Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet WRZESIEŃ 2012 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet WRZESIEŃ 2012 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet."— Zapis prezentacji:

1 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet WRZESIEŃ 2012 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet

2 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 2

3 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet 3 OPIS BADANIA Badanie zostało zrealizowane metodą ilościową za pomocą ankiety on-line (CAWI). Badanie zrealizowano na próbie N=617 respondentów indywidualnych, zarówno kobiet jak i mężczyzn, powyżej 18 roku życia, będących uczestnikami internetowego panelu badawczego - inetpanel.pl. INDICATOR dysponuje obecnie jedną z największych internetowych baz panelowych w Polsce, liczącą 20 000 panelistów. Dodatkowo, w badaniu porównano wyniki badania przeprowadzonego przez INDICATOR z wynikami badania Kobiety 2009 przeprowadzonego przez CBOS na losowej próbie 1000 kobiet powyżej 18 roku życia. PRÓBA BADAWCZA METODA BADANIA 23 sierpnia – 31 sierpnia 2012 roku. REALIZACJA Ogólnopolski. ZASIĘG BADANIA

4 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet GŁÓWNE WNIOSKI 4

5 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet WNIOSKI Z BADANIA (1/9) 5 Wśród badanych internautów można zaobserwować duże poparcie wobec postulatów Kongresu Kobiet, czyli ważnych kwestii społecznych dotyczących spraw takich jak parytety, ustawa aborcyjna, refundowanie zapłodnienia in vitro czy zapobieganie przemocy wobec kobiet. Zwłaszcza badane internautki zgadzają się z koniecznością wprowadzenia odpowiednich działań, zmierzających m.in. do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy czy zliberalizowania odpowiednich przepisów prawa. Aż 60% kobiet i 58% mężczyzn popiera równy udział kobiet i mężczyzn na listach wyborczych do parlamentu (ustawę kwotową). Nieco większe deklarowane poparcie wykazują osoby powyżej 46 lat.

6 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet WNIOSKI Z BADANIA (2/9) 6 Ponad połowa pytanych internautek zgadza się, że dobrym pomysłem jest ustawowe rozwiązanie, aby kobiety zajmowały 40% miejsc w zarządach i radach nadzorczych spółek publicznych. Warto zwrócić uwagę, że nie zgadza się z nim prawie połowa badanych mężczyzn (42%), a poparcie dla tego pomysłu deklaruje jedynie 36%. Jest to najniższy wskaźnik ze wszystkich badanych postulatów. Bardzo wysokie poparcie, bo aż 86% wśród badanych kobiet, uzyskał postulat dotyczący wprowadzenia działań zmierzających do wyrównania płac kobiet i mężczyzn. Zgodziła się z nim również prawie trzy czwarte mężczyzn (71 %). Może to wskazywać na to, że respondenci są świadomi dysproporcji w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, a także widzą konieczność wprowadzenia działań niwelujących te różnice.

7 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet WNIOSKI Z BADANIA (3/9) 7 Ponad połowa badanych internautów przyznaje, że zna zarys obecnie obowiązującej ustawy aborcyjnej. Wśród tej grupy większą deklarowaną wiedzą wykazują się kobiety (71 %) niż mężczyźni (65 %). Warto zwrócić uwagę, że pośród osób, które deklarują znajomość ustawy, za jej liberalizacją opowiada się ponad połowa internautów (62%). Badani, którzy nie znają obowiązującego w tej kwestii prawa, zgłaszają zdecydowanie mniejsze poparcie dla proponowanych zmian (44%) i zajmują postawę neutralną – aż 38 % nie ma w tej kwestii zdania.

8 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet WNIOSKI Z BADANIA (4/9) 8 Wysokie poparcie uzyskują postulaty odnoszące się do planowania rodziny, czyli pomysły wprowadzenia w tych kwestiach pomocy państwa. Za refundowaniem z budżetu państwa zapłodnienia in vitro postuluje ponad połowa badanych internautów. Również ta propozycja większe poparcie uzyskuje wśród kobiet (71%) niż u mężczyzn (65%). Podobny rozkład głosów przypada na pomysł wprowadzenia bezpłatnej antykoncepcji, który popiera wyraźna większość kobiet (78%) i ponad połowa badanych mężczyzn (60%). Zdecydowanie największe poparcie wśród badanych internautów zyskały postulaty dotyczące wprowadzenia edukacji seksualnej oraz działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet. Prowadzenie zajęć z edukacji seksualnej w szkołach przez wykwalifikowanych w tym kierunku nauczycieli popiera aż 92% kobiet i 88% mężczyzn. Natomiast za wprowadzeniem działań przeciwdziałających i zwalczających przemoc wobec kobiet jest zdecydowana większość badanych internautów.

9 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet WNIOSKI Z BADANIA (5/9) 9 Ponad połowa badanych internautek (63%) dostrzega potrzebę powołania pełnomocniczki do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn. Nieco mniej zdecydowani są w tej kwestii mężczyźni, spośród których tylko 45% widzi taką konieczność. Warto zwrócić uwagę, że poparcie dla funkcjonowania w Polsce pełnomocniczki w większym stopniu deklarują osoby w wieku 18-45 lat (56%) niż powyżej 46 lat (53%). Równie wysokie poparcie zyskuje propozycja monitorowania przez państwo sytuacji kobiet w wieku przedemerytalnym (50+), z którą zgadza się zdecydowana większość kobiet (89%) i ponad trzy czwarte mężczyzn (75 %).

10 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet WNIOSKI Z BADANIA (6/9) 10 Jeżeli chodzi o dzielenie się obowiązkami domowymi to prawie połowa internautów (49%) uważa, że w porównaniu z sytuacją w latach 80-tych obecnie kobiety w większym stopniu dzielą się z mężczyznami obowiązkami domowymi. Konfrontując deklaracje samych kobiet z danymi z 2009 roku widać brak trendu zwyżkowego w tej kwestii. Możemy nawet zaobserwować zmniejszenie liczby kobiet twierdzących, że kobiety w większym stopniu dzielą się z mężczyznami obowiązkami domowymi. W projekcie porównano dane pochodzące z badania Kobiety 2009 przeprowadzonym przez CBOS. Dane zaprezentowano na ogóle internautów oraz na wyodrębnionej grupie kobiet. Z deklaracji badanych wynika, że w porównaniu z końcem lat osiemdziesiątych kobiety obecnie więcej czasu poświęcają na pracę zawodową. Aż 80% kobiet jest tego zdania, a tylko 5% uważa, że poświęca na to tyle samo czasu co w latach 80-tych.

11 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet WNIOSKI Z BADANIA (7/9) 11 Opinie na temat godzenia życia zawodowego z rodzinnym są podzielone. 38% internautów uważa, że gdy kobieta pracuje zawodowo przynosi to jej życiu rodzinnemu więcej korzyści niż strat. Przeciwnego zdania jest co prawda tylko 13% badanych, ale aż 32% uważa, że przynosi to tyle samo strat, co korzyści. Jeżeli chodzi o opinie samych kobiet, w większym stopniu niż w 2009 roku zgadzają się ze stwierdzeniem, że praca zawodowa przynosi życiu rodzinnemu tyle samo strat, co korzyści (30%), jednak częściej nie mają w tej kwestii zdania. Wśród internautów zdania na temat wartości rodziny są podzielone. 26% z nich uważa, że w porównaniu z końcem lat 80-tych w tej chwili dla kobiety rodzina (mąż, dzieci) ma większe znaczenie. Niewiele więcej jest zdania, że ma mniejsze (29%) albo takie samo znaczenie (29%). Warto zwrócić uwagę, że kobiety, w porównaniu z danymi CBOS, rzadziej deklarują, że rodzina ma takie samo znaczenie (33%). W 2009 roku twierdziła tak prawie połowa respondentek (47%).

12 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet WNIOSKI Z BADANIA (8/9) 12 Ponad połowa internautów (63%) twierdzi, że w naszym społeczeństwie bardziej szanowana jest kobieta pracująca zawodowo. Jedynie 3% internautów uważa, że bardziej szanowana jest gospodyni domowa, kobieta niepracująca zawodowo, a dla 25% badanych nie ma znaczenia, czym zajmuje się kobieta. W wynikach obrazujących odpowiedzi kobiet również widać trend, że kobiety pracujące zawodowo są bardziej szanowane (77%). W porównaniu z badaniem Kobiety 2009 zmniejszył się jednak odsetek kobiet twierdzących, że nie ma różnicy czym zajmuje się kobieta (13%) oraz tych, które uważają, że bardziej szanowana jest kobieta niepracująca zawodowo (1%). Wynikać to może z promowanego przez media wizerunku kobiety przedsiębiorczej, która odnosi sukcesy na polu zawodowym. Wpływ ma na to również deprecjonowanie pozycji kobiety pracującej w domu, której obowiązki nie są w żaden sposób wynagradzane.

13 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet WNIOSKI Z BADANIA (9/9) 13 Nieco więcej internautek, niż internautów zna wymienione w badaniu organizacje i ruchy społeczne zajmujące się problematyką kobiet. Najbardziej znaną organizacją wśród internautów jest Liga Kobiet Polskich. Słyszała o niej ponad połowa kobiet (55%) i prawie połowa mężczyzn (49%). Równie znana jest Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (46%). Znajomość Stowarzyszenia Kongres Kobiet deklaruje 16% internautek i 17% internautów. Ponad połowie z tych badanych (65%) organizacja ta kojarzy się z organizowaniem Kongresu Kobiet dla kobiet z całej Polski. Tylko wśród niewielkiej grupy internautów (13%) budzi skojarzenia z ustawą kwotową.

14 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet POPARCIE DLA POSTULATÓW KONGRESU 14

15 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet POLITYKA 15 Czy jest Pani(a) za równym udziałem kobiet i mężczyzn na listach wyborczych do parlamentu (ustawą kwotową)?

16 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet RYNEK PRACY 16 Czy jest Pan(i) za ustawowym rozwiązaniem, aby kobiety zajmowały 40% miejsc w zarządach i radach nadzorczych spółek publicznych? Czy uważa Pan(i), że potrzebne są działania zmierzające do wyrównania płac kobiet i mężczyzn?

17 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet USTAWA ABORCYJNA 17 Czy zna Pan(i) zarys obecnie obowiązującej w Polsce ustawy aborcyjnej? Czy jest Pan(i) za liberalizacją obecnej ustawy aborcyjnej? * Osoby, które odpowiedziały raczej tak lub zdecydowanie tak na pytanie o znajomość zarysu obecnie obowiązującej w Polsce ustawy aborcyjnej ** Osoby, które odpowiedziały ani tak, ani nie, raczej nie lub zdecydowanie nie na pytanie o znajomość zarysu obecnie obowiązującej w Polsce ustawy aborcyjnej

18 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet PLANOWANIE RODZINY 18 Czy jest Pan(i) za refundowaniem z budżetu Państwa zapłodnienia in vitro? Czy jest Pan(i) za bezpłatną antykoncepcją?

19 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet EDUKACJA SEKSUALNA 19 Czy jest Pani(a) za edukacją seksualną w szkołach prowadzoną przez wykwalifikowanych w tym kierunku nauczycieli?

20 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet PRZEMOC WOBEC KOBIET 20 Czy należy prowadzić działania mające na celu zapobieganie oraz zwalczanie przemocy wobec kobiet?

21 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet KOBIETY W WIEKU PRZEDEMERYTALNYM 21 Czy ważne jest Pani(a) zdaniem monitorowanie przez Państwo sytuacji kobiet w wieku przedemerytalnym (50+)?

22 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet PEŁNOMOCNICZKA DO SPRAW RÓWNEGO STATUSU KOBIET I MĘŻCZYZN 22 Czy w Polsce jest potrzebna funkcja pełnomocniczki do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn?

23 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet PORÓWNANIE SYTUACJI KOBIET W 2012 Z SYTUACJĄ W LATACH 80-TYCH (BADADANIE CBOS 2009) 23

24 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet CZAS POŚWIĘCANY NA PRACĘ ZAWODOWĄ 24 Czy w porównaniu z końcem lat osiemdziesiątych kobiety obecnie: KOBIETY

25 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet DZIELENIE SIĘ OBOWIĄZKAMI DOMOWYMI 25 Czy w porównaniu z końcem lat osiemdziesiątych kobiety obecnie: KOBIETY

26 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet ZNACZENIE RODZINY 26 Czy w porównaniu z końcem lat osiemdziesiątych kobiety obecnie: KOBIETY

27 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet PRACA ZAWODOWA A ŻYCIE RODZINNE 27 Czy Pani(a) zdaniem, to że kobieta pracuje zawodowo, przynosi jej życiu rodzinnym: KOBIETY

28 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet POZYCJA KOBIETY 28 Czy Pan(i) myśli, czy w naszym społeczeństwie jest bardziej szanowana: KOBIETY

29 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI I RUCHÓW SPOŁECZNYCH 29

30 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet ORGANIZACJE I RUCHY SPOŁECZNE 30 O działalności, których z tych organizacji, ruchów społecznych Pan(i) słyszał(a)?

31 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet STOWARZYSZENIE KONGRES KOBIET 31 Z czym kojarzy się Panu(i) Stowarzyszenie Kongres Kobiet? * Na pytanie odpowiadały osoby, które zadeklarowały, że słyszały o działalności Stowarzyszenia Kongresu Kobiet

32 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet Anna Domińska Centrum Badań Marketingowych INDICATOR ul. Tamka 38 00-355 Warszawa tel. (22) 595 1 595 fax: (22) 595 1 596 e-mail: adominska@indicator.pladominska@indicator.pl www.indicator.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet WRZESIEŃ 2012 Badanie realizowane na potrzeby IV Kongresu Kobiet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google