Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Skapski Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej Kujawsko Pomorskie Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Skapski Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej Kujawsko Pomorskie Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące."— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof Skapski Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej Kujawsko Pomorskie Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej 1

2 Dlaczego ? Eutrofizacja Jak? KPOŚK Definicje Wymagania dot. oczyszczania ścieków Zmiany w prawie Finansowanie 2014 - 2020 2 Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

3 Eutrofizacja oznacza wzbogacenie wody składnikami odżywczymi, szczególnie związkami azotu i/lub fosforu powodującymi przyspieszony wzrost glonów i wyższych form życia roślinnego, co jest przyczyną niepożądanych zakłóceń równowagi wśród organizmów żyjących w wodzie, oraz jakości danych wód (dyrektywa 91/271/ EWG) 3 Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

4 4

5 5

6 6

7 Dyrektywa ściekowa 91/271/EWG cały kraj obszar wrażliwy Dyrektywa azotanowa - 91/676/EWG Obszary Szczególnie Narażone (OSN) % pow. kraju maj 2004 – kwiecień 2008 2,00% maj 2008 – kwiecień 2012 1,48% od lipca 20124,46 % 7 Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

8 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Podstawa prawna - Art. 43 ustawy Prawo wodne, KPOŚK – opracowuje Prezes KZGW a zatwierdza Rada Ministrów, Określa w szczególności zakres rzeczowo- finansowy i terminy zakończenia przedsięwzięć wod.-kan. dla aglomeracji >2000 RLM, Stan obecny KPOŚK – od 16.12.2003r. trzy aktualizacje w przygotowaniu czwarta KPOŚK 2012. 8 Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

9 Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi województwa co-rocznie, nie później niż do dnia 28 lutego 1) wykaz aglomeracji, 2) informację o stanie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych, 3) informację o postępie realizacji przedsięwzięć określonych w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych, 4) informację o ilości wytworzonych w ciągu roku Mg suchej masy osadów ściekowych.. Marszałek województwa przedkłada Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, nie później niż do dnia 31 marca, sprawozdanie z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 9 Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

10 Dyrektywa 91/271/EWG Aglomeracja oznacza obszar, gdzie zaludnienie i/lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych albo do końcowego punktu zrzutu. 10 Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

11 Zgodnie z ustawą Prawo wodne wszystkie aglomeracje o RLM powyżej 2000, które spełniają kryteria definicji aglomeracji muszą być wyznaczone, niezależnie od tego czy zakończyły (lub rozpoczął) już proces inwestycyjny. 11 Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

12 1 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) oznacza ładunek organiczny ulegający biodegradacji, wyrażony pięciodobowym biochemicznym zapotrzebowaniem tlenu (BZT5) w ilości 60 g tlenu na dzień. 12 Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

13 Państwa Członkowskie zapewniają, aby wszystkie aglomeracje wyposażone były w system zbierania ścieków komunalnych. System zbierania oznacza system przewodów i kanałów, przez który gromadzone i odprowadzane są ścieki komunalne. W przypadku gdy ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnione, jako że nie przyniosłoby korzyści dla środowiska lub powodowałoby nadmierne koszty, należy zastosować pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy zapewniające ten sam poziom ochrony środowiska. 13 Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

14 Przy opracowywaniu, w 2003 r., KPOŚK założono, że w celu wypełnienia postanowień dyrektywy 91/271/EWG, w terminie do końca 2015 r., należy osiągnąć poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi w aglomeracjach odpowiednio: aglomeracje > 150 000 RLM - > 98% RLM, aglomeracje 100 000 RLM - > 95% RLM, aglomeracje 15 000 90% RLM, aglomeracje 2 000 80%RLM. 14 Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

15 15 Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

16 Artykuł 5.2 DyrektywyArtykuł 5.4 Dyrektywy Państwa Członkowskie zapewniają, że ścieki komunalne odprowadzane do systemów zbierania, przed doprowadzeniem do obszarów wrażliwych, poddawane są bardziej rygorystycznemu oczyszczaniu niż określone w art. 4 najpóźniej do dnia 31 grudnia 1998 r., w odniesieniu do wszystkich zrzutów z aglomeracji o RLM wynoszącej ponad 10 000. Alternatywnie wymagania wobec poszczególnych oczyszczalni określone w ust. 2 i 3 mogą nie mieć zastosowania do obszarów wrażliwych w przypadkach gdy można wykazać, że minimalne zmniejszenie całkowitego ładunku ścieków oprowadzanych do wszystkich oczyszczalni ścieków komunalnych na tym obszarze wynosi co najmniej 75 % w odniesieniu do fosforu ogólnego i co najmniej 75 % w odniesieniu do azotu ogólnego. 16 Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

17 DYREKTYWA 91/271/EWG Rozporządzenie MŚ Dz.U z 2006r. 137 poz.984 Aglomeracje 10-100 tys. RLM 2 mg/l P lub 80% redukcji >100 tys. RLM 1 mg/l P lub 80% redukcj Oczyszczalnie 2 000-9 999 RLM 2 mg/l P (jeziora, zbiorniki) 10 000 - 14 999 RLM 2 mg/l P (jeziora, zbiorniki) albo 40% redukcji (pozostałe wody) 15 000 – 99 999 RLM 2 mg/l P lub 85% redukcji =>100 tys. RLM 1 mg/l P lub 90% redukcji 17 Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

18 DYREKTYWA 91/271/EWG Rozporządzenie MŚ Dz.U z 2006r. 137 poz.984 Aglomeracje 10-100 tys. RLM 15 mg/l N lub 70-80% redukcji =>100 tys. RLM 10 mg/l N lub 70-80% redukcji Oczyszczalnie 2 000-9 999 RLM 15 mg/l N (jeziora, zbiorniki) 10 000 - 14 999 RLM 15 mg/l N (jeziora, zbiorniki) albo 35 % red. (pozostałe wody) 15 000 – 99 999 RLM 15 mg/l N lub 80% redukcji =>100 tys. RLM 10 mg/l N lub 85% redukcji 18 Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

19 USTAWA - o zmianie ustawy – Prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody, oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – od 01.01.2014? http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/85 325/katalog/85388 19 Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

20 Szacunkowe łączne koszty zastosowania podwyższonego usuwania biogenów w: 369 oczyszczalniach ścieków, w 292 aglomeracjach, wyniosą około 1,85 mld zł. 20 Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

21 Gospodarka wodno-ściekowa 2014-2020 (stan na 11.2013) Linia demarkacyjna POIiŚ – RPO aglomeracje 10 000 RLM POIiŚ 2014-2020 - 2 250 mln euro, do 85% luki finansowej (NFOŚiGW lub WFOŚiGW) RPO 2014-2020 – Urząd Marszałkowski Priorytet 6.2 aglomeracje < 10 tys. RLM ok. 30 mln euro? 21 Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

22 Termin pełnego wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG upływa 31.12.2015 (Traktat Akcesyjny) Konsekwencje niewdrożenia ? 22 Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

23 Termin pełnego wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG upływa 31.12.2015 (Traktat Akcesyjny) Konsekwencje niewdrożenia ? 23 Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej

24 24 Kujawsko Pomorskie Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej Dziękuję za uwagę Przysiek, 9 grudnia 2013 r. ul. Warsztatowa 47 55-010 Biestrzyków k/Wrocławia tel./fax: +48 71/338 41 89 e-mail: biuro@imeconsulting.com.pl www.imeconsulting.com.pl


Pobierz ppt "Krzysztof Skapski Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej Kujawsko Pomorskie Przysiek, 9 grudnia 2013 r. Seminarium :Wyzwania stojące."

Podobne prezentacje


Reklamy Google