Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowała: Katarzyna Semla SP – 5 Ż ywiec KALENDARIUM WYNALAZKÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowała: Katarzyna Semla SP – 5 Ż ywiec KALENDARIUM WYNALAZKÓW."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowała: Katarzyna Semla SP – 5 Ż ywiec KALENDARIUM WYNALAZKÓW

2 Ok. 600 000 lat temu – OGIEŃ Ok. 50 000 – 12 000 p.n.e. – LAMPY OLIWNE Pierwsze lampy oliwne były bardzo prymitywne. Wcze ś niej – ok. 400 000 lat temu, w celu roz ś wietlenia mroku u ż ywano prostych pochodni (płon ą cych na jednym ko ń cu wi ą zek patyków). Wła ś ciw ą lamp ę oliwn ą z zamkni ę tym pojemnikiem na olej i otworem na knot wynale ź li staro ż ytni Grecy ok. 3000 p.n.e.

3 Ok. 6400 p.n.e. - LUSTRO Ludy ś ródziemnomorskie epoki kamiennej wykonywały pierwsze lustra u ż ywaj ą c polerowanego obsydianu – odmiany naturalnego szkła pochodzenia wulkanicznego.

4 Ok. 3500 p.n.e. - PISMO - starożytni Sumerowie - 3200 p.n.e. – gliniane tabliczki - 2500 p.n.e. – p ę dzla i tuszu u ż ywaj ą Egipcjanie i Chi ń czycy - 1300 p.n.e. – tabliczki woskowe i rylec – Rzym - 600 n.e. – ptasie pióro (Hiszpania) - 1500 – ołówek (po uruchomieniu kopalni grafitu w Anglii) - 1803 – metalowa stalówka - 1868 – maszyna do pisania - 1884 – wieczne pióro - 1938 – długopis - 1962 - pisak

5 Ok. 3200 p.n.e. - KOŁO Najstarsze rysunki przedstawiaj ą ce koło pochodz ą sprzed 5200 lat z Sumeru. Wg jednej z teorii wynalazek ten miał ułatwi ć prac ę garncarzom. Dopiero potem zastosowano je do skonstruowania wozu.

6 Ok. 3000 p.n.e. - ŚWIECA Pierwsze ś wiece zawdzi ę czamy Egipcjanom i Krete ń czykom. Długi knot zanurzano w roztopionym wosku pszczelim lub tłuszczu zwierz ę cym, a potem suszono.

7 Ok. 2000 p.n.e. – ZAMEK I KLUCZ DO DRZWI Zamek wynaleziono w staro ż ytnym Egipcie 4000 lat temu. Działał wykorzystuj ą c zestaw kołków, które wpadały w otwory w ryglu, umieszczonym w poprzek drzwi. Klucz miał wypustki, które odpychały kołki.

8 Ok. 600 p.n.e. - MONETY Pierwsze monety powstały ok. 2600 lat temu, na terenie dzisiejszej Turcji, w Lidii. Wykonywano je z elektronu (naturalnego stopu srebra i złota), zbieranego w rzece Paktrol. Miały form ę grudek wielko ś ci fasoli. Wkrótce zacz ę to je pokrywa ć rysunkami symbolizuj ą cymi ich warto ść.

9 Ok. 100 n.e. - PAPIER Ok. 100 r. Chi ń czyk Cai Lun sporz ą dził papk ę z kory drzewa, bawełny, li ś ci i łodyg konopii, przes ą czył przez tkanin ę, sprasował i wysuszył na sło ń cu otrzymuj ą c gładk ą kartk ę.

10 Ok. 1280 - OKULARY Pierwsze okulary koryguj ą ce wzrok powstały we Włoszech.

11 Ok. 1440 - WYNALAZEK DRUKU Niemiec Jan Gutenberg wynalazł maszyn ę odlewnicz ą, w której – przy u ż yciu metalowych matryc – mo ż na było odlewa ć z odpowiedniego stopu dowoln ą ilo ść takich samych czcionek. Jako pierwszy zacz ą ł te ż drukowa ć ksi ąż ki: w latach 1454-1456 – pierwsze wielkie dzieło sztuki drukarskiej – BIBLI Ę.

12 1594 – SPŁUKIWANA TOALETA John Harington skonstruował pierwsz ą nowo ż ytn ą spłukiwan ą toalet ę. Pierwsze toalety produkowano z drewna i metalu. Papier toaletowy wprowadzono w 1857 r. (od 1880 ma posta ć rolki)

13 1617 - SPADOCHRON Spadochron zaprojektował ju ż Leonardo da Vinci ok.1495 r. Pierwszy skok na skonstruowanym przez siebie spadochronie wykonał Chorwat Faust Francic w 1617 r.

14 1690 – SILNIK PAROWY W silniku parowym spr ęż ona para wodna porusza mechanizm nap ę dzaj ą cy ró ż ne maszyny. Jego wynalazc ą był Denis Papin. 1763 – Anglik James Watt udoskonalił go. Odt ą d maszyna parowa ma wszechstronne zastosowanie. 1804 – pierwszy poci ą g parowy.

15 1700 – FORTEPIAN Wynalazek fortepianu zawdzi ę czamy Włochowi Bartolomeo Cristofori. pianoforte = cicho - gło ś no

16 1783 – BALON NA GORĄCE POWIETRZE Bracia Montgolfier zbudowali swój balon z papieru i tkaniny. Jego pierwszy lot był bezzałogowy, w drugim pasa ż erami były kaczka, owca i kogut. Pierwszy lot pasa ż erski w dziejach ludzko ś ci odbył si ę 21 XI 1873 r. Ś miałkami byli nauczyciel i ż ołnierz. Przelecieli nad Pary ż em 8 kilometrów.

17 1807 – SILNIK SPALINOWY Pierwszy silnik spalinowy skonstruował Szwajcar Francois Isaak de Rivaz. Był on nap ę dzany wodorem i tlenem.

18 1826 - FOTOGRAFIA Pierwsze zdj ę cie w historii wykonał francuski naukowiec Joseph Niepce. Pierwszy aparat do u ż ytku domowego wprowadził Amerykanin George Eastman w 1888 r.

19 1827 – PISMO BRAILLEA Alfabet Braillea umo ż liwia obecnie niewidomym nie tylko czytanie i pisanie, ale tak ż e korzystanie z komputerów i Internetu.

20 1830 - TELEGRAF Telegraf wynaleziony przez Josepha Henryego umo ż liwiał wysyłanie wiadomo ś ci na odległo ść w formie sygnałów elektrycznych. 1835 – Samuel Morse wynalazł alfabet, który zrewolucjonizował system przesyłania informacji.

21 1837 – ZNACZEK POCZTOWY Zanim pojawiły si ę znaczki, koszt wysyłki listu okre ś lany był jego wag ą i odległo ś ci ą, jak ą miał pokona ć. Na pomysł sprzedawania znaczków pocztowych wpadł angielski nauczyciel Rowland Hill.

22 1839 - ROWER Pierwszy rower posiadaj ą cy pedały poł ą czone z tylnim kołem skonstruował szkocki kowal Macmillan. Francuskie welocypedy miały bardzo du ż e koła, przez co były bardzo niestabilne. Welocyped = szybka stopa (fr.)

23 1847 – TABLICZKA CZEKOLADY Francis Fry zmieszał masło kakaowe, sproszkowane kakao oraz cukier. Wlał do foremki, po ostygni ę ciu otrzymał tabliczk ę czekolady. 1853 – pierwsze chipsy 1869 – pocz ą tki gumy do ż ucia

24 1852 - STEROWIEC Pierwszy sterowiec wypełniony wodorem, nap ę dzany silnikiem parowym skonstruował Henri Giffard. Od 1900 r. bardziej udane sterowce produkował Ferdinand von Zeppelin.

25 1879 - ŻARÓWKA Uwa ż a si ę, ż e pierwsz ą ż arówk ę zbudował Hienrich Gobel w 1854 r. Nie nadawała si ę jednak do codziennego u ż ytku. Wła ś ciwy wynalazek ż arówki przypisuje si ę Thomasowi Edisonowi.

26 1873 – DŻINSY Spodnie z mocnego denimu (tkanina bawełniana), ze wzmocnionymi miedzianymi nitami szwami opatentowali Levi Strauss i Jacob Davis.

27 1876 - TELEFON Urz ą dzenie umo ż liwiaj ą ce rozmawianie na odległo ść za po ś rednictwem drutów wynalazł Amerykanin Aleksander Graham Bell. Telefon działał zmieniaj ą c d ź wi ę ki ludzkiego głosu na sygnały elektryczne. Telefon = odległy d ź wi ę k (gr.)

28 1877 - FONOGRAF Fonograf – zapisywacz d ź wi ę ków zawdzi ę czamy genialnemu wynalazcy Thomasowi Edisonowi. Wypróbował go nagrywaj ą c zdanie: Marysia miała owieczk ę.

29 1895 – PROMIENIE X Promienie X to krótkie fale elektromagnetyczne. S ą niewidzialne i mog ą przenika ć przez wi ę kszo ść substancji. Odkrył je niemiecki naukowiec Wilhelm Roentgen.

30 1896 - KINO Twórcami kina byli bracia Lumiere, wynalazcy kinematografu - aparatu do fotografowania obiektów w ruchu i odtwarzania tych ruchomych obrazów. Pierwsze filmy były czarno-białe i nieme.

31 1896 - RADIO Człowiekiem, któremu zawdzi ę czamy współczesne radio był włoski student Guglielmo Markoni, który wpadł na pomysł, ż e fale radiowe mog ą zast ą pi ć przewody telegrafu.

32 1901 - ODKURZACZ Uwa ż a si ę, ż e odkurzacz pró ż niowy wynalazł Anglik Hubert Cecil Booth. W skonstruowanym przez niego modelu olejowym do wytworzenia siły ss ą cej wykorzystano motopomp ę. Urz ą dzenie miało tak du ż e rozmiary, ż e trzeba je było przewozi ć na wozie ci ą gni ę tym przez konia.

33 1903 - SAMOLOT Amerykanie, bracia Wright, zbudowali dwupłatowy samolot, który wyposa ż yli w silnik benzynowy własnej konstrukcji. W ko ń cu 1903 r. dokonali na nim pierwszych w dziejach udanych lotów. Najdłu ż szy z nich wyniósł 260 metrów i trwał 59 sekund.

34 1925 - TELEWIZJA Próby stworzenia telewizji prowadzone od ko ń ca XIX w. uko ń czył z sukcesem Szkot John Baird, któremu udało si ę przekaza ć na odległo ść obraz człowieka w ruchu. Jego system opierał si ę na zasadzie mechanicznej. Dopiero telewizja elektroniczna znalazła szersze zastosowanie. Pierwsze programy telewizyjne pojawiły si ę w 1936 r.

35 1928 – ZAPIS MAGNETYCZNY Prosty sposób nagrywania d ź wi ę ków na ta ś m ę pokryt ą cz ą stkami magnetycznymi wynalazł niemiecki naukowiec Fritz Pfleumer. 1965 – CD – utrwalony w postaci wgł ę bie ń d ź wi ę k odczytuje laser (wynalazca: James Russel).

36 1928 – PIERWSZY ANTYBIOTYK Badania nad antybiotykami rozpocz ę ły si ę wraz z odkryciem penicyliny. Za prekursora bada ń nad substancjami hamuj ą cymi rozwój niektórych bakterii chorobotwórczych uwa ż a si ę szkockiego fizjologa Aleksandra Fleminga.

37 1930 – SILNIK ODRZUTOWY Silnik odrzutowy działaj ą cy dzi ę ki odrzutowi gazów wylotowych opracowali Frank Whittle i Hans von Ohain. Pierwszy samolot odrzutowy wzbił si ę w powietrze w 1939 r.

38 1945 – KUCHENKA MIKROFALOWA Percy Spencer podczas bada ń nad mikrofalami (rodzaj fal elektromagnetycznych) odkrył, ż e ich działanie na ż ywno ść polega na tym, i ż wprawiaj ą one w drgania zawarte w niej cz ą steczki wody, które poruszaj ą c si ę, wytwarzaj ą du ż e ilo ś ci ciepła. Do u ż ytku domowego kuchenki te weszły w 1967 r.

39 1946 - KOMPUTER Komputer – matematyczna elektroniczna maszyna cyfrowa (compute – z ang.: rachowa ć ). Pierwszy programowalny komputer lampowy ENIAC zbudowali ameryk. naukowcy John Mauchly i J.P. Eckert. Zajmował on tyle miejsca co 5 klas szkolnych i miał 17000 lamp elektronowych. 1947 – lampy zostały zast ą pione przez tranzystory. 1958 – układ scalony pozwolił dodatkowo zmniejszy ć rozmiary komputera.

40 1964 – MYSZ KOMPUTEROWA Mysz komputerow ą wymy ś lił ameryka ń ski wynalazca Douglas Engelbart. Była drewniana. Kursor poruszał si ę dzi ę ki dwóm kółkom.

41 1969 - INTERNET Zal ąż kiem Internetu był informatyczny system ostrzegania przed atakiem rakietowym na USA. Obecnie, obejmuj ą cy g ę st ą sieci ą cał ą kul ę ziemsk ą, ł ą czy setki milionów komputerów. Jest ź ródłem informacji i rozrywki.

42 1978 – TELEFON KOMÓRKOWY Pocz ą tkowo, telefon komórkowy był kosztowny i kłopotliwy, gdy ż wymagał oddzielnego pasma radiowego. Nowe telefony korzystaj ą z technologii komputerowej, która pozwala wielu komórkom bezkolizyjnie dzieli ć kilka kanałów radiowych. 1992 – pierwszy SMS wysłano w Anglii.

43 BIBLIOGRAFIA - Claybourne A., Larkum A.: Bardzo ilustrowana historia wynalazków. Pozna ń 2009 - Orłowski B.: Ksi ę ga wynalazków. Warszawa 1982 - Orłowski B.: Najkrótsza historia wynalazków. Warszawa 1990 - Platt R.: Masz wiadomo ść. Warszawa 2005 - Internet: www.google.pl/images?q=grafikiwww.google


Pobierz ppt "Przygotowała: Katarzyna Semla SP – 5 Ż ywiec KALENDARIUM WYNALAZKÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google