i wielkości zawału Ocena lokalizacji i wielkości zawału Niewydolność serca Różnicowanie kardiomiopatii Różnicowanie kardiomiopatii Diagnostyka zapalenia m. sercowego Diagnostyka zapalenia m. sercowego Zabiegi elektrofizjologiczne Lokalizacja ujść żył płucnych Lokalizacja ujść żył płucnych Obserwacja po zabiegach ablacji Obserwacja po zabiegach ablacji Przewidywanie skuteczności CRT Przewidywanie skuteczności CRT Nabyte zastawkowe wady serca Ocena budowy i czynności zastawek Ocena budowy i czynności zastawek Wrodzone wady serca Topografia, morfologia, Topografia, morfologia, Guzy i inne choroby serca

8 Precyzyjne i powtarzalne obrazy, Precyzyjne i powtarzalne obrazy, Brak problemów z oknem akustycznym, Brak problemów z oknem akustycznym, Wysoki kontrast między tkankami, Wysoki kontrast między tkankami, Obrazowanie PK jest równie dobre jak LK, Obrazowanie PK jest równie dobre jak LK, Prawdziwa ocena trójwymiarowa (3D). Prawdziwa ocena trójwymiarowa (3D). RVIT RVOT

9 Technika znacznikowa (myocardial tagging), Technika znacznikowa (myocardial tagging), Deformacja linii znacznikowych umieszczonych w sposób magnetyczny, Deformacja linii znacznikowych umieszczonych w sposób magnetyczny, Możliwość analizy w każdym kierunku, włącznie z oceną okrężną, Możliwość analizy w każdym kierunku, włącznie z oceną okrężną, Możliwość porównania czynności wsierdzia i nasierdzia. Możliwość porównania czynności wsierdzia i nasierdzia.

10 Pomiar przepływu metodą phase contrast imaging

11

12 Późne wzmocnienie pokontrastowe po gadolinium uwidacznia obszary ze zwiększoną ilością przestrzeni śródmiąższowej (włóknienie, martwica, naciek). AGH

13 mięsień nieuszkodzony ostre niedokrwienie zwłóknienie

14 Zawał mięśnia sercowego

15 Zawał mięśnia sercowego Wykrywanie niemego zawału u 10% badanych z czynnikami ryzyka i u 30% badanych z cukrzycą. (Meijs i wsp. Heart 2009)

16 Kardiomiopatia rozstrzeniowa Różnicowanie między etiologią niedokrwienną i nieniedokrwienną

17 Kardiomiopatia przerostowa Stratyfikacja ryzyka nagłego zgonu (Kwon i wsp. In J Card Imaging 2008)

18 Zapalenie mięśnia sercowego

19 Amyloidoza serca

20 Ocena globalnej i regionalnej funkcji mięśnia sercowego Ocena żywotności mięśnia sercowego Identyfikacja obszarów martwicy mięśnia sercowego Ocena złożonych wrodzonych wad serca u dorosłych Różnicowanie niewieńcowych przyczyn niewydolności serca Rozpoznawanie kardiomiopatii przerostowej koniuszkowej Rozpoznawanie arytmogennej dysplazji prawej komory Rozpoznawanie i charakterystyka guzów Ocena morfologiczna i czynnościowa aorty, pnia płucnego Ocena morfologiczna i czynnościowa spływu żylnego prawego i lewego serca

21

22 Ocena funkcji i masy lewej i prawej komory klasa I Ocena odcinkowych zaburzeń kurczliwości klasa II Ocena perfuzji mięśnia sercowego klasa II Ocena tętnic wieńcowych klasa III Ocena anomalii tt wieńcowych klasa I Ocena rozległości przebytego zawału serca klasa I Ocena żywotności mięśnia sercowego klasa I Ocena pozawałowego VSD klasa III Ocena niedomykalności mitralnej klasa III Ocena skrzeplin wewnątrzsercowych klasa II

23 Porównanie obrazowania zawału podwsierdziowego w badaniu: CMR, CMR, izotopowym izotopowym pośmiertnym pośmiertnym Wysoka rozdzielczość tkankowa w badaniu CMR pozwala wykryć mniej niż 1g blizny zawałowe, w SPECT 10g Późne kontrastowanie po podaniu gadolinium Późne kontrastowanie po podaniu gadolinium Riccardi Circulation 2001

24 Ocena perfuzji metodą pierwszego przejścia first pass perfusion PET CMR Czułość 91% 87% Swoistość 94% 85% Schwitter i wsp.Circulation 2001 Nijveldt i wsp. JACC 2008

25 Obrazowanie obrzęku w sekwencjach T2 zależnych W ostrej fazie zawału można uwidocznić strefę obrzęku i zapalenia przekraczającą strefę martwicy W ostrej fazie zawału można uwidocznić strefę obrzęku i zapalenia przekraczającą strefę martwicy (ischemic area at risk) (ischemic area at risk) Przydatne do oceny wyników technik reperfuzyjnych Przydatne do oceny wyników technik reperfuzyjnych

26 - MVO u 20-60% chorych z OZW, - utrzymywanie dłużej niż tydzień świadczy o większym uszkodzeniu miokardium (Orn S i wsp. Eur Heart J 2009)

27 Kim RJ i wsp. N Engl J Med Czułość - 84% Swoistość - 63%

28 ESC klasa III

29 Metoda badaniaTomografia komputerowa Rezonans magnetyczny Czułość97,2 %87,1% Swistość87,4 %70.3% Metaanaliza 89 badań CT ( n=7516 ), 20 badań CMR ( n=989 ) Schuez G.M. Ann Intern Med. 2010;152: ESC klasa III

30 ESC klasa I

31

32 Przewaga TEE nad CMR w ocenie morfologii zastawek (szczególnie niewielkich, szybko poruszających się wegetacji) Jako badanie dodatkowe w przypadku słabego okna echokardiograficznego, gdy TEE nie jest rozważane Badania kontrolne w niedomykalności zastawek (szczególnie zastawki aortalnej i pnia płucnego) ESC klasa III

33 1. Morfologia zastawek Dwupłatkowa zastawka aortalnaII Inne zastawkiIII WegetacjeNIE 2. Anatomia i funkcja jam sercaI 3. Kwantyfikacja niedomykalnościI 4. Kwantyfikacja stenozyIII 5. Wykrywanie ropni okołozastawkowychNIE 6. Ocena protez zastawkowychNIE

34 Niedomykalność zastawki mitralnej Złożona wada aortalna Badanie u pacjentów ze złym oknem echokardiogrficznym oraz ocena zastoju w płucach lub tętniczego nadciśnienia płucnego

35 Badanie przed zabiegiem chirurgicznym bądź cewnikowaniem serca Dokładna ocena anatomii, krążenia obocznego, przepływów Obserwacja po zabiegach kardiochirurgicznych Dokładna ocena ilościowa przepływu przez ubytki międzykomorowe i międzyprzedsionkowe ESC klasa I

36

37 Zazwyczaj rozpoznawane za pomocą echokardiografii W przypadku niekompletnej diagnozy: Infiltracja mięśnia sercowego/śródpiersia Różnicowanie guzów pierwotnych i przerzutowych Różnicowanie skrzeplin, tłuszczaków, włókniaków ESC klasa I

38 T1T1 fatsatT2PerfuzjaLGE TłuszczWysokiBrakWysokiSłabaWysoki Świeża skrzeplinaPośredni Brak Stara skrzeplinaNiski Brak Torbiel płynnaZmienny WysokiBrak Torbiel krwistaPośredni NiskiBrak GuzZmienna Tak obecne niejednorodna

39

40 ESC klasa II

41 Różnicowanie kardiomiopatii

42 ESC klasa I

43

44 ESC klasa II i III

45 Jednoczasowe wymiary aorty w pierścieniu zastawki, zatoce Valsalvy, łuku aorty oraz aorcie wstępującej i zstępującej. Jednoczasowe wymiary aorty w pierścieniu zastawki, zatoce Valsalvy, łuku aorty oraz aorcie wstępującej i zstępującej. ESC klasa I

46 Lokalizacja, kształt, rozmiar i zasięg tętniaka Lokalizacja, kształt, rozmiar i zasięg tętniaka Zmiany zastawki aortalnej i opuszki aorty Zmiany zastawki aortalnej i opuszki aorty Przepływ, obecność skrzepliny Przepływ, obecność skrzepliny Umiejscowienie i charakter rozwarstwienia Umiejscowienie i charakter rozwarstwienia Wysięk osierdziowy Wysięk osierdziowy Ostre rozwarstwienie aorty zstępującej (ESC klasa II) Ostre rozwarstwienie aorty zstępującej (ESC klasa II) Owrzodzenie aorty wstępującej ESC klasa I

47 Lokalizacja ujść żył płucnych Lokalizacja ujść żył płucnych Obserwacja po zabiegach ablacji Obserwacja po zabiegach ablacji ESC klasa I

48 Angiografia metodą rezonansu magnetycz- nego po podaniu kontrastu uwidacznia naczynia płucne Wykonywana u chorych z przeciwwskazaniami do CT (ciąża, uczulenie na kontrast). ESC klasa III

49 RTGECHOSPECTCTCMR Morfologia Wielkość jam Masa LK i PK Zastawki Osierdzie TT. wieńcowe Funkcja Lewa komora Prawa komora Przecieki Próby obciążeniowe Żywotność

50 W sposób bezpieczny,nieinwazyjny i kompleksowy dostarcza cennych informacji o budowie i czynności układu sercowo- naczyniowego; o budowie i czynności układu sercowo- naczyniowego; bez promieniowania jonizującego bez promieniowania jonizującego z użyciem środków kontrastowych o niskiej nefrotoksyczności. z użyciem środków kontrastowych o niskiej nefrotoksyczności. 2. Może być zastosowany u chorych z protezami zastawek serca, protezami zastawek serca, metalowymi szwami na mostku, metalowymi szwami na mostku, protezami stawów protezami stawów elektrodami nasierdziowymi elektrodami nasierdziowymi stentami wieńcowymi. stentami wieńcowymi. 3. Rezonans magnetyczny serca nie zastąpi echokardiografii !!! nie zastąpi echokardiografii !!!

51

52 Leibundgut i wsp. J Am Soc Echocardiogr 2010


Pobierz ppt "Małgorzata Pyda Pracownia Rezonansu Magnetycznego Katedra i I Klinika Kardiologii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google