Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narada z Dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych 3 września 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narada z Dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych 3 września 2004."— Zapis prezentacji:

1 Narada z Dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych 3 września 2004

2 REFORMA-podniesienie poziomu edukacji społecznej R Wyrównanie szans edukacyjnych Poprawa jakości edukacji Upowszechnienie wykształcenia średniego i wyższego

3 Kierunek PODNOSZENIE JAKOŚCI Kurator Dyrektor

4 POPRZEZ……. Wdrożenie nowego rozporządzenia (P 2) Wdrożenie nowego rozporządzenia (P 2) Egzaminy zewnętrzne potwierdzające kwalifikacje zawodowe, nadzór PKO nad praktyczną nauką Egzaminy zewnętrzne potwierdzające kwalifikacje zawodowe, nadzór PKO nad praktyczną nauką zawodu (P 3) zawodu (P 3) Egzamin maturalny (P 1) Egzamin maturalny (P 1) Akredytację Akredytację Doskonalenie koncepcji wychowania i profilaktyki (P 4) Doskonalenie koncepcji wychowania i profilaktyki (P 4) Szersze wykorzystanie w pracy nauczyciela i ucznia wyników egzaminów gimnazjalnych, egzaminów zawodowych i wyników badań o posiadanych przez młodzież kompetencjach. Szersze wykorzystanie w pracy nauczyciela i ucznia wyników egzaminów gimnazjalnych, egzaminów zawodowych i wyników badań o posiadanych przez młodzież kompetencjach.

5 Rozporządzenie MENIS z 23.04. w spr. szczegół. zasad spraw. nadzoru pedagog. Rozporządzenie MENIS z 23.04. w spr. szczegół. zasad spraw. nadzoru pedagog. Dyrektor planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości (w tym badanie osiągnięć uczniów) Dyrektor planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości (w tym badanie osiągnięć uczniów) Decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych Decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych Raz w roku szkolnym opracowuje raport z wewnętrznego mierzenia jakości, który przekazuje kuratorowi oświaty, radzie pedagogicznej, radzie rodziców i organowi prowadzącemu Raz w roku szkolnym opracowuje raport z wewnętrznego mierzenia jakości, który przekazuje kuratorowi oświaty, radzie pedagogicznej, radzie rodziców i organowi prowadzącemu Opracowuje pięcioletni i roczny plan rozwoju szkoły Opracowuje pięcioletni i roczny plan rozwoju szkoły Analizuje wyniki egzaminów i podejmuje działania naprawcze Analizuje wyniki egzaminów i podejmuje działania naprawcze Wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, inspiruje i wspiera innowacyjność Wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, inspiruje i wspiera innowacyjność Dokonuje oceny pracy nauczycieli, udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów Dokonuje oceny pracy nauczycieli, udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów Opracowuje i wdraża wewnątrzszkolny system zapewniania jakości Opracowuje i wdraża wewnątrzszkolny system zapewniania jakości

6 Jakość pracy szkoły - obszary I II III I V Koncepcja pracy szkoły Zarządzanie i organizacja KształcenieWychowanie i opieka - zarządzanie strategiczne - wewnątrzszkolny system zapewniania jakości - promocja szkoły - programy nauczania - org. procesu kształcenia - przebieg proc. kształcenia - efekty kształcenia - równość szans - praca wychowawcza i profilaktyka - praca opiekuńcza - efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej - nauczyciele - rozwój zawodowy nauczycieli - warunki działalności szkoły - zdrowie, higiena, bhp - kierowanie szkołą

7 Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości PRS-1 rok Profilaktyki Kształcenie praktyczne Program Rozwoju Szkoły - 5 Realizacja ścieżek eduk. Wizja Organizacja Naucz. Języków obcych Misja System Pracy z U zdolnym System pracy z uczniem mającym trudności w nauce Program wychowawczy WSO Wewnętrzne mierzenie jakości Ewaluacja WDN priorytety

8 WSZJ – opracowany do 30 września Dyrektor Rada Pedagogiczna OPRACOWANIE ZNAJOMOŚĆ PRZEJRZYSTOŚĆ PROCEDUR MODYFIKOWANIE W WYNIKU EWALUACJI

9 Filozofia rozporządzenia….. 1. Obligatoryjność standardów 1. Obligatoryjność standardów Jednolity, porównywalny obraz jakości pracy szkół w województwie i kraju Czytelność zadań nadzoru pedagogicznego 3.Roczny program rozwoju szkoły Przełożenie mierzenia na konkretne działania w najbliższym roku 2.WSZJ – struktura org., procedury, dokumentacja 4.Spójność działań

10 Zewnętrzne egzaminy zawodowe terminy Rok szkolny 2003/04: Rok szkolny 2003/04: - 2 - letnie zasadnicze - 2 - letnie zasadnicze szkoły zawodowe szkoły zawodowe Rok szkolny 2004/05: Rok szkolny 2004/05: - 2 - letnie zasadnicze szkoły zawodowe szkoły zawodowe - 3 - letnie szkoły zawodowe Rok szkolny 2005/06: Rok szkolny 2005/06: - 2 - letnie szkoły zasadnicze - 3 - letnie szkoły zasadnicze - 4 - letnie technika OKE Szkoła

11 Polecenia nadzoru w zakresie kształcenia praktycznego - priorytet Do 10 września – Sprawozdanie z realizacji praktycznej nauki zawodu (szkoły i centra kształcenia praktycznego) Do 10 września – Sprawozdanie z realizacji praktycznej nauki zawodu (szkoły i centra kształcenia praktycznego) Do końca grudnia -Przegląd i ocena bazy do kształcenia praktycznego w określonych zawodach wg arkusza oceny jakości praktycznej nauki zawodu opr. przez MENIS Do końca grudnia -Przegląd i ocena bazy do kształcenia praktycznego w określonych zawodach wg arkusza oceny jakości praktycznej nauki zawodu opr. przez MENIS Sprawdzenie kwalifikacji merytorycznych i pedagogicznych osób prowadzących kształcenie praktyczne Sprawdzenie kwalifikacji merytorycznych i pedagogicznych osób prowadzących kształcenie praktyczne Uwzględnienie problematyki kształcenia praktycznego w organizacji mierzenia jakości pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym Uwzględnienie problematyki kształcenia praktycznego w organizacji mierzenia jakości pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym Monitorowanie przebiegu zajęć praktycznych w miejscu ich prowadzenia zgodnie z opracowanym harmonogramem Monitorowanie przebiegu zajęć praktycznych w miejscu ich prowadzenia zgodnie z opracowanym harmonogramem Monitorowanie stanu przygotowania szkoły w zakresie merytorycznym i techniczno - organizacyjnym Monitorowanie stanu przygotowania szkoły w zakresie merytorycznym i techniczno - organizacyjnym Wykorzystanie wyników zewnętrznych egzaminów zawodowych do dalszego kształcenia Wykorzystanie wyników zewnętrznych egzaminów zawodowych do dalszego kształcenia

12 Egzamin maturalny - priorytet 1 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu OKE DYREKTOR

13 Kontrole stanu przygotowań szkół do egzaminu maturalnego Do 10 września – przekazanie ankiet monitorujących przygotowanie szkół do egzaminu maturalnego Do 10 września – przekazanie ankiet monitorujących przygotowanie szkół do egzaminu maturalnego 15 września -15 października kontrola MENIS - obejmuje od 30-100% szkół wg 2 arkuszy kontrolnych na stronie www.ko.rzeszow.pl 15 września -15 października kontrola MENIS - obejmuje od 30-100% szkół wg 2 arkuszy kontrolnych na stronie www.ko.rzeszow.pl www.ko Ankieta sprawdzająca stan wiedzy wybranej grupy uczniów lub wszystkich uczniów w małej szkole Ankieta sprawdzająca stan wiedzy wybranej grupy uczniów lub wszystkich uczniów w małej szkole 11-23 października – kontrola stopnia zaawansowania działań przygotowujących do egzaminu maturalnego – dla wszystkich szkół 11-23 października – kontrola stopnia zaawansowania działań przygotowujących do egzaminu maturalnego – dla wszystkich szkół 6-10 grudzień – kontrola średniookresowa 30% - losowo 6-10 grudzień – kontrola średniookresowa 30% - losowo 10 -28 luty -30% losowo 10 -28 luty -30% losowo

14 Wnioski z pilotażowego egzaminu maturalnego Narada szkoleniowa OKE w Krakowie Narada szkoleniowa OKE w Krakowie w siedzibie WSIiZ w Rzeszowie w terminie: 6 września 6 września godzina 9:30 - 12:00 i 13:00 - 15:30

15 Akredytacja - zewnętrzne potwierdzenie jakości kształcenia i jego efektów - Poprawa jakości usług - Wzrost zaufania do jednostki kształcącej - Zwiększenie konkurencyjności - Korzystanie z wysokiego poziomu usług - Możliwość zaliczenia wyników kursów w szkołach dla dorosłych WARUNKI Wyposażona baza Wykwalifikowana kadra Programy Opracowane i udostępnione materiały metod. - dydaktyczne

16 Procedura……. Urzędy Pracy Organizacje pracodawców Przedstawiciele Kuratora AKREDYTACJA Kurator Specjalista określonej branży KURATOR

17 Przebudowa koncepcji wychowania- wyzwania UCZEŃ UCZEŃ Ochrona przeciw zagrożeniom i patologiom Wpojenie motywacji do uczenia się przez całe życie WSPARCIE RODZINY

18 WYCHOWANIE Ochrona przeciw zagrożeniom i patologiom Ochrona przeciw zagrożeniom i patologiom Motywacja do uczenia się przez całe życie Motywacja do uczenia się przez całe życie Kompetencje potrzebne na rynku pracy (badania WSiZ): - znajomość języków - kreatywne wykorzystanie komputera, - komunikatywność, dyspozycyjność Kompetencje potrzebne do satysfakcjonującego egzaminu maturalnego, zawodowego i studiów Dostęp do informacji o możliwościach pomocy (Udział w programach) Wychowanie przez sport, Szkolny program wspierania turystyki Promocja zdrowego stylu życia Opieka pedagoga szkolnego Kultura życia codziennego, przeciwdziałanie barbaryzacji, Rozwój wolontariatu Programy wymiany

19 Przyszłość najbliższa… Rok prawdy dla szkół ponadgimnazjalnych Rok prawdy dla szkół ponadgimnazjalnych Konfrontacja wyników egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z wyobrażeniami o jakości Konfrontacja wyników egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z wyobrażeniami o jakości Przełożenie wyników z egzaminów zewnętrznych na rekrutację i opinię o pracy szkół. Przełożenie wyników z egzaminów zewnętrznych na rekrutację i opinię o pracy szkół.

20 Szkolnictwo niepubliczne Istotne zmiany w ustawie o systemie oświaty : w art. 7, ustęp 3; art. 82, ustęp 2 i 2a art.84, ustęp 4, art.86 Istotne zmiany w ustawie o systemie oświaty : w art. 7, ustęp 3; art. 82, ustęp 2 i 2a art.84, ustęp 4, art.86 Przekształcenia szkół zgodnie z ustawą o wprowadzeniu reformy - brak informacji (organ prowadzący ewidencję) Przekształcenia szkół zgodnie z ustawą o wprowadzeniu reformy - brak informacji (organ prowadzący ewidencję) Kontrola dostosowania statutów i organizacji szkół do zmienionych przepisów oświatowych w terminie: 15-30 listopad wg arkusza opracowanego przez KO Kontrola dostosowania statutów i organizacji szkół do zmienionych przepisów oświatowych w terminie: 15-30 listopad wg arkusza opracowanego przez KO Kształcenie w zawodach zgodnie z klasyfikacją MENIS Kształcenie w zawodach zgodnie z klasyfikacją MENIS (o uprawnieniach szkół publicznych) lub Ministra Polityki Społecznej i Ministra Gospodarki i Pracy (o uprawnieniach szkół publicznych) lub Ministra Polityki Społecznej i Ministra Gospodarki i Pracy Narada szkoleniowa – marzec Narada szkoleniowa – marzec

21 Egzaminy eksternistyczne (11 PKE do przeprowadzania eg. eksternistycznych) - Wszystkie komisje z wyjątkiem (odwołanej) wdrożyły nową procedurę organizacji i przeprowadzania egzaminów - Zalecenie: nadzór dyrektora i przewodniczącego nad jakością pracy PKE - Wierność procedurom - Jakość dokumentacji (indywidualne oświadczenia członków komisji o bezstronności)

22 Wrzesień - podsumowanie Zapoznanie nauczycieli z treścią i filozofią rozporządzenia o nadzorze. Zapoznanie nauczycieli z treścią i filozofią rozporządzenia o nadzorze. Opracowanie WSZJ w terminie do końca września Opracowanie WSZJ w terminie do końca września Prezentacja priorytetów Podkarpackiego Kuratora Oświaty w zakresie pracy szkół w roku szkolnym 2004/05 Prezentacja priorytetów Podkarpackiego Kuratora Oświaty w zakresie pracy szkół w roku szkolnym 2004/05 Kontrola MENIS w terminie od 15 września - 15 października br. na temat przygotowania szkół do przeprowadzenia wiosennej sesji egzaminu maturalnego wg zagadnień ujętych w arkuszach kontrolnych Kontrola MENIS w terminie od 15 września - 15 października br. na temat przygotowania szkół do przeprowadzenia wiosennej sesji egzaminu maturalnego wg zagadnień ujętych w arkuszach kontrolnych Przeprowadzenie przez wizytatorów MENIS ankiety sprawdzającej stan wiedzy uczniów na temat egzaminu maturalnego (od 30%- 100%) Przeprowadzenie przez wizytatorów MENIS ankiety sprawdzającej stan wiedzy uczniów na temat egzaminu maturalnego (od 30%- 100%) Kontrola przygotowania szkół - Kuratorium Oświaty Kontrola przygotowania szkół - Kuratorium Oświaty (stan przygotowań merytorycznych i stan przygotowań organizacyjnych) - szkoły wybrane losowo. (stan przygotowań merytorycznych i stan przygotowań organizacyjnych) - szkoły wybrane losowo. Opracowanie szkolnego planu wspomagania nauczycieli w organizacji i przygotowaniu do przeprowadzenia egzaminu maturalnego Opracowanie szkolnego planu wspomagania nauczycieli w organizacji i przygotowaniu do przeprowadzenia egzaminu maturalnego Przygotowanie harmonogramu działań Kontrola MENIS w terminie od 12 -19 września dotycząca realizacji przez szkoły przedmiotu podstawy przedsiębiorczości Kontrola MENIS w terminie od 12 -19 września dotycząca realizacji przez szkoły przedmiotu podstawy przedsiębiorczości Do 10 września obligatoryjne przesłanie sprawozdania z praktycznej nauki zawodu Do 10 września obligatoryjne przesłanie sprawozdania z praktycznej nauki zawodu

23 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę Opracowała: Jolanta Tudrój-Darska


Pobierz ppt "Narada z Dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych 3 września 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google