Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OSADY ŚCIEKOWE – PROBLEMY I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZANIA RPWIK Sosnowiec S.A. OSADY ŚCIEKOWE – ZADANIA, ZAGROŻENIA, WYZWANIA I SZANSE W BRANŻY WODOCIĄGOWEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OSADY ŚCIEKOWE – PROBLEMY I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZANIA RPWIK Sosnowiec S.A. OSADY ŚCIEKOWE – ZADANIA, ZAGROŻENIA, WYZWANIA I SZANSE W BRANŻY WODOCIĄGOWEJ."— Zapis prezentacji:

1 OSADY ŚCIEKOWE – PROBLEMY I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZANIA RPWIK Sosnowiec S.A. OSADY ŚCIEKOWE – ZADANIA, ZAGROŻENIA, WYZWANIA I SZANSE W BRANŻY WODOCIĄGOWEJ

2 2 Przyczyny wzrastających ilości osadów ściekowych modernizacja istniejących oczyszczalni w celu przystosowania ich do technologii wysokosprawnych nastawionych na usuwanie związków biogennych (azotu i fosforu), rozbudowa sieci kanalizacyjnej - wzrastający odsetek ludności miejskiej i wiejskiej obsługiwanej przez oczyszczalnie, budowa nowych oczyszczalni ścieków,

3 3 Uwarunkowania prawne zagospodarowywania osadów ściekowych USTAWA O ODPADACH, Zgodnie z art. 43 ust. 1 osady ściekowe mogą być stosowane : w rolnictwie do rekultywacji terenów w tym gruntów na cele rolne, do dostosowania gruntów do określonych potrzeb, wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz. do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,

4 4 Uwarunkowania prawne zagospodarowywania osadów ściekowych Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych ich stosowanie uzależnione jest głównie od: zawartość w nich metali ciężkich, obecności i ilości bakterii z rodzaju Salmonella, ilości liczba żywych jaj pasożytów jelitowych, odczynu pH gleby użytkowanej rolniczo nie jest mniejszy niż 5,6, stosowanie osadów nie spowoduje pogorszenia jakości gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

5 5 Problemy w zagospodarowywaniu osadów ściekowych składowanie komunalnych osadów ściekowych na składowiskach odpadów od 1 stycznia 2013 roku nie będzie możliwe (Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu wraz z późniejszymi zmianami), zakaz zbierania komunalnych osadów ściekowych (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach z późniejszymi zmianami) wymagana wielkość areału przy rolniczym zagospodarowaniu osadów, która jest głównie uzależniona od zawartości w osadzie kadmu i cynku, przekroczenia wymaganych zawartości metali ciężkich w osadach ściekowych, obowiązki wykonywania analiz gruntów, (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych), wzrastające z roku na rok, koszty za zagospodarowanie 1 tony osadu,

6 6 ograniczenia prawne wprowadzane w wykorzystywaniu osadów do celów przyrodniczych spowodują, że na Śląsku sposób ten będzie praktycznie niemożliwy, stosowanie się do maksymalnych dawek wyliczanych na podstawie zawartości metali ciężkich (bardzo niskie wartości) oznacza w praktyce, że każde Przedsiębiorstwo które posiada duże ilości osadów ściekowych dodatkowo zawierające metale ciężkie w ilości większej niż minimalna będzie musiało zapewnić grunty o powierzchni kilku tysięcy hektarów, co jest praktycznie niemożliwe, Problemy w zagospodarowywaniu osadów ściekowych

7 7 Aglomeracja – szansa czy przeszkoda w zagospodarowaniu osadów ściekowych Podział województwa śląskiego na regiony gospodarki odpadami zgodnie z KPGO 2010 Województwo śląskie zamieszkuje blisko 4,7 mln osób, co stanowi 12,2% ludności Polski i jest ono najbardziej zurbanizowanym regionem Polski (78,4% ludności miejskiej) oraz posiada najwyższą w kraju gęstość zaludnienia (377 osób/km², gdzie średnia krajowa to 122 osoby/km²). Pod względem liczby ludności województwo znajduje się na drugim miejscu w kraju po województwie mazowieckim (13,6%).

8 8 Aglomeracja – szansa czy przeszkoda w zagospodarowaniu osadów ściekowych Gęstość zaludnienie w miastach powyżej tyś mieszkańców zlokalizowanych w regionie 7 MiastoGęstość zaludnienia os/km 2 Ludność Będzin Bytom Chorzów Dąbrowa Górnicza Gliwice Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Zabrze ,5 os/km 2 Średnia gęstość zaludnienia w w/w miastach wynosi 2 028,5 os/km 2

9 9 Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych Kompostowanie osadów - zbyt duża ilość osadów, - wymagana duża ilość powierzchni i dodatków, - zapewnienie odbiorców dla powstających ilości kompostu, Suszenie solarne - warunki klimatyczne, - wymagana duża powierzchnia, około 1,2 – 1,5 m 2 tonę osadu, - dalsze zagospodarowania wysuszonego osadu,

10 10 Suszenie mechaniczne - potrzebne dodatkowe źródło energii (para, biogaz, gaz ziemny, olej opałowy, ciepło odpadowe), - dalsze zagospodarowanie wysuszonego osadu, - wzrost kosztów eksploatacyjnych związany z samodzielną realizacją inwestycji, Współspalanie osadów w elektrowniach - brak zainteresowania branży energetycznej, - rygorystyczne wymogi w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, - ilość spalanych osadów na poziomie 1% spalanego paliwa, Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych

11 11 Współspalanie w cementowniach - możliwość wykorzystania ciepła odpadowego do suszenia osadów, - Brak konieczności kierowania pozostałości po procesie utylizacji na składowiska, Spalanie osadów - realizowane wraz z podsuszeniem do około 30% s.m. i spalaniem w piecu fluidalnym, - najwięcej obiektów referencyjnych tego typu powstających w kraju i na świecie, - emisja spalin do atmosfery, - duże koszty zagospodarowania popiołów, Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych

12 12 Krajowy Program Gospodarki Odpadami (KPGO 2010) wskazuje, że dla dużych aglomeracji miejskich sposobem zagospodarowania osadów ściekowych jest ich termiczne przekształcanie (suszenie, spalanie, mineralizacja termiczna) Instalacje termicznego przekształcania osadów ściekowych powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z BAT (najlepszych dostępnych technik) – art. 204 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zm.). Wg wytycznych Dokumentu Referencyjnego Komisji Europejskiej (BREF) z sierpnia 2006 dla określania Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) dla spalania odpadów: W instalacjach służących głównie do spalania osadów ściekowych za BAT uważa się technologię ze złożem fluidalnym, ze względu na wysoką efektywność spalania i niską objętość spalin powstających w takich systemach. Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych

13 13 Inwestycje na terenie kraju Realizowane Instalacje Termicznego Przekształcania Osadów Łódź – kg s.m./h Kraków Płaszów – kg s.m./h Warszawa Czajka –7 980 kg s.m./h Olsztyn –2 000 kg s.m./h Gdańsk – kg s.m./h Kielce – 800 kg s.m./h Olsztyn – kg s.m./h Bydgoszcz – 1000 kg s.m./h

14 14 Region 7 - Region 7 skupia miasta o największej liczbie ludności i gęstości zaludnienia, - Pierwotnie podział wyznaczał region 7a i 7b, - RPWiK Sosnowiec S.A. zwróciło się z zapytaniem do Przedsiębiorstw umieszczonych w regionie 7a - czy wyrażają zainteresowanie wspólnym opracowaniem projektu końcowego zagospodarowania osadów. Aglomeracja – szansa czy przeszkoda w zagospodarowaniu osadów ściekowych

15 15 Ilości osadów z Przedsiębiorstw zlokalizowanych w regionie 7a Jednostki RPWiK Katowice RPWiK Sosnowiec PWiK Dąbrowa Górnicza MPWiK Będzin MPWiK Jaworzno GPW Katowice SUMA Ilość osadu w 2008r. [Mg/rok] , Sucha masa osadu [Mg/rok] , , Planowa na ilość osadu do 2015r. [Mg/rok] Aglomeracja – szansa czy przeszkoda w zagospodarowaniu osadów ściekowych

16 16 Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych INSTALACJA NR I Suszenie + spalanie (piec ze złożem fluidalnym) INSTALACJA NR II Suszenie + spalanie (piec ze złożem fluidalnym) INSTALACJA NR III Suszarnia mechaniczna Ilość osadu uwodnionego przyjęta do obliczeń Mg/rok Mg/rok92962 Mg/rok Ilość suchej masy24446 Mg s.m./rok24458 Mg s.m./rok17607 Mg s.m./rok Ilość linii i wydajność1 x 3260 kg s.m./h1 x 3057 kg s.m./h1 x 2200kg s.m./h KOSZTY* w przeliczeniu na 1 tonę osadu odwodnionego 225,00 zł219,00 zł131,00 zł Wzrost ceny 1 m 3 ścieków 0,60 zł0,58 zł0,35 zł Uwzględniono koszty eksploatacyjne (koszty obsługi, chemikaliów, mediów ostatecznego zagospodarowania pozostałości po spalaniu/osadu oraz koszty amortyzacji) SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSTAWIONYCH OFERT

17 17 Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych WARIANT IWARIANT II INSTALACJA NR I Suszenie + spalanie (piec ze złożem fluidalnym) INSTALACJA NR II Suszenie + spalanie (piec ze złożem fluidalnym) INSTALACJA NR I Suszenie + spalanie (piec ze złożem fluidalnym) INSTALACJA NR II Suszenie + spalanie (piec ze złożem fluidalnym) Zagospodarowanie popiołów ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zagospodarowanie pozostałości z oczyszczania spalin ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Koszt dodatkowy instalacji ,00 zł KOSZTY* w przeliczeniu na 1 tonę osadu odwodnionego 225,00 zł219,00 zł233,00 zł227,00 zł Wzrost ceny 1 m 3 ścieków 0,60 zł0,58 zł0,62 zł0,60 zł SZACUNKOWE KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA POZOSTAŁOŚCI

18 18 Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych SZACUNKOWE KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA POZOSTAŁOŚCI NA PODSTAWIE WSTEPNYCH OFERT - koszt zagospodarowania wysuszonego osadu – 25,00 zł za Mg - koszt zgospodarowania pozostałości po spalaniu wariant I: - popioły kod odpadu – 150,00 zł za Mg - placek filtracyjny kod odpadu – 200,00 zł za Mg -koszt zgospodarowania pozostałości po spalaniu wariant II: - popioły kod odpadu – 150,00 zł za Mg - instalacja do stabilizacji i zestalania pozostałości z oczyszczania spalin – dodatkowo koszt około mln zł - zestalone pozostałości z oczyszczania spalin – kod odpadu – 145,00 zł za Mg Uwaga: po stabilizacji i zestaleniu ilość odpadu zwiększa się ponad 3-krotnie

19 19 Nowe inwestycje i ich wpływ na cenę usług wodociągowo - kanalizacyjnych Wyszczególnienie inwestycja na ściekach D inwestycja na ściekach Z inwestycja na ściekach W inwestycja na ściekach S nakłady , , , ,00 amortyzacja , , , ,00 podatek od nieruchomości , , , ,00 sprzedaż w m3 ścieki , , , ,00 cena jednostkowa4,705,095,104,70 cena jednostkowa z nowych inwestycji 2,633,115,382,17 cena jednostkowa z osadów 0,60 razem cena7,938,8011,0811,087,47 wzrost w %69%73%117%59%

20 20 Udział kosztów wod-kan w dochodzie mieszkańca S Dochód do dyspozycji PLN/osobę Zużycie wody l/m/d97 Cena wody4,394,444,574,714,85 Cena ścieków5,037,998,238,488,73 Razem rachunek za w+k 28,2637,2938,4039,5640,75 Udział % w dochodzie2,78%3,50%3,44%3,40%3,36% DO SYMULACJI PRZYJĘTO: zużycie 3m 3 /miesiąc na osobę ceny jednostkowe są cenami brutto z 7% VATem Wzrost cen co rok o 3% 2010r przyjęty po cenach z inwestycjami jak w poprzednim slajdzie wraz z kosztami zagospodarowania osadów 0,64 brutto

21 21 Udział kosztów wod-kan w dochodzie mieszkańca W Dochód do dyspozycji PLN/osobę Zużycie wody l/m/d97 Cena wody4,394,654,794,935,08 Cena ścieków4,5511,8612,2112,5712,94 Razem rachunek za w+k 26,8249,5351,0052,5054,06 Udział % w dochodzie2,63%4,64%4,56%4,51%4,45% DO SYMULACJI PRZYJĘTO: zużycie 3m 3 /miesiąc na osobę ceny jednostkowe są cenami brutto z 7% VATem Wzrost cen co rok o 3% 2010r przyjęty po cenach z inwestycjami jak w poprzednim slajdzie wraz z kosztami zagospodarowania osadów 0,64 brutto

22 22 Porównanie cen brutto w miastach MiastoCena wodyCena ściekówRazem Wrocław3,363,106,46 Kraków3,073,676,74 Warszawa3,304,307,60 Poznań3,434,688,11 Bydgoszcz4,074,728,78 Sosnowiec4,445,039,47 Dąbrowa Górnicza5,095,0310,12 Katowice4,885,4610,34 Najwyższa cena w rejonie5,286,6911,97 Średnia krajowa3,354,678,01

23 23 Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych ZAŁOŻENIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach Zdolność do płacenia za usługi wodno –kanalizacyjne gospodarstw domowych do 3%

24 24 PODSUMOWANIE 1. OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA POZOSTAŁOŚCI PO SPALANIU 2. BRAK TECHNOLOGII GDZIE POWSTAJE PRODUKT, ZA KTÓRY NIE TRZEBA DODATKOWO PŁACIĆ 3. WYSOKIE CENY WODY I ŚCIEKÓW W NASZYM REGIONIE SĄ OBECNIE NA GRANICY AKCEPTOWALNOŚCI SPOŁECZEŃSTWA 4. REALIZACJA REGIONALNEJ INWESTYCJI ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM OSADU WYMAGA WIELKIEGO ZAANGAŻOWANIA Z WIELU STRON. ZADANIEM PIERWSZOPLANOWYM JEST WYBÓR KONCEPCJI OSTATECZNEGO ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW – KTÓRA NIE BĘDZIE KOLEJNĄ INSTALACJĄ JEDYNIE ZMNIEJSZAJĄCĄ ILOŚĆ POWSTAJĄCYCH ODPADÓW.

25 25 OSADY ŚCIEKOWE – PROBLEMY I MOŻLIWOŚCI DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ RPWIK Sosnowiec S.A.


Pobierz ppt "OSADY ŚCIEKOWE – PROBLEMY I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZANIA RPWIK Sosnowiec S.A. OSADY ŚCIEKOWE – ZADANIA, ZAGROŻENIA, WYZWANIA I SZANSE W BRANŻY WODOCIĄGOWEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google