Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu"— Zapis prezentacji:

1 Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu

2 Plan wystąpienia Informacje o projekcie Cele Kompatybilność
Grupa docelowa – beneficjenci ostateczni Działania Efekty Projektodawca Kontakt

3 Informacje o projekcie
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

4 Cel ogólny Udzielenie wsparcia:
1800 dzieciom ze szkół podstawowych funkcjonujących w województwie zachodniopomorskim, na obszarach wiejskich bądź w obrębie miast liczących mniej niż mieszkańców; poprzez opracowanie i realizację programów obniżających dysproporcje edukacyjne.

5 Cele szczegółowe Obniżenie liczby przypadków zachowań agresywnych i patologicznych uczniów z 20 szkół podstawowych Poszerzenie zakresu kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w obszarze wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz wdrażania programów zapobiegających patologii i agresji Rozszerzenie zakresu umiejętności kluczowych uczniów szkół podstawowych z informatyki i języków obcych Kształtowanie postaw społecznych uczniów poprzez zajęcia sportowe Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów przejawiających problemy wychowawcze i osobowościowe poprzez realizację programu opieki psychologiczno-pedagogicznej Wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do realizacji programu Opracowanie czterech programów obniżających dysproporcje edukacyjne Udostępnienie wszystkim szkołom podstawowym województwa zachodniopomorskiego opracowanych i przetestowanych programów rozwojowych

6 Kompatybilność 2. cel strategiczny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego” Priorytety Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w zakresie doskonalenia nauczycieli Stosowanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej technologii informacyjnej i multimediów oraz nowoczesnych metod komunikowania się, nauczania i uczenia się. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie terapii pedagogicznej oraz pracy z uczniem o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych. Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych w szkole. Pozyskiwanie funduszy, przygotowanie i realizacja projektów i programów unijnych. Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020 Cel 5 - Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności 5.1 – Rozwój infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich 5.3 – Budowa społeczeństwa uczącego się 5.7 – Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości programów edukacyjnych

7 Grupa docelowa 1800 uczniów: uczęszczających do klas 4–6,
których nauczyciele nie są przygotowani do prowadzenia zajęć wyrównawczych, szkół podstawowych funkcjonujących w miejscowościach do mieszkańców, placówek, których organy prowadzące mają utrudniony dostęp do środków finansowych.

8 Działania Stworzenie zespołu koordynującego realizację projektu
Opracowanie czterech programów nauczania uzupełnionych scenariuszami lekcji Stworzenie elektronicznego narzędzia monitorującego realizację projektu Organizacja dwóch konferencji informacyjnych Przygotowanie publikacji na temat równości szans w edukacji Organizacja szkoleń dla animatorów, trenerów, instruktorów i wychowawców Realizacja programów podnoszenia kompetencji informatycznych Realizacja programów podnoszenia kompetencji w zakresie języków obcych Realizacja programów kształtowania postaw społecznych poprzez zajęcia sportowe Wsparcie uczniów sprawiających problemy wychowawcze poprzez dodatkową opiekę psychologiczno-pedagogiczną Rozpowszechnienie produktów projektu

9 Efekty – produkty projektu
Organizacja 160 obozów wyjazdowych dla uczniów – 120 obozów tematycznych i 40 obozów terapeutycznych Przeprowadzenie zajęć w 120 piętnastoosobowych grupach przedmiotowych oraz 20 dziesięcioosobowych grupach terapeutycznych Broszura na temat równości szans w edukacji Stworzenie 4 ramowych programów wyrównywania szans w zakresie informatyki, języków obcych, kształtowania postaw społecznych poprzez sport oraz wsparcia pedagogicznego Indywidualny program rozwojowy dla każdej ze szkół objętych projektem

10 Efekty – rezultaty twarde
1650 beneficjentów ostatecznych – uczniów szkół podstawowych – podwyższy umiejętności korzystania z technologii IT lub posługiwania się językiem obcym bądź rozszerzy kompetencje społeczne i umiejętności sprawnościowo-fizyczne poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych 200 beneficjentów ostatecznych otrzyma ponadto wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 20 szkół podstawowych zrealizuje programy rozwojowe „Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu” Wszystkie szkoły podstawowe będą miały możliwość skorzystania ze stworzonych w ramach projektu materiałów dydaktycznych 160 nauczycieli podwyższy swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach dla kadry pedagogicznej realizującej projekt „Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu”

11 Efekty – rezultaty miękkie
Rozszerzenie zakresu wiedzy na temat równości szans w edukacji przez nauczycieli i uczniów biorących udział w projekcie Spadek częstotliwości występowania agresywnych zachowań uczniów z 20 szkół podstawowych – o ok. 40% Spadek częstotliwości występowania patologicznych zachowań uczniów z 20 szkół podstawowych – o ok. 20% Zwiększenie poziomu i zakresu umiejętności językowych uczniów szkół objętych realizacją projektu – poprawa o 0,5 stopnia średniej oceny w przynajmniej 28 z 40 uczestniczących w projekcie grup (70%) Zwiększenie poziomu i zakresu umiejętności informatycznych uczniów szkół objętych realizacją projektu – poprawa o 0,5 stopnia średniej oceny w przynajmniej 30 z 40 uczestniczących w projekcie grup (75%) Nabycie umiejętności sportowych przez uczniów – 80% beneficjentów ostatecznych Wzrost wiary we własne możliwości na drodze edukacji – 80% beneficjentów ostatecznych Poprawa jakości pracy 20 szkół w oparciu o podwyższone kompetencje nauczycieli

12 Projektodawca Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Instytucja edukacyjna o zasięgu wojewódzkim, szkoląca każdego roku kilkanaście tysięcy nauczycieli Partner i lider w realizacji wielu projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – m.in. „Docendo discimus. Strategiczny rozwój kadr systemu oświaty” Placówka szkoleniowa posiadająca akredytację Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Instytucja działająca w oparciu o wdrożony i wciąż doskonalony system zarządzania zgodny z normą ISO 9001 : 2008

13 Kontakt Biuro projektu
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68 Szczecin tel

14 Agnieszka Gruszczyńska
Dziękuję za uwagę Agnieszka Gruszczyńska Ekspert ds. Promocji


Pobierz ppt "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google