Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Część I. Główne kierunki prac badawczych w Instytucie Techniki Budowlanej Posiedzenie KILiW PAN w ITB Marek Kaproń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Część I. Główne kierunki prac badawczych w Instytucie Techniki Budowlanej Posiedzenie KILiW PAN w ITB Marek Kaproń."— Zapis prezentacji:

1 Część I. Główne kierunki prac badawczych w Instytucie Techniki Budowlanej
Posiedzenie KILiW PAN w ITB Marek Kaproń

2 Powołanie ITB w 1945 r. - zadania
Cele - dekret powołujący ITB Cele i zakres działania – Zarządzenie Ministra

3 ITB – siedziba i oddziały
Filtrowa 1952 i 2003 i Ksawerów 2005 Poznań, Katowice, Gliwice

4 ITB – siedziba i oddziały
Oddział Wielkopolski ITB Oddział Śląski ITB

5 Cele statutowe ITB Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych służących: Zapewnieniu należytej jakości techniczno-użytkowej obiektów budowlanych i ochronie interesów ich użytkowników Inspirowaniu warunków do powstawania efektywnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i metod wykonywania robót budowlanych Doskonaleniu metod badań oraz tworzeniu naukowych podstaw i kryteriów oceny wyrobów i obiektów budowlanych Utrzymaniu i modernizacji obiektów budowlanych Opracowywaniu krajowych przepisów budowlanych oraz regulacji UE z tego zakresu Wdrażanie i upowszechnianie wyników prowadzonych prac przez: Prowadzenie studiów służących ukierunkowaniu polityki budowlanej państwa Doradztwo techniczne, publikacje, podnoszenie kwalifikacji

6 Kadra Instytutu Pracownicy naukowi 73 Pracownicy badawczo-techniczni
Profesorowie Doktorzy habilitowani Doktorzy Asystenci Pracownicy badawczo-techniczni i inżynieryjno-techniczni Pracownicy obsługi 439 osób

7 ITB - uprawnienia Rada Naukowa ITB od 42 lat posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo Od stycznia 1967 roku w ITB nadano stopień doktora nauk technicznych 88 osobom Z tego w ostatnich trzech latach: 9 W roku 2008: 4 (5) W ostatnich latach wszczęto 14 nowych przewodów doktorskich

8 Formy realizowania zadań ITB
Badania studialne, eksperymentalne, laboratoryjne i terenowe Raporty dot. podstaw technicznych polityki budowlanej Wzorce techniczne takie jak wytyczne, instrukcje, poradniki, rekomendacje techniczne Udzielanie aprobat technicznych i certyfikacja Wdrażanie do praktyki nowoczesnych metod badań i obliczeń Udział w międzynarodowych programach badań naukowych i pracach rozwojowych Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i szkoleniowej

9 Przychody Instytutu, lata 2006 i 2007

10 Zadania statutowe Kreowanie i rozwój inżynierii budowlanej:
jakość budownictwa/ochrona użytkowników aprobacja i certyfikacja informacja i upowszechnianie

11 Grupy problemowe jakość – podstawy zapewnienia technicznego ładu budowlanego konstrukcje - bezpieczeństwo konstrukcji – projektowanie i wykonawstwo bezpieczeństwo pożarowe i użytkowania wyroby budowlane ochrony środowiska i rozwój zrównoważony trwałość (utrzymanie / modernizacja) techniki badawcze – doskonalenie

12 Udział procentowy prac – grupy problemowe, lata 2007 - 2009
2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009

13 Udział procentowy rodzajów prac lata 2007 - 2009

14 Rozpoznawanie trendów
Kształtowanie paradygmatów działalności Wymagania podstawowe Zrównoważony rozwój Rozpoznawanie trendów Dobra praktyka i kierunki rozwoju budownictwa (wdrażanie) (rozpoznawanie)

15 Projekty badawcze w toku
własne projekty badawcze „Rozszerzenie podstaw naukowych ustaleń Eurokodu 6 „Projektowanie konstrukcji murowych”. „Zapobieganie katastrofie postępującej betonowych konstrukcji szkieletowych w przypadku sytuacji wyjątkowej”. „Zależności regionalne parametrów geotechnicznych na podstawie sondowań, badań laboratoryjnych i pomiarów osiadania”. „Nowe technologie projektowania i budowy tuneli oraz wykopów metra z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń” projekt promotorski „Probabilistyczny model obciążenia śniegiem gruntu”

16 Projekty rozwojowe (1) „Ocena wpływu warunków orograficznych i klimatycznych na obciążenie wiatrem konstrukcji budowlanych w Polsce”. „Ocena stanów krytycznych pożaru do obliczeń ewakuacji z pomieszczeń i budynków”. „Czynniki decydujące o skuteczności upłynnienia mieszanki betonowej za pomocą superplastyfikatorów”.

17 Projekty rozwojowe (2) „Pomiar szybkości dyfuzji tlenu przez ścianki rur z tworzyw sztucznych”. „Opracowanie metod technicznych obniżenia ryzyka zakażenia wody wodociągowej pasożytami Cryptosporydium parvum”. „Ograniczenie zagrożenia dla zdrowia ludzi bakteriami z rodzaju Legionella w instalacjach wodociągowych i klimatyzacyjnych w istniejących budynkach”.

18 Prace badawcze zakończone w 2007 r. przykłady (1)
OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM W POLSCE: NOWE NORMY obciążenie śniegiem badania analizy statystyczne i probabilistyczne wykorzystanie wyników do celów normalizacyjnych. Wynikiem pracy jest 14 publikacji, w tym 4 referaty na konferencjach międzynarodowych oraz dwa dokumenty normalizacyjne.

19 Prace badawcze zakończone w 2007 r. przykłady (2)
ograniczenie ryzyka katastrofy postępującej żelbetowych konstrukcji szkieletowych. „Wytyczne projektowania żelbetowych budynków szkieletowych w celu ograniczenia ryzyka katastrofy postępującej”. autorzy pracy redagują dwa rozdziały do raportu Komisji fib „Prefabrykacja” w przedmiotowej tematyce. obliczanie kominów żelbetowych według PN-EN

20 Prace badawcze zakończone w 2007 r. przykłady (3)
zasady obliczania stalowych słupów kratowych linii elektroenergetycznych. komentarz do nowych norm serii PN-EN 50341, które będą wkrótce obowiązywać w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem załącznika J do normy PN-EN :2001. termomodernizacja budynków mieszkalnych: nowa metoda oceny efektów termomodernizacji, obejmującą określenie gwarantowanych, prognozowanych i maksymalnych oszczędności energetycznych. wykorzystanie danych dotyczących rzeczywistego zużycia energii w budynkach uzyskane z monitoringu energetycznego.

21 Prace badawcze zakończone w 2007 r. przykłady (4)
wyrażanie niepewności rozszerzonej wyników badań wytrzymałościowych betonu i podobnie niejednorodnych materiałów budowlanych. weryfikacja doświadczalnej metody obliczania nośności rozporowych stalowych kotew do zamocowań w betonie według wytycznych EOTA 001. w warunkach laboratoryjnych wykonywanych na próbkach metoda szacowania niepewności średnich oraz in situ metodami wyników badań nieniszczącymi dokumentów UE podstawowych ogólne zalecenia do specyfiki badań dostosowana jest budowlanych materiałów estymacji statystycznej stosowanej metody doświadczenia z dotychczas uwzględnia

22 Udział ITB w europejskich projektach badawczych
REALIZACJA w 2008 r. 6 Program Ramowy UE – program badawczy MANUBUILD Otwarty system budownictwa ( r. – r.) 6 Program Ramowy UE – program badawczy ENVIE Wspólna akcja dotycząca jakości powietrza wewnętrznego oraz skutków zdrowotnych ( r. – r.) ZAKOŃCZONE Program Concerted Action EPBD Wspólne działanie wspierające realizację dyrektywy o energetycznej efektywności budynków ( r. – r.) Program - CONNIE Stworzenie sieci stron internetowych z informacjami dla małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych ( r. – r.)

23 ManuBuild Otwarty System Budownictwa
Europejski Projekt Zintegrowany w Zakresie Konstrukcji Uprzemysłowionych

24 Partnerzy - 24 partnerów z 11 krajów europejskich

25 Rola ITB Rola Główne osiągnięcia Akustyka budowlana
Analiza obecnych wymagań i przepisów akustycznych w Europie Badania izolacyjności akustycznej Doradztwo w zakresie akustyki budowlanej Koncepcja ujednoliconego schematu klasyfikacji akustycznej w nawiązaniu do przepisów europejskich Charakterystyka akustyczna paneli kompozytowych Udział w realizacji celów i prezentacji Zamierzone wykorzystanie wyników Zasady i założenia akustyczne dla budynku zorientowanego na klienta Projekt narzędzia do oceny akustycznej budynku Badania izolacyjności akustycznej elementów kompozytowych Głos w dyskusji nt. harmonizacji przepisów w Europie dot. wymagań akustycznych Wykorzystanie doświadczeń z prac nad kompozytowymi panelami na inne lekkie konstrukcje 4 rok programu: problemy akustyki budowlanej, pomiary izolacyjności akustycznej

26 Program ramowy UE Project no. SSPE-CT EnVIE Wspólna działalność europejska dotycząca jakości powietrza wewnętrznego i skutków zdrowotnych Uczestniczyło 17 jednostek badawczych z całej Europy

27 Cele EnVIE Skoordynowana akcja w obszarze jakości powietrza wewnętrznego. Skuteczna polityka zapewniająca bezpieczne środowisko wewnętrzne dla 400 milionów Europejczyków - współdziałanie decydentów, projektantów, konstruktorów, specjalistów od konserwacji i utrzymania budynków, zarządców i właściwych stowarzyszeń.

28 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
EUROPA Stały Komitet Budownictwa (SCC) Grupa Jednostek Notyfikowanych (GNB) Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych (EOTA) Europejska Unia ds. Aprobat Technicznych w Budownictwie (UEAtc) Europejska Sieć Instytutów Badawczych Budownictwa (ENBRI) Europejska Grupa Organizacji Prowadzących Badania Ogniowe, Certyfikacje i Inspekcje (EGOLF) Europejskie Stowarzyszenie Jednostek Certyfikujących w Budownictwie (EUROCER-BUILDING)

29 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
ŚWIAT Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) Światowa Federacja Organizacji ds. Ocen Technicznych (WFTAO) Międzynarodowa Federacja Betonu (fib) Międzynarodowy Komitet Kominów Przemysłowych (CICIND) Międzynarodowa Rada ds. Badań i Innowacji w Budownictwie (CIB) Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Mostów i Inżynierii Budowlanej (IABSE) Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Bezpieczeństwa Pożarowego (IAFSS)

30 Część II. Prace ITB dla potrzeb działalności budowlanej

31 Przepisy techniczne (1)
Legislacja krajowa Projekty aktów prawnych – najnowsze inicjatywy ITB: Nowa koncepcja przepisów technicznych w budownictwie, Projekt rozporządzenia: „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane…” Strategia zrównoważonego budownictwa; Dokumenty uzupełniające „Warunki wykonywania i odbioru robót budowlano- montażowych”; Instrukcje ITB; Komentarze;

32 Przepisy techniczne (2)
Legislacja europejska Stały Komitet Budownictwa Komisji Europejskiej Udział ekspertów ITB w pracach SCC i jego grup roboczych: ds. przepisów ogniowych, ds. substancji niebezpiecznych, ds. Eurokodów Grupa Robocza ds. Harmonizacji Technicznej Rady UE Udział w pracach dot. projektu rozporządzenia PE i Rady w sprawie wyrobów budowlanych Komitet Sterujący KE dot. wdrażania kryteriów rozwoju zrównoważonego w budownictwie

33 Normalizacja: ISO i CEN
Udział ekspertów ITB w pracach Komitetów Technicznych ISO TC 34 Akustyka budowlana, TC 98 Podstawy projektowania konstrukcji Udział ekspertów ITB w pracach Komitetów Technicznych CEN TC 89 Cieplne właściwości użytkowe budynków i komponentów budowlanych TC 104 Beton i wyroby związane TC 126 Wł. akustyczne wyrobów budowlanych i budynków (4 Grupy Robocze) TC 127 Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach (6 Grup Roboczych) TC 167 Wentylacja w budynkach TC 191 Stałe systemy gaśnicze TC 250 Eurokody konstrukcyjne TC 277 Sufity podwieszone TC 288 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych TC 350 Zrównoważone obiekty budowlane TC 351 Wyroby budowlane – ocena i wydzielanie substancji niebezpiecznych

34 Normalizacja: Udział ekspertów ITB w pracach KT PKN
udział w pracach 24 Komitetów Technicznych PKN, z ogólnej liczby 33 KT działających w obszarze budownictwa (Zespół Budownictwa PKN) 12 Komitetów Technicznych PKN, spoza tego obszaru (Zespół Przemysłu Lekkiego, Zespół Chemii, Rolnictwa i Żywności, Zespół Zagadnień Ogólnych, Ochrony Zdrowia i Środowiska, Zespół Elektryki, Zespół Hutnictwa i Górnictwa) Inicjatywa utworzenia komitetu zwierciadlanego w stosunku do CEN TC 350

35 ITB – upoważnienia (1) Na podstawie upoważnienia ministra odpowiedzialnego za budownictwo eksperci ITB uczestniczą w pracach Stałego Komitetu Budownictwa i jego grup roboczych Udział w pracach Grupy Roboczej ds. Harmonizacji Technicznej Rady UE Uczestnictwo w pracach Grupy Sterującej Komisji europejskiej ds. budownictwa zrównoważonego

36 ITB – upoważnienia (2) Od 40 lat ITB posiada upoważnienie ministra odpowiedzialnego za budownictwo do udzielania krajowych dokumentów oceny technicznej: kolejno decyzji, świadectw i krajowych aprobat technicznych Od roku 2004 ITB jest upoważniony do udzielania Europejskich Aprobat Technicznych i reprezentuje Polskę w EOTA

37 ITB – upoważnienia (3) Od roku 2004 ITB funkcjonuje jako europejska jednostka notyfikowana nr 1488, upoważniona do wykonywania zadań strony trzeciej wymaganych do uzyskania oznakowania CE ITB reprezentuje polskie jednostki notyfikowane w europejskiej Grupie Jednostek Notyfikowanych i prowadzi krajową platformę jednostek notyfikowanych

38 Zadania wykonywane przez Instytut Techniki Budowlanej
Członek Europejskiej Sieci Instytutów Badawczych budownictwa - ENBRI Autoryzowana jednostka aprobująca Członek Europejskiej i Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa – ECTB i PPTB Jednostka Notyfikowana: Certyfikująca wyroby Certyfikująca ZKP Zespół laboratoriów badawczych Udział ekspertów ITB w pracach PKN i CEN Centrum współpracy z przedstawicielami krajowych organizacji przemysłu wyrobów budowlanych: KAT, Rada Certyfikacji, PGJN Jednostka certyfikująca w obszarze dobrowolnym: Zarządzanie jakością w budownictwie, Zarządzanie środowiskowe, Znak ekologiczny i inne

39 Wyroby budowlane - specyfikacje
Opracowywanie specyfikacji technicznych wyrobów : Wyroby tradycyjne - działalność normalizacyjna Innowacyjne wyroby budowlane - udzielanie europejskich i krajowych aprobat technicznych (wybór istotnych właściwości użytkowych, metod badań, kryteriów oceny) – współpraca europejska w ramach EOTA i UEAtc Opracowywanie dokumentów uzupełniających w stosunku do norm i aprobat – dobrowolne rekomendacje techniczne ITB

40

41 Aprobaty i Rekomendacje Techniczne
505 AT ITB w 2007 r. 472 AT ITB w 2008 r. 8 ETA w 2007 r. 19 ETA w 2008 r. 42 RT ITB w 2007 r. 33 RT ITB w 2008 r. Stan na 41

42 Wyroby budowlane – badania
Akredytowane laboratorium badawcze – akredytacja PCA nr AB 023: 2100 metod badawczych, w tym 1200 metod wg norm EN i ISO 3170 raportów z badań w tym 2818 raportów objętych akredytacją Upoważnienie laboratorium do wykonywania badań z zakresu oceny zgodności w systemie europejskim (europejska jednostka notyfikowana nr 1488) Akredytowane laboratorium wzorcujące – akredytacja PCA nr AP 113: 97 świadectw wzorcowań 380 świadectw sprawdzeń wyposażenia pomiarowego

43 Laboratoria ITB Akustyczne Lekkich Przegród i Przeszkleń Betonu
Zabezpieczeń Wodochronnych Badań Podłoża Budowlanego Drewna i Korozji Biologicznej Badań Ogniowych Izolacji Termicznych Badań Nieniszczących Badań Materiałów i Powłok Ochronnych Badań Materiałów Wykończeniowych Łączników i Wyrobów Budowlanych Okuć i Ślusarki Budowlanej Badań Wytrzymałościowych Badań Zanieczyszczeń Chemicznych i Pyłowych Elektryczne Instalacji Sanitarnych Wzorcujące

44 Laboratorium Badań Wytrzymałościowych Laboratorium Badań Akustycznych

45 Laboratorium Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń

46 Laboratorium Badań Ogniowych

47 Akredytowane metody badawcze
lata

48 Wyroby budowlane – ocena zgodności
Certyfikacja obligatoryjna: Akredytowana jednostka certyfikująca zgodność wyrobów jak i zakładową kontrolę produkcji w systemach krajowym i europejskim (europejska jednostka notyfikowana nr 1488) Certyfikacja dobrowolna: Systemy jakości, systemy zarządzania środowiskowego, systemy zintegrowane Certyfikacja na znak jakości ITB – akustyka, wł. cieplne Certyfikacja na znak ekologiczny ITB Deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych

49

50 Pod bieżącym nadzorem ITB znajduje się obecnie 1092 certyfikatów

51 3170 raportów z badań, w tym 2818 raportów z badań akredytowanych

52 Ekspertyzy, orzeczenia, opinie (1)

53 Ekspertyzy, orzeczenia, opinie (2)
Badania akustyczne w hali terminalu 2 lotniska „Okęcie” w Warszawie

54 Ekspertyzy, orzeczenia, opinie (3)
Centrum Handlowe Złote Tarasy

55 Ekspertyzy, orzeczenia, opinie (4)
Dokumentacja warunków budowlanych oraz nadzór geotechniczny nad wykonaniem wykopów pod obiekty, drogi i linię kolejową w Bełchatowie

56 Wydawnictwa Wydawnictwa tradycyjne, serie i monografie (w roku pozycji): Prace naukowe Instrukcje, Wytyczne, Poradniki Kwartalnik „Prace ITB” Dokumenty związane z działalnością aprobacyjną i certyfikacyjną (AT, ZUAT, RT, ZURT, ETA) Materiały konferencyjne Strona internetowa ITB – serwisy Dokumenty Unii Europejskiej Eurokody

57

58 Szkolenia – 5 tys. uczestników od 2004 r.
Programy szkoleń Kursy dla pracowników laboratoriów budowlanych Szkolenia dla projektantów instalacji przeciwpożarowych Szkolenia upowszechniające normy zharmonizowane Upowszechnianie ustaleń eurokodów Szkolenia w zakresie przepisów prawa Upowszechnianie ustaleń europejskich w zakresie oceny wyrobów budowlanych Szkolenia dla projektantów i wykonawców instalacji wodno- kanalizacyjnych, co, wentylacji Program na przyszłość : e-learning, helpdesk

59


Pobierz ppt "Część I. Główne kierunki prac badawczych w Instytucie Techniki Budowlanej Posiedzenie KILiW PAN w ITB Marek Kaproń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google