Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLUCZE W ROZWOJU – PODSUMOWANIE PROJEKTU. Projekt Klucze w rozwoju współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLUCZE W ROZWOJU – PODSUMOWANIE PROJEKTU. Projekt Klucze w rozwoju współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,"— Zapis prezentacji:

1 KLUCZE W ROZWOJU – PODSUMOWANIE PROJEKTU. Projekt Klucze w rozwoju współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 KLUCZE W ROZWOJU Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Klucze w rozwoju gmina Klucze złożyła w 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, PRIORYTET VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Czas trwania Projektu obejmował 17 miesięcy, realizowany w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 maja 2010. Projekt nadzorował zatrudniony Zespół Projektu tj. Koordynator projektu, Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji, Specjalista ds. rekrutacji i promocji oraz Księgowa. Projekt Klucze w rozwoju współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 KLUCZE W ROZWOJU CEL PROJEKTU Celem głównym projektu było podniesienie i dostosowanie umiejętności osób zamieszkałych/pracujących na terenie powiatu olkuskiego do potrzeb regionalnej gospodarki. Cele szczegółowe: a)pozyskanie lub uzupełnienie, przez osoby objęte wsparciem w ramach projektu, umiejętności wykorzystywania w pracy zawodowej nowoczesnych technologii i innych umiejętności uniwersalnych dla różnych stanowisk pracy; b)zwiększenie mobilności zawodowej osób objętych wsparciem poprzez rozwój ich kompetencji kluczowych i zaspokojenie potrzeb szkoleniowych. Projekt Klucze w rozwoju współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 KLUCZE W ROZWOJU MODUŁY SZKOLENIOWE Projekt podzielony został na 7 modułów szkoleniowych. Ich tematyka została ściśle dostosowana do zgłaszanych przez potencjalnych beneficjentów potrzeb. Projekt Klucze w rozwoju współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ModułNazwa modułu szkoleniowego Liczba godzin Liczba beneficjentów Moduł I.Specjalista ds. funduszy UE (80 godz. x 2 grupy)16020 Moduł II.Podstawy przedsiębiorczości (52 godz. x 2 grupy)10420 Moduł III.Administrator sieci komputerowych Microsoft (244 godz. x 1 grupa)24410 Moduł IV.Administrator sieci komputerowych Linux (148 godz. x 1 grupa)14810 Moduł V.Asystent Prezesa (ECDL*) (184 godz. x 1 grupa)18410 Moduł VI.Grafik komputerowy (120 godz. x 2 grupy)24020 Moduł VII.Pracownik administracyjno – biurowy (ECDL*) (184 godz. x 2 grupy)36820 OGÓŁEM 1448110 * Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence)

5 KLUCZE W ROZWOJU MODUŁY SZKOLENIOWE Ukończenie szkoleń pozwoliło na zdobycie nowych, bądź rozszerzenie dotychczasowych umiejętności i kompetencji pracowniczych. Szkolenia w modułach III-VII były dodatkowo wzbogacone profesjonalnymi kursami z posługiwania się językiem angielskim. W okresie 17 miesięcy przeszkolono 110 beneficjentów projektu. Do skorzystania ze szkoleń zapraszaliśmy wszystkie osoby zainteresowane indywidualnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zatrudnione bądź zameldowane na terenie powiatu olkuskiego, pracujące na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno prawnych. Projekt Klucze w rozwoju współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 KLUCZE W ROZWOJU BUDŻET PROJEKTU W RAMACH POKL Całkowity budżet projektu, który wynosił 709 564,47 zł z czego 659 044,47 zł dofinansowano z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Różnica 50 520 zł to wkład własny uczestników, stanowiące 10% wartości poszczególnych szkoleń. Koszt realizacji 7 w/w modułów szkoleń wyniósł 503 000 zł. Projekt Klucze w rozwoju współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki KategoriaOgółem Dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego659 044,47 Przychód projektu (wpłaty uczestników - 10% wartości poszczególnych szkoleń) 50 520,00 Całkowity budżet projektu709 564,47 w tym kosz realizacji 7 modułów szkoleń503 000,00

7 KLUCZE W ROZWOJU WYKONAWCA SZKOLEŃ Wykonawcą szkoleń była firma UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. z sektora IT. Zajęcia prowadzili wysokiej klasy specjaliści z danych dziedzin. Organizowane były w czasie i miejscu dogodnym dla uczestników (małe grupy 10-osobowe, popołudniowe bądź weekendowe) w dwóch salach budynku Urzędu Gminy Klucze. Uczestnik szkolenia miał zapewnione właściwe materiały dydaktyczne, indywidualne stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu oraz catering. Na zakończenie edukacji otrzymywał stosowny certyfikat, zaświadczenie oraz materiały promocyjne. Projekt Klucze w rozwoju współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

8 KLUCZE W ROZWOJU STRUKTURA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ W projekcie udział wzięło 110 osób, z czego 69% (76 osób) stanowiły kobiety, a 31% (34 osoby) mężczyźni. Projekt Klucze w rozwoju współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9 KLUCZE W ROZWOJU STRUKTURA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ZE WZGLĘDU NA POZIOM WYKSZTAŁCENIA Beneficjenci biorący udział w projekcie, posiadali zróżnicowane wykształcenie: wyższe – 68% (75 osób), pomaturalne – 20% (22 osoby), ponad gimnazjalne – 10 % (11 osób), a podstawowe, gimnazjalne lub niższe – 2% (2 osoby). Projekt Klucze w rozwoju współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

10 KLUCZE W ROZWOJU STRUKTURA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ZE WZGLĘDU NA FORMĘ ZATRUDNIENIA Uczestnicy projektu to osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę i umów cywilno-prawnych na terenie powiatu olkuskiego, w tym zatrudnieni (ryc. 3): w administracji publicznej - 35,45% (39 osób) w dużych przedsiębiorstwach – 24,55% (27 osób) w małych przedsiębiorstwach – 13,64% (15 osób) w średnich przedsiębiorstwach – 13,64% (15 osób) w mikro przedsiębiorstwach – 11,82% (13 osób) w organizacjach pozarządowych – 0,9% (1 osoba) Projekt Klucze w rozwoju współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

11 KLUCZE W ROZWOJU STRUKTURA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ZE WZGLĘDU NA FORMĘ ZATRUDNIENIA Projekt Klucze w rozwoju współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

12 KLUCZE W ROZWOJU STRUKTURA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMELDOWANIA Wśród Beneficjentów Ostatecznych projektu, na terenach wiejskich zameldowanych było 72,73% (80 osób), natomiast zameldowanych w mieście 27,27% (30 osób). Projekt Klucze w rozwoju współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

13 KLUCZE W ROZWOJU STRUKTURA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ZE WZGLĘDU NA WIEK W projekcie uczestniczyło 78,2% (86) osób w wieku średnim (25-54 lata), 20% (22) stanowią osoby w wieku do 25 lat, a tylko 1,8% (2) stanowią osoby powyżej 55 lat. Projekt Klucze w rozwoju współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

14 KLUCZE W ROZWOJU EWALUACJA PROJEKTU Działania projektowe wpłynęły w znacznym stopniu na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych pracowników zatrudnionych w różnych podmiotach, w kierunku rozwoju i podnoszenia ich kwalifikacji. Oferta szkoleniowa projektu tworzyła warunki dostępu do profesjonalnych szkoleń z zakresu m.in. obsługi komputera, pozyskiwania środków unijnych, przepisów prawnych, podatkowych i księgowości oraz możliwość uzyskania międzynarodowej certyfikacji ECDL. Projekt Klucze w rozwoju współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

15 KLUCZE W ROZWOJU EWALUACJA PROJEKTU Założone w projekcie rezultaty przyczyniły się do osiągnięcia celów projektu. Uczestnicy podnieśli swoje kwalifikacje, które są uznawane za najbardziej przydatne na lokalnym rynku pracy. W szczególności były to umiejętności z obsługi nowoczesnych technologii informatyczno – komunikacyjnych o różnych stopniach zaawansowania. Ich znajomość warunkuje skuteczne poruszanie się po rynku pracy i sprawi, że osoby te będą kompetentnymi pracownikami, przyczyniającymi się do rozwoju lokalnej gospodarki. Projekt Klucze w rozwoju współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

16 KLUCZE W ROZWOJU EWALUACJA PROJEKTU Projekt jest zgodny z polityką równych szans, ponieważ została przeprowadzona otwarta rekrutacja (gdzie o przyjęciu decydowała kolejność zgłoszeń) oraz gwarantuje równy dostęp do proponowanej usługi osobom niepełnosprawnym i mieszkańcom obszarów marginalizowanych oraz nawiązuje do koncepcji zrównoważonego rozwoju. Założenia projektu przyczyniły się do budowania społeczeństwa informacyjnego, m.in. poprzez promowanie społeczeństwa opartego na wiedzy oraz wprowadzenie szkoleń informatycznych. Projekt przyczynił się także do rozwoju lokalnego. Projekt Klucze w rozwoju współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

17 NASI BENEFICJENCI

18 Projekt Klucze w rozwoju współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękuję za uwagę Małgorzata Gut-Pasich Specjalista ds. rekrutacji i promocji BIURO PROJEKTU Klucze w rozwoju Urząd Gminy Klucze 32 – 310 Klucze, ul. Partyzantów 1 tel. 032/ 642 88 33 e-mail: szkolenia@gmina-klucze.pl KLUCZE W ROZWOJU


Pobierz ppt "KLUCZE W ROZWOJU – PODSUMOWANIE PROJEKTU. Projekt Klucze w rozwoju współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google