Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Chełmskiego na lata 2008-2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Chełmskiego na lata 2008-2010."— Zapis prezentacji:

1 Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Chełmskiego na lata 2008-2010

2 Wieloletni Plan Inwestycyjny to dokument, który zawiera listę zadań przewidzianych do realizacji

3 Wieloletni Plan Inwestycyjny Czy WPI jest dokumentem zamkniętym na lata 2008-2010 ? NIE !!!

4 Wieloletni Plan Inwestycyjny WPI może, a nawet musi być aktualizowany corocznie!!!

5 Po co nam WPI ??? wprowadza właściwe planowanie, programowanie i realizację zadań gminy pomaga skutecznie zarządzać finansami gminy zadania planowane są w oparciu o realistyczną ocenę możliwości finansowych daje podstawy do wyznaczenia celów i określenia zapotrzebowania na środki z funduszy UE

6 WPI to system zarządzania, którego głównym celem jest: uwzględnienie potrzeb mieszkańców gminy w procesie jego kształtowania utrzymanie kontroli nad jakością techniczną i terminowością wykonania zadań utrzymanie kontroli nad kosztami zadań umieszczonych w WPI zapewnienie stałego monitorowania etapu przygotowania i realizacji zadań

7 Cele operacyjne: 1.1.Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu 1.2.Poprawa efektywności sektora rolnego oraz jego większa specjalizacja 1.3. Rozwój współpracy gospodarczej powiatu z Ukrainą i Białorusią Priorytet 1: Zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki

8 1.1.Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu Kierunki działań / typy projektów: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej (WPI) Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej (WPI) Współpraca z gminami w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno- kanalizacyjnej Współpraca z gminami w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno- kanalizacyjnej Inwestycje i działania w zakresie uporządkowania gospodarki odpadami Inwestycje i działania w zakresie uporządkowania gospodarki odpadami Wsparcie działań na rzecz wyposażenia powiatu w sieć gazową Wsparcie działań na rzecz wyposażenia powiatu w sieć gazową Informatyzacja powiatu (rozwój infrastruktury szerokopasmowej oraz e-usług) Informatyzacja powiatu (rozwój infrastruktury szerokopasmowej oraz e-usług) Współpraca z gminami w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych i ich właściwa promocja Współpraca z gminami w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych i ich właściwa promocja Inne Inne Główne źródła finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Inne (Ekofundusz / WFOŚiGW, itd.) Inne (Ekofundusz / WFOŚiGW, itd.)

9 1.2.Poprawa efektywności sektora rolnego oraz jego większa specjalizacja Kierunki działań / typy projektów: Podwyższenie wiedzy i kwalifikacji rolników Podwyższenie wiedzy i kwalifikacji rolników Wspieranie procesu zwiększania powierzchni gospodarstw rolnych (m.in. poprzez projekty scaleniowe) Wspieranie procesu zwiększania powierzchni gospodarstw rolnych (m.in. poprzez projekty scaleniowe) Wsparcie działań na rzecz różnicowania działalności gospodarstw rolnych (np. agroturystyka, odnawialne źródła energii z biomasy, itd.) Wsparcie działań na rzecz różnicowania działalności gospodarstw rolnych (np. agroturystyka, odnawialne źródła energii z biomasy, itd.) Rozwój rolnictwa ekologicznego Rozwój rolnictwa ekologicznego Wspieranie rozwoju instytucji otoczenia rolnictwa (m.in. grup producenckich, infrastruktury skupu i przetwarzania produktów rolnych) Wspieranie rozwoju instytucji otoczenia rolnictwa (m.in. grup producenckich, infrastruktury skupu i przetwarzania produktów rolnych) Inne Inne Główne źródła finansowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Inne (Ekofundusz, WFOŚiGW), Inne (Ekofundusz, WFOŚiGW),

10 Kierunki działań / typy projektów: Organizowanie i wspieranie imprez przyczyniających się do rozwoju współpracy transgranicznej przedsiębiorców z terenu powiatu (misje gospodarcze, Imprezy targowo-wystawiennicze, seminaria, i konferencje) Organizowanie i wspieranie imprez przyczyniających się do rozwoju współpracy transgranicznej przedsiębiorców z terenu powiatu (misje gospodarcze, Imprezy targowo-wystawiennicze, seminaria, i konferencje) Wspieranie struktur instytucjonalnych wspomagających rozwój współpracy przygranicznej przedsiębiorstw (punkty informacyjne, transgraniczne centra obsługi inwestorów, rozwój wspólnych instytucji szkolno-doradczych, itd.) Wspieranie struktur instytucjonalnych wspomagających rozwój współpracy przygranicznej przedsiębiorstw (punkty informacyjne, transgraniczne centra obsługi inwestorów, rozwój wspólnych instytucji szkolno-doradczych, itd.) Prowadzenie aktywnej promocji gospodarczej powiatu na Białorusi i Ukrainie, Prowadzenie aktywnej promocji gospodarczej powiatu na Białorusi i Ukrainie, Współdziałanie z władzami centralnymi i wojewódzkimi w zakresie poprawy funkcjonowania infrastruktury granicznej (infrastruktura przejść granicznych, jakość obsługi, standardy bezpieczeństwa i kontroli itd..) Współdziałanie z władzami centralnymi i wojewódzkimi w zakresie poprawy funkcjonowania infrastruktury granicznej (infrastruktura przejść granicznych, jakość obsługi, standardy bezpieczeństwa i kontroli itd..) inne inne Główne źródła finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Inne (Ekofundusz / WFOŚiGW, itd.) Inne (Ekofundusz / WFOŚiGW, itd.) 1.3.Rozwój współpracy gospodarczej powiatu z Ukrainą i Białorusią

11 Priorytet 1 : Zidentyfikowane projekty Nazwa zadania, okres realizacji, koszt (zł): Modernizacja ciągu dróg nr 1868L, Nr 1839L, Nr 1823L, Nr 1824L o łącznej długości 57,8 km (20,8 mln zł)Modernizacja ciągu dróg nr 1868L, Nr 1839L, Nr 1823L, Nr 1824L o łącznej długości 57,8 km (20,8 mln zł) Modernizacja ciągu dróg Nr 1717L, 1821L o Łącznej długości 26,8 km (9,6 mln zł),Modernizacja ciągu dróg Nr 1717L, 1821L o Łącznej długości 26,8 km (9,6 mln zł), Modernizacja ciągu dróg Nr 1837L, 1835L, 1863L, 1853L o łącznej długości 57,3 km (20,6 mln zł),Modernizacja ciągu dróg Nr 1837L, 1835L, 1863L, 1853L o łącznej długości 57,3 km (20,6 mln zł), Modernizacja ciągu dróg Nr 1843L, 1845L o długości 12,2 km (4,4 mln zł),Modernizacja ciągu dróg Nr 1843L, 1845L o długości 12,2 km (4,4 mln zł), Modernizacja ciągu dróg Nr 1828L, 1826L, 1822L o długości 25 km (9 mln zł),Modernizacja ciągu dróg Nr 1828L, 1826L, 1822L o długości 25 km (9 mln zł), Modernizacja ciągu dróg Nr 1717L, Nr 1807L o łącznej długości 17,5 km (6,3 mln zł),Modernizacja ciągu dróg Nr 1717L, Nr 1807L o łącznej długości 17,5 km (6,3 mln zł), Modernizacja ciągu dróg Nr 1817L, 1814L, 1811L o długości 24,8 km (8,9 mln zł),Modernizacja ciągu dróg Nr 1817L, 1814L, 1811L o długości 24,8 km (8,9 mln zł), Budowa drogi Nr 1807L na odcinku dr. krajowa Nr 12- Chojno Nowe o długości 2,5 km (2,5 mln zł),Budowa drogi Nr 1807L na odcinku dr. krajowa Nr 12- Chojno Nowe o długości 2,5 km (2,5 mln zł), Budowa drogi nr 1812L Ewopole -Kanie (1,5 mln zł),Budowa drogi nr 1812L Ewopole -Kanie (1,5 mln zł), Budowa drogi nr 1810L Chojeniec- droga wojewódzka Nr 838 (6 mln zł),Budowa drogi nr 1810L Chojeniec- droga wojewódzka Nr 838 (6 mln zł), Budowa drogi Nr 1819L Sawin –Krobonosz (2 mln zł)Budowa drogi Nr 1819L Sawin –Krobonosz (2 mln zł) Budowa drogi Nr 1807L na odcinku Bezek- Julianów (3,7 mln zł)Budowa drogi Nr 1807L na odcinku Bezek- Julianów (3,7 mln zł) Budowa drogi nr 1860L Turowiec- Maziarnia (2,2 mln zł)Budowa drogi nr 1860L Turowiec- Maziarnia (2,2 mln zł) Program scalania gruntów gminy Wierzbica, Siedliszcze, Chełm, Sawin, Kamień, Żmudż, Wojsławice, Leśniowice, Rejowiec, Białopole w powiecie chełmskim (brak danych)Program scalania gruntów gminy Wierzbica, Siedliszcze, Chełm, Sawin, Kamień, Żmudż, Wojsławice, Leśniowice, Rejowiec, Białopole w powiecie chełmskim (brak danych) Informatyzacja powiatu (projekt wspólny z gminami) (3,3 mln zł),Informatyzacja powiatu (projekt wspólny z gminami) (3,3 mln zł), Razem = 100,8 mln zł

12 Priorytet 1 : Główne źródła dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Rozwoju Polski Wschodniej Program Rozwoju Polski Wschodniej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Ekofundusz Ekofundusz Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Inne Inne Kryteria wyboru projektów: Kryteria ekonomiczne Kryteria ekonomiczne Kryteria ekologiczne Kryteria ekologiczne Kryteria równość szans Kryteria równość szans Kryteria wynikające z programu operacyjnego w ramach którego będzie składany projekt do sfinansowania m.in.: Kryteria wynikające z programu operacyjnego w ramach którego będzie składany projekt do sfinansowania m.in.: Komplementarność z innymi zadaniami Komplementarność z innymi zadaniami Wykonalność technologiczna Wykonalność technologiczna Poprawa bezpieczeństwa Poprawa bezpieczeństwa

13 Priorytet 2: Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu Cele operacyjne: 2.1.Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność turystyczną powiatu 2.2. Rozwój kultury i kapitału społecznego w powiecie 2.3.Promocja oraz rozwój współpracy międzynarodowej powiatu, w tym współpracy transgranicznej z Białorusią i Ukrainą

14 2.1.Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność turystyczną powiatu Kierunki działań / typy projektów: Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej (ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, punkty informacji turystycznej) Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej (ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, punkty informacji turystycznej) Odnowa zabytków i lokalnych pomników historii pod kątem rozwoju turystyki Odnowa zabytków i lokalnych pomników historii pod kątem rozwoju turystyki Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju bazy noclegowo-gastronomicznej Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju bazy noclegowo-gastronomicznej Rozwój lokalnych produktów turystycznych oraz ich promocja (potrawy regionalne, tradycyjne produkty rękodzielnicze) Rozwój lokalnych produktów turystycznych oraz ich promocja (potrawy regionalne, tradycyjne produkty rękodzielnicze) Inne Inne Główne źródła finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Inne Inne

15 2.2.Rozwój kultury i kapitału społecznego w powiecie Kierunki działań / typy projektów: Rozwój instytucji kultury (modernizacja infrastruktury, doposażenie w sprzęt, organizacja imprez kulturalnych ) Rozwój instytucji kultury (modernizacja infrastruktury, doposażenie w sprzęt, organizacja imprez kulturalnych ) Aktywne wspieranie partnerstw i inicjatyw oddolnych na rzecz rozwoju powiatu i poszczególnych gmin Aktywne wspieranie partnerstw i inicjatyw oddolnych na rzecz rozwoju powiatu i poszczególnych gmin Kształtowanie właściwych postaw społecznych (ekologia i zdrowie, przedsiębiorczość i innowacje, bezpieczeństwo publiczne, integracja europejska) Kształtowanie właściwych postaw społecznych (ekologia i zdrowie, przedsiębiorczość i innowacje, bezpieczeństwo publiczne, integracja europejska) Zwiększanie potencjału organizacji pozarządowych oraz rozwój różnych form społeczeństwa obywatelskiego (w tym wolontariatu, ekonomii społecznej, itd.) Zwiększanie potencjału organizacji pozarządowych oraz rozwój różnych form społeczeństwa obywatelskiego (w tym wolontariatu, ekonomii społecznej, itd.) Inne Inne Główne źródła finansowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Program Wspólnotowy Kultura 2007 Program Wspólnotowy Kultura 2007 Program Wspólnotowy Europa dla obywateli Program Wspólnotowy Europa dla obywateli

16 Kierunki działań / typy projektów: Aktywna promocja powiatu w kraju i za granicą (w szczególności w zakresie gospodarki,kultury i turystyki) Aktywna promocja powiatu w kraju i za granicą (w szczególności w zakresie gospodarki,kultury i turystyki) Podejmowanie transgranicznych działań w zakresie ochrony środowiska(w tym ochrona wód rzeki Bug, monitoringu środowiska i przeciw działaniu zagrożeniu) Podejmowanie transgranicznych działań w zakresie ochrony środowiska(w tym ochrona wód rzeki Bug, monitoringu środowiska i przeciw działaniu zagrożeniu) Współpraca powiatu w zakresie tworzenia wspólnej infrastruktury komunikacyjnej (w tym drogi i mosty, ścieżki rowerowe, lokalne przejścia graniczne itd.. Współpraca powiatu w zakresie tworzenia wspólnej infrastruktury komunikacyjnej (w tym drogi i mosty, ścieżki rowerowe, lokalne przejścia graniczne itd.. Rozwój zinstytucjonalizowanych form współpracy transgranicznej (systemy wymiany informacji, planowanie przestrzenne i strategiczne, technologie komunikacyjne i informacyjne) Rozwój zinstytucjonalizowanych form współpracy transgranicznej (systemy wymiany informacji, planowanie przestrzenne i strategiczne, technologie komunikacyjne i informacyjne) Wspieranie inicjatywy społeczności lokalnych (transgraniczna współpraca szkół i instytucji szkolnictwa wyższego, kultywowania różnorodności kulturowej itd.) Wspieranie inicjatywy społeczności lokalnych (transgraniczna współpraca szkół i instytucji szkolnictwa wyższego, kultywowania różnorodności kulturowej itd.) Główne źródła finansowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Inne (Ekofundusz / WFOŚiGW, itd.) Inne (Ekofundusz / WFOŚiGW, itd.) 2.3.Promocja oraz rozwój współpracy międzynarodowej powiatu, w tym współpracy transgranicznej z Białorusią i Ukrainą

17 Priorytet 2 : Zidentyfikowane projekty Nazwa zadania, okres realizacji, koszt (zł): Promocja turystyczno-kulturalna/gospodarcza powiatu chełmskiego (2008-2010 r. 495 tys. zł), Współpraca z zagranicą (2008-2010 r. 300 tys. zł), Współpraca transgraniczna ( 2008-2010 r. 198 tys. zł), Razem = 993 tys. zł

18 Główne źródła dofinansowania: Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Rozwoju Polski Wschodniej Program Rozwoju Polski Wschodniej Inne Inne Kryteria wyboru projektów: Kryteria ekonomiczne Kryteria ekonomiczne Kryteria ekologiczne Kryteria ekologiczne Kryteria równość szans Kryteria równość szans Kryteria wynikające z programu operacyjnego w ramach którego będzie składany projekt do sfinansowania m.in.: Kryteria wynikające z programu operacyjnego w ramach którego będzie składany projekt do sfinansowania m.in.: Komplementarność z innymi zadaniami Komplementarność z innymi zadaniami Wykonalność technologiczna Wykonalność technologiczna Poprawa bezpieczeństwa Poprawa bezpieczeństwa Priorytet 2 :

19 Priorytet 3: Wzrost poziomu zatrudnienia mieszkańców powiatu Cele operacyjne: 3.1.Rozwój lokalnej przedsiębiorczości 3.2. Rozwój instytucji rynku pracy i aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

20 3.1.Rozwój lokalnej przedsiębiorczości Kierunki działań / typy projektów: Rozwój instytucji otoczenia biznesu i samorządu gospodarczego (w tym w ramach sieci KSU i KSI) Rozwój instytucji otoczenia biznesu i samorządu gospodarczego (w tym w ramach sieci KSU i KSI) Aktywnie wspieranie istniejących przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania dotacji na inwestycje i rozwój kadr Aktywnie wspieranie istniejących przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania dotacji na inwestycje i rozwój kadr Promowanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia Promowanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wspieranie nowo powstających przedsiębiorstw (w tym w szczególności na obszarach wiejskich) Wspieranie nowo powstających przedsiębiorstw (w tym w szczególności na obszarach wiejskich) Promocja gospodarcza powiatu Promocja gospodarcza powiatu Inne Inne Główne źródła finansowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Inne Inne

21 3.2.Rozwój instytucji rynku pracy i aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Kierunki działań / typy projektów: Wsparcie systemowe publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy (jednolite standardy, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, wyposażenie w narzędzia analityczne i sprzęt) Wsparcie systemowe publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy (jednolite standardy, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, wyposażenie w narzędzia analityczne i sprzęt) Rozwój i doskonalenia usług świadczonych przez instytucje rynku pracy (w tym różnych instrumentów aktywizacji zawodowej) Rozwój i doskonalenia usług świadczonych przez instytucje rynku pracy (w tym różnych instrumentów aktywizacji zawodowej) Wspieranie współpracy i partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy (w tym lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia) Wspieranie współpracy i partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy (w tym lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia) Aktywnie uczestnictwo lokalnych instytucji rynku pracy z powiatu w ogólnopolskich i regionalnych programach aktywizacji zawodowej (ujętych w krajowych i regionalnych planach na rzecz zatrudnienia) Aktywnie uczestnictwo lokalnych instytucji rynku pracy z powiatu w ogólnopolskich i regionalnych programach aktywizacji zawodowej (ujętych w krajowych i regionalnych planach na rzecz zatrudnienia) Inne Inne Główne źródła finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Inne (np. Fundusz Pracy) Inne (np. Fundusz Pracy)

22 Priorytet 3 : Zidentyfikowane projekty Nazwa zadania, okres realizacji, koszt (zł): Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie (2008-2010 r. 20,9 mln zł), Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (2009-2010 r. 995 tys. zł), Wzmacnianie i rozwój publicznych służb zatrudnienia (2009-2010 r.1,36 mln zł), Razem = 23,25 mln zł

23 Główne źródła dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Fundusz Pracy Fundusz Pracy Kryteria wyboru projektów: Kryteria ekonomiczne Kryteria ekonomiczne Kryteria ekologiczne Kryteria ekologiczne Kryteria równość szans Kryteria równość szans Kryteria wynikające z programu operacyjnego w ramach którego będzie składany projekt do sfinansowania m.in.: Kryteria wynikające z programu operacyjnego w ramach którego będzie składany projekt do sfinansowania m.in.: Komplementarność z innymi zadaniami Komplementarność z innymi zadaniami Wykonalność technologiczna Wykonalność technologiczna Poprawa bezpieczeństwa Poprawa bezpieczeństwa Priorytet 3 :

24 Priorytet 4: Poprawa jakości kapitału ludzkiego oraz ograniczenie wykluczenia społecznego Cele operacyjne: 4.1.Podniesienie poziomu wykształcenia i wiedzy mieszkańców powiatu 4.2.Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej 4.3. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego i jakości rządzenia w powiecie

25 4.1.Podniesienie poziomu wykształcenia i wiedzy mieszkańców powiatu Kierunki działań / typy projektów: Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej i sportowej do wymaganych standardów (modernizacja budynków szkolnych, sal gimnastycznych, budowa i rozbudowa boisk sportowych) Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej i sportowej do wymaganych standardów (modernizacja budynków szkolnych, sal gimnastycznych, budowa i rozbudowa boisk sportowych) Podnoszenie jakości kształcenia w szkołach (doskonalenie kadr i programów nauczania, komputeryzacja i doposażenie szkół, wymiana młodzieży i współpraca szkół) Podnoszenie jakości kształcenia w szkołach (doskonalenie kadr i programów nauczania, komputeryzacja i doposażenie szkół, wymiana młodzieży i współpraca szkół) Wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży (systemy stypendialne, zajęcia wyrównawcze) Wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży (systemy stypendialne, zajęcia wyrównawcze) Promocja różnych form edukacji pozaszkolnej (w tym kształcenie ustawiczne, edukacja na odległość, nauka języków) Promocja różnych form edukacji pozaszkolnej (w tym kształcenie ustawiczne, edukacja na odległość, nauka języków) Inne Inne Główne źródła finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Program Wspólnotowy Uczenie się przez całe życie Program Wspólnotowy Uczenie się przez całe życie Program Wspólnotowy Młodzież w działaniu Program Wspólnotowy Młodzież w działaniu

26 4.2.Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu oraz ograniczenie zjawisk wykluczenia społecznego Kierunki działań / typy projektów: Rozwój infrastruktury zdrowotnej poprawiającej dostępność i jakość świadczonych usług medycznych (modernizacja budynków, doposażenie w sprzęt, wdrażanie systemów jakości, itd.) Rozwój infrastruktury zdrowotnej poprawiającej dostępność i jakość świadczonych usług medycznych (modernizacja budynków, doposażenie w sprzęt, wdrażanie systemów jakości, itd.) Wspieranie działań z zakresu edukacji i profilaktyki zdrowotnej Wspieranie działań z zakresu edukacji i profilaktyki zdrowotnej Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (rozwój aktywnych form integracji) Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (rozwój aktywnych form integracji) Rozwój sprawnego systemu pomocy społecznej (wzmacnianie jakości kadr, poprawa standardów infrastruktury, rozwój środowisk form opieki społecznej) Rozwój sprawnego systemu pomocy społecznej (wzmacnianie jakości kadr, poprawa standardów infrastruktury, rozwój środowisk form opieki społecznej) Inne Inne Główne źródła finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Inne Inne

27 4.3.Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego i jakości rządzenia w powiecie Kierunki działań / typy projektów: Realizacja działań i zadań wynikających z rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Realizacja działań i zadań wynikających z rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Poprawa efektywności funkcjonowania administracji publicznej (w zakresie planowania strategicznego, przygotowania zadań inwestycyjnych, usług elektronicznych, itd.) Poprawa efektywności funkcjonowania administracji publicznej (w zakresie planowania strategicznego, przygotowania zadań inwestycyjnych, usług elektronicznych, itd.) Informatyzacja administracji publicznej (we współpracy z gminami) Informatyzacja administracji publicznej (we współpracy z gminami) Rozwój współpracy międzynarodowej powiatu (w tym transgranicznej z Białorusią i Ukrainą) Rozwój współpracy międzynarodowej powiatu (w tym transgranicznej z Białorusią i Ukrainą) Budowanie partnerstw ponadlokalnych w celu rozwiązywania wspólnych problemów i realizacji zadań inwestycyjnych Budowanie partnerstw ponadlokalnych w celu rozwiązywania wspólnych problemów i realizacji zadań inwestycyjnych Rozwój sprawnego systemu ochrony i zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia zdrowia ludzi oraz środowisko naturalne Rozwój sprawnego systemu ochrony i zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia zdrowia ludzi oraz środowisko naturalne Główne źródła finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

28 Priorytet 4 : Zidentyfikowane projekty Nazwa zadania, okres realizacji, koszt (zł): Program naprawczy Domu Pomocy Społecznej w Nowinach na lata 2007-2010 (1,1 mln zł) Program naprawczy Domu Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym na lat 2007-2010 (140 tys. zł) Program naprawczy Domu Pomocy Społecznej w Kaniem na lata 2007-2010 (200 tys. zł) Remont i modernizacja budynku i otoczenia wokół budynku Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Chełmie (brak danych) Zagospodarowanie terenu wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku (200 tys. zł) Utworzenie punktu hipoterapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku (300 tys. zł) Modernizacja i remont Zespołu Szkół w Siedliszczu (900 tys. zł) Modernizacja i remont Liceum Ogólnokształcącego w Dubience (1,4 nlm zł) Działania społeczne realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie (brak danych) Utworzenie placu zabaw w Domu Dziecka w Siedliszczu (500 tys. zł) Modernizacja i remont Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (brak danych) Razem = 4,73 mln zł

29 Priorytet 4 : Główne źródła dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Program Wspólnotowy Uczenie się przez całe życie Program Wspólnotowy Uczenie się przez całe życie Młodzież w działaniu Młodzież w działaniu Państwowy Program Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Program Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Inne Inne Kryteria wyboru projektów: Kryteria ekonomiczne Kryteria ekonomiczne Kryteria ekologiczne Kryteria ekologiczne Kryteria równość szans Kryteria równość szans Kryteria wynikające z programu operacyjnego w ramach którego będzie składany projekt do sfinansowania m.in.: Kryteria wynikające z programu operacyjnego w ramach którego będzie składany projekt do sfinansowania m.in.: Komplementarność z innymi zadaniami Komplementarność z innymi zadaniami Wykonalność technologiczna Wykonalność technologiczna Poprawa bezpieczeństwa Poprawa bezpieczeństwa

30 Marzenia czy realna możliwość? Czy można w tak krótkim czasie zrealizować wszystkie wymienione zadania? Czy można w tak krótkim czasie zrealizować wszystkie wymienione zadania? Czy nasz budżet stać na wskazane zadania? Czy nasz budżet stać na wskazane zadania?

31 Owszem!!! Pod warunkiem, że pozyskamy na wskazane zadania środki zewnętrzne, a w szczególności Fundusze Strukturalne UE

32 System wdrażania: ramy instytucjonalne Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie Strategii:Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie Strategii: Zarząd Powiatu Chełmskiego wraz z podległym mu Starostwem Zarząd Powiatu Chełmskiego wraz z podległym mu Starostwem Instytucje wspomagające:Instytucje wspomagające: Rada Powiatu (promocja strategii wśród mieszkańców) Jednostki podległe samorządowi powiatowemu (w tym: Zarząd Dróg Powiatowych, PUP, PCPR, itd.), Placówki szkolno-wychowawcze (realizacja określonych projektów) Placówki i organizacje kultury, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Policji Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny Kościół i organizacje kościelne, Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu, Inne

33 System wdrażania: ramy instytucjonalne Instytucje partnerskie:Instytucje partnerskie: Urząd Marszałkowski (jako instytucja zarządzająca RPO WL oraz częścią działań w ramach PROW), Powiatowy Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rozwoju Lokalnego. Beneficjenci oraz docelowe grupy pomocy:Beneficjenci oraz docelowe grupy pomocy: Gminy wchodzące w skład powiatu, Przedsiębiorcy i ich związki, Rolnicy i ich związki, Koła gospodyń wiejskich, Bezrobotni, Osoby podnoszące swoje kwalifikacje, inni

34 System wdrażania: ramy finansowe Zapotrzebowanie:Zapotrzebowanie: Trudno oszacować !! WPI 2008-10 projekty miękkie (950 zł na mieszkańca powiatu) Główne źródła finansowania strategii:Główne źródła finansowania strategii: Środki budżetowe powiatu i gmin z powiatu Zewnętrzne środki publiczne (głównie z programów UE) Środki z sektora prywatnego (np. w ramach projektów PPP)

35 Projekcja zdolności JST do współfinansowania projektów Projekcja dochodów i wydatków inwestycyjnych powiatu (w mln zł) Rok200720082009201020112012201320142015Razem 2007-15 Dochody ogółem (w mln zł) 37,0838,1939,3440,5241,7342,9944,2845,6046,97 340,07 Wydatki inwestycyjne (w mln zł) 0,740,760,790,810,830,860,890,910,94 6,81 Projekcja dochodów i wydatków inwestycyjnych gmin (w mln zł) Rok200720082009201020112012201320142015Razem 2007-15 Dochody ogółem (w mln zł) 170,98188,08206,89227,58250,34275,37302,91333,20366,522166,47 Wydatki inwestycyjne (w mln zł) 17,1018,8120,6922,7625,0327,5430,2933,3236,65 216,65

36 Szacunkowa dostępność środków z UE w latach 2007-13 (średnio na mieszkańca) LpNazwa programuInstytucja zarządzającaSzacowana alokacja na województwo (w mln zł)* Szacowana alokacja na obszary wiejskie (w mln zł) 1.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa / Urząd Marszałkowski 4 0364 036 (100%) 2.Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (RPO WL) Urząd Marszałkowski4 3931 934 (44%) 3.Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego / Urząd Marszałkowski 1 946194,6 (10%) 4.Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego / Urząd Marszałkowski 1 91946 (2,4%) 5.Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska-Białoruś- Ukraina Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 7415 (20%) RAZEM 12 3686 226 (50%) 5 300 zł / per capita

37 Zdolność powiatu do dofinansowania projektów (nawet na poziomie 50%) 5 300 zł x 80 700 = 427 mln zł (w tym około 77 mln na projekty miękkie)5 300 zł x 80 700 = 427 mln zł (w tym około 77 mln na projekty miękkie) Zdolność do dofinansowania:Zdolność do dofinansowania: Samorząd powiatuokoło 6,81 mln zł (2% budżetu) Samorządy gminne:około 216,65 mln zł (10% budżetu)

38 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Chełmskiego na lata 2008-2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google