Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OSADY ŚCIEKOWE – PROBLEMY I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OSADY ŚCIEKOWE – PROBLEMY I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZANIA"— Zapis prezentacji:

1 OSADY ŚCIEKOWE – PROBLEMY I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZANIA
OSADY ŚCIEKOWE – ZADANIA, ZAGROŻENIA, WYZWANIA I SZANSE W BRANŻY WODOCIĄGOWEJ OSADY ŚCIEKOWE – PROBLEMY I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZANIA RPWIK Sosnowiec S.A.

2 Przyczyny wzrastających ilości osadów ściekowych
modernizacja istniejących oczyszczalni w celu przystosowania ich do technologii wysokosprawnych nastawionych na usuwanie związków biogennych (azotu i fosforu), rozbudowa sieci kanalizacyjnej - wzrastający odsetek ludności miejskiej i wiejskiej obsługiwanej przez oczyszczalnie, budowa nowych oczyszczalni ścieków,

3 Uwarunkowania prawne zagospodarowywania osadów ściekowych
USTAWA O ODPADACH, Zgodnie z art. 43 ust. 1 osady ściekowe mogą być stosowane: w rolnictwie do rekultywacji terenów w tym gruntów na cele rolne, do dostosowania gruntów do określonych potrzeb, wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz. do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,

4 Uwarunkowania prawne zagospodarowywania osadów ściekowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych ich stosowanie uzależnione jest głównie od: zawartość w nich metali ciężkich, obecności i ilości bakterii z rodzaju Salmonella, ilości liczba żywych jaj pasożytów jelitowych, odczynu pH gleby użytkowanej rolniczo nie jest mniejszy niż 5,6, stosowanie osadów nie spowoduje pogorszenia jakości gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

5 Problemy w zagospodarowywaniu osadów ściekowych
składowanie komunalnych osadów ściekowych na składowiskach odpadów od 1 stycznia 2013 roku nie będzie możliwe (Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu wraz z późniejszymi zmianami), zakaz zbierania komunalnych osadów ściekowych (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach z późniejszymi zmianami) wymagana wielkość areału przy rolniczym zagospodarowaniu osadów, która jest głównie uzależniona od zawartości w osadzie kadmu i cynku, przekroczenia wymaganych zawartości metali ciężkich w osadach ściekowych, obowiązki wykonywania analiz gruntów, (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych), wzrastające z roku na rok, koszty za zagospodarowanie 1 tony osadu,

6 Problemy w zagospodarowywaniu osadów ściekowych
ograniczenia prawne wprowadzane w wykorzystywaniu osadów do celów „przyrodniczych” spowodują, że na Śląsku sposób ten będzie praktycznie niemożliwy, stosowanie się do maksymalnych dawek wyliczanych na podstawie zawartości metali ciężkich (bardzo niskie wartości) oznacza w praktyce, że każde Przedsiębiorstwo które posiada duże ilości osadów ściekowych dodatkowo zawierające metale ciężkie w ilości większej niż minimalna będzie musiało zapewnić grunty o powierzchni kilku tysięcy hektarów, co jest praktycznie niemożliwe,

7 Aglomeracja – szansa czy przeszkoda w zagospodarowaniu osadów ściekowych
Podział województwa śląskiego na regiony gospodarki odpadami zgodnie z KPGO 2010 Województwo śląskie zamieszkuje blisko 4,7 mln osób, co stanowi 12,2% ludności Polski i jest ono najbardziej zurbanizowanym regionem Polski (78,4% ludności miejskiej) oraz posiada najwyższą w kraju gęstość zaludnienia (377 osób/km², gdzie średnia krajowa to 122 osoby/km²). Pod względem liczby ludności województwo znajduje się na drugim miejscu w kraju po województwie mazowieckim (13,6%).

8 Gęstość zaludnienia os/km2
Aglomeracja – szansa czy przeszkoda w zagospodarowaniu osadów ściekowych Gęstość zaludnienie w miastach powyżej tyś mieszkańców zlokalizowanych w regionie 7 Miasto Gęstość zaludnienia os/km2 Ludność Będzin 1 572 58 747 Bytom 2 655 Chorzów 3 387 Dąbrowa Górnicza 681 Gliwice 1 465 Jaworzno 626 95 228 Katowice 1 874 Mysłowice 1 147 74 998 Piekary Śląskie 1 472 58 832 Ruda Śląska 1 851 Siemianowice Śląskie 2 809 71 118 Sosnowiec 2 435 Świętochłowice 4 084 54 360 Zabrze 2 337 Średnia gęstość zaludnienia w w/w miastach wynosi 2 028,5 os/km2

9 Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych
Kompostowanie osadów zbyt duża ilość osadów, wymagana duża ilość powierzchni i dodatków, zapewnienie odbiorców dla powstających ilości kompostu, Suszenie solarne warunki klimatyczne, wymagana duża powierzchnia, około 1,2 – 1,5 m2 tonę osadu, dalsze zagospodarowania wysuszonego osadu,

10 Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych
Suszenie mechaniczne potrzebne dodatkowe źródło energii (para, biogaz, gaz ziemny, olej opałowy, ciepło odpadowe), dalsze zagospodarowanie wysuszonego osadu, wzrost kosztów eksploatacyjnych związany z samodzielną realizacją inwestycji, Współspalanie osadów w elektrowniach brak zainteresowania branży energetycznej, rygorystyczne wymogi w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, ilość spalanych osadów na poziomie 1% spalanego paliwa,

11 Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych
Współspalanie w cementowniach możliwość wykorzystania ciepła odpadowego do suszenia osadów, Brak konieczności kierowania pozostałości po procesie utylizacji na składowiska, Spalanie osadów realizowane wraz z podsuszeniem do około 30% s.m. i spalaniem w piecu fluidalnym, najwięcej obiektów referencyjnych tego typu powstających w kraju i na świecie, emisja spalin do atmosfery, duże koszty zagospodarowania popiołów,

12 Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych
Krajowy Program Gospodarki Odpadami (KPGO 2010) wskazuje , że dla dużych aglomeracji miejskich sposobem zagospodarowania osadów ściekowych jest ich termiczne przekształcanie (suszenie, spalanie, mineralizacja termiczna) Instalacje termicznego przekształcania osadów ściekowych powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z BAT (najlepszych dostępnych technik) – art. 204 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zm.). Wg wytycznych Dokumentu Referencyjnego Komisji Europejskiej (BREF) z sierpnia 2006 dla określania Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) dla spalania odpadów: „W instalacjach służących głównie do spalania osadów ściekowych za BAT uważa się technologię ze złożem fluidalnym, ze względu na wysoką efektywność spalania i niską objętość spalin powstających w takich systemach”.

13 Inwestycje na terenie kraju
Realizowane Instalacje Termicznego Przekształcania Osadów Łódź – kg s.m./h Kraków Płaszów – kg s.m./h Warszawa Czajka – kg s.m./h Olsztyn – kg s.m./h Gdańsk – kg s.m./h Kielce – kg s.m./h Olsztyn – kg s.m./h Bydgoszcz – kg s.m./h

14 Aglomeracja – szansa czy przeszkoda w zagospodarowaniu osadów ściekowych
Region 7 Region 7 skupia miasta o największej liczbie ludności i gęstości zaludnienia, Pierwotnie podział wyznaczał region 7a i 7b, RPWiK Sosnowiec S.A. zwróciło się z zapytaniem do Przedsiębiorstw umieszczonych w regionie 7a - czy wyrażają zainteresowanie wspólnym opracowaniem projektu końcowego zagospodarowania osadów.

15 Planowana ilość osadu do 2015r.
Aglomeracja – szansa czy przeszkoda w zagospodarowaniu osadów ściekowych Ilości osadów z Przedsiębiorstw zlokalizowanych w regionie 7a Jednostki RPWiK Katowice RPWiK Sosnowiec PWiK Dąbrowa Górnicza MPWiK Będzin MPWiK Jaworzno GPW Katowice SUMA Ilość osadu w 2008r. [Mg/rok] 48 538 21 575 9 150 6 207,87 5 961 1 530 92 962 Sucha masa osadu 9 276 4 004 1 599,65 1 355,18 1 133 17 368 Planowana ilość osadu do 2015r. 55 000 31 500 18 920 7 500 15 368

16 Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych
SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSTAWIONYCH OFERT INSTALACJA NR I Suszenie + spalanie (piec ze złożem fluidalnym) INSTALACJA NR II INSTALACJA NR III Suszarnia mechaniczna Ilość osadu uwodnionego przyjęta do obliczeń Mg/rok Mg/rok 92962 Mg/rok Ilość suchej masy 24446 Mg s.m./rok 24458 Mg s.m./rok 17607 Mg s.m./rok Ilość linii i wydajność 1 x 3260 kg s.m./h 1 x 3057 kg s.m./h 1 x 2200kg s.m./h KOSZTY* w przeliczeniu na 1 tonę osadu odwodnionego 225,00 zł 219,00 zł 131,00 zł Wzrost ceny 1 m3 ścieków 0,60 zł 0,58 zł 0,35 zł Uwzględniono koszty eksploatacyjne (koszty obsługi, chemikaliów, mediów ostatecznego zagospodarowania pozostałości po spalaniu/osadu oraz koszty amortyzacji)

17 Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych
SZACUNKOWE KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA POZOSTAŁOŚCI WARIANT I WARIANT II INSTALACJA NR I Suszenie + spalanie (piec ze złożem fluidalnym) INSTALACJA NR II Zagospodarowanie popiołów ,00 zł ,00 zł Zagospodarowanie pozostałości z oczyszczania spalin ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Koszt dodatkowy instalacji - ,00 zł KOSZTY* w przeliczeniu na 1 tonę osadu odwodnionego 225,00 zł 219,00 zł 233,00 zł 227,00 zł Wzrost ceny 1 m3 ścieków 0,60 zł 0,58 zł 0,62 zł

18 Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych
SZACUNKOWE KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA POZOSTAŁOŚCI NA PODSTAWIE WSTEPNYCH OFERT koszt zagospodarowania wysuszonego osadu – 25,00 zł za Mg koszt zgospodarowania pozostałości po spalaniu wariant I: - popioły kod odpadu – 150,00 zł za Mg - placek filtracyjny kod odpadu – 200,00 zł za Mg koszt zgospodarowania pozostałości po spalaniu wariant II: - popioły kod odpadu – 150,00 zł za Mg - instalacja do stabilizacji i zestalania pozostałości z oczyszczania spalin – dodatkowo koszt około mln zł - zestalone pozostałości z oczyszczania spalin – kod odpadu – 145,00 zł za Mg Uwaga: po stabilizacji i zestaleniu ilość odpadu zwiększa się ponad 3-krotnie

19 Nowe inwestycje i ich wpływ na cenę usług wodociągowo - kanalizacyjnych
Wyszczególnienie inwestycja na ściekach D inwestycja na ściekach Z inwestycja na ściekach W inwestycja na ściekach S nakłady ,00 ,00 ,00 amortyzacja ,00 ,00 ,00 podatek od nieruchomości ,00 ,00 ,00 sprzedaż w m3 ścieki ,00 ,00 ,00 ,00 cena jednostkowa 4,70 5,09 5,10 cena jednostkowa z nowych inwestycji 2,63 3,11 5,38 2,17 cena jednostkowa z osadów 0,60 razem cena 7,93 8,80 11,08 7,47 wzrost w % 69% 73% 117% 59%

20 Udział kosztów wod-kan w dochodzie mieszkańca
2009 2010 2011 2012 2013 Dochód do dyspozycji PLN/osobę 1018 1066 1118 1163 1214 Zużycie wody l/m/d 97 Cena wody 4,39 4,44 4,57 4,71 4,85 Cena ścieków 5,03 7,99 8,23 8,48 8,73 Razem rachunek za w+k 28,26 37,29 38,40 39,56 40,75 Udział % w dochodzie 2,78% 3,50% 3,44% 3,40% 3,36% DO SYMULACJI PRZYJĘTO: zużycie 3m3/miesiąc na osobę ceny jednostkowe są cenami brutto z 7% VATem Wzrost cen co rok o 3% 2010r przyjęty po cenach z inwestycjami jak w poprzednim slajdzie wraz z kosztami zagospodarowania osadów 0,64 brutto

21 Udział kosztów wod-kan w dochodzie mieszkańca
2009 2010 2011 2012 2013 Dochód do dyspozycji PLN/osobę 1 018 1 066 1 118 1 163 1 214 Zużycie wody l/m/d 97 Cena wody 4,39 4,65 4,79 4,93 5,08 Cena ścieków 4,55 11,86 12,21 12,57 12,94 Razem rachunek za w+k 26,82 49,53 51,00 52,50 54,06 Udział % w dochodzie 2,63% 4,64% 4,56% 4,51% 4,45% DO SYMULACJI PRZYJĘTO: zużycie 3m3/miesiąc na osobę ceny jednostkowe są cenami brutto z 7% VATem Wzrost cen co rok o 3% 2010r przyjęty po cenach z inwestycjami jak w poprzednim slajdzie wraz z kosztami zagospodarowania osadów 0,64 brutto

22 Porównanie cen brutto w miastach
Miasto Cena wody Cena ścieków Razem Wrocław 3,36 3,10 6,46 Kraków 3,07 3,67 6,74 Warszawa 3,30 4,30 7,60 Poznań 3,43 4,68 8,11 Bydgoszcz 4,07 4,72 8,78 Sosnowiec 4,44 5,03 9,47 Dąbrowa Górnicza 5,09 10,12 Katowice 4,88 5,46 10,34 Najwyższa cena w rejonie 5,28 6,69 11,97 Średnia krajowa 3,35 4,67 8,01

23 Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych
ZAŁOŻENIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach Zdolność do płacenia za usługi wodno –kanalizacyjne gospodarstw domowych do 3%

24 1. OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA POZOSTAŁOŚCI PO SPALANIU
PODSUMOWANIE 1. OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA POZOSTAŁOŚCI PO SPALANIU 2. BRAK TECHNOLOGII GDZIE POWSTAJE PRODUKT, ZA KTÓRY NIE TRZEBA DODATKOWO PŁACIĆ 3. WYSOKIE CENY WODY I ŚCIEKÓW W NASZYM REGIONIE SĄ OBECNIE NA GRANICY AKCEPTOWALNOŚCI SPOŁECZEŃSTWA 4. REALIZACJA REGIONALNEJ INWESTYCJI ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM OSADU WYMAGA WIELKIEGO ZAANGAŻOWANIA Z WIELU STRON. ZADANIEM PIERWSZOPLANOWYM JEST WYBÓR KONCEPCJI OSTATECZNEGO ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW – KTÓRA NIE BĘDZIE KOLEJNĄ INSTALACJĄ JEDYNIE ZMNIEJSZAJĄCĄ ILOŚĆ POWSTAJĄCYCH ODPADÓW.

25 OSADY ŚCIEKOWE – PROBLEMY I MOŻLIWOŚCI
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ RPWIK Sosnowiec S.A.


Pobierz ppt "OSADY ŚCIEKOWE – PROBLEMY I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google