Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny w 2016 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny w 2016 roku"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny w 2016 roku
Informacje podstawowe Opracowała: mgr Edyta Łyczko-Siller Sosnowiec, 10 września 2015 r. Egzamin maturalny w 2016 roku.

2 Egzamin maturalny w 2016 roku.
jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań egzaminacyjnych. Egzamin maturalny w 2016 roku.

3 przeprowadza się jeden raz w roku, w okresie od maja do września.
EGZAMIN MATURALNY przeprowadza się jeden raz w roku, w okresie od maja do września. Egzamin maturalny w 2016 roku.

4 Egzamin maturalny w 2016 roku.
HARMONOGRAM przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE, nie później niż 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin maturalny. Egzamin maturalny w 2016 roku.

5 Egzamin maturalny w 2016 roku.
Matura odbywa się w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzany może być w innym miejscu, wskazanym przez OKE. Egzamin maturalny w 2016 roku.

6 Egzamin maturalny składa się z dwóch części:
CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne oceniana przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanych do ewidencji Egzamin maturalny w 2016 roku.

7 SKŁAD ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO
CZĘŚĆ USTNA SKŁAD ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO 2 osoby w zespole - nauczyciele danego przedmiotu, w tym: co najmniej jeden egzaminator co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole. Egzamin maturalny w 2016 roku.

8 Egzamin maturalny w 2016 roku.
CZĘŚĆ PISEMNA Zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala CKE i są one jednakowe w całej Polsce. Egzamin maturalny w 2016 roku.

9 CZĘŚĆ PISEMNA SKŁAD ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO
przewodniczący (odpowiedzialny za prawidłowy przebieg egzaminu) członkowie (co najmniej 2 nauczycieli) co najmniej jedna osoba zatrudniona w innej szkole. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu i wychowawcy Egzamin maturalny w 2016 roku.

10 Egzamin maturalny w 2016 roku.

11 UCZEŃ ZDAJE OBOWIĄZKOWO
EGZAMIN USTNY język polski – nie określa się poziomu egzaminu język obcy nowożytny PISEMNY na poziomie podstawowym: język obcy nowożytny– ten sam, który został wybrany jako obowiązkowy w części ustnej matematyka na poziomie rozszerzonym: jeden przedmiot dodatkowy Egzamin maturalny w 2016 roku.

12 które można zdawać na egzaminie maturalnym to:
JĘZYKI NOWOŻYTNE, które można zdawać na egzaminie maturalnym to: Egzamin maturalny w 2016 roku.

13 Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego
w części ustnej i części pisemnej zdawany jest z tego samego języka. Egzamin maturalny w 2016 roku.

14 od 1 do 6 PRZEDMIOTY DODATKOWE:
Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych. od 1 do 6 Egzamin maturalny w 2016 roku.

15 PRZEDMIOTY DODATKOWE:
CZĘŚĆ PISEMNA biologii chemii filozofii fizyki i astronomii geografii historii historii muzyki historii sztuki informatyki języka łacińskiego i kultury antycznej języka mniejszości etnicznej języka mniejszości narodowej języka obcego nowożytnego języka polskiego języka regionalnego – języka kaszubskiego matematyki wiedzy o społeczeństwie CZĘŚĆ USTNA języka obcego nowożytnego jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy Egzamin maturalny w 2016 roku.

16 PRZEDMIOTY DODATKOWE zdawane są poziomie rozszerzonym
a w przypadku języka obcego ustnego innego niż w części obowiązkowej na poziomie nieokreślonym Wybór przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole. Egzamin maturalny w 2016 roku.

17 JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY W przypadku, gdy absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy ten sam język obcy, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy to zdaje go tylko w części pisemnej. Egzamin maturalny w 2016 roku.

18 STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO
OBOWIĄZKOWE DODATKOWE poziom nieokreślony poziom nieokreślony Język polski Język obcy Język obcy (jeżeli wybrano jako przedmiot dodatkowy drugi język obcy) CZĘŚĆ USTNA poziom podstawowy poziom rozszerzony Język polski Język obcy Matematyka Przedmiot dodatkowy (1-6) CZĘŚĆ PISEMNA Egzamin maturalny w 2016 roku.

19 Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać
WARUNKI ZDANIA EGZAMINU Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać W części ustnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. W części pisemnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. Przystąpić do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego Egzamin maturalny w 2016 roku.

20 Egzamin maturalny w 2016 roku.
WYNIKI Przystąpienie do egzaminu w części dodatkowej jest warunkiem zdania egzaminu Wyniki otrzymane w części dodatkowej nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości. Wyniki ustalone przez komisję są ostateczne. Egzamin maturalny w 2016 roku.

21 Egzamin maturalny w 2016 roku.
CZĘŚĆ USTNA Zestawy zadań z języka polskiego oraz z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne. Egzamin maturalny w 2016 roku.

22 Egzamin maturalny w 2016 roku.
Matura z INFORMATYKI Lista programów dostępnych w szkole: Środowisko Język programowania (kompilator) * Program użytkowy * Windows z systemem plików NTFS - Free Pascal (FPC 2.2 lub nowszy) - MS Visual Studio C++ - Dev C lub nowszy Code Blocks lub nowszy Java SE 8 (Java Development Kit + Java Runtime Environment) lub nowszy + edytor Eclipse 4.4 lub nowszy -MS Office 2003 ( w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint) -MS Office 2007 ( w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint) -OpenOffice i MySQL lub nowszy LibreOffice w wersji 4.3 i MySQL 5.0 lub nowszy Apache OpenOffice w wersji 4.1 lub nowszej i MySQL 5.0 lub nowszy * tylko jeden dla wybranego środowiska Egzamin maturalny w 2016 roku.

23 Egzamin maturalny w 2016 roku.
Matura z INFORMATYKI Lista programów dostępnych w szkole: Środowisko Język programowania (kompilator) * Program użytkowy * Linux ze środowiskiem graficznym -Free Pascal (FPC 2.2 lub nowszy) -GCC/G lub nowszy Code Blocks lub nowszy Java SE 8 (Java Development Kit + Java Runtime Environment) lub nowszy + edytor Eclipse 4.4 lub nowszy -OpenOffice i MySQL 5.0 lub nowszy -LibreOffice w wersji 4.3 i MySQL 5.0 lub nowszy -Apache OpenOffice w wersji 4.1 lub nowszej i MySQL 5.0 lub nowszy * tylko jeden dla wybranego środowiska Egzamin maturalny w 2016 roku.

24 telefon komórkowy = unieważniony egzamin
!!! Uwaga !!! Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali telefon komórkowy = unieważniony egzamin Egzamin maturalny w 2016 roku.

25 Egzamin maturalny w 2016 roku.
DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Zdający składa deklarację pisemną do dnia 30 września, dotyczącą : wyboru przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe. danych teleadresowych zdającego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Egzamin maturalny w 2016 roku.

26 Egzamin maturalny w 2016 roku.
DANE TELEADRESOWE Każdy uczeń ma obowiązek podać w deklaracji dokładne dane teleadresowe umożliwiające stały niezawodny z nim kontakt, aż do terminu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego - fakt ten dokumentuje w deklaracji papierowej podpisując oświadczenie na samym końcu drugiej strony deklaracji. Każdy uczeń musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych wpisując X na dole drugiej strony deklaracji. Egzamin maturalny w 2016 roku.

27 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe uczniów są zbierane dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia. Odbiorcami danych są: Dyrektor szkoły OKE w Jaworznie Wybrane przez absolwenta uczelnie wyższe Każdy uczeń ma prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania. Egzamin maturalny w 2016 roku.

28 DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Deklaracja złożona do 30 września jest deklaracją wstępną, w której można jeszcze dokonać zmian najpóźniej do 7 lutego 2016r. Po tym terminie : nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej (w przypadku braku zmian w deklaracji wstępnej) deklaracja wstępna staje się automatycznie deklaracją ostateczną Egzamin maturalny w 2016 roku.

29 Egzamin maturalny w 2016 roku.
ZMIANY W DEKLARACJI Wszelkie zmiany w deklaracji wstępnej dokonuje się na pisemny wniosek do dyrektora szkoły, który należy złożyć w sekretariacie szkoły w dwóch kopiach. Zmiany w deklaracji zgodnie z wnioskiem dokonuje się u nauczyciela Edyty Łyczko-Siller w sali 306, na długiej przerwie (11.00 – 11.15) w terminie od 25 do 29 stycznia. Obowiązkowo należy przynieść papierową kopię deklaracji wstępnej. Egzamin maturalny w 2016 roku.

30 http://maturzysta.vulcan.pl DEKLARACJE ZDAJĄCYCH
Deklaracje należy wypełnić korzystając z witryny internetowej: Egzamin maturalny w 2016 roku.

31 Wpisy do deklaracji mają być następujące:
Kod szkoły: A3325 Symbol oddziału: litera klasy np. A (wpis ten jest niewidoczny na wydruku deklaracji) Nr w dz: własny numer w dzienniku lekcyjnym (wpis ten jest niewidoczny na wydruku deklaracji) Rok ukończenia szkoły: 2015 Nazwisko rodowe: to nazwisko własne o ile nie było zmienione kiedyś, wówczas wpisujemy poprzednie nazwisko w tej rubryce Telefon: podajemy same cyfry bez odstępów, myślników, nawiasów Egzamin maturalny w 2016 roku.

32 Egzamin maturalny w 2016 roku.
DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Po zaakceptowaniu poprawności wprowadzonych danych należy pobrać 2 pliki o nazwach będących nazwiskiem maturzysty i o rozszerzeniach: deklaracja oraz pdf Plik z rozszerzeniem *.deklaracja należy zapisać na płycie CD (jednej dla całej klasy) Plik z rozszerzeniem *.pdf należy wydrukować, podpisać długopisem tylko w miejscu dla deklaracji wstępnej Wydrukowaną deklarację i plik należy przekazać do wychowawcy klasy do 30 września Egzamin maturalny w 2016 roku.

33 Absolwent niesłyszący
jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego). Egzamin maturalny w 2016 roku.

34 ABSOLWENCI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do ich potrzeb na podstawie: opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego orzeczenia o potrzebie kształcenia indywidualnego zaświadczenia lekarskiego wniosku nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wniosku rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną Egzamin maturalny w 2016 roku.

35 DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM EGZAMINU
Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 września. Dokumentacja ta może być uzupełniona ostatecznie do 7 lutego 2016 r. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym. Egzamin maturalny w 2016 roku.

36 DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM EGZAMINU
Jeżeli dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zostały przekazane do pedagoga szkolnego to zdający składa pisemne oświadczenie (wraz z deklaracją) w którym wskazuje rodzaj dokumentu na podstawie którego ubiega się o dostosowanie warunków i form egzaminu. Egzamin maturalny w 2016 roku.

37 Egzamin maturalny w 2016 roku.
DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Chorzy lub niepełnosprawni czasowo mogą się ubiegać o dostosowanie warunków egzaminu na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty. Zdający, który jest chory, w czasie trwania egzaminu maturalnego może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. Egzamin maturalny w 2016 roku.

38 Egzamin maturalny w 2016 roku.
DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Szczegółowa informacja dotycząca sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego jest zamieszczona na szkolnej stronie internetowej, a ogłaszana jest przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stron nie później niż do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin. Egzamin maturalny w 2016 roku.

39 ZWOLNIENIA Z EGZAMINU MATURALNEGO
Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole. Egzamin maturalny w 2016 roku.

40 ZWOLNIENIA Z EGZAMINU MATURALNEGO
Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku odpowiednio w części ustnej i części pisemnej egzaminu na poziomie: rozszerzonym - w przypadku przedmiotu dodatkowego podstawowym - w przypadku przedmiotu obowiązkowego Egzamin maturalny w 2016 roku.

41 ZWOLNIENIA Z EGZAMINU MATURALNEGO
W przypadku gdy zdający uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji, może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, poziomu egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora szkoły nie później niż do 20 kwietnia 2016r. Egzamin maturalny w 2016 roku.

42 ZWOLNIENIA Z EGZAMINU MATURALNEGO
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przedstawiają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady, na podstawie którego dyrektor szkoły stwierdza uprawnienie do zwolnienia z egzaminu. Zaświadczenie musi być dostarczone nie później niż jeden dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu. Egzamin maturalny w 2016 roku.

43 PONOWNIE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO
Zdający ma prawo, ponownie przystąpić do egzaminu (z jednego lub kilku przedmiotów) w kolejnych sesjach jego przeprowadzania, jeżeli: zechce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, zechce zdać egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej albo przerwał egzamin (może wówczas wybrać inny przedmiot obowiązkowy), ale po upływie 5 lat od daty pierwszego podejścia do egzaminu zdaje go w pełnym zakresie. Egzamin maturalny w 2016 roku.

44 Egzamin maturalny w 2016 roku.
PODWYŻSZANIE WYNIKÓW Można podwyższać wynik egzaminu pisemnego i ustnego Można podwyższać wynik tylko na jednym poziomie Zdający, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości, wydany przez komisję okręgową. Egzamin maturalny w 2016 roku.

45 DOKUMENTACJA Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego Informatory do każdego przedmiotu Wnioski, oświadczenia Komunikaty dotyczące matury są dostępne: na szkolnej stronie internetowej w bibliotece szkolnej na witrynach CKE i OKE Egzamin maturalny w 2016 roku.

46 SZKOLNA STRONA INTERNETOWA
Zapraszam wszystkich do odwiedzania naszej szkolnej strony internetowej : oraz witryn: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Egzamin maturalny w 2016 roku.

47 Egzamin maturalny w 2016 roku.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Egzamin maturalny w 2016 roku.


Pobierz ppt "Egzamin maturalny w 2016 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google