Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2012/13 opracowanie Jarosław Owsiański Wydział Wspierania Edukacji - Kuratorium Oświaty w Łodzi

2 Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012
Kuratorium Oświaty w Łodzi Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012 Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 156, poz. 1046)

3 Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012
Kuratorium Oświaty w Łodzi Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012 § 48 5a. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu: 1) języka polskiego; 2) historii i wiedzy o społeczeństwie; 3) matematyki; 4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii; 5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; 6) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym - w przypadku gdy uczeń (słuchacz) przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. (po raz pierwszy brane są pod uwagę, począwszy od rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019) 3

4 Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012
Kuratorium Oświaty w Łodzi Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 86 / 2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2011 r. § 4 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: 1) języka polskiego, 2) historii i wiedzy o społeczeństwie, 3) matematyki, 4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii, 5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punkta 4

5 Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012
Kuratorium Oświaty w Łodzi Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012 5

6 Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012
Kuratorium Oświaty w Łodzi Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012 zmodyfikowano listę kryteriów ex-aequo pod kątem zmiany egzaminu gimnazj.: 6

7 Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012
Kuratorium Oświaty w Łodzi Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 204) 7

8 Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012
Kuratorium Oświaty w Łodzi Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012 Załącznik nr 7 3. Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów, z tym że co najmniej jednym z tych przedmiotów powinna być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka. Załącznik nr 8 4. Dyrektor technikum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci technikum, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty, z tym że jednym z tych przedmiotów powinna być: geografia, biologia, chemia, fizyka lub matematyka. 8

9 Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012
Kuratorium Oświaty w Łodzi Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012 Stąd konieczność określenia listy przedmiotów rozszerzonych w nazwie oddziału w liczbie od 2 do dowolnej liczby w celu prezentacji kandydatowi pełnego katalogu możliwości. Obecnie lista tych przedmiotów pojawia się w nazwie skróconej oddziału z dotychczasowym schematem - są wyświetlane skróty nazw przedmiotów, a powyżej 7 przedmiotów - jest napis "wybrane z N przedmiotów": 9

10 Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012
Kuratorium Oświaty w Łodzi Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012 W systemie naboru doprecyzowano możliwość zdefiniowania w ramach dwóch języków obcych różnych poziomów języków 10

11 Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012
Kuratorium Oświaty w Łodzi Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012 Usunięto przedmiot "wiedza o kulturze" ze zbioru przedmiotów punktowanych (przedmiot ten nie jest nauczany na III etapie edukacyjnym) 11

12 Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012
Kuratorium Oświaty w Łodzi Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012 W ramach systemu naboru w parametrach Szkoły, w zakładce "Opis szkoły" dodano sekcję: "Terminy spotkań z kandydatami" z polem tekstowym, w którym można umieszczać treści dotyczące spotkań informacyjnych organizowanych w szkołach dla kandydatów, sekcja ta jest widoczna we wszystkich kanałach w panelach modyfikacji opisu szkoły, a także w kanale Kandydat w ofercie edukacyjnej. 12

13 Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012
Kuratorium Oświaty w Łodzi Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 7) 13

14 Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012
Kuratorium Oświaty w Łodzi Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012 § 2. Na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej szkół prowadzących kształcenie w zawodach: korektor i stroiciel instrumentów muzycznych, technik geofizyk, technik hydrolog, technik instrumentów muzycznych, technik meteorolog, technik poligraf, technik urządzeń audiowizualnych, asystent operatora dźwięku, technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, technik dźwięku, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik elektroniki medycznej, technik organizacji usług gastronomicznych, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, technik informacji naukowej, kucharz małej gastronomii, murarz, renowator zabytków architektury, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci komunalnych, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, monter instalacji gazowych, malarz-tapeciarz, monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, monter instrumentów muzycznych, rzeźnik-wędliniarz, wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych. 14

15 Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012
Kuratorium Oświaty w Łodzi Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012 Do systemu naboru dołączono następujące nowe zawody: - technik procesów drukowania, - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, - stroiciel fortepianów i pianin, - technik budowy fortepianów i pianin, - asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej, - technik żywienia i usług gastronomicznych, - murarz - tynkarz, - wędliniarz, - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, - technik elektroniki i informatyki medycznej, - technik renowacji elementów architektury, - wiertacz 15

16 Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012
Kuratorium Oświaty w Łodzi Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012 Zaktualizowano symbole cyfrowe zawodów według nowej klasyfikacji Wydłużono pole z nazwą zawodu (niektóre dłuższe nazwy zawodów były obcinane) Dodano pole na wprowadzenie kwalifikacji przy danym zawodzie: (pole jest jedno, kwalifikacje można wymienić po przecinku; zawartość pola jest wyświetlana jednym ciągiem z przeniesieniem do nowego wiersza) 16

17 Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012
Kuratorium Oświaty w Łodzi Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012 W klasach wielozawodowych: zbierane będą preferencje kandydatów spośród wskazanych zawodów I będą prezentowane na listach chętnych do poszczególnych oddziałów 17

18 Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012
Kuratorium Oświaty w Łodzi Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012 Pobieranie przez gimnazja ze strony internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi danych o swoich uczniach, (będących kandydatami do szkół ponadgimnazjalnych) na potrzeby naboru elektronicznego. 18

19 Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012
Kuratorium Oświaty w Łodzi Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012 Aby pobrać dane o uczniach należy: 1. zalogować się na stronie OKE 2. z menu po lewej stronie wybrać pozycję „Dokumenty” 3. w sekcji „Rok 2012” wybierać pozycję „zgłoszenie uczniów XML” 4. pobrać plik z danymi o uczniach 5. zalogować się na stronie systemu naboru w kanale „Gimnazjum” 6. w sekcji „Pobierz” (lewy górny róg) pobrać i zainstalować program „Konwerter Hermes SOU” 7. uruchomić program i wybrać plik, który wcześniej został pobrany ze strony OKE - poprzez kliknięcie żółtego przycisku 8. wybrać szkołę a następnie uzupełnić brakujące dane, poziom klasy 3 9. kliknąć przycisk „Konwertuj”, zapisać plik w komputerze 10. na stronie naboru elektronicznego wysłać plik SOU do systemu wybierając z menu pozycję „Wyślij dane” 11. uzupełnić brakujące dane adresowe za pośrednictwem panelu modyfikacji zbiorczej 19

20 Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012
Kuratorium Oświaty w Łodzi Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012 20

21 Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012
Kuratorium Oświaty w Łodzi Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2012 ANALIZA WYNIKÓW NABORU ELEKTRONICZNEGO do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2011/12 link 21

22 dziękuję za uwagę 22


Pobierz ppt "Zmiany w systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google