Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej"— Zapis prezentacji:

1 Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej
Kujawsko Pomorskie Obowiązki i zadania gmin w zakresie spełniania wymagań Dyrektywy 91/271/EWG i KPOŚK Krzysztof Skapski Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

2 Implementacja dyrektywy 91/271/EWG
Dlaczego ? Eutrofizacja Jak? KPOŚK Definicje Wymagania dot. oczyszczania ścieków Zmiany w prawie Finansowanie Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

3 Eutrofizacja „Eutrofizacja” oznacza wzbogacenie wody składnikami odżywczymi, szczególnie związkami azotu i/lub fosforu powodującymi przyspieszony wzrost glonów i wyższych form życia roślinnego, co jest przyczyną niepożądanych zakłóceń równowagi wśród organizmów żyjących w wodzie, oraz jakości danych wód (dyrektywa 91/271/ EWG) Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

4 Ocena eutrofizacji rzek na podstawie danych z lat 2004-2007 (źródło: GIOŚ/PMŚ)
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

5 Eutrofizacja: Polska – Bałtyk
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

6 Eutrofizacja Toksyczne zakwity sinic w Morzu Bałtyckim w 2009 r.
Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

7 Eutrofizacja – implementacja dyrektyw
Dyrektywa „ściekowa” 91/271/EWG cały kraj „obszar wrażliwy” Dyrektywa „azotanowa” - 91/676/EWG Obszary Szczególnie Narażone (OSN) % pow. kraju maj 2004 – kwiecień ,00% maj 2008 – kwiecień ,48% od lipca ,46 % Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

8 KPOŚK Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Podstawa prawna - Art. 43 ustawy Prawo wodne, KPOŚK – opracowuje Prezes KZGW a zatwierdza Rada Ministrów, Określa w szczególności zakres rzeczowo- finansowy i terminy zakończenia przedsięwzięć wod.-kan. dla aglomeracji >2000 RLM, Stan obecny KPOŚK – od r. trzy aktualizacje w przygotowaniu czwarta KPOŚK 2012. Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

9 KPOŚK - sprawozdanie Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi województwa co-rocznie, nie później niż do dnia 28 lutego 1) wykaz aglomeracji, 2) informację o stanie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych, 3) informację o postępie realizacji przedsięwzięć określonych w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych, 4) informację o ilości wytworzonych w ciągu roku Mg suchej masy osadów ściekowych .. Marszałek województwa przedkłada Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, nie później niż do dnia 31 marca, sprawozdanie z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

10 Aglomeracja - definicja
Dyrektywa 91/271/EWG „Aglomeracja” oznacza obszar, gdzie zaludnienie i/lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych albo do końcowego punktu zrzutu. Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

11 Aglomeracja Zgodnie z ustawą Prawo wodne wszystkie aglomeracje o RLM powyżej 2000, które spełniają kryteria definicji aglomeracji muszą być wyznaczone, niezależnie od tego czy zakończyły (lub rozpoczął) już proces inwestycyjny. Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

12 RLM definicja 1 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) oznacza ładunek organiczny ulegający biodegradacji, wyrażony pięciodobowym biochemicznym zapotrzebowaniem tlenu (BZT5) w ilości 60 g tlenu na dzień. Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

13 System zbierania - definicja
Państwa Członkowskie zapewniają, aby wszystkie aglomeracje wyposażone były w system zbierania ścieków komunalnych. System zbierania oznacza system przewodów i kanałów, przez który gromadzone i odprowadzane są ścieki komunalne. W przypadku gdy ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnione, jako że nie przyniosłoby korzyści dla środowiska lub powodowałoby nadmierne koszty, należy zastosować pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy zapewniające ten sam poziom ochrony środowiska. Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

14 Systemy zbierania - KPOŚK
Przy opracowywaniu, w 2003 r., KPOŚK założono, że w celu wypełnienia postanowień dyrektywy 91/271/EWG, w terminie do końca 2015 r., należy osiągnąć poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi w aglomeracjach odpowiednio: aglomeracje > 150 000 RLM - > 98% RLM, aglomeracje ≥ RLM - > 95% RLM, aglomeracje ≥ 15 000<100 000 RLM  >90% RLM, aglomeracje ≥ 2 000 < 15 000 RLM  > 80%RLM. Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

15 Oczyszczanie ścieków Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

16 Wymagania dot. ścieków oczyszczonych
Państwa Członkowskie zapewniają, że ścieki komunalne odprowadzane do systemów zbierania, przed doprowadzeniem do obszarów wrażliwych, poddawane są bardziej rygorystycznemu oczyszczaniu niż określone w art. 4 najpóźniej do dnia 31 grudnia 1998 r., w odniesieniu do wszystkich zrzutów z aglomeracji o RLM wynoszącej ponad Alternatywnie wymagania wobec poszczególnych oczyszczalni określone w ust. 2 i 3 mogą nie mieć zastosowania do obszarów wrażliwych w przypadkach gdy można wykazać, że minimalne zmniejszenie całkowitego ładunku ścieków oprowadzanych do wszystkich oczyszczalni ścieków komunalnych na tym obszarze wynosi co najmniej 75 % w odniesieniu do fosforu ogólnego i co najmniej 75 % w odniesieniu do azotu ogólnego. Artykuł 5.2 Dyrektywy Artykuł 5.4 Dyrektywy Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

17 Fosfor ogólny – ścieki oczyszczone
Aglomeracje tys. RLM 2 mg/l P lub 80% redukcji >100 tys. RLM 1 mg/l P lub 80% redukcj Oczyszczalnie RLM 2 mg/l P (jeziora, zbiorniki) RLM albo 40% redukcji (pozostałe wody) – RLM 2 mg/l P lub 85% redukcji =>100 tys. RLM 1 mg/l P lub 90% redukcji DYREKTYWA 91/271/EWG Rozporządzenie MŚ Dz.U z 2006r. 137 poz.984 Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

18 Azot ogólny – ścieki oczyszczone
Aglomeracje tys. RLM 15 mg/l N lub 70-80% redukcji =>100 tys. RLM 10 mg/l N Oczyszczalnie RLM 15 mg/l N (jeziora, zbiorniki) RLM albo 35 % red. (pozostałe wody) – RLM 15 mg/l N lub 80% redukcji =>100 tys. RLM 10 mg/l N lub 85% redukcji DYREKTYWA 91/271/EWG Rozporządzenie MŚ Dz.U z 2006r. 137 poz.984 Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

19 Planowane zmiany legislacyjne
USTAWA - o zmianie ustawy – Prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody, oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – od ? 325/katalog/85388 Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

20 Skutki zmian 5.2 – 5.4 Szacunkowe łączne koszty zastosowania podwyższonego usuwania biogenów w: 369 oczyszczalniach ścieków, w 292 aglomeracjach, wyniosą około 1,85 mld zł. Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

21 Gospodarka wodno-ściekowa 2014-2020
Dofinansowanie Gospodarka wodno-ściekowa (stan na ) Linia demarkacyjna POIiŚ – RPO aglomeracje RLM POIiŚ mln euro, do 85% „luki finansowej” (NFOŚiGW lub WFOŚiGW) RPO – Urząd Marszałkowski Priorytet 6.2 aglomeracje < 10 tys. RLM ok. 30 mln euro? Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

22 Wdrażanie Dyrektywy ? Termin pełnego wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG upływa (Traktat Akcesyjny) Konsekwencje niewdrożenia ? Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

23 Wdrażanie Dyrektywy ? Termin pełnego wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG upływa (Traktat Akcesyjny) Konsekwencje niewdrożenia ? Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

24 Dziękuję za uwagę e-mail: biuro@imeconsulting.com.pl
Kujawsko Pomorskie Dziękuję za uwagę Przysiek, 9 grudnia 2013 r. ul. Warsztatowa 47 Biestrzyków k/Wrocławia tel./fax: / Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej


Pobierz ppt "Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google