Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 Ewaluacja szkolnych programów profilaktyki Program zrealizowany na podstawie umowy z Biurem Polityki Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 Ewaluacja szkolnych programów profilaktyki Program zrealizowany na podstawie umowy z Biurem Polityki Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 Ewaluacja szkolnych programów profilaktyki Program zrealizowany na podstawie umowy z Biurem Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów Jan Latkowski Tomasz Kowalewicz

2 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 2 Tematyka prezentacji Analiza SPP przeprowadzona na podstawie dokumentów, w kontekście wypowiedzi dyrektorów i psychologów/pedagogów szkolnych Odbiór przez młodzież SPP realizowanego w roku szkolnym 2004/2005 Diagnoza rozmiarów i intensywności doświadczeń młodzieży ze środkami psychoaktywnymi (oddzielna prezentacja)

3 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 3 Schemat badawczy realizacja SPP w szkołach pilotażpretestposttest ocena efektywności SPP porównanie wyników uzyskanych przez uczniów w badaniach kwestionariuszowych testowanie narzędzi badawczych czerwiec05jesień05czerwiec06

4 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 4 Część I Analiza SPP przeprowadzona na podstawie dokumentów, w kontekście wypowiedzi dyrektorów i psychologów/ pedagogów szkolnych

5 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 5 Badane szkoły szkołatyp szkoły szkoła Aliceum szkoła Bliceum szkoła Cgimnazjum szkoła Dgimnazjum szkoła Egimnazjum

6 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 6 Wykaz aktów prawnych będących podstawą sporządzenia inwentarza Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26.02.2002 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. nr 51, poz. 458 z późn. zm). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21.05.2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.01.2003 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 11, poz. 114) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z 7.01.2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. Nr 26, poz 226)

7 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 7 Kryteria wynikające z uwzględnionych aktów prawnych przyjęcie SPP w prawem przewidzianej formie (uchwała rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego); powiązanie SPP ze Statutem Szkoły; zdiagnozowanie środowiska ucznia (a przynajmniej w stosunku do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem dodatkowo systematyczne rozpoznanie i diagnozowanie zagrożeń) dostosowanie SPP do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb danego środowiska; opisanie w SPP w sposób całościowy wszystkich treści i działań o charakterze profilaktycznym; objęcie działaniami SPP co najmniej uczniów, nauczycieli i rodziców; organizowanie różnych form pomocy psychologicznej; przynajmniej w odniesieniu do młodzieży zagrożonej – dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań

8 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 8 SPP z zapis SPP "zapis SPP" utrwalona na piśmie i przyjęta w trybie przewidzianym prawem wersja SPP "SPP" wersja programu rozumiana mniej formalnie, możliwa do ustalenia na podstawie zapisu SPP oraz wywiadów z dyrektorem szkoły i pedagogiem/ psychologiem szkolnym

9 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 9 Tryb przyjęcia SPP, forma zapisu SPP Analiza formalna SPP Szkoła A Szkoła B Szkoła C Szkoła D Szkoła E 1 Tryb przyjęcia (uchwalenia) - na podstawie analizy zapisu SPP prawid- łowy rada pedago giczna brak zapisu 2 Tryb przyjęcia - po rozmowie z dyrektorem, pedagogiem, analizie dodatkowych dokumentów prawid- łowy 3 Wzmianka o SPP w statucie szkoły prawid- łowa brak zapisu 4 Podanie podstaw prawnych w SPP brak zapisu 5 Określenie czasu obowiązywania rok szkolny brak zapisu 6 Określenie trybu wprowadzania zmian prawid- łowe brak zapisu 7 Uwagi ---*- * Zapis SPP wiąże Program z Programem (Planem) Wychowawczym Szkoły poprzez określenie celów SPP w P(P)WSz. Forma zapisu SPP Szkoła A Szkoła B Szkoła C Szkoła D Szkoła E 1 Opisowa + ++ 2 Tabelaryczna + +

10 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 10 Diagnoza środowiska; systematyczne rozpoznanie i diagnozowanie zagrożeń Rozpoznanie i diagnoza Szkoła ASzkoła B Szkoła C Szkoła D Szkoła E 1 Zapis SPP brak wzmianki +(*) brak wzmianki 2 Wywiady ankieta wśród uczniów brak diagnozy ankieta wśród uczniów ewalua- cja SPP; ankieta wśród uczniów ankieta wśród uczniów, rodziców i nau- czycieli * program uwzględnia badania środowiska szkolnego - diagnoza systemu wartości uczniów, badania socjometryczne klas; w celach - diagnoza - rozpoznanie sytuacji trudnych dla ucznia.

11 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 11 Dostosowanie SPP do potrzeb rozwojowych uczniów Szkoła ASzkoła BSzkoła CSzkoła DSzkoła E Zapis SPP brak wzmianki

12 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 12 Działania na podstawie zapisu SPP Obszar przewidzianych w SPP działań na podstawie zapisu SPP Szkoła A Szkoła B Szkoła C Szkoła D Szkoła E przeciwdziałanie narkomanii tak nie przeciwdziałanie alkoholizmowi tak nietak przeciwdziałanie nikotynizmowi nie taknietak profilaktyka uzależnień (łączona) nietak nietak przeciwdziałanie HIV/AIDS nietak nietak przeciwdziałanie przemocy w szkole taknietaknietak przeciwdziałanie przemocy w rodzinie taknietaknie przeciwdziałanie demoralizacji tak nie propagowanie zdrowego stylu życia tak

13 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 13 Działania na podstawie zapisu SPP - cd. Obszar przewidzianych w SPP działań na podstawie zapisu SPP Szkoła A Szkoła B Szkoła C Szkoła D Szkoła E kształtowanie poczucia oparcia w rodzinie i wartościach wyniesionych z domu taknie profilaktyka zawodowa taknie pomoc materialna taknie kształtowanie systemu wartości uczniów sprzyjającego właściwym zachowaniom społecznym taknie przygotowanie do życia w świecie współczesnym taknie doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli nietaknie zachęcanie do aktywnego udziału uczniów w lekcjach religii i etyki nietaknie zwiększanie zdolności interpersonalnych uczniów nietaknie zajęcia integracyjne dla klas I nietaknie tak znajomość norm prawa i zasad współżycia nie taknie umiejętności komunikacji nie taknie umiejętności rozwijania problemów nie taknie umiejętności samooceny nie taknie umiejętności rozpoznawania emocji nie taknie prowadzenie oddziaływań dostarczających wiedzy o przyczynach i skutkach zagrożeń nie taknie kształcenie umiejętności ułatwiających adekwatne zachowania w sytuacjach trudnych nie taknie wsparcie psychologiczn-pedagogiczne i prawne nie taknie kształtowanie systemu wartości, który sprzyja właściwym zachowaniom społecznym nie taknie fizjologia dojrzewania nie tak przeciwdziałanie agresji, przemocy fizycznej, psychicznej nie tak

14 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 14 Działania SPP na podstawie wywiadów Obszar przewidzianych w SPP działań na podstawie wywiadów Szkoła ASzkoła BSzkoła CSzkoła DSzkoła E przeciwdziałanie narkomanii tak przeciwdziałanie alkoholizmowi tak przeciwdziałanie nikotynizmowi tak profilaktyka uzależnień (łączona) tak przeciwdziałanie HIV/AIDS tak przeciwdziałanie przemocy w szkole tak przeciwdziałanie przemocy w rodzinie tak

15 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 15 Odbiorcy SPP Szkoła ASzkoła BSzkoła CSzkoła DSzkoła E uczniowie tak rodzice tak odsetek rodziców biorących - zdaniem pedagoga - udział w SPP 90%5 do 10 %15%80%50% nauczyciele tak odsetek nauczycieli biorących - zdaniem pedagoga - udział w SPP 15%90%100% personel administracyjny szkoły tak nietak inni środowisko lokalne* nie środowisko lokalne* *) - OPS, kuratorzy sądowi, radni, mieszkańcy okolicy szkoły

16 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 16 Poziomy działań profilaktycznych Poziomy przewidzianych działań Szkoła ASzkoła BSzkoła CSzkoła DSzkoła E profilaktyka I rzędowa tak profilaktyka II rzędowa (adresowana tylko do uczniów zagrożonych) tak nie tak jeśli tak, to do jakiej grupy uczniów 153002 profilaktyka III rzędowa (adresowana do uczniów z objawami patologicznymi) nie

17 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 17 Współpraca z instytucjami zewnętrznymi Współpraca Szkoła ASzkoła BSzkoła CSzkoła DSzkoła E poradnia psychologiczno-pedagogiczna tak OPS taknietak Policja tak Straż Miejska tak organizacje pozarządowe tak rada dzielnicy taknie tak ognisko wychowawcze taknie tak świetlica MOPSu nie tak sąd rodzinny (kuratorzy sądowi) taknie tak

18 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 18 Ocena efektów podejmowanych zadań Ocena efektów podejmowanych działań Szkoła ASzkoła BSzkoła CSzkoła DSzkoła E zapis SPP brak zapisu obserwacja, analizy zeszytów interwencji, analiza interwencji, ankiety ankieta, analiza zachowań trudnych brak zapisu wywiady monitorowanie diagnozowa- nie, ankiety, arkusze diagnostyczne nie dokonano obserwacja, analizy zeszytów interwencji, analiza interwencji, ankiety ankieta, analiza zachowań trudnych ankiety i opracowanie ankiet (jakość pracy szkoły)

19 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 19 Dokumentacja programu Dokumentacja Szkoła ASzkoła BSzkoła CSzkoła DSzkoła E Statut Szkoły tak Szkolny program profilaktyczny (SPP) tak Priorytety SPP nie Szkolny program wychowawczy (SPW) tak Priorytety wychowawcze nie Diagnoza problemów szkoły taknietak nie Sprawozdanie za rok 2004/2005 pedagoga/psychologa szkolnego tak dla klas objętych badaniem klasowy program wychowawczy (kpw) taknietak nie klasowy program profilaktyczny (kpp) taknietak nie sprawozdanie z kpw za rok 2004/2005 taknietak nie sprawozdanie z kpp za rok szkolny 2004/2005 taknietak nie

20 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 20 Część II Odbiór przez młodzież oddziaływań profilaktycznych prowadzonych w roku szkolnym 2004/2005

21 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 21 Struktura próby szkołatyp szkołyklasyilość uczniów szkoła Aliceum2 drugie, 1 trzecia69 szkoła Bliceum3 drugie60 szkoła Cgimnazjum3 trzecie65 szkoła Dgimnazjum3 trzecie69 szkoła Egimnazjum3 trzecie75 pilotaż szkoła Fgimnazjum1 trzecia25 szkoła Gliceum1 pierwsza29 N=392

22 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 22 Profilaktyka antynikotynowa

23 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 23 Profilaktyka antynikotynowa - ocena zajęć

24 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 24 Profilaktyka antyalkoholowa

25 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 25 Profilaktyka antyalkoholowa - ocena zajęć

26 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 26 Profilaktyka antynarkotykowa

27 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 27 Profilaktyka antynarkotykowa - ocena zajęć

28 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 28 Rozwój osobisty

29 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 29 Rozwój osobisty - ocena zajęć

30 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 30 Przemoc i agresja

31 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 31 Przemoc i agresja - ocena zajęć

32 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 32 Ocena zajęć - podsumowanie

33 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 33 Ocena skuteczności różnych form działań profilaktycznych

34 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 34 Zainteresowanie profilaktyką w roku szkolnym 2005/2006

35 Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 35 Zainteresowanie profilaktyką w roku szkolnym 2005/2006


Pobierz ppt "Fundacja PRAESTERNO Warszawa styczeń 2006 Ewaluacja szkolnych programów profilaktyki Program zrealizowany na podstawie umowy z Biurem Polityki Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google