Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Zielona Góra 04.03.2011r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Zielona Góra 04.03.2011r."— Zapis prezentacji:

1 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Zielona Góra 04.03.2011r.

2 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego (75%) oraz budżetów państw członkowskich (25%). Polska choć przystąpiła do programu dopiero w październiku 2008 r. uzyskała, aż 40% całej europejskiej puli środków – łącznie niemal 1 mld Euro.

3 Środki programu operacyjnego podzielono na 5 osi obejmujących: 1.Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej. 2.Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury. 3.Środki służące wspólnemu interesowi. 4.Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. 5.Pomoc techniczna.

4 Na oś priorytetową 4 przypadło, aż 32% środków tj. około 313 mln euro. Formalnym i merytorycznym uruchomieniem Programu w Polsce była ustawa z 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619). Określa ona między innymi rolę urzędów marszałkowskich – jako Instytucji Pośredniczących w realizacji osi priorytetowej 4. Pomoc w osi priorytetowej 4 realizowana jest przez lokalne grupy rybackie (LGR) tworzone na obszarach zależnych od rybactwa i nadzorowane przez marszałka województwa. Ideą tworzenia tych grup jest aktywizacja lokalnych społeczności i ścisła współpraca trzech sektorów; publicznego, społecznego i gospodarczego na rzecz rozwoju obszaru grupy.

5 Na terenie województwa lubuskiego powstało 5 lokalnych grup rybackich (stowarzyszeń), które opracowały i złożyły w terminie do dnia 31 marca 2010 r. strategie i wnioski w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Do pierwszego konkursu na wybór lokalnych grup rybackich w Programie Operacyjnym RYBY 2007-2013 zgłoszono 61 strategii z całej Polski. Złożone wnioski opiewały na kwotę 1.580 mln złotych. Po ocenie formalnej i merytorycznej pozostało w konkursie 48 grup, w tym wszystkie z Województwa Lubuskiego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęło zasadę, że przewidziane w Programie środki w kwocie 798,7 mln złotych zostaną przydzielone grupom, które uzyskają największą liczbę punktów. Ostatecznie na liście zwycięzców znalazło się 26 Stowarzyszeń w tym, aż 4 z Województwa Lubuskiego, co plasuje województwo na II miejscu w kraju.

6 Lp.Województwo Liczba lokalnych grup rybackich 1.pomorskie7 2.lubuskie4 3.zachodniopomorskie3 4.wielkopolskie3 5.świętokrzyskie2 6.śląskie2 7.małopolskie1 8.opolskie1 9.dolnośląskie1 10.podlaskie1 11.kujawsko-pomorskie1 RAZEM:26

7 MAPKA OBRAZUJACA ROZMIESZCZENIE LOKALNYCH GRUP RYBACKIH przed konkursem po konkursie

8 Łączna wysokość środków pozyskana przez lokalne grupy rybackie województwa lubuskiego wyniosła 92 669 210 zł.

9 Środki z Europejskiego Funduszu Rybackiego mają służyć przede wszystkim: 1.Utrzymaniu dobrobytu gospodarczego i społecznego tych obszarów. 2.Podnoszeniu wartości dodanej produktów rybołówstwa i akwakultury. 3.Utrzymaniu i tworzeniu miejsc pracy. 4.Wspieraniu jakości środowiska.

10 Ze wsparcia w osi 4 korzystać mogą wszelkie osoby fizyczne, prawne, instytucje i stowarzyszenia pod warunkiem, że będą realizować zadania wynikające z zaakceptowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) dla danej lokalnej grupy rybackiej i na jej terenie.

11 Szczegółowy wykaz możliwych do realizacji przedsięwzięć adresowanych przede wszystkim do podmiotów publicznych obejmuje: adaptację i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do internetu, poprawę funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę obiektów małej architektury służących wykonywaniu działalności związanej z tym transportem, rewitalizację miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcję społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu,

12 Szczegółowy wykaz możliwych do realizacji przedsięwzięć adresowanych przede wszystkim do podmiotów publicznych obejmuje: dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi, promocję obszaru objętego LSROR.

13 Szczegółowy wykaz możliwych do realizacji przedsięwzięć adresowanych przede wszystkim do podmiotów publicznych obejmuje: inwestycje melioracyjne związane z: - rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem zbiorników wodnych, - ochroną przeciwpowodziową, - regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji, - racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi - ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej. budowę, odbudowę lub zabezpieczenie szlaków wodnych, zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych,

14 Szczegółowy wykaz możliwych do realizacji przedsięwzięć adresowanych przede wszystkim do podmiotów publicznych obejmuje: zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym NATURA 2000, renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk, zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody, remont lub odbudowę budynków, budowli wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej, zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów.

15 Rozdysponowanie środków : -do wysokości limitu, -do 85% kosztów kwalifikowanych, -do 2 000000 na beneficjenta, -do 1 000000 na jedną operację.

16 Pomoc kierowana bezpośrednio do środowiska rybackiego: -wsparcie dla rybaków odchodzących z zawodu, -pomoc na realizację operacji polegającej na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, -pomoc w podejmowaniu dodatkowej działalności na rzecz obszarów zależnych od rybactwa, -wsparcie infrastruktury drobnego rybactwa.

17 Rozdysponowanie środków : -do wysokości limitu, -do 60% kosztów kwalifikowanych, -do 400 000 na beneficjenta, -do 200 000 na jedną operację.

18 Tryb uzyskania wsparcia: -ogłaszanie naboru przez lokalne grupy rybackie, -spływ wniosków do lokalnej grupy rybackiej, -ocena wniosków przez LGR i wstępna decyzja o przyznaniu środków, -przekazanie pozytywnie ocenionych wniosków do Samorządu Województwa, - weryfikacja w SW i ostateczna decyzja o przyznaniu środków, - podpisanie umowy o dofinansowanie miedzy SW a beneficjentem, - wniosek o płatność po zakończeniu realizacji zadania (możliwość zaliczkowania).

19 Dziękuję za uwagę. Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Wydział Rybactwa tel. 68/456 54 19, 456 55 38, 456 55 13, fax. 68/456 54 23


Pobierz ppt "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Zielona Góra 04.03.2011r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google