Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Część I. Główne kierunki prac badawczych w Instytucie Techniki Budowlanej Posiedzenie KILiW PAN w ITB Marek Kaproń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Część I. Główne kierunki prac badawczych w Instytucie Techniki Budowlanej Posiedzenie KILiW PAN w ITB Marek Kaproń"— Zapis prezentacji:

1 Część I. Główne kierunki prac badawczych w Instytucie Techniki Budowlanej Posiedzenie KILiW PAN w ITB Marek Kaproń

2 ® Powołanie ITB w 1945 r. - zadania Cele - dekret powołujący ITB Cele i zakres działania – Zarządzenie Ministra

3 ® siedziba ITB – siedziba i oddziały Filtrowa 1952 i 200 3 i Ksawerów 2005 Poznań, Katowice, Gliwice

4 ® Oddział Wielkopolski ITB Oddział Śląski ITB ITB – siedziba i oddziały

5 ® Cele statutowe ITB Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych służących: Zapewnieniu należytej jakości techniczno-użytkowej obiektów budowlanych i ochronie interesów ich użytkowników Inspirowaniu warunków do powstawania efektywnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i metod wykonywania robót budowlanych Doskonaleniu metod badań oraz tworzeniu naukowych podstaw i kryteriów oceny wyrobów i obiektów budowlanych Utrzymaniu i modernizacji obiektów budowlanych Opracowywaniu krajowych przepisów budowlanych oraz regulacji UE z tego zakresu Wdrażanie i upowszechnianie wyników prowadzonych prac przez: Prowadzenie studiów służących ukierunkowaniu polityki budowlanej państwa Doradztwo techniczne, publikacje, podnoszenie kwalifikacji

6 ® Kadra Instytutu Pracownicy naukowi 73 Profesorowie 9 Doktorzy habilitowani 7 Doktorzy 56 Asystenci 11 Pracownicy badawczo-techniczni i inżynieryjno-techniczni 254 Pracownicy obsługi 114 439 osób

7 ® ITB - uprawnienia Rada Naukowa ITB od 42 lat posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo Od stycznia 1967 roku w ITB nadano stopień doktora nauk technicznych 88 osobom Z tego w ostatnich trzech latach: 9 W roku 2008: 4 (5) W ostatnich latach wszczęto 14 nowych przewodów doktorskich

8 ® Formy realizowania zadań ITB Badania studialne, eksperymentalne, laboratoryjne i terenowe Raporty dot. podstaw technicznych polityki budowlanej Wzorce techniczne takie jak wytyczne, instrukcje, poradniki, rekomendacje techniczne Udzielanie aprobat technicznych i certyfikacja Wdrażanie do praktyki nowoczesnych metod badań i obliczeń Udział w międzynarodowych programach badań naukowych i pracach rozwojowych Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i szkoleniowej

9 ® Przychody Instytutu, lata 2006 i 2007 2007 r. 2006 r.

10 ® Zadania statutowe Kreowanie i rozwój inżynierii budowlanej: jakość budownictwa/ochrona użytkowników aprobacja i certyfikacja informacja i upowszechnianie

11 ® Grupy problemowe jakość – podstawy zapewnienia technicznego ładu budowlanego konstrukcje - bezpieczeństwo konstrukcji – projektowanie i wykonawstwo bezpieczeństwo pożarowe i użytkowania wyroby budowlane ochrony środowiska i rozwój zrównoważony ochrony środowiska i rozwój zrównoważony trwałość (utrzymanie / modernizacja) techniki badawcze – doskonalenie

12 ® Udział procentowy prac – grupy problemowe, lata 2007 - 2009 2008 2007 2006 2005 2006 2007 2008 2009

13 ® Udział procentowy rodzajów prac lata 2007 - 2009

14 ® Kształtowanie paradygmatów działalności 2005 2006 2007 2008 2009 Wymagania podstawowe Zrównoważony rozwój Rozpoznawanie trendów Dobra praktyka i kierunki rozwoju budownictwa (wdrażanie) (rozpoznawanie)

15 ® własne projekty badawcze własne projekty badawcze Rozszerzenie podstaw naukowych ustaleń Eurokodu 6 Projektowanie konstrukcji murowych.Rozszerzenie podstaw naukowych ustaleń Eurokodu 6 Projektowanie konstrukcji murowych. Zapobieganie katastrofie postępującej betonowych konstrukcji szkieletowych w przypadku sytuacji wyjątkowej.Zapobieganie katastrofie postępującej betonowych konstrukcji szkieletowych w przypadku sytuacji wyjątkowej. Zależności regionalne parametrów geotechnicznych na podstawie sondowań, badań laboratoryjnych i pomiarów osiadania.Zależności regionalne parametrów geotechnicznych na podstawie sondowań, badań laboratoryjnych i pomiarów osiadania. Nowe technologie projektowania i budowy tuneli oraz wykopów metra z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeńNowe technologie projektowania i budowy tuneli oraz wykopów metra z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń projekt promotorski projekt promotorski Probabilistyczny model obciążenia śniegiem gruntu Probabilistyczny model obciążenia śniegiem gruntu Projekty badawcze w toku

16 ® Ocena wpływu warunków orograficznych i klimatycznych na obciążenie wiatrem konstrukcji budowlanych w Polsce.Ocena wpływu warunków orograficznych i klimatycznych na obciążenie wiatrem konstrukcji budowlanych w Polsce. Ocena stanów krytycznych pożaru do obliczeń ewakuacji z pomieszczeń i budynków.Ocena stanów krytycznych pożaru do obliczeń ewakuacji z pomieszczeń i budynków. Czynniki decydujące o skuteczności upłynnienia mieszanki betonowej za pomocą superplastyfikatorów.Czynniki decydujące o skuteczności upłynnienia mieszanki betonowej za pomocą superplastyfikatorów. Projekty rozwojowe (1) Projekty rozwojowe (1)

17 ® Pomiar szybkości dyfuzji tlenu przez ścianki rur z tworzyw sztucznych.Pomiar szybkości dyfuzji tlenu przez ścianki rur z tworzyw sztucznych. Opracowanie metod technicznych obniżenia ryzyka zakażenia wody wodociągowej pasożytami Cryptosporydium parvum.Opracowanie metod technicznych obniżenia ryzyka zakażenia wody wodociągowej pasożytami Cryptosporydium parvum. Ograniczenie zagrożenia dla zdrowia ludzi bakteriami z rodzaju Legionella w instalacjach wodociągowych i klimatyzacyjnych w istniejących budynkach.Ograniczenie zagrożenia dla zdrowia ludzi bakteriami z rodzaju Legionella w instalacjach wodociągowych i klimatyzacyjnych w istniejących budynkach. Projekty rozwojowe (2) Projekty rozwojowe (2)

18 ® obciążenie śniegiem obciążenie śniegiem badania badania analizy statystyczne i probabilistyczne analizy statystyczne i probabilistyczne wykorzystanie wyników do celów normalizacyjnych. wykorzystanie wyników do celów normalizacyjnych. OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM W POLSCE: NOWE NORMY Wynikiem pracy jest 14 publikacji, w tym 4 referaty na konferencjach międzynarodowych oraz dwa dokumenty normalizacyjne. Prace badawcze zakończone w 2007 r. przykłady (1)

19 ® ograniczenie ryzyka katastrofy postępującej żelbetowych konstrukcji szkieletowych.ograniczenie ryzyka katastrofy postępującej żelbetowych konstrukcji szkieletowych. Wytyczne projektowania żelbetowych budynków szkieletowych w celu ograniczenia ryzyka katastrofy postępującej.Wytyczne projektowania żelbetowych budynków szkieletowych w celu ograniczenia ryzyka katastrofy postępującej. autorzy pracy redagują dwa rozdziały do raportu Komisji fib Prefabrykacja w przedmiotowej tematyce.autorzy pracy redagują dwa rozdziały do raportu Komisji fib Prefabrykacja w przedmiotowej tematyce. obliczanie kominów żelbetowych według PN-EN 13084-2.obliczanie kominów żelbetowych według PN-EN 13084-2. Prace badawcze zakończone w 2007 r. przykłady (2)

20 ® zasady obliczania stalowych słupów kratowych linii elektroenergetycznych.zasady obliczania stalowych słupów kratowych linii elektroenergetycznych. komentarz do nowych norm serii PN-EN 50341, które będą wkrótce obowiązywać w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem załącznika J do normy PN-EN 50341-1:2001.komentarz do nowych norm serii PN-EN 50341, które będą wkrótce obowiązywać w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem załącznika J do normy PN-EN 50341-1:2001. termomodernizacja budynków mieszkalnych:termomodernizacja budynków mieszkalnych: nowa metoda oceny efektów termomodernizacji, obejmującą określenie gwarantowanych, prognozowanych i maksymalnych oszczędności energetycznych. nowa metoda oceny efektów termomodernizacji, obejmującą określenie gwarantowanych, prognozowanych i maksymalnych oszczędności energetycznych. wykorzystanie danych dotyczących rzeczywistego zużycia energii w budynkach uzyskane z monitoringu energetycznego.wykorzystanie danych dotyczących rzeczywistego zużycia energii w budynkach uzyskane z monitoringu energetycznego. Prace badawcze zakończone w 2007 r. przykłady (3)

21 ® wyrażanie niepewności rozszerzonej wyników badań wytrzymałościowych betonu i podobnie niejednorodnych materiałów budowlanych. wyrażanie niepewności rozszerzonej wyników badań wytrzymałościowych betonu i podobnie niejednorodnych materiałów budowlanych. weryfikacja doświadczalnej metody obliczania nośności rozporowych stalowych kotew do zamocowań w betonie według wytycznych EOTA 001. weryfikacja doświadczalnej metody obliczania nośności rozporowych stalowych kotew do zamocowań w betonie według wytycznych EOTA 001. Prace badawcze zakończone w 2007 r. przykłady (4) metoda szacowania niepewności średnich wyników badań wykonywanych na próbkach w warunkach laboratoryjnych oraz in situ metodami nieniszczącymi ogólne zalecenia podstawowych podstawowych dokumentów UE dostosowana jest do specyfiki badań materiałówbudowlanychuwzględniadoświadczenia z dotychczas stosowanej metody stosowanej metody estymacji statystycznej wyników badań wyników badań

22 ® Udział ITB w europejskich projektach badawczych 6 Program Ramowy UE – program badawczy MANUBUILD Otwarty system budownictwa (1.04.2005 r. – 31.03.2009 r.) 6 Program Ramowy UE – program badawczy ENVIE Wspólna akcja dotycząca jakości powietrza wewnętrznego oraz skutków zdrowotnych (1.04.2004 r. – 31.10.2008 r.) REALIZACJA w 2008 r. ZAKOŃCZONE Program Concerted Action EPBD Wspólne działanie wspierające realizację dyrektywy o energetycznej efektywności budynków (1.01.2005 r. – 30.06.2007 r.) Program - CONNIE Stworzenie sieci stron internetowych z informacjami dla małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych (2.01.2005 r. – 31.12.2006 r.)

23 ® ManuBuild Otwarty System Budownictwa Europejski Projekt Zintegrowany w Zakresie Konstrukcji Uprzemysłowionych

24 ® Partnerzy - 24 partner ó w z 11 kraj ó w europejskich ®

25 ® Rola ITB RolaGłówne osiągnięcia Akustyka budowlana Analiza obecnych wymagań i przepisów akustycznych w Europie Badania izolacyjności akustycznej Doradztwo w zakresie akustyki budowlanej Koncepcja ujednoliconego schematu klasyfikacji akustycznej w nawiązaniu do przepisów europejskich Charakterystyka akustyczna paneli kompozytowych Udział w realizacji celów i prezentacjiZamierzone wykorzystanie wyników Zasady i założenia akustyczne dla budynku zorientowanego na klienta Projekt narzędzia do oceny akustycznej budynku Badania izolacyjności akustycznej elementów kompozytowych Głos w dyskusji nt. harmonizacji przepisów w Europie dot. wymagań akustycznych Wykorzystanie doświadczeń z prac nad kompozytowymi panelami na inne lekkie konstrukcje 4 rok programu: problemy akustyki budowlanej, pomiary izolacyjności akustycznej

26 ® Program ramowy UE Project no. SSPE-CT- 2004-502671 EnVIE Wspólna działalność europejska dotycząca jakości powietrza wewnętrznego i skutków zdrowotnych Uczestniczyło 17 jednostek badawczych z całej Europy

27 ® Cele EnVIE Skoordynowana akcja w obszarze jakości powietrza wewnętrznego. Skuteczna polityka zapewniająca bezpieczne środowisko wewnętrzne dla 400 milionów Europejczyków - współdziałanie decydentów, projektantów, konstruktorów, specjalistów od konserwacji i utrzymania budynków, zarządców i właściwych stowarzyszeń.

28 ® WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA EUROPA Stały Komitet Budownictwa (SCC) Grupa Jednostek Notyfikowanych (GNB) Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych (EOTA) Europejska Unia ds. Aprobat Technicznych w Budownictwie (UEAtc) Europejska Sieć Instytutów Badawczych Budownictwa (ENBRI) Europejska Grupa Organizacji Prowadzących Badania Ogniowe, Certyfikacje i Inspekcje (EGOLF) Europejskie Stowarzyszenie Jednostek Certyfikujących w Budownictwie (EUROCER-BUILDING)

29 ® WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚWIAT Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) Światowa Federacja Organizacji ds. Ocen Technicznych (WFTAO) Międzynarodowa Federacja Betonu (fib) Międzynarodowy Komitet Kominów Przemysłowych (CICIND) Międzynarodowa Rada ds. Badań i Innowacji w Budownictwie (CIB) Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Bezpieczeństwa Pożarowego (IAFSS) Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Mostów i Inżynierii Budowlanej (IABSE)

30 Część II. Prace ITB dla potrzeb działalności budowlanej

31 ® Przepisy techniczne (1) Projekty aktów prawnych – najnowsze inicjatywy ITB: Nowa koncepcja przepisów technicznych w budownictwie, Projekt rozporządzenia: Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane… Strategia zrównoważonego budownictwa; Dokumenty uzupełniające Warunki wykonywania i odbioru robót budowlano- montażowych; Instrukcje ITB; Komentarze; Legislacja krajowa

32 ® Przepisy techniczne (2) Stały Komitet Budownictwa Komisji Europejskiej Udział ekspertów ITB w pracach SCC i jego grup roboczych: ds. przepisów ogniowych, ds. substancji niebezpiecznych, ds. Eurokodów Grupa Robocza ds. Harmonizacji Technicznej Rady UE Udział w pracach dot. projektu rozporządzenia PE i Rady w sprawie wyrobów budowlanych Komitet Sterujący KE dot. wdrażania kryteriów rozwoju zrównoważonego w budownictwie Legislacja europejska

33 ® Normalizacja: ISO i CEN Udział ekspertów ITB w pracach Komitetów Technicznych ISO TC 34 Akustyka budowlana, TC 98 Podstawy projektowania konstrukcji Udział ekspertów ITB w pracach Komitetów Technicznych CEN TC 89 Cieplne właściwości użytkowe budynków i komponentów budowlanych TC 104 Beton i wyroby związane TC 126 Wł. akustyczne wyrobów budowlanych i budynków (4 Grupy Robocze) TC 127 Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach (6 Grup Roboczych) TC 167 Wentylacja w budynkach TC 191 Stałe systemy gaśnicze TC 250 Eurokody konstrukcyjne TC 277 Sufity podwieszone TC 288 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych TC 350 Zrównoważone obiekty budowlane TC 351 Wyroby budowlane – ocena i wydzielanie substancji niebezpiecznych

34 ®Normalizacja: Udział ekspertów ITB w pracach KT PKN udział w pracach 24 Komitetów Technicznych PKN, z ogólnej liczby 33 KT działających w obszarze budownictwa (Zespół Budownictwa PKN) 12 Komitetów Technicznych PKN, spoza tego obszaru (Zespół Przemysłu Lekkiego, Zespół Chemii, Rolnictwa i Żywności, Zespół Zagadnień Ogólnych, Ochrony Zdrowia i Środowiska, Zespół Elektryki, Zespół Hutnictwa i Górnictwa) Inicjatywa utworzenia komitetu zwierciadlanego w stosunku do CEN TC 350

35 ® ITB – upoważnienia (1) Na podstawie upoważnienia ministra odpowiedzialnego za budownictwo eksperci ITB uczestniczą w pracach Stałego Komitetu Budownictwa i jego grup roboczych Udział w pracach Grupy Roboczej ds. Harmonizacji Technicznej Rady UE Uczestnictwo w pracach Grupy Sterującej Komisji europejskiej ds. budownictwa zrównoważonego

36 ® ITB – upoważnienia (2) Od 40 lat ITB posiada upoważnienie ministra odpowiedzialnego za budownictwo do udzielania krajowych dokumentów oceny technicznej: kolejno decyzji, świadectw i krajowych aprobat technicznych Od roku 2004 ITB jest upoważniony do udzielania Europejskich Aprobat Technicznych i reprezentuje Polskę w EOTA

37 ® ITB – upoważnienia (3) Od roku 2004 ITB funkcjonuje jako europejska jednostka notyfikowana nr 1488, upoważniona do wykonywania zadań strony trzeciej wymaganych do uzyskania oznakowania CE ITB reprezentuje polskie jednostki notyfikowane w europejskiej Grupie Jednostek Notyfikowanych i prowadzi krajową platformę jednostek notyfikowanych

38 ® Zadania wykonywane przez Instytut Techniki Budowlanej ® Autoryzowana jednostka aprobująca Jednostka Notyfikowana: -Certyfikująca wyroby -Certyfikująca ZKP -Zespół laboratoriów badawczych Członek Europejskiej Sieci Instytutów Badawczych budownictwa - ENBRI Jednostka certyfikująca w obszarze dobrowolnym: -Zarządzanie jakością w budownictwie, -Zarządzanie środowiskowe, -Znak ekologiczny i inne Udział ekspertów ITB w pracach PKN i CEN Centrum współpracy z przedstawicielami krajowych organizacji przemysłu wyrobów budowlanych: KAT, Rada Certyfikacji, PGJN Członek Europejskiej i Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa – ECTB i PPTB

39 ® Wyroby budowlane - specyfikacje Opracowywanie specyfikacji technicznych wyrobów : Wyroby tradycyjne - działalność normalizacyjna Innowacyjne wyroby budowlane - udzielanie europejskich i krajowych aprobat technicznych (wybór istotnych właściwości użytkowych, metod badań, kryteriów oceny) – współpraca europejska w ramach EOTA i UEAtc Opracowywanie dokumentów uzupełniających w stosunku do norm i aprobat – dobrowolne rekomendacje techniczne ITB

40 ®

41 ® Aprobaty i Rekomendacje Techniczne 505 AT ITB w 2007 r. 472 AT ITB w 2008 r. 8 ETA w 2007 r. 19 ETA w 2008 r. 42 RT ITB w 2007 r. 33 RT ITB w 2008 r. Stan na 27.11.2008

42 ® Wyroby budowlane – badania Akredytowane laboratorium badawcze – akredytacja PCA nr AB 023: 2100 metod badawczych, w tym 1200 metod wg norm EN i ISO 3170 raportów z badań w tym 2818 raportów objętych akredytacją Upoważnienie laboratorium do wykonywania badań z zakresu oceny zgodności w systemie europejskim (europejska jednostka notyfikowana nr 1488) Akredytowane laboratorium wzorcujące – akredytacja PCA nr AP 113: 97 świadectw wzorcowań 380 świadectw sprawdzeń wyposażenia pomiarowego

43 ® Akustyczne Akustyczne Lekkich Przegród i Przeszkleń Lekkich Przegród i Przeszkleń Betonu Betonu Zabezpieczeń Wodochronnych Zabezpieczeń Wodochronnych Badań Podłoża Budowlanego Badań Podłoża Budowlanego Drewna i Korozji Biologicznej Drewna i Korozji Biologicznej Badań Ogniowych Badań Ogniowych Izolacji Termicznych Izolacji Termicznych Badań Nieniszczących Badań Nieniszczących Badań Materiałów i Powłok Ochronnych Badań Materiałów i Powłok Ochronnych Badań Materiałów Wykończeniowych Badań Materiałów Wykończeniowych Łączników i Wyrobów Budowlanych Łączników i Wyrobów Budowlanych Okuć i Ślusarki Budowlanej Okuć i Ślusarki Budowlanej Badań Wytrzymałościowych Badań Wytrzymałościowych Badań Zanieczyszczeń Chemicznych Badań Zanieczyszczeń Chemicznych i Pyłowych i Pyłowych Elektryczne Elektryczne Instalacji Sanitarnych Instalacji Sanitarnych Wzorcujące Wzorcujące Laboratoria ITB

44 ® Laboratorium Badań Akustycznych Laboratorium Badań Wytrzymałościowych

45 ® Laboratorium Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń

46 ® Laboratorium Badań Ogniowych

47 ® Akredytowane metody badawcze lata 2005-2007

48 ® Wyroby budowlane – ocena zgodności Certyfikacja obligatoryjna: Akredytowana jednostka certyfikująca zgodność wyrobów jak i zakładową kontrolę produkcji w systemach krajowym i europejskim (europejska jednostka notyfikowana nr 1488) Certyfikacja dobrowolna: Systemy jakości, systemy zarządzania środowiskowego, systemy zintegrowane Certyfikacja na znak jakości ITB – akustyka, wł. cieplne Certyfikacja na znak ekologiczny ITB Deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych

49 ®

50 ® Pod bieżącym nadzorem ITB znajduje się obecnie 1092 certyfikatów

51 ® 3170 raportów z badań, w tym 2818 raportów z badań akredytowanych

52 ® Ekspertyzy, orzeczenia, opinie (1)

53 ® Ekspertyzy, orzeczenia, opinie (2) Badania akustyczne w hali terminalu 2 lotniska Okęcie w Warszawie

54 ® Ekspertyzy, orzeczenia, opinie (3) Centrum Handlowe Złote Tarasy

55 ® Ekspertyzy, orzeczenia, opinie (4) Dokumentacja warunków budowlanych oraz nadzór geotechniczny nad wykonaniem wykopów pod obiekty, drogi i linię kolejową w Bełchatowie

56 ®Wydawnictwa Wydawnictwa tradycyjne, serie i monografie (w 2007 roku - 1241 pozycji): Prace naukowe Instrukcje, Wytyczne, Poradniki Kwartalnik Prace ITB Dokumenty związane z działalnością aprobacyjną i certyfikacyjną (AT, ZUAT, RT, ZURT, ETA) Materiały konferencyjne Strona internetowa ITB – serwisy Dokumenty Unii Europejskiej Eurokody

57 ®

58 ® Szkolenia – 5 tys. uczestników od 2004 r. Programy szkoleń Kursy dla pracowników laboratoriów budowlanych Kursy dla pracowników laboratoriów budowlanych Szkolenia dla projektantów instalacji przeciwpożarowych Szkolenia dla projektantów instalacji przeciwpożarowych Szkolenia upowszechniające normy zharmonizowane Szkolenia upowszechniające normy zharmonizowane Upowszechnianie ustaleń eurokodów Upowszechnianie ustaleń eurokodów Szkolenia w zakresie przepisów prawa Szkolenia w zakresie przepisów prawa Upowszechnianie ustaleń europejskich w zakresie oceny wyrobów budowlanych Upowszechnianie ustaleń europejskich w zakresie oceny wyrobów budowlanych Szkolenia dla projektantów i wykonawców instalacji wodno- kanalizacyjnych, co, wentylacji Szkolenia dla projektantów i wykonawców instalacji wodno- kanalizacyjnych, co, wentylacji Program na przyszłość : e-learning, helpdesk

59 ®


Pobierz ppt "Część I. Główne kierunki prac badawczych w Instytucie Techniki Budowlanej Posiedzenie KILiW PAN w ITB Marek Kaproń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google