Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rafał Sobiech Zastępca Dyrektora Departamentu EFS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rafał Sobiech Zastępca Dyrektora Departamentu EFS"— Zapis prezentacji:

1 Zamierzenia województwa lubelskiego w zakresie wsparcia edukacji przedszkolnej w RPO 2014-2020
Rafał Sobiech Zastępca Dyrektora Departamentu EFS Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Warszawa, 4/5 kwietnia 2013 r.

2 Dotychczas w ramach PO KL:
wsparciem objęliśmy*: 309 ośrodków wychowania przedszkolnego, 9124 dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich; 24,46% odsetek dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczących w różnych formach edukacji przedszkolnej w ramach Priorytetu na obszarach wiejskich w stosunku do ogólnej liczby dzieci w tej grupie (przy wartości docelowej założonej w PO KL – 20%) zakontraktowaliśmy ok. 98,71 mln zł (84,14% ) dostępnej alokacji (117,31 mln PLN). w tym mln zł z KRW (23%) * Dane wg stanu na r.

3 Dotychczasowe konkursy w ramach 9.1.1 PO KL:
Lp. Konkursy Alokacja (w mln zł) Liczba złożonych wniosków Wartość złożonych wniosków (dofinansowanie) w mln zł Liczba wniosków po pozytywnej ocenie formalnej Wartość wniosków po pozytywnej ocenie formalnej w mln zł Liczba wniosków po pozytywnej ocenie merytorycznej Wartość wniosków po pozytywnej ocenie merytorycznej w mln zł Liczba podpisanych umów Wartość ogółem podpisanych umów (w mln zł) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 1/POKL/9.1.1/ 2008 3,00 139 61,04 48 26,62 19 9,30 3,07 2. 5/POKL/9.1.1/ 17,14 164 96,45 94 57,36 21 12,47 12,00 3. 2009 15,76 111 72,17 84 60,09 20 16,91 16,47 4. 6/POKL/9.1.1/ 29,55 134 106,19 101 89,11 31 34,42 28 29,70 5. 2010 15,20 83 100,84 74 97,15 30 39,64 15 16,13 6. 2012 34,00 130 89,83 104 69,95 49 33,80 34 21,32 7. 2013 5,00 0,00 POD SUMOWA NIE 119,65 761 526,52 505 400,28 170 146,55 128 98,69

4 Podwyższanie wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej w woj
Podwyższanie wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej w woj. lubelskim (1/2) preferowane projekty adresowane do min. 50% dzieci pochodzących z obszarów wiejskich (S r.) preferowane projekty tworzące ośrodki przedszkolne/realizujące alternatywne formy edukacji przedszkolnej na wsi bez konieczności dowozu dzieci (S r.) projekt realizowany wyłącznie na terenie obszarów wiejskich (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców (S r.) projekt realizowany wyłącznie w miejscowościach, w których nie funkcjonują przedszkola/inne formy wychowania przedszkolnego (S r., 2010 r.)

5 Podwyższanie wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej w woj
Podwyższanie wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej w woj. lubelskim (2/2) projekt skierowany wyłącznie do grup docelowych pochodzących z gmin i miejscowości woj. lubelskiego dotkniętych klęską powodzi w 2010 r. (S r.) grupę docelową w 100% stanowią dzieci w wieku 3 i 4 lata (S r., 2013 r.) projekt przewiduje wsparcie istniejących przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego, które nie otrzymały wsparcia w ramach konkursów dla Poddziałania PO KL ogłaszanych w latach wcześniejszych (D. – 2012 r., S. – 2013 r.)

6 1/POKL/9.1.1/2012 ogłoszony 25 stycznia 2012 r.
Nr konkursu 1/POKL/9.1.1/2012 ogłoszony 25 stycznia 2012 r. Typ projektu I - tworzenie przedszkoli II - wsparcie istniejących przedszkoli I i II Liczba podpisanych umów 16 20 1 Wartość podpisanych umów ,93 zł ,92 zł ,34 zł Kwota dofinansowania ,40 zł ,38 zł ,59 zł Cross-financing ,44 zł (4,89%) ,52 zł (6,97%) 3 900 zł (0,99%) Koszty personelu ,01 zł (36,01%) ,84 zł (45,30%) zł (59,34%) Zakupy w ramach cross - financingu adaptacja pomieszczeń (łazienka, sala przedszkolna), meble, szatnia, krzesełka, stoliki, tv, laptop, CD/DVD, wyposażenie placu zabaw, zestaw do leżakowania, aparat fotograficzny, adaptacja pomieszczeń (łazienka, sala przedszkolna), meble, szatnia, krzesełka, stoliki, tv, laptop, projektor, CD/DVD, tablica, wyposażenie placu zabaw, zestaw do leżakowania, zestaw do gimnastyki, aparat fotograficzny, adaptacja, dostosowanie i wyposażenie

7 Liczba wszystkich projektów
Projekty w ramach Poddziałania (bez projektów informacyjno - promocyjnych) Typ Beneficjenta Liczba wszystkich projektów Liczba projektów wyłonionych w ramach konkursu ogłoszonego w 2012 r. Jednostki sektora finansów publicznych 102 25 Podmioty prywatne 23 (ok. 18%) 12 (ok. 32%) Ogółem 125 37 Wzrost udziału podmiotów prywatnych: 1. Rezultat zmian prawnych (Rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego...); 2. Oddolność – rozwiązywanie potrzeb lokalnych; 3. Koszty – istotne w przypadku podjęcia decyzji o likwidacji; 4. Miasto: podmioty prywatne, wieś: stowarzyszenia, fundacje 5. Uzgodnione z gminą kwestie lokalowe.

8 Zestawienie informacji nt. liczby ośrodków edukacji przedszkolnej
wspartych w ramach Poddziałania PO KL wg stanu na 31 marca 2013 r. Liczba projektów w ramach Poddziałania 9.1.1, w ramach których przewidziano wsparcie dla ośrodków edukacji przedszkolnej Liczba ośrodków, które otrzymały wsparcie Liczba ośrodków, które otrzymały wsparcie w ramach projektów zakończonych Liczba ośrodków, które otrzymały wsparcie (istniejących i nowoutworzonych) w ramach projektów zakończonych w tym liczba nowoutworzonych przedszkoli (w tym innych form wychowania przedszkolnego) w tym liczba istniejących przedszkoli (w tym innych form wychowania przedszkolnego) w tym liczba ośrodkow nadal funkcjonujących w tym liczba ośrodków zlikwidowanych / zawieszonych 131 projektów w tym: projektów informacyjno-promocyjnych; projektów zakończonych, w tym: podmiotów prywatnych (15 ośrodków) utrzymujących trwałość projektu jednostek sektora finansów publicznych (145 ośrodków) utrzymujących trwałość projektu. 203 111 100 82 160 w tym: - 2 Punkty Przedszkolne oraz 1 Zespół Wychowania Przedszkolnego które są nadal dofinansowane ze środków EFS w ramach innego projektu; - w 6 ośrodkach została zmieniona forma przedszkolna; w 7 ośrodkach został zmieniony organ prowadzący; 22

9 Liczba gmin w powiatach znajdujących się poniżej 30% wskaźnika w 2011 r.
Łącznie 64 gminy (na 213)

10 Grupowe ujęcie gmin o najniższym wskaźniku dot
Grupowe ujęcie gmin o najniższym wskaźniku dot. upowszechnienia edukacji przedszkolnej - stan na 2011 r. Powiat Liczba gmin % wskaźnika Powiat chełmski 5 poniżej 1% Powiat zamojski Powiat bialski 3 Powiat hrubieszowski Powiat krasnostawski Powiat janowski 2 Powiat lubartowski Powiat lubelski Powiat biłgorajski 1 Powiat łukowski Powiat opolski Powiat włodawski Razem 29 1% - 10% Powiat kraśnicki Powiat rycki Powiat tomaszowski Razem (narastająco) 37 Pozostałe 27 10% - 20,5% 64

11 Wykaz Gmin, które przy wsparciu EFS podniosły wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej ponad 30% wskaźnik gmin o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Wskaźnik Ośrodki powstałe z EFS Gmina (wiek 3-5) 2010 (wiek 3-4) 2011 Drelów - Gmina wiejska - Powiat bialski 24,48% 54,39% 1 Międzyrzec Podlaski - Gmina wiejska - Powiat bialski 29,35% 29,89% Sosnowica - Gmina wiejska - Powiat parczewski 1,30% 50,94% Potok Górny - Gmina wiejska - Powiat biłgorajski 21,43% 30,00% Tereszpol - Gmina wiejska - Powiat biłgorajski 27,97% 23,26% Uchanie - Gmina wiejska - Powiat hrubieszowski 7,83% 25,77% Fajsławice - Gmina wiejska - Powiat krasnostawski 19,53% 37,04% Krasnobród - Gmina miejsko-wiejska - Powiat zamojski 25,50% 27,81% Zakrzew - Gmina wiejska - Powiat lubelski 23,29% 24,59% Mełgiew - Gmina wiejska - Powiat świdnicki 29,97% 27,78% 2 Potok Wielki - Gmina wiejska - Powiat janowski 10,00% 27,52% Serokomla - Gmina wiejska - Powiat łukowski 15,67% 31,45% Wilków - Gmina wiejska - Powiat opolski 19,21% 23,58%

12 Wykaz Gmin, które przy wsparciu EFS podniosły wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej ponad 30% wskaźnik gmin o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Wartość początkowa – rok 2010 Wartość końcowa – rok 2011 Łącznie 13 gmin (na 213)

13 Zamierzenia kontynuowane w ramach RPO WL 2014 - 2020:
typy wsparcia: tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego* w gminach o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego* zarówno w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc, jak i zwiększenia uczestnictwa dzieci w wieku przedszkolnym , modernizacja infrastruktury ośrodków wychowania przedszkolnego* trwałość; wkład własny; czas trwania projektu: m-ce; * Jako ośrodki wychowania przedszkolnego należy rozumieć przedszkola oraz inne niż przedszkola formy wychowania przedszkolnego

14 Wskaźniki w RPO WL : liczba dzieci w wieku 3-4 lata objętych edukacją przedszkolną w ramach programu, w tym na obszarach wiejskich1 liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami wyrównującymi ich szanse edukacyjne w ramach edukacji przedszkolnej2 Wskaźnik zawarty w Założeniach do Umowy Partnerstwa z dnia 15 stycznia 2013 r. Wskaźnik zaproponowany przez MRR

15 Cross- financing Priorytet Poddziałanie Wartość środków zakontrakto
wanych Wartość CF Procent Alokacja kurs Euro 4,1804 Pozostało do zakontraktowania Maksymalny CF do zakontraktowania IX 9.1.1 ,42 ,79 5,16 ,23 ,81 ,58 6,06% Stan na r.

16 Liczba urodzeń żywych w woj. lubelskim w latach 2002 - 2011
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20826 21261 20794 21346 21496 21795 23009 22964 22635 21363

17 Dziękuję za uwagę ul. Czechowska 19, pok. nr 1 20-072 Lublin
tel. (081) bezpłatna Infolinia: Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rafał Sobiech Zastępca Dyrektora Departamentu EFS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google