Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rafał Sobiech Zastępca Dyrektora Departamentu EFS Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Warszawa, 4/5 kwietnia 2013 r. Zamierzenia województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rafał Sobiech Zastępca Dyrektora Departamentu EFS Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Warszawa, 4/5 kwietnia 2013 r. Zamierzenia województwa."— Zapis prezentacji:

1 Rafał Sobiech Zastępca Dyrektora Departamentu EFS Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Warszawa, 4/5 kwietnia 2013 r. Zamierzenia województwa lubelskiego w zakresie wsparcia edukacji przedszkolnej w RPO

2 Dotychczas w ramach PO KL: wsparciem objęliśmy*: –309 ośrodków wychowania przedszkolnego, –9124 dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich; –24,46% odsetek dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczących w różnych formach edukacji przedszkolnej w ramach Priorytetu na obszarach wiejskich w stosunku do ogólnej liczby dzieci w tej grupie (przy wartości docelowej założonej w PO KL – 20%) zakontraktowaliśmy ok. 98,71 mln zł (84,14% ) dostępnej alokacji (117,31 mln PLN). –w tym mln zł z KRW (23%) * Dane wg stanu na r.

3 Dotychczasowe konkursy w ramach PO KL : Lp.Konkursy Alokacja (w mln zł) Liczba złożonych wniosków Wartość złożonych wniosków (dofinansowa nie) w mln zł Liczba wniosków po pozytywnej ocenie formalnej Wartość wniosków po pozytywnej ocenie formalnej w mln zł Liczba wniosków po pozytywnej ocenie merytorycz nej Wartość wniosków po pozytywnej ocenie merytorycznej w mln zł Liczba podpisanych umów Wartość ogółem podpisanych umów (w mln zł) /POKL/9.1.1/ 20083, ,044826,62199,30103, /POKL/9.1.1/ , ,459457,362112,472112, /POKL/9.1.1/ , ,178460,092016,912016, /POKL/9.1.1/ , , ,113134,422829, /POKL/9.1.1/ , ,847497,153039,641516, /POKL/9.1.1/ , , ,954933,803421, /POKL/9.1.1/ 20135,0000, POD SUMO WA NIE 119, , , , ,69

4 Podwyższanie wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej w woj. lubelskim (1/2) preferowane projekty adresowane do min. 50% dzieci pochodzących z obszarów wiejskich (S r.) preferowane projekty tworzące ośrodki przedszkolne/realizujące alternatywne formy edukacji przedszkolnej na wsi bez konieczności dowozu dzieci (S r.) projekt realizowany wyłącznie na terenie obszarów wiejskich (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców (S r.) projekt realizowany wyłącznie w miejscowościach, w których nie funkcjonują przedszkola/inne formy wychowania przedszkolnego (S r., 2010 r.)

5 Podwyższanie wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej w woj. lubelskim (2/2) projekt skierowany wyłącznie do grup docelowych pochodzących z gmin i miejscowości woj. lubelskiego dotkniętych klęską powodzi w 2010 r. (S r.) grupę docelową w 100% stanowią dzieci w wieku 3 i 4 lata (S r., 2013 r.) projekt przewiduje wsparcie istniejących przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego, które nie otrzymały wsparcia w ramach konkursów dla Poddziałania PO KL ogłaszanych w latach wcześniejszych (D. – 2012 r., S. – 2013 r.)

6 Nr konkursu1/POKL/9.1.1/2012 ogłoszony 25 stycznia 2012 r. Typ projektuI - tworzenie przedszkoliII - wsparcie istniejących przedszkoliI i II Liczba podpisanych umów Wartość podpisanych umów ,93 zł ,92 zł ,34 zł Kwota dofinansowania ,40 zł ,38 zł ,59 zł Cross-financing ,44 zł (4,89%) ,52 zł (6,97%)3 900 zł (0,99%) Koszty personelu ,01 zł (36,01%) ,84 zł (45,30%) zł (59,34%) Zakupy w ramach cross - financingu adaptacja pomieszczeń (łazienka, sala przedszkolna), meble, szatnia, krzesełka, stoliki, tv, laptop, CD/DVD, wyposażenie placu zabaw, zestaw do leżakowania, aparat fotograficzny, adaptacja pomieszczeń (łazienka, sala przedszkolna), meble, szatnia, krzesełka, stoliki, tv, laptop, projektor, CD/DVD, tablica, wyposażenie placu zabaw, zestaw do leżakowania, zestaw do gimnastyki, aparat fotograficzny, adaptacja, dostosowanie i wyposażenie

7 Wzrost udziału podmiotów prywatnych: 1. Rezultat zmian prawnych (Rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego...); 2. Oddolność – rozwiązywanie potrzeb lokalnych; 3. Koszty – istotne w przypadku podjęcia decyzji o likwidacji; 4. Miasto: podmioty prywatne, wieś: stowarzyszenia, fundacje 5. Uzgodnione z gminą kwestie lokalowe. Projekty w ramach Poddziałania (bez projektów informacyjno - promocyjnych) Typ Beneficjenta Liczba wszystkich projektów Liczba projektów wyłonionych w ramach konkursu ogłoszonego w 2012 r. Jednostki sektora finansów publicznych Podmioty prywatne23 (ok. 18%)12 (ok. 32%) Ogółem12537

8 Zestawienie informacji nt. liczby ośrodków edukacji przedszkolnej wspartych w ramach Poddziałania PO KL wg stanu na 31 marca 2013 r. Liczba projektów w ramach Poddziałania 9.1.1, w ramach których przewidziano wsparcie dla ośrodków edukacji przedszkolnej Liczba ośrodków, które otrzymały wsparcie Liczba ośrodków, które otrzymały wsparcie w ramach projektów zakończonych Liczba ośrodków, które otrzymały wsparcie (istniejących i nowoutworzonych) w ramach projektów zakończonych w tym liczba nowoutworzonych przedszkoli (w tym innych form wychowania przedszkolnego) w tym liczba istniejących przedszkoli (w tym innych form wychowania przedszkolnego) w tym liczba nowoutworzonych przedszkoli (w tym innych form wychowania przedszkolnego) w tym liczba istniejących przedszkoli (w tym innych form wychowania przedszkolnego) w tym liczba ośrodkow nadal funkcjonujących w tym liczba ośrodków zlikwidowanych / zawieszonych 131 projektów w tym: - 6 projektów informacyjno- promocyjnych; - 65 projektów zakończonych, w tym: - 6 podmiotów prywatnych (15 ośrodków) utrzymujących trwałość projektu jednostek sektora finansów publicznych (145 ośrodków) utrzymujących trwałość projektu w tym: - 2 Punkty Przedszkolne oraz 1 Zespół Wychowania Przedszkolnego które są nadal dofinansowane ze środków EFS w ramach innego projektu; - w 6 ośrodkach została zmieniona forma przedszkolna; - w 7 ośrodkach został zmieniony organ prowadzący; 22

9 Liczba gmin w powiatach znajdujących się poniżej 30% wskaźnika w 2011 r. Łącznie 64 gminy (na 213)

10 Grupowe ujęcie gmin o najniższym wskaźniku dot. upowszechnienia edukacji przedszkolnej - stan na 2011 r. PowiatLiczba gmin% wskaźnika Powiat chełmski5 poniżej 1% Powiat zamojski5 Powiat bialski3 Powiat hrubieszowski3 Powiat krasnostawski3 Powiat janowski2 Powiat lubartowski2 Powiat lubelski2 Powiat biłgorajski1 Powiat łukowski1 Powiat opolski1 Powiat włodawski1 Razem29 Powiat biłgorajski2 1% - 10% Powiat chełmski1 Powiat kraśnicki1 Powiat lubartowski1 Powiat rycki1 Powiat tomaszowski1 Powiat zamojski1 Razem (narastająco)37 Pozostałe2710% - 20,5% Razem (narastająco)64

11 Wykaz Gmin, które przy wsparciu EFS podniosły wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej ponad 30% wskaźnik gmin o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Wskaźnik Ośrodki powstałe z EFS Gmina(wiek 3-5) 2010(wiek 3-4) 2011 Drelów - Gmina wiejska - Powiat bialski24,48%54,39%1 Międzyrzec Podlaski - Gmina wiejska - Powiat bialski29,35%29,89%0 Sosnowica - Gmina wiejska - Powiat parczewski1,30%50,94%1 Potok Górny - Gmina wiejska - Powiat biłgorajski21,43%30,00%1 Tereszpol - Gmina wiejska - Powiat biłgorajski27,97%23,26%0 Uchanie - Gmina wiejska - Powiat hrubieszowski7,83%25,77%0 Fajsławice - Gmina wiejska - Powiat krasnostawski19,53%37,04%1 Krasnobród - Gmina miejsko-wiejska - Powiat zamojski25,50%27,81%0 Zakrzew - Gmina wiejska - Powiat lubelski23,29%24,59%1 Mełgiew - Gmina wiejska - Powiat świdnicki29,97%27,78%2 Potok Wielki - Gmina wiejska - Powiat janowski10,00%27,52%1 Serokomla - Gmina wiejska - Powiat łukowski15,67%31,45%0 Wilków - Gmina wiejska - Powiat opolski19,21%23,58%0

12 Wykaz Gmin, które przy wsparciu EFS podniosły wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej ponad 30% wskaźnik gmin o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Wartość początkowa – rok 2010 Wartość końcowa – rok 2011 Łącznie 13 gmin (na 213)

13 Zamierzenia kontynuowane w ramach RPO WL : typy wsparcia: –tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego * w gminach o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, –wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego * zarówno w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc, jak i zwiększenia uczestnictwa dzieci w wieku przedszkolnym, –modernizacja infrastruktury ośrodków wychowania przedszkolnego * trwałość; wkład własny; czas trwania projektu: m-ce; * Jako ośrodki wychowania przedszkolnego należy rozumieć przedszkola oraz inne niż przedszkola formy wychowania przedszkolnego

14 Wskaźniki w RPO WL : liczba dzieci w wieku 3-4 lata objętych edukacją przedszkolną w ramach programu, w tym na obszarach wiejskich 1 liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami wyrównującymi ich szanse edukacyjne w ramach edukacji przedszkolnej 2 1.Wskaźnik zawarty w Założeniach do Umowy Partnerstwa z dnia 15 stycznia 2013 r. 2.Wskaźnik zaproponowany przez MRR

15 Cross- financing Priorytet Poddzia łanie Wartość środków zakontrakto wanych Wartość CF Procent Alokacja kurs Euro 4,1804 Pozostało do zakontraktowania Maksymalny CF do zakontraktowania Procent IX , ,795, , , ,586,06% Stan na r.

16 Liczba urodzeń żywych w woj. lubelskim w latach

17 ul. Czechowska 19, pok. nr Lublin tel. (081) bezpłatna Infolinia: Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rafał Sobiech Zastępca Dyrektora Departamentu EFS Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Warszawa, 4/5 kwietnia 2013 r. Zamierzenia województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google