Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KAPITAŁ SPOŁECZNY Obszaru Funkcjonalnego Puszczy Knyszyńskiej na podstawie wyników badań desk research.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KAPITAŁ SPOŁECZNY Obszaru Funkcjonalnego Puszczy Knyszyńskiej na podstawie wyników badań desk research."— Zapis prezentacji:

1 KAPITAŁ SPOŁECZNY Obszaru Funkcjonalnego Puszczy Knyszyńskiej na podstawie wyników badań desk research

2 Obszar 2 powiaty: białostocki i sokólski 25 gmin, w tym 12 wiejskich 771 sołectw 1034 miejscowości 13 miast 5030 km 2 powierzchni

3 Demografia Ludność ogółem – 280674 osób –Mężczyźni -106260 (38%) –Kobiety - 109119(39%) Struktura wiekowa –w wieku przedprodukcyjnym -32125 os. (15%) –w wieku produkcyjnym – 144466 os. (67%) –w wieku poprodukcyjnym – 38788 os. (18%)

4 Frekwencja wyborcza podczas I tury wyborów samorządowych 2010 Obszar Liczba wyborców Liczba kart oddanych Liczba obwodów głosowania Frekwencja Powiat białostocki113 09455 78810649,33% Powiat sokólski59 43131 1105852,35% Województwo Podlaskie 629 363322 59764151,26%

5 Największą frekwencję wyborczą odnotowano w Gminie Nowy Dwór (74,69%), a następnie w Gminach Turośń Kościelna (65,38%), Sidra (63,10%) oraz Krynki (60,23%). W 13 gminach frekwencja była wyższa niż średnia regionalna. Najniższą frekwencję zanotowano w Gminie Korycin (32,16%) oraz Gminach Poświętne (38,20%) oraz Gródek (38,25%)

6 Na terenie OFPK w wyborach do rad gmin w 2010 roku na jeden mandat przypadało niespełna 4 kandydatów i niewiele ponad 2 komitety wyborcze. Najwięcej kandydatów ubiegało się o wybór na radnego w Gminie Sokółka (9,1 os./mandat), a następnie w Gminie Łapy (8,48 os./mandat). Najmniej chętnych do prac w radzie gminy było w Gminie Poświętne (1,07 os./mandat), Korycin (1,40 os/mandat) oraz Gródek (1,93 os./mandat). Były to również gminy o najniższej frekwencji wyborczej.

7 19 spośród wszystkich 166 zarejestrowanych na OFPK komitetów wyborczych było w nazwie powiązanych z jakąkolwiek partią polityczną. W powicie sokólskim na 3 zarejestrowanych komitetów wyborczych 3 były komitetami partii politycznych, W powiecie białostockim 3 z 4 komitetów wyborczych były komitetami partii politycznych.

8 Na koniec 2011 roku na terenie OFPK działało 519 organizacji pozarządowych, w tym 31 fundacji oraz 488 organizacji o charakterze asocjacyjnym. W Sekcji S dział 94 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH zarejestrowanych było 559 organizacji Działają tu łącznie 172 Ochotnicze Straże Pożarne (w tym 97 w powiecie białostockim i 75 w powiecie sokólskim), 64 uczniowskie kluby sportowe oraz 43 kluby sportowe.

9

10 Rośnie udział procentowy nowo rejestrowanych organizacji pozarządowych w ogóle nowo rejestrowanych podmiotów sektora prywatnego, który w 2009 roku wynosił 1,44%, w 2010 – 2,05%, a w 2011 – 2,96%

11 Przedsięwzięcia lokalne finansowane ze środków POKL W ramach Działania 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich na terenie OFPK zrealizowano 25 projektów o łącznej wartości i dofinansowaniu w wysokości 1 141 238 złotych. Wnioskodawcami było 12 organizacji pozarządowych, 10 jednostek samorządu terytorialnego, uczelnia wyższa i 2 przedsiębiorców.

12 Przedsięwzięcia lokalne finansowane ze środków POKL cd. W ramach Działania 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji na terenie OFPK zrealizowano 72 projekty o łącznej wartości i dofinansowaniu w wysokości 1 877 979 złotych. Wnioskodawcami było 57 organizacji pozarządowych, 8 jednostek samorządu terytorialnego i 10 przedsiębiorców.

13 Przedsięwzięcia lokalne finansowane ze środków POKL cd. W ramach Działania 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. na terenie OFPK zrealizowano 94 projekty o łącznej wartości i dofinansowaniu w wysokości 3 308 770 złotych. Wnioskodawcami było 51 organizacji pozarządowych, 39 instytucji sektora publicznego (gminy i szkoły) i 14 przedsiębiorców. Na uwagę zasługuje fakt, że wnioskodawcy połowy, bo 47 projektów nie posiadali siedziby na terenie OFPK.

14 Wszystkie projekty realizowane w ramach w/w Działań POKL skierowane były na rozwój kapitału społecznego obszaru, czyli również kapitału społecznego. Lokalne organizacje pozarządowe były wnioskodawcami: –4 projektów (16%) w ramach Działania 6.3.; –38 projektów (52,8%) w ramach Działania 7.3; –29 projektów (30,9%) w ramach Działania 9.5.

15 Na terenie OFPK funkcjonuje 57 bibliotek i 9 punktów bibliotecznych z łącznym księgozbiorem 901902 woluminów, w których w 2011 roku 25734 czytelników wypożyczyło 577641 woluminów. Na terenie OFPK funkcjonują 4 kina z łącznie 654 miejscami, które w 2011 roku zorganizowały 194 seanse filmowe W działających na terenie OFPK 5 muzeach ekspozycje obejrzało 151713 zwiedzających. Muzea były również organizatorem imprez oświatowych, takich jak odczyty, warsztaty, czy lekcje.

16 Jedyny działający na OFPK teatr dramatyczny w 2011 roku dał 66 przedstawień, które obejrzało 2655 widzów. Należy zauważyć, że w ostatnich latach i liczba przedstawień, jak i ich widzów maleje. W roku 2011 35 działających na obszarze opracowania instytucji kultury zorganizowało 1450 imprez, w których udział wzięło 173673 uczestników. Największym zainteresowaniem cieszyły się występy zespołów artystycznych. W zorganizowanych przeze instytucje kultury w 2011 roku 25 kursach wzięło udział 439 uczestników, a najwięcej w kursach plastycznych.

17 Na obszarze OFPK działa 125 zespołów artystycznych z 1730 członkami, a przeważają wśród nich zespoły muzyczne i folklorystyczne. Obszary zainteresowań i hobby są realizowane przez mieszkańców w ramach kół klubów tematycznych, których na koniec 2011 roku funkcjonowało 106 z 181 członkami. Najliczniejsze były koła plastyczne i kluby seniora. Na terenie OFPK działa 88 klubów sportowych, zrzeszających ponad 4918 członków. W 2011 roku osób ćwiczących w klubach było 4986, w tym 1655 kobiet. Większość, bo ponad 78% osób ćwiczących to osoby w wieku poniżej 18 roku życia. Na terenie OFPK działa 198 sekcji sportowych z 75 trenerami i 151 instruktorami sportu.

18 Synteza uwarunkowań

19 Atuty Wielokultorowość Tradycje kulturowe, folklor Podtrzymanie tradycji i folkloru poprzez działające zespoły ludowe Silne związanie z regionem (starszej i w średnim wieku części społeczeństwa) Istnienie wolnych zasobów siły roboczej Są ludzie, którzy kultywują tradycje i chronią dziedzictwo kulturowe;

20 Atuty Gościnność Wzrastający poziom wykształcenia ponadgimnazjalnego Pracowitość mieszkańców Wielość i różnorodność organizacji pozarządowych (wśród osób starszych), Świadomość roli kultury wśród społeczności obszaru, Liczne cykliczne imprezy sportowe, festyny, jarmarki Dobrze rozwinięta sieć domów pomocy społecznej i domów dziecka

21 Wykwalifikowany personel do pracy z rodzinami zastępczymi Zwiększająca się liczba ludności miejskiej osiadającej na wsi Pozytywne nastawienia mieszkańców do swojego miejsca zamieszkania Współpraca i międzygminne inicjatywy Atuty

22 Problemy Ucieczka młodych aktywnych ludzi Zanikające wśród młodzieży kultura i tradycje lokalne (np. rękodzieło ludowe, rzemiosło artystyczne, potrawy regionalne), Niskie wydatki na kulturę fizyczną, oświatę, służbę zdrowia Słabe zaangażowanie w życie publiczne – bierność i postawy roszczeniowe

23 Problemy Niski poziom integracji społeczeństwa Brak pozytywnych liderów Niska aktywność i świadomość społeczeństwa na temat pozyskiwania funduszy na rozwiązywanie lokalnych problemów. Niedostateczne zainteresowanie osobami niepełnosprawnymi Niska świadomość ekologiczna Brak programów współpracy z organizacjami pozarządowymi wypracowanymi wspólnie z tymi organizacjami; Brak środków na osiągnięcie standardu usług świadczonych przez domy pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami

24 Problemy Niewykorzystanie możliwości istniejącej bazy lokalowej zamykanych obiektów publicznych. Niezorganizowane wewnętrznie wspólnoty lokalne Wykluczenie społeczne /marginalizacja/ Brak środków na działanie profilaktyczne mające na celu umacnianie rodziny Brak środków na rozwijanie rodzinnych form opieki nad dzieckiem Brak wystarczających zasobów finansowych na rozwój bazy materialnej pomocy społecznej

25 Brak wystarczających zasobów finansowych na zatrudnienie niezbędnych specjalistów do realizacji zadań Brak wystarczających zasobów finansowych na utworzenie infrastruktury społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych Problemy


Pobierz ppt "KAPITAŁ SPOŁECZNY Obszaru Funkcjonalnego Puszczy Knyszyńskiej na podstawie wyników badań desk research."

Podobne prezentacje


Reklamy Google