Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narada z Dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narada z Dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych"— Zapis prezentacji:

1 Narada z Dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych
3 września 2004

2 REFORMA-podniesienie poziomu edukacji społecznej
Wyrównanie szans edukacyjnych Upowszechnienie wykształcenia średniego i wyższego R Poprawa jakości edukacji

3 Kierunek Kurator Dyrektor PODNOSZENIE JAKOŚCI

4 POPRZEZ……. Wdrożenie nowego rozporządzenia (P 2)
Egzaminy zewnętrzne potwierdzające kwalifikacje zawodowe, nadzór PKO nad praktyczną nauką zawodu (P 3) Egzamin maturalny (P 1) Akredytację Doskonalenie koncepcji wychowania i profilaktyki (P 4) Szersze wykorzystanie w pracy nauczyciela i ucznia wyników egzaminów gimnazjalnych, egzaminów zawodowych i wyników badań o posiadanych przez młodzież kompetencjach.

5 Rozporządzenie MENIS z 23. 04. w spr. szczegół. zasad spraw
Rozporządzenie MENIS z w spr. szczegół. zasad spraw. nadzoru pedagog. Dyrektor planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości (w tym badanie osiągnięć uczniów) Decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych Raz w roku szkolnym opracowuje raport z wewnętrznego mierzenia jakości , który przekazuje kuratorowi oświaty, radzie pedagogicznej, radzie rodziców i organowi prowadzącemu Opracowuje pięcioletni i roczny plan rozwoju szkoły Analizuje wyniki egzaminów i podejmuje działania naprawcze Wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, inspiruje i wspiera innowacyjność Dokonuje oceny pracy nauczycieli, udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów Opracowuje i wdraża wewnątrzszkolny system zapewniania jakości

6 Jakość pracy szkoły - obszary
I II III I V Koncepcja pracy szkoły Zarządzanie i organizacja Kształcenie Wychowanie i opieka zarządzanie strategiczne - wewnątrzszkolny system zapewniania jakości - promocja szkoły - nauczyciele - programy nauczania - org. procesu kształcenia - przebieg proc. - efekty kształcenia równość szans praca wychowawcza i profilaktyka praca opiekuńcza efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej - rozwój zawodowy nauczycieli - warunki działalności szkoły - zdrowie, higiena, bhp - kierowanie szkołą

7 Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości
Program Rozwoju Szkoły - 5 Wewnętrzne mierzenie jakości PRS-1 rok Misja WSO WDN System Pracy z U zdolnym Program wychowawczy Wizja Realizacja ścieżek eduk. System pracy z uczniem mającym trudności w nauce Profilaktyki Organizacja Naucz. Języków obcych priorytety Ewaluacja Kształcenie praktyczne

8 WSZJ – opracowany do 30 września
Dyrektor Rada Pedagogiczna OPRACOWANIE ZNAJOMOŚĆ PRZEJRZYSTOŚĆ PROCEDUR MODYFIKOWANIE W WYNIKU EWALUACJI

9 Filozofia rozporządzenia…..
1. Obligatoryjność standardów Jednolity, porównywalny obraz jakości pracy szkół w województwie i kraju Czytelność zadań nadzoru pedagogicznego 2.WSZJ – struktura org. , procedury, dokumentacja 3.Roczny program rozwoju szkoły Przełożenie mierzenia na konkretne działania w najbliższym roku 4.Spójność działań

10 Zewnętrzne egzaminy zawodowe terminy
Rok szkolny 2003/04: - 2 - letnie zasadnicze szkoły zawodowe Rok szkolny 2004/05: - 2 - letnie zasadnicze szkoły zawodowe - 3 - letnie szkoły zawodowe Rok szkolny 2005/06: - 2 - letnie szkoły zasadnicze - 3 - letnie szkoły zasadnicze - 4 - letnie technika OKE Szkoła

11 Polecenia nadzoru w zakresie kształcenia praktycznego - priorytet
Do 10 września – Sprawozdanie z realizacji praktycznej nauki zawodu (szkoły i centra kształcenia praktycznego) Do końca grudnia -Przegląd i ocena bazy do kształcenia praktycznego w określonych zawodach wg arkusza oceny jakości praktycznej nauki zawodu opr. przez MENIS Sprawdzenie kwalifikacji merytorycznych i pedagogicznych osób prowadzących kształcenie praktyczne Uwzględnienie problematyki kształcenia praktycznego w organizacji mierzenia jakości pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym Monitorowanie przebiegu zajęć praktycznych w miejscu ich prowadzenia zgodnie z opracowanym harmonogramem Monitorowanie stanu przygotowania szkoły w zakresie merytorycznym i techniczno - organizacyjnym Wykorzystanie wyników zewnętrznych egzaminów zawodowych do dalszego kształcenia

12 Egzamin maturalny - priorytet 1 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
OKE DYREKTOR

13 Kontrole stanu przygotowań szkół do egzaminu maturalnego
Do 10 września – przekazanie ankiet monitorujących przygotowanie szkół do egzaminu maturalnego 15 września -15 października kontrola MENIS - obejmuje od % szkół wg 2 arkuszy kontrolnych na stronie Ankieta sprawdzająca stan wiedzy wybranej grupy uczniów lub wszystkich uczniów w małej szkole 11-23 października – kontrola stopnia zaawansowania działań przygotowujących do egzaminu maturalnego – dla wszystkich szkół 6-10 grudzień – kontrola średniookresowa 30% - losowo luty -30% losowo

14 Wnioski z pilotażowego egzaminu maturalnego
Narada szkoleniowa OKE w Krakowie w siedzibie WSIiZ w Rzeszowie w terminie: 6 września godzina 9: :00 i 13: :30

15 Akredytacja - zewnętrzne potwierdzenie jakości kształcenia i jego efektów
Poprawa jakości usług Wzrost zaufania do jednostki kształcącej - Zwiększenie konkurencyjności - Korzystanie z wysokiego poziomu usług - Możliwość zaliczenia wyników kursów w szkołach dla dorosłych WARUNKI Opracowane i udostępnione materiały metod. - dydaktyczne Wyposażona baza Wykwalifikowana kadra Programy

16 Procedura……. KURATOR Specjalista określonej branży AKREDYTACJA

17 Przebudowa koncepcji wychowania-wyzwania
UCZEŃ Ochrona przeciw zagrożeniom i patologiom Wpojenie motywacji do uczenia się przez całe życie WSPARCIE RODZINY

18 WYCHOWANIE Ochrona przeciw zagrożeniom i patologiom
Motywacja do uczenia się przez całe życie Dostęp do informacji o możliwościach pomocy (Udział w programach) Wychowanie przez sport, Szkolny program wspierania turystyki Promocja zdrowego stylu życia Opieka pedagoga szkolnego Kultura życia codziennego, przeciwdziałanie barbaryzacji, Rozwój wolontariatu Programy wymiany Kompetencje potrzebne na rynku pracy (badania WSiZ): - znajomość języków - kreatywne wykorzystanie komputera, - komunikatywność, dyspozycyjność Kompetencje potrzebne do satysfakcjonującego egzaminu maturalnego, zawodowego i studiów

19 Przyszłość najbliższa…
Rok prawdy dla szkół ponadgimnazjalnych Konfrontacja wyników egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z wyobrażeniami o jakości Przełożenie wyników z egzaminów zewnętrznych na rekrutację i opinię o pracy szkół.

20 Szkolnictwo niepubliczne
Istotne zmiany w ustawie o systemie oświaty : w art. 7, ustęp 3; art. 82, ustęp 2 i 2a art.84, ustęp 4, art.86 Przekształcenia szkół zgodnie z ustawą o wprowadzeniu reformy - brak informacji (organ prowadzący ewidencję) Kontrola dostosowania statutów i organizacji szkół do zmienionych przepisów oświatowych w terminie: listopad wg arkusza opracowanego przez KO Kształcenie w zawodach zgodnie z klasyfikacją MENIS (o uprawnieniach szkół publicznych) lub Ministra Polityki Społecznej i Ministra Gospodarki i Pracy Narada szkoleniowa – marzec

21 Egzaminy eksternistyczne (11 PKE do przeprowadzania eg
Egzaminy eksternistyczne (11 PKE do przeprowadzania eg. eksternistycznych) - Wszystkie komisje z wyjątkiem (odwołanej) wdrożyły nową procedurę organizacji i przeprowadzania egzaminów - Zalecenie: nadzór dyrektora i przewodniczącego nad jakością pracy PKE - Wierność procedurom - Jakość dokumentacji (indywidualne oświadczenia członków komisji o bezstronności)

22 Wrzesień - podsumowanie
Zapoznanie nauczycieli z treścią i filozofią rozporządzenia o nadzorze. Opracowanie WSZJ w terminie do końca września Prezentacja priorytetów Podkarpackiego Kuratora Oświaty w zakresie pracy szkół w roku szkolnym 2004/05 Kontrola MENIS w terminie od 15 września - 15 października br. na temat przygotowania szkół do przeprowadzenia wiosennej sesji egzaminu maturalnego wg zagadnień ujętych w arkuszach kontrolnych Przeprowadzenie przez wizytatorów MENIS ankiety sprawdzającej stan wiedzy uczniów na temat egzaminu maturalnego (od 30%- 100%) Kontrola przygotowania szkół - Kuratorium Oświaty (stan przygotowań merytorycznych i stan przygotowań organizacyjnych) - szkoły wybrane losowo. Opracowanie szkolnego planu wspomagania nauczycieli w organizacji i przygotowaniu do przeprowadzenia egzaminu maturalnego Przygotowanie harmonogramu działań Kontrola MENIS w terminie od września dotycząca realizacji przez szkoły przedmiotu podstawy przedsiębiorczości Do 10 września obligatoryjne przesłanie sprawozdania z praktycznej nauki zawodu

23 Opracowała: Jolanta Tudrój-Darska
Dziękuję za uwagę Opracowała: Jolanta Tudrój-Darska


Pobierz ppt "Narada z Dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google