Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozliczenia za energię elektryczną Przetargi Analizy ofert Szczecin, czerwiec 2008 Jarosław Chodenko Robert Monkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozliczenia za energię elektryczną Przetargi Analizy ofert Szczecin, czerwiec 2008 Jarosław Chodenko Robert Monkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 Rozliczenia za energię elektryczną Przetargi Analizy ofert Szczecin, czerwiec 2008 Jarosław Chodenko Robert Monkiewicz

2 Za co płacimy ? Energia elektryczna [ zł/kWh ] Składnik stały stawki sieciowej [ zł/kW/miesiąc ] Opłata abonamentowa [ zł/przyłącze/miesiąc ] Składnik zmienny stawki sieciowej [ zł/kWh ] Stawka systemowa [ zł/kWh ] Opłata zmienna dystrybucyjna (przesyłowa) [ zł/kWh ] opłata za obsługę rozliczenia handlowego ( opłata handlowa, opłata za obsługę handlową, opłata abonamentowa obrotu ) [ zł/miesiąc] !

3 Opłata abonamentowa Ile można brać za opłaty ? 2,33 zł Opłata handlowa Taryfa C1x Marzec 2008 3,70 zł 2,75 zł6,90 zł 1,76 zł8,92 zł 2,05 - 4,20 zł4,30 zł 2,00 zł13,79 zł 8,01 zł9,76 zł 1,98 zł6,56 zł

4 Cenniki energii elektrycznej ( ustalane przez Sprzedawców energii ) Na jakiej podstawie? Taryfy dla energii elektrycznej ( zatwierdzane przez Prezesa URE ) C11oC12NNC12NW C13 C21C22aC22bC23C22w C11 C12wC12rD12 C24 C11sC12aC12b O11O12D11 C12o

5 Którą taryfę wybrać? C11o C11 …... C12a C12b …... C12o Taryfa wybrana przypadkowo = dodatkowy zysk zakładu energetycznego, zbędne koszty klienta Optymalny wybór taryfy = planowany zysk zakładu energetycznego

6 Oferty sprzedaży energii – nowe możliwości? Każda oferta musi uwzględnić ograniczenia wynikające z taryfy

7 Jakie oferty na rynku energii? Oferta sprzedaży energii dokładnie taka sama jak taryfy C11o C11 C12a C12b C12o Energia Oferta w pełni zgodna z taryfą ale pod inną nazwą handlową Produkty - kombinacje cen i opłat handlowych

8 Jaką ofertę wybrać? C11 C12a C12b CałoDzień DwuDzień NocoDzień Dziennik Zmiennik Strefa Nocy Równik Zwrotnik Południk Na Okrągło Na Dwie Zmiany Nocna Zmiana Dzień Dzień/Noc Grudzień 2007 3 taryfy, 14 produktów !

9 Jakie mogą być produkty w przyszłości? Produkty dodatkowe Ubezpieczenia, promocje urządzeń elektrycznych, programy lojalnściowe, itp. Gwarancja najniższej ceny Prawo do zmiany ceny na aktualnie najniższą za dodatkową opłatą Cena gwarantowana Stała opłata miesięczna za prawo do zmiany ceny w ciągu okresu obowiązywania umowy

10 Kiedy robić przetarg? Przetarg powinien być ostatnim elementem szukania oszczędności. Najpierw należy ustalić profil zużycia energii, zweryfikować parametry techniczne, zoptymalizować aktualne taryfy, wyeliminować zbędne koszty. Przetarg powinien być ostatnim elementem szukania oszczędności. Najpierw należy ustalić profil zużycia energii, zweryfikować parametry techniczne, zoptymalizować aktualne taryfy, wyeliminować zbędne koszty. AUDYT !

11 Jak przygotować specyfikację? Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej… na potrzeby : - oświetlenia ulicznego, - sygnalizacji drogowej, - budynku Urzędu…, - do lokalu siedziby Gminnej…, - do obiektów stadionu sportowego…, - …………………………….. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem przetargu jest energia elektryczna. Dostawę i dystrybucję może zapewnić tylko lokalny zakład energetyczny. Taki zapis doprowadza do unieważnienia przetargu z braku ofert lub do protestów. Wyszczególnienie wszystkich możliwych obiektów może być korzystne bo zapewnia oferentowi większą sprzedaż a tym samym może on zaoferować niższe ceny. Należy tylko pamiętać aby podać dane oddzielnie dla każdego obiektu.

12 Jak przygotować specyfikację? PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Podawanie takiej ilości danych jest zbędne. Dla Sprzedawcy istotne jest roczne zużycie energii elektrycznej, z podziałem na strefy (jeśli takie występują) i grupa taryfowa, ewentualnie moc (umowna lub przyłączeniowa). ObiektBudynek biurowy Rodzaj przyłącza Linia kablowa YAKY 4X240 mm 2 ze stacji transformatorowej K-54 o napięciu znamionowym 0,4 kV. Linia kablowa YAKY 4X240 mm 2 ze stacji transformatorowej K-428 o napięciu znamionowym 0,4 kV. Miejsce przyłączenia do sieci/g-a własności Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy. Moc przyłączeniowa98,0 kW Moc umowna81 kW/rok Roczne zużycie energii180 MWh/rok Grupa taryfowaC21 Napięcie zasilania0,4 kW Grupa przyłączeniowaIV Układ pomiarowy - pomiar odbywa się w napięciu 0,4 kW; - zabezpieczenie przelicznikowe 160 A; - współczynnik mocy tg =<0,4; Podawanie aktualnej grupy taryfowej jest zasadne gdy ma się pewność, że jest optymalna. Lepiej podać opcjonalnie wszystkie jakie oferuje dystrybutor, albo strefy zużycia (dzień/noc, szczyt/pozaszczyt, dzień/noc/weekend). A skąd dane o zużyciach energii elektrycznej w innych taryfach (strefach)? Z audytu.

13 Jak przygotować specyfikację? Warto podać typ urządzenia sterującego oświetleniem z aktualnymi nastawami. Różnica czasu świecenia pomiędzy różnymi sterownikami (programatorami) nie przekracza 0,3%, ale może być dużo większa przy sterowaniu fotokomórkami, z tendencją do zwiększania czasu świecenia w dzień lub w szczycie. Przy niewielkich marżach, Sprzedawca energii mając te dane, może je wykorzystać do dokładniejszego wyliczenia ceny. Jeżeli byłaby podana większa ilość taryf dla których ma być przygotowana oferta, to oczywiście dla każdej z nich należy podać zużycie w strefach. Określenia szacunkowa ilość energii lub średnie zużycie roczne jest zabezpieczeniem dla Zamawiającego gdyby w ciągu okresu obowiązywania umowy chciał wpływać na zużycie (zmiana nastaw sterowników, wyłączenia oświetlenia, itp) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA …dostawa sekwencyjna (codzienna) energii elektrycznej w czasie zmiennym od zmierzchu do świtu wg krzywej astronomicznej stosowanej do sterowania załączania oświetlenia ulicznego, o łącznym rocznym czasie dostawy energii elektrycznej w wysokości 4000 h/rok… …szacunkowa ilość dostarczanej energii (±10%): 4 508 234 kWh (dane wyliczone w oparciu o zużycie energii elektrycznej w okresie I kw. 2006 r. i IV kw. 2006 r.)…

14 Jak przygotować specyfikację? Długość okresu w którym będzie dostarczana energia może mieć duży wpływ na jej cenę. Aktualnie dłuższe okresy dają szansę na korzystniejsze ceny, ale z kolei przy rozwijającym dopiero rynku wieloletnie okresy są ryzykowne. Warto w takim przypadku odpowiednio sformułować zapisy umowy aby ustrzec się przed nieprzewidzianymi sytuacjami i kosztami. Obecnie Sprzedawcy raczej nie przedstawiają ofert na okres dłuższy od 1 roku. TERMIN WYKONANIA … Realizacja zamówienia odbywać się będzie od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. … … w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2008 r… … Zamówienie powinno być realizowane w okresie do 31 stycznia 2010 r …

15 Jak przygotować specyfikację? Nie należy przesadzać z długością terminu związania ofertą. W tej chwili oferty na dostawę energii mają niekiedy ważność kilku godzin. Im dłuższy termin związania, tym większe ryzyko Oferenta zaproponowania ceny, która może mu przynieść stratę. Oferent będzie się starał to ryzyko zminimalizować podnosząc cenę. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ … Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert … … Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert…

16 Jak przygotować specyfikację? Zupełnie niepotrzebnie skomplikowany i niezrozumiały opis sposobu obliczania ceny oferty. W zupełności wystarczy cena za 1 kWh (ale nie 1 kW!) i ewentualnie koszt rozliczenia handlowego, jeśli nie był ujęty w cenie. OBLICZENIA CENY OFERTY …Cena ofertowa musi uwzględniać całkowity koszt realizacji zamówienia, tzn. cenę za 1 kW dla najkorzystniejszej cenowo taryfy oświetlenia drogowego oraz inne jeżeli występują. Cenę ofertową należy obliczyć w ten sposób, że do podstawy obliczenia przyjmie się zużycie prądu w ilości 100 kW. Cenę ofertową należy obliczyć jako iloczyn 100kW prądu i ceny 1 kw + inne opłaty jeśli występują. W formularzu ofertowym należy wpisać wszelkie opłaty i inne koszty jakie uwzględnione zostały w cenie ofertowej…

17 Jak przygotować specyfikację? Kolejny przykład błędnie sformułowanego kryterium. Ceny za składnik stały stawki sieciowej i usługi dystrybucyjne nie zależą od Sprzedawcy energii i są zapisane w taryfie Dystrybutora. Wpisywanie ich do kryterium i przypisywanie im wagi nie ma sensu. Opłata abonamentowa – czy chodzi o opłatę abonamentową Dystrybutora czy opłatę handlową Sprzedawcy? OBLICZENIA CENY OFERTY … Kryterium wyboru oferty jest CENA realizacji przedmiotu zamówienia = 100%. Kryterium ceny dla poszczególnych taryf składa się z elementów i przypisanych im wag wyszczególnionych w poniższej tabeli: Nr Wyszczególnienie Znaczenie wagi w punktach 1 Cena mocy umownej – stawka stała sieciowa 15 2 Opłata za usługi dystrybucyjne 40 3 Cena za pobraną energię40 4 Opłata abonamentowa5 RAZEM100

18 Jak przygotować specyfikację? Rynek energii elektrycznej jest jeszcze bardzo niestabilny i mogą pojawiać się sytuacje generujące dodatkowe koszty Sprzedawcy. Ryzyko takich przypadków powinno być po stronie Sprzedawcy i powinien on uwzględniać to w swojej ofercie. Zamawiający powinien to wyraźnie zaznaczyć w specyfikacji. OBLICZENIA CENY OFERTY …Wykonawca winien obliczyć cenę za 1 kWh oraz cenę za łączną ilość zamawianych kWh obejmującą wszystkie koszty związane z dostawą energii elektrycznej jw… … Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia… … Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków naliczonych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sporządzenia oferty …

19 Dane o firmie Adres biura: ul. Klasztorna 12, 47-400 Racibórz WWW: www.elever.pl, www.elever.com.pl E-mail: biuro@elever.pl Telefon: (0-32) 720 6778 Tel. kom.: 509 11 99 17 509 11 51 41 W swojej działalności wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie z pracy w koncernie Vattenfall, będącym sprzedawcą i dostawcą energii na terenie Górnego Śląska. Naszą główną usługą jest audyt efektywności wykorzystania energii elektrycznej. Analizując umowy na energię i usługi dystrybucyjne, faktury za energię i usługi dystrybucyjne, system pracy przedsiębiorstwa, pracę urządzeń i parametry sieci, rejestrując profil zużycia, sprawdzając zastosowaną automatykę sterującą i rozwiązania techniczne poszukujemy możliwych oszczędności na zużywanej energii elektrycznej. W dotychczas przeprowadzonych audytach wykazane oszczędności wahały się od 3% do 47 % rocznych kosztów korzystania z energii elektrycznej. Szczegóły dotyczące tej usługi i całej oferty zamieściliśmy na stronie internetowej pod adresem www.elever.pl

20 Korespondencja w sprawie SIWZ. Szczecin, 4 czerwiec 2008 Jacek Walski

21 Omówienie SIWZ z maja 2008 r. Panie Andrzeju, w nawiązaniu do Pańskiej prośby z dnia 12.05.2008 w sprawie oceny poprawności załączonego SIWZ, stwierdzam:

22 już na początku ktoś napisał: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej…. na okres do 31 grudnia 2011 roku.

23 już na początku ktoś napisał: Zgodnie z prawem przedmiotem zamówienia jest tylko energia elektryczna. 40.10.00.00-3. Termin jest nie do przyjęcia - ryzyko zmian cen jest zbyt wielkie. Nikt nie podejmie się podpisania umowy, pomimo omawianych w trakcie rozmowy telefonicznej gwarancji rocznych podwyżek. Termin oferty to maksymalnie 12 miesięcy. Im krótszy czas trwania umowy, tym cena może być bardziej zbliżona do ceny rynkowej i nie będzie uwzględniała ryzyka zmian. Zgodnie z prawem w ciągu kolejnych 12 miesięcy odbiorca końcowy ma prawo do dwukrotnej zmiany sprzedawcy..

24 W rozdziale V, ktoś napisał: - posiadają (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD lub posiadają (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) aktualna koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

25 W rozdziale V, ktoś napisał: W każdym przypadku sprzedawca, niezależnie o tego, czy posiada własną sieć dystrybucyjną, czy jej nie posiada, może poruszać się na majątku OSD, gdy ma podpisaną umowę generalną. Sprzedawcą może być tylko podmiot, który uzyskał koncesję na obrót energią elektryczną od Prezesa URE. Dla porządku przypomnę, że dzisiaj prawo w Polsce dopuszcza na rynku energii elektrycznej do trzech kategorii sprzedawców: sprzedawca z urzędu sprzedawca sprzedawca awaryjny Przedstawiony zapis w omawianym SIWZ tworzy nową jakość prawną. Wydziela nową kategorię sprzedawców – Właściciel sieci dystrybucyjnej, który nie musi podpisywać umowy generalnej z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Oczywiście nie widzę żadnego uzasadnienia prawnego ani ekonomicznego dla tego tworu.

26 W Rozdziale XIII, ktoś napisał: Cena ofertowa brutto winna zostać określona przez Wykonawcę w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

27 W Rozdziale XIII, ktoś napisał: Obliczanie ceny za 1 kWh przyjęto w Polsce do czterech miejsc po przecinku. Zaokrąglanie w przypadku zakupu dużej wielkości jednostek energii elektrycznej jest niebezpieczne dla ogółu kosztów, poza tym wykracza niepotrzebnie poza system bilingowy i rachunkowy wszystkich zakładów. Aby spełnić warunek określenia ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku należy ją odnieść do 1 MWh.

28 W Rozdziale XIV, ktoś napisał: 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ofertowa brutto za l kWh - waga 100 %. 2. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedna cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu.

29 W Rozdziale XIV, ktoś napisał: W zapisach tych brakuje doprecyzowania, czy oceniana będzie wartość 1 kWh energii elektrycznej wraz z przynależnymi sprzedawcy zyskami i obciążeniami fiskalnymi oraz opłatami handlowymi, czy też będziemy mieli do czynienia z oceną wartości 1 kWh, gdzie na jej wielkość będą miały wpływ wartości ceny energii elektrycznej sprzedawcy i ceny jej przesyłu u dystrybutora. Niezależnie od powyższej niejednoznaczności, kupując energię elektryczną, nie ma potrzeby do jej ceny wprowadzać wartości dystrybucji, bowiem sprzedawca nie ma wpływu na jej wielkość.

30 W Rozdziale XVIII, ktoś napisał: że sprzedawca ma być odpowiedzialny: za parametry jakościowe dostarczanej energii, za usterki w jej dostarczaniu, łącznie z ich usuwaniem, za standardy dostarczania energii.

31 W Rozdziale XVIII, ktoś napisał: Sprzedawca energii elektrycznej zobowiązany jest do dostarczenia odpowiedniej ilości energii elektrycznej. Jeżeli ma to być umowa o charakterze kompleksowym, to w tej materii trzeba wydzielić zakresy odpowiedzialności.

32 W punkcie 11 Rozdziału XVIII, ktoś napisał: Strony określają, ze terminem spełnienia należności za pobraną energię elektryczną, świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji oraz opłatę abonamentową, jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

33 W punkcie 11 Rozdziału XVIII, ktoś napisał: Świadczenie usługi przesyłu jest tożsame z usługą dystrybucji. Nie zostały wymienione wszystkie elementy należności, które stosowane są na fakturze za energię elektryczną.

34 Załączniki. Brakuje wielkości zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych przyłączy w okresie np. jednego roku. W przygotowaniu oferty kolosalne znaczenie ma wielkość przewidywanej sprzedaży.

35 Podsumowanie. Ogłoszenie przetargu bez przeprowadzenia analizy parametrów zawartych w dotychczasowej umowie z lokalnym zakładem energetycznym jest działaniem przedwczesnym. Przypomnę, że to one wyznaczają profil energii elektrycznej jaki zakupimy w ramach przetargu. A poza tym, Panie Andrzeju, wszystko w porządku. Pozdrawiam. Jacek Walski.

36 Rodzaje umów. Umowa o przesył energii elektrycznej Umowa o sprzedaż energii Umowa o konserwację oświetlenia Umowa kompleksowa

37 Podpisujemy umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi. Umowa zakup energiiUmowa kompleksowa Sprzedawca energii Umowa o konserwacjęUmowa o przesył Spółka Dystrybucyjna (lokalny zakład energetyczny)

38 Umowa kompleksowa. Umowa kompleksowa Umowa o przesył energii Umowa o zakup energii

39 Umowa kompleksowa. Umowa kompleksowa Umowa o przesył energii Umowa o zakup energii Umowa o konserwację

40 Umowa kompleksowa. Umowa o charakterze adhezyjnym - wszystkie zawarte w umowie postanowienia są przez Ciebie akceptowane, w tym postanowienia o cenach, które znajdują się w odrębnych dokumentach.

41 Umowy odrębne Minimum zapisów w umowie sprzedaży. miejsce dostarczenia energii do odbiorcy, ilość energii w podziale na okresy umowne (prognozowaną), moc umowną oraz warunki wprowadzania jej zmian, cenę lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej, sposób prowadzenia rozliczeń, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, okres obowiązywania umowy, warunki jej rozwiązania;

42 Umowy odrębne Minimum zapisów w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii moc umowną i warunki wprowadzania jej zmian, ilość przesyłanych paliw gazowych lub energii w podziale na okresy umowne (prognozowaną), miejsce dostarczania energii do sieci i ich odbioru z sieci, standardy jakościowe, warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania paliw gazowych lub energii, stawki opłat lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach oraz warunki wprowadzania zmian tych stawek i grupy taryfowej, sposób prowadzenia rozliczeń, parametry techniczne energii oraz wysokość bonifikaty za niedotrzymanie tych parametrów oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, okres obowiązywania umowy, warunki jej rozwiązania.

43 Życzę Państwu, aby przedmiotem zamówienia była sprzedaż energii elektrycznej, albo przedmiotem zamówienia była kompleksowa umowa, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi przesyłania bądź dystrybucji energii elektrycznej…. na okres do np. 31 grudnia 2008 roku.

44 Kontakt AM PREDA ul. Korczaka 4/8 46-040 Ozimek Tel. +48 77 544 99 20 Tel. + 48 505 44 99 60 Fax +48 77 544 97 23 E-mail: preda@preda.pl preda@preda.pl www.preda.pl


Pobierz ppt "Rozliczenia za energię elektryczną Przetargi Analizy ofert Szczecin, czerwiec 2008 Jarosław Chodenko Robert Monkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google