Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Agnieszka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Agnieszka."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Agnieszka Chłoń-Domińczak

2 KRK w kontekście europejskim Zalecenie Parlamentu i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. : Odniesienie krajowych systemów kwalifikacji do europejskich ram kwalifikacji do 2010 r.: poprzez odniesienie w sposób przejrzysty poziomów kwalifikacji do poziomów określonych w ERK, opracowanie, w stosownych przypadkach, krajowych ram kwalifikacji zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką. Do 2012 r. wszystkie nowe świadectwa, dyplomy i dokumenty Europass potwierdzające zdobyte kwalifikacje, powinny zawierać wyraźne odniesienie za pośrednictwem krajowych systemów kwalifikacji do odpowiedniego poziomu europejskich ram kwalifikacji.

3 Wdrożenie KRK i ERK to: Budowanie programów edukacyjnych w oparciu o efekty uczenia się, które podlegają weryfikacji (jako warunek wdrożenia). Narzędzie służące zmianie sposobu oceny i postrzegania zdobywanych kwalifikacji: z perspektywy procesu uczenia się na efekty z tego wynikające Umożliwienie opisu kwalifikacji i kompetencji jako efektów pełnego spektrum uczenia się (formalnego, pozaformalnego i nieformalnego) KKR pozwala na objęcie różnorodnych ścieżek dochodzenia do określonego poziomu kwalifikacji, rozpoznawalnego w Polsce oraz w Europie.

4 Model KRK – etapy realizacji I etap: opracowanie eksperckiego modelu KRK II etap: konsultacje i wypracowanie docelowego modelu KRK, założenia merytoryczne i instytucjonalne wdrożenia KRK, opracowanie raportu referencyjnego do ERK III etap: funkcjonowanie KRK w Polsce, odpowiednio odniesionych do ERK Projekt IBE

5 Cele projektu Cel ogólny: opracowanie ostatecznych założeń merytorycznych i instytucjonalnych dla wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji oraz krajowego rejestru kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Cele szczegółowe: CS 1. Opracowanie modelu KRK i projektu raportu referencyjnego, z udziałem interesariuszy (m.in. instytucji edukacyjnych, pracodawców, związków zawodowych) w oparciu o wypracowany ekspercki model KRK CS 2. Zbudowanie mapy kwalifikacji w Polsce w odniesieniu do ERK CS 3. Opracowanie procedur potwierdzania kompetencji w celu uzyskania kwalifikacji i weryfikacji istniejących kwalifikacji w odniesieniu do ERK, z uwzględnieniem zasad zapewniania jakości CS 4. Przygotowanie założeń merytorycznych, instytucjonalnych i organizacyjnych dla instytucji do spraw Krajowego Systemu Kwalifikacji oraz wsparcie dla funkcjonowania Instytucji ds. KSK CS 5. Zwiększanie wiedzy na temat Krajowych Ram Kwalifikacji i kształcenia w oparciu o efekty uczenia się wśród instytucji edukacyjnych i szkoleniowych i uczestników rynku pracy.

6 Zadania w ramach projektu 1.Prace nad modelem KRK i raportem referencyjnym w Polsce (lipiec 2010 – czerwiec 2012). 2.Zbudowanie mapy kwalifikacji w Polsce (lipiec 2010 – czerwiec 2012 + monitorowanie do końca trwania projektu) 3.Przygotowanie i weryfikacja założeń merytorycznych i instytucjonalnych funkcjonowania instytucji do spraw Krajowego Systemu Kwalifikacji oraz krajowego rejestru kwalifikacji (lipiec 2010 – grudzień 2013) 4.Współpraca międzynarodowa i ponadnarodowa oraz gromadzenie i przekazywanie wiedzy i informacji dotyczącej KRK w Polsce (lipiec 2010 – grudzień 2013)

7 Harmonogram prac w KRK: 2010-2011 Postęp rzeczowy w KRK TerminSzersze konsekwencje Model KRK w Polsce po konsultacjach społecznych I kwartał 2011 Ostateczne zatwierdzenie (przez Komitet ds. KRK): liczby poziomów referencyjnych (po uwzględnieniu stanowisk zainteresowanych środowisk) oraz brzmienia deskryptorów generycznych. Rozpoczęcie przygotowywania szczegółowych deskryptorów dla wybranych obszarów (zakładamy, że w projekcie przygotujemy przykładowe szczegółowe deskryptory, docelowo powinny one być przygotowywane przez specjalistów/dydaktyków danych obszarów). Zidentyfikowanie instytucji i podmiotów funkcjonujących w obszarze KRK (mapa interesariuszy), które stanowić będą podstawę Rady KRK oraz sieci ekspertów - w efekcie prowadzonych konsultacji społecznych. Opracowanie strategii informacyjno- promocyjnej nt. KRK I kwartał 2011 Rozpoczęcie wdrażania strategii – budowanie wiedzy i świadomości na temat KRK wśród uczestników procesu: instytucji edukacyjnych, pracodawców i innych. Budowanie oczekiwań wobec procesu kształcenia opartego o efekty uczenia się. Szczegółowy model KRK z grupami deskryptorów II kwartał 2011 Opracowanie modelu KRK z przykładowymi deskryptorami szczegółowymi jako podstawy dla dalszych działań dla określania poziomów kwalifikacji Przygotowywanie ścieżek kształcenia w języku efektów uczenia się (szkolnictwo ogólne, szkolnictwo zawodowe, i inne) Zmiany brzmienia wymogów zawodowych/kwalifikacji (w tym w istniejących aktach wykonawczych) na język efektów uczenia się Identyfikacja i wskazanie instytucji, które będą określać poziom określonych kwalifikacji Wstępne założenia do budowy raportu referencyjnego II kwartał 2011 Kierunkowe określenie struktury raportu referencyjnego Kontakt z ekspertami międzynarodowymi Budowa ścieżki krytycznej przygotowania raportu referencyjnego zgodnie z przyjętym harmonogramem Zasady potwierdzania kompetencji i weryfikacji kwalifikacji III kwartał 2011 Budowa jasnych zasad uzupełniania i potwierdzania kompetencji zdobytych nieformalnie i pozaformalnie Konieczność określenia zasad instytucjonalnych walidacji, z uwzględnieniem jakości – nowy obszar dla oferty instytucji edukacyjnych Projekt raportu referencyjnego IV kwartał 2011 Odniesienie kwalifikacji zdobywanych w Polsce do Europejskich Ram Kwalifikacji. Ułatwienie przepływu uczniów i pracowników pomiędzy krajami UE. Wykorzystanie oferty edukacyjnej polskich instytucji na szerszym rynku europejskim.

8 Harmonogram prac w KRK: 2012 Postęp rzeczowy w KRKTerminSzersze konsekwencje Projekt krajowego rejestru kwalifikacji I kwartał 2012 Ułatwienie dostępu do wiedzy na temat tego gdzie i jak można w Polsce uzyskać kwalifikacje. Dalsza rozbudowa mobilności osób i zasięgu oferty dla kwalifikacji. Rozbudowa rejestru w oparciu o projekt Przygotowanie wzorcowej bazy opisów zawodów w modelu KRK II kwartał 2012 Udostępnienie opisu zawodów istotnych z punktu widzenia edukacji w modelu KRK Przygotowanie podstaw do połączenia zasad opisu zawodów z perspektywy rynku pracy i systemu edukacji w modelu KRK Opracowanie modelu oceny kwalifikacji i weryfikacji kompetencji oraz systemu monitorowania jakości dla potrzeb KSK II kwartał 2012 Wdrażanie systemu oceny kwalifikacji i weryfikacji kompetencji Wdrażanie systemu monitorowania jakości Instytucjonalne wdrożenie Instytucji ds. KSK jako instytucji czuwającej nad KRK II kwartał 2012 Przygotowanie zmian regulacji dotyczących funkcjonowania Biura Uznawalności, aby podjęło pełne obowiązki instytucji ds. KSK Wdrożenie pełnych procedur monitorowania jakości kwalifikacji Zwiększenie dostępu do informacji w ramach rejestru kwalifikacji. Uruchomienie procedur bieżącego uzupełniania rejestru kwalifikacji w modelu docelowym Opracowanie instytucjonalnych zasad określania punktów kredytowych (z uwzględnieniem roli istniejących instytucji edukacyjnych i innych instytucji określających i weryfikujących wymogi kwalifikacyjne) Opracowanie instytucjonalnych zasad uznawania kwalifikacji nieformalnych i pozaformalnych (z uwzględnieniem roli istniejących instytucji edukacyjnych) Powołanie Rady KRK – instytucjonalnej formy uspołecznienia Ram Kwalifikacji działającej w ramach Instytucji ds. KSK I badanie ewaluacyjne KRK III kwartał 2012 Ocena sposobu wdrażania systemu, pod kątem realizacji postawionych celów. Weryfikacja procedur i funkcjonowania – może mieć konsekwencje dla zasad przyjętych przez instytucje edukacyjne Projekt krajowego rejestru kwalifikacji I kwartał 2012 Ułatwienie dostępu do wiedzy na temat tego gdzie i jak można w Polsce uzyskać kwalifikacje. Dalsza rozbudowa mobilności osób i zasięgu oferty dla kwalifikacji. Rozbudowa rejestru w oparciu o projekt

9 Podjęte działania Rewizja eksperckiego modelu KRK, rozbudowanie modelu o 5. poziom Udział w pracach grupy ekspertów Komitetu ds. KRK – prace nad słowniczkiem Rozpoczęcie debaty społecznej – konferencja otwierająca debatę: 7 listopada Nawiązanie współpracy z instytucjami realizującymi projekty systemowe związane z KRK Nawiązywanie współpracy międzynarodowej (Niemcy, Holandia, Belgia, Anglia) i krajowej (sektor budowlany, woj. małopolskie) Identyfikacja projektów finansowanych z EFS związanych z kwalifikacjami (np. walidacja) Uruchomienie strony www

10 Poziomy realizacji działań na rzecz przygotowania i wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji

11 Debata społeczna dotycząca KRK Pytanie podstawowe: Jak uczynić Krajowe Ramy Kwalifikacji efektywnym narzędziem wspierania rozwoju uczenia się przez całe życie i rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce?

12 Proponowane obszary debaty I.Model KRK dla maksymalizacji możliwości osiągania poziomu kwalifikacji przez uczących się poziomy kwalifikacji wraz z wymaganiami dotyczącymi wiedzy, umiejętności oraz kompetencji indywidualnych i społecznych II.Proces osiągania kwalifikacji oparty na efektach uczenia się narzędzie niezbędne do wdrożenia strategii uczenia się przez całe życie dla osiągania kwalifikacji różnymi ścieżkami, akumulacja i transfer osiągnięć w różnych sektorach edukacji III.System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji dla wiarygodności edukacji i kwalifikacji w kraju i w Europie IV.Zakres uczestnictwa partnerów społecznych i uczestników dialogu obywatelskiego w systemie kwalifikacji dla pełnego zaangażowania grup interesariuszy w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu kwalifikacji

13 Strona www

14 Projekt systemowy Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytut Badań Edukacyjnych Biuro Projektu Krajowych Ram Kwalifikacji ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa tel.: (22) 241 71 70, e-mail: krkbiuro@ibe.edu.pl


Pobierz ppt "Projekt Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Agnieszka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google