Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Obraz Lubuszan grudnia 2010 r. Zielona Góra

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Obraz Lubuszan grudnia 2010 r. Zielona Góra"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Obraz Lubuszan 50+ 2 grudnia 2010 r. Zielona Góra
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Informacje o projekcie Obraz Lubuszan 50+
Projekt realizowany jest od września 2009 r. na terenie województwa lubuskiego w ramach poddziałania „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Projekt poświęcony jest mieszkańcom województwa lubuskiego w wieku powyżej pięćdziesiątego roku życia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Grupa docelowa Projekt „Obraz Lubuszan 50+” poświęcony jest mieszkańcom województwa lubuskiego w wieku powyżej pięćdziesiątego roku życia. W badaniu wzięły osoby, które oprócz wieku powyżej pięćdziesięciu lat są dodatkowo bezrobotne i/lub korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Plan prezentacji Wstęp Raport z badania jakościowego
Raport z badania ilościowego Podsumowanie badań Dyskusja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Czym jest wykluczenie społeczne
Zgodnie z definicją zawartą w Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski, s. 21. Wykluczenie społeczne według definicji zawartej w SZOP PO KL to brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich. Według innej definicji wykluczenie społeczne polega na niepodejmowaniu zwyczajowej i społecznie akceptowanej drogi życiowej lub wypadaniu z niej i dotyczy osób, rodzin lub grup ludności. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Wyniki badania jakościowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Cel główny badania jakościowego
Celem głównym badania jakościowego było poznanie opinii (w formie luźnych wypowiedzi) osób z grupy docelowej, charakteryzujących sytuację: kobiet i mężczyzn dotkniętych wykluczeniem społecznym, bądź nim zagrożonych. społeczną zawodową osobistą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Cele szczegółowe badania
Określenie obecnej sytuacji (społecznej, ekonomicznej i zawodowej) respondentów Określenie społecznych, ekonomicznych i zawodowych potrzeb respondentów Określenie społecznych, ekonomicznych i zawodowych problemów respondentów Uzyskanie opinii respondentów na temat dostępnych dla nich form wsparcia (np. publicznego, prywatnego, NGO) Identyfikacja oczekiwanych przez respondentów rodzajów wsparcia ze wskazaniem źródła ich pochodzenia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Opis metodologii badania
Metoda Uczestnicy Ilość wywiadów Okres badania IDI osoby powyżej 50 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym mieszkające w województwie lubuskim 8 (4K,4M) styczeń 2010 luty 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Uczestnicy badania jakościowego
Wszystkie osoby deklarowały chęć pracy 8 bezrobotnych w tym 4 długotrwale 4 osoby pracowały wcześniej w wyuczonym zawodzie 2 osoby z terenów wiejskich 8 uczestników 4 os. z wykształceniem zawodowym, 3 os. ze średnim zawodowym, 1 os. z podstawowym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Sytuacja społeczna Osoby bezrobotne mieszkające w gospodarstwach domowych, w których nikt nie pracuje oceniły swoją sytuację jako „kiepską”, „ciężką” lub „fatalną”. Bezrobotni mieszkający z osobą pracującą ocenili swoją sytuację jako „dobrą” lub „raczej dobrą”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Rodzina a sytuacja społeczna
Finansowe wsparcie przy kupnie żywności i leków Bez pomocy najbliższej rodziny trudno byłoby opłacić rachunki Wspólne mieszkanie z dorosłymi dziećmi zmniejsza koszty utrzymania Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Stan zdrowia dobry pierwsze problemy ze wzrokiem lub sprawnością
raczej dobry optymistyczne nastawienie, jeszcze wiele można w życiu zrobić średni zły mniej sił; praca fizyczna jest wykluczona Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Korzystanie z komputera i Internetu
„Kupiłem komputer po ukończeniu kursu” Każda badana osoba miała dostęp do komputera „Internet jest bardzo przydatny podczas szukania pracy” Tylko jedna osoba nie korzysta z Internetu „Komputer w pracy pozwala zaoszczędzić do 50% czasu” Z komputera korzystają głównie dzieci Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Udział w życiu społeczności lokalnej
Jestem aktywna Jestem aktywny Nie jestem aktywna Nie jestem aktywny pomoc innym brak kontaktu z sąsiadami zrzeszenia działkowców, spotkania wspólnot brak zainteresowania społecznością lokalną udział w wyborach zła ocena sołtysa zła ocena gminy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Spędzanie czasu wolnego
Z kim Jak rodzina (wskazania kobiet) w domu (czytanie, krzyżówki, hobby) znajomi (rzadziej niż kiedyś) Poza domem w miarę możliwości (działka, kino, domek letniskowy rodziny) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Sytuacja zawodowa Wszystkie osoby biorące udział w badaniu pracowały wcześniej w różnych miejscach. Wskazane przyczyny utraty pracy to: upadek zakładu pracy, zwolnienia, zdarzenia losowe (pożar). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Doświadczenia zawodowe respondentów
magazynier pracownik biurowy tkacz ślusarz sprzedawca kierownik, zastępca kierownika technik elektronik działalność gospodarcza Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Elementy pomocne w podjęciu pracy
odbyte szkolenia znajomość języków obcych zdrowie zgoda na nadgodziny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Sposoby poszukiwania pracy
usługi Powiatowych Urzędów Pracy ogłoszenia w gazetach oferty w Internecie przez znajomych ogłoszenia na witrynach sklepowych/słupach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Piramidy poszukiwania pracy
sieć kontaktów, referencje kontakty analiza odpowiedzi na ogłoszenie bezpośrednie składanie ofert korzystanie z usług firm specjalistycznych rekrutacja w szkołach i uczelniach przeglądanie podań instytucje pośrednictwa pracy ogłoszenia drobne przeglądanie drobnych ogłoszeń Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Przyczyny problemów z podjęciem pracy
nieaktualne ogłoszenia otrzymywane w PUP brak pomocy ze strony znajomych mała ilość ogłoszeń nadużycia ze strony pracodawców chęć zatrudniania nierejestrowanego brak ofert wiążących się z umową o pracę wymagana dyspozycyjność, mobilność Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Sytuacja ekonomiczna Respondenci najczęściej oceniali swoją sytuację jako „trudną” lub „ciężką”. Osoby badane korzystają z następujących środków: wynagrodzenie za pracę dorywczą dodatek pielęgnacyjny oszczędności zasiłek lub renta „fundusz rodzinny” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Gospodarowanie środkami
Pieniądze w pierwszej kolejności są przeznaczane na opłaty Osoby bezrobotne niechętnie zaciągają zobowiązania w bankach Dwie osoby oszczędzają Jedna osoba zbiera środki na wznowienie działalności gosp. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Zdrowie Praca Stała praca Dom, większe mieszkanie Więcej pieniędzy Możliwość oszczędzania Założenie firmy Ubezpieczenie społeczne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Wady i zalety bycia bezrobotnym
Brak pieniędzy Odpoczynek od pracy Brak kontaktu z ludźmi Ubezpieczenie zdrowotne Brak samorealizacji Zniżka na leki Brak poczucia przydatności Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Wady i zalety bycia 50+ Wady Zalety Mniejsza sprawność fizyczna
Doświadczenie Problemy z podjęciem pracy Posiadanie czasu wolnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Wady i zalety bycia osobą niepełnosprawną
Brak pomocy ze strony innych Brak wskazań Bycie posądzanym o oszukiwanie Niepełnosprawność to nie tylko to co widać Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wszyscy respondenci korzystali z usług PUP Większość osób nie spotkała się z możliwością podniesienia kwalifikacji, doradztwa, czy rozmowy z psychologiem Wszyscy respondenci regularnie odwiedzają PUP Trzech respondentów brało udział w dodatkowych formach wsparcia: kursy, staranie się o dofinansowanie działalności gosp. Osoby badane widzą pomoc PUP głównie w zakresie przedstawiania ogłoszeń Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

30 Krytyczna ocena wsparcia
Kurs komputerowy był za krótki oraz mało praktyczny Oferty pracy są nieaktualne Niewystarczająca oferta kursów Osoby 50+ powinny otrzymywać oferty szkoleń w tym językowych Brakuje ofert pracy dla różnych zawodów Pomoc finansowa powinna być wypłacana dłużej niż teraz Potrzebne jest dofinansowanie do leków i mieszkania Pomocne byłoby wsparcie ze strony psychologa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Dyskryminacja Osoby badane w większości nie zauważyły dyskryminacji i nie czują się dyskryminowane ze względu na wiek Jedna kobieta przypuszcza, iż nie otrzymała pracy ze względu na płeć Jeden mężczyzna zauważył, że jest traktowany w inny sposób, niż gdy był młodszy Dwie osoby spotkały się z odmową podjęcia pracy ze względu na wiek Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

32 Inne spostrzeżenia i uwagi
Jedna osoba stwierdziła, że wstydzi się prosić o pomoc Osoby powyżej 50 roku życia są gotowe pracować za mniejsze pieniądze niż „młodzi” Jest potrzeba organizacji większej kampanii społecznej wspierającej zatrudnienie osób 50+ Powinien zostać uruchomiony system zachęt do zatrudniania osób 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

33 Wyniki badania ilościowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

34 Cel główny badania ilościowego
Celem głównym badania ilościowego było poznanie opinii osób z grupy docelowej, charakteryzujących sytuację: kobiet i mężczyzn dotkniętych wykluczeniem społecznym, bądź nim zagrożonych. społeczną zawodową osobistą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

35 Opis metodologii badania
Metoda Uczestnicy Liczba ankiet Okres badania Ankieta Dobór kwotowy osoby powyżej 50 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym mieszkające w województwie lubuskim 202 marzec 2010 maj 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

36 Str. 33 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

37 Str. 34 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

38 Str. 34 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

39 Str. 35 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

40 Str. 36 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

41 Str. 37 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

42 Str. 38 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

43 Sytuacja społeczna Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

44 Str. 40 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

45 Str. 41 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

46 Str. 41 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

47 Str. 43 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

48 Str. 44 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

49 Str. 45 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

50 Str. 46 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

51 Str. 54 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

52 Str. 55 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

53 Str. 55 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

54 Str. 56 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

55 Sytuacja zawodowa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

56 Str. 57 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

57 Str. 58 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

58 Str. 58 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

59 Str. 59 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

60 Str. 59 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

61 Str. 60 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

62 Str. 61 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

63 Str. 66 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

64 Sytuacja ekonomiczna Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

65 Str. 67 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

66 Str. 69 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

67 Str. 69 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

68 Str. 70 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

69 Str. 75 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

70 Str. 71 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

71 Str. 72 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

72 Str. 72 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

73 Str. 73 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

74 Str. 74 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

75 Str. 74 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

76 Wsparcie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

77 Str. 83 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

78 Str. 83 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

79 Zapraszamy do dyskusji
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Konferencja Obraz Lubuszan grudnia 2010 r. Zielona Góra"

Podobne prezentacje


Reklamy Google