Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny w 2016 roku.1 Egzamin maturalny w 2016 roku Opracowała: mgr Edyta Łyczko-Siller Sosnowiec, 10 września 2015 r. Informacje podstawowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny w 2016 roku.1 Egzamin maturalny w 2016 roku Opracowała: mgr Edyta Łyczko-Siller Sosnowiec, 10 września 2015 r. Informacje podstawowe."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny w 2016 roku.1 Egzamin maturalny w 2016 roku Opracowała: mgr Edyta Łyczko-Siller Sosnowiec, 10 września 2015 r. Informacje podstawowe

2 EGZAMIN MATURALNY jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań egzaminacyjnych. Egzamin maturalny w 2016 roku.2

3 przeprowadza się jeden raz w roku, w okresie od maja do września. Egzamin maturalny w 2016 roku.3 EGZAMIN MATURALNY

4 Egzamin maturalny w 2016 roku.4 HARMONOGRAM przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE, nie później niż 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin maturalny.

5 Tylko w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzany może być w innym miejscu, wskazanym przez OKE. Egzamin maturalny w 2016 roku.5 Matura odbywa się w szkole, którą ukończył zdający.

6 Egzamin maturalny składa się z dwóch części: Egzamin maturalny w 2016 roku.6 oceniana przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanych do ewidencji oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA

7 Egzamin maturalny w 2016 roku.7 2 osoby w zespole - nauczyciele danego przedmiotu, w tym:  co najmniej jeden egzaminator  co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole. CZĘŚĆ USTNA SKŁAD ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO

8 CZĘŚĆ PISEMNA Zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala CKE i są one jednakowe w całej Polsce. Egzamin maturalny w 2016 roku.8

9 CZĘŚĆ PISEMNA SKŁAD ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO  przewodniczący (odpowiedzialny za prawidłowy przebieg egzaminu)  członkowie (co najmniej 2 nauczycieli)  co najmniej jedna osoba zatrudniona w innej szkole. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu i wychowawcy Egzamin maturalny w 2016 roku.9

10 EGZAMIN MATURALNY CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ DODATKOWA CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA Egzamin maturalny w 2016 roku.10

11 Egzamin maturalny w 2016 roku.11 UCZEŃ ZDAJE OBOWIĄZKOWO

12 Egzamin maturalny w 2016 roku.12 JĘZYKI NOWOŻYTNE, które można zdawać na egzaminie maturalnym to: Język obcy nowożytny francuskihiszpańskiniemieckirosyjskiwłoskiangielski

13 Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego w części ustnej i części pisemnej zdawany jest z tego samego języka. Egzamin maturalny w 2016 roku.13

14 Egzamin maturalny w 2016 roku.14 Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych. od 1 do 6 PRZEDMIOTY DODATKOWE:

15 Egzamin maturalny w 2016 roku.15 1.języka obcego nowożytnego jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy 1. biologii 2. chemii 3. filozofii 4. fizyki i astronomii 5. geografii 6. historii 7. historii muzyki 8. historii sztuki 9. informatyki 10. języka łacińskiego i kultury antycznej 11. języka mniejszości etnicznej 12. języka mniejszości narodowej 13. języka obcego nowożytnego 14. języka polskiego 15. języka regionalnego – języka kaszubskiego 16. matematyki 17. wiedzy o społeczeństwie CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA

16 PRZEDMIOTY DODATKOWE zdawane są poziomie rozszerzonym a w przypadku języka obcego ustnego innego niż w części obowiązkowej na poziomie nieokreślonym Egzamin maturalny w 2016 roku.16 Wybór przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.

17 Egzamin maturalny w 2016 roku.17 W przypadku, gdy absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy ten sam język obcy, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy to zdaje go tylko w części pisemnej. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

18 Egzamin maturalny w 2016 roku.18 CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA Język polski Język obcy Matematyka Język obcy (jeżeli wybrano jako przedmiot dodatkowy drugi język obcy) Przedmiot dodatkowy (1-6) STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO OBOWIĄZKOWE DODATKOWE poziom nieokreślony poziom podstawowy poziom rozszerzony

19 Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać Egzamin maturalny w 2016 roku.19 W części ustnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. W części pisemnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. WARUNKI ZDANIA EGZAMINU Przystąpić do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego

20  Przystąpienie do egzaminu w części dodatkowej jest warunkiem zdania egzaminu  Wyniki otrzymane w części dodatkowej nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.  Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości.  Wyniki ustalone przez komisję są ostateczne. Egzamin maturalny w 2016 roku.20 WYNIKI

21 Zestawy zadań z języka polskiego oraz z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne. Egzamin maturalny w 2016 roku.21 CZĘŚĆ USTNA

22 Matura z INFORMATYKI Lista programów dostępnych w szkole: ŚrodowiskoJęzyk programowania (kompilator) * Program użytkowy * Windows z systemem plików NTFS - Free Pascal (FPC 2.2 lub nowszy) - MS Visual Studio C++ - Dev C++ 5.11 lub nowszy -Code Blocks 13.12 lub nowszy - Java SE 8 (Java Development Kit + Java Runtime Environment) lub nowszy + edytor Eclipse 4.4 lub nowszy -MS Office 2003 ( w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint) -MS Office 2007 ( w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint) -OpenOffice i MySQL 5.0 lub nowszy -LibreOffice w wersji 4.3 i MySQL 5.0 lub nowszy -Apache OpenOffice w wersji 4.1 lub nowszej i MySQL 5.0 lub nowszy Egzamin maturalny w 2016 roku.22 * tylko jeden dla wybranego środowiska

23 Matura z INFORMATYKI ŚrodowiskoJęzyk programowania (kompilator) * Program użytkowy * Linux ze środowiskiem graficznym -Free Pascal (FPC 2.2 lub nowszy) -GCC/G++ 4.5 lub nowszy -Code Blocks 13.12 lub nowszy - Java SE 8 (Java Development Kit + Java Runtime Environment) lub nowszy + edytor Eclipse 4.4 lub nowszy -OpenOffice i MySQL 5.0 lub nowszy -LibreOffice w wersji 4.3 i MySQL 5.0 lub nowszy -Apache OpenOffice w wersji 4.1 lub nowszej i MySQL 5.0 lub nowszy Egzamin maturalny w 2016 roku.23 Lista programów dostępnych w szkole: * tylko jeden dla wybranego środowiska

24 Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali telefon komórkowy = unieważniony egzamin Egzamin maturalny w 2016 roku.24 !!! Uwaga !!!

25 Egzamin maturalny w 2016 roku.25 dotyczącą : 1. wyboru przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe. 2. danych teleadresowych zdającego 3. zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zdający składa deklarację pisemną do dnia 30 września, DEKLARACJE ZDAJĄCYCH

26 DANE TELEADRESOWE  Każdy uczeń ma obowiązek podać w deklaracji dokładne dane teleadresowe umożliwiające stały niezawodny z nim kontakt, aż do terminu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego - fakt ten dokumentuje w deklaracji papierowej podpisując oświadczenie na samym końcu drugiej strony deklaracji.  Każdy uczeń musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych wpisując X na dole drugiej strony deklaracji. Egzamin maturalny w 2016 roku.26

27 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  Dane osobowe uczniów są zbierane dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia.  Odbiorcami danych są:  Dyrektor szkoły  OKE w Jaworznie  Wybrane przez absolwenta uczelnie wyższe  Każdy uczeń ma prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania. Egzamin maturalny w 2016 roku.27

28 DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Egzamin maturalny w 2016 roku.28 Deklaracja złożona do 30 września jest deklaracją wstępną, w której można jeszcze dokonać zmian najpóźniej do 7 lutego 2016r. Po tym terminie :  nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji  deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej (w przypadku braku zmian w deklaracji wstępnej) deklaracja wstępna staje się automatycznie deklaracją ostateczną

29 ZMIANY W DEKLARACJI Wszelkie zmiany w deklaracji wstępnej dokonuje się na pisemny wniosek do dyrektora szkoły, który należy złożyć w sekretariacie szkoły w dwóch kopiach. Zmiany w deklaracji zgodnie z wnioskiem dokonuje się u nauczyciela Edyty Łyczko-Siller w sali 306, na długiej przerwie (11.00 – 11.15) w terminie od 25 do 29 stycznia. Obowiązkowo należy przynieść papierową kopię deklaracji wstępnej. Egzamin maturalny w 2016 roku.29

30 DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Deklaracje należy wypełnić korzystając z witryny internetowej: http://maturzysta.vulcan.pl Egzamin maturalny w 2016 roku.30

31 Wpisy do deklaracji mają być następujące: Egzamin maturalny w 2016 roku.31 Kod szkoły: 247501-A3325 Symbol oddziału: litera klasy np. A (wpis ten jest niewidoczny na wydruku deklaracji) Nr w dz: własny numer w dzienniku lekcyjnym (wpis ten jest niewidoczny na wydruku deklaracji) Rok ukończenia szkoły: 2015 Nazwisko rodowe: to nazwisko własne o ile nie było zmienione kiedyś, wówczas wpisujemy poprzednie nazwisko w tej rubryce Telefon: podajemy same cyfry bez odstępów, myślników, nawiasów

32 DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Po zaakceptowaniu poprawności wprowadzonych danych należy pobrać 2 pliki o nazwach będących nazwiskiem maturzysty i o rozszerzeniach: deklaracja oraz pdf  Plik z rozszerzeniem *.deklaracja należy zapisać na płycie CD (jednej dla całej klasy)  Plik z rozszerzeniem *.pdf należy wydrukować, podpisać długopisem tylko w miejscu dla deklaracji wstępnej  Wydrukowaną deklarację i plik należy przekazać do wychowawcy klasy do 30 września Egzamin maturalny w 2016 roku.32

33 Absolwent niesłyszący jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego). Egzamin maturalny w 2016 roku.33

34  opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  orzeczenia o potrzebie kształcenia indywidualnego  zaświadczenia lekarskiego  wniosku nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej  wniosku rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną Egzamin maturalny w 2016 roku.34 ABSOLWENCI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do ich potrzeb na podstawie:

35 DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM EGZAMINU Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 września. Dokumentacja ta może być uzupełniona ostatecznie do 7 lutego 2016 r. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym. Egzamin maturalny w 2016 roku.35

36 DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM EGZAMINU Jeżeli dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zostały przekazane do pedagoga szkolnego to zdający składa pisemne oświadczenie (wraz z deklaracją) w którym wskazuje rodzaj dokumentu na podstawie którego ubiega się o dostosowanie warunków i form egzaminu. Egzamin maturalny w 2016 roku.36

37 DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Chorzy lub niepełnosprawni czasowo mogą się ubiegać o dostosowanie warunków egzaminu na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty. Zdający, który jest chory, w czasie trwania egzaminu maturalnego może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. Egzamin maturalny w 2016 roku.37

38 DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Szczegółowa informacja dotycząca sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego jest zamieszczona na szkolnej stronie internetowej, a ogłaszana jest przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stron www.cke.edu.pl nie później niż do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin. Egzamin maturalny w 2016 roku.38

39 ZWOLNIENIA Z EGZAMINU MATURALNEGO Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole. Egzamin maturalny w 2016 roku.39

40 ZWOLNIENIA Z EGZAMINU MATURALNEGO Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku odpowiednio w części ustnej i części pisemnej egzaminu na poziomie:  rozszerzonym - w przypadku przedmiotu dodatkowego  podstawowym - w przypadku przedmiotu obowiązkowego Egzamin maturalny w 2016 roku.40

41 ZWOLNIENIA Z EGZAMINU MATURALNEGO W przypadku gdy zdający uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji, może dokonać zmiany wyboru  przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego,  poziomu egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora szkoły nie później niż do 20 kwietnia 2016r. Egzamin maturalny w 2016 roku.41

42 ZWOLNIENIA Z EGZAMINU MATURALNEGO Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przedstawiają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady, na podstawie którego dyrektor szkoły stwierdza uprawnienie do zwolnienia z egzaminu. Egzamin maturalny w 2016 roku.42 Zaświadczenie musi być dostarczone nie później niż jeden dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu.

43 PONOWNIE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO Zdający ma prawo, ponownie przystąpić do egzaminu (z jednego lub kilku przedmiotów) w kolejnych sesjach jego przeprowadzania, jeżeli:  zechce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej,  zechce zdać egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych,  nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej albo przerwał egzamin (może wówczas wybrać inny przedmiot obowiązkowy), ale po upływie 5 lat od daty pierwszego podejścia do egzaminu zdaje go w pełnym zakresie. Egzamin maturalny w 2016 roku.43

44 PODWYŻSZANIE WYNIKÓW Egzamin maturalny w 2016 roku.44 1.Można podwyższać wynik egzaminu pisemnego i ustnego 2.Można podwyższać wynik tylko na jednym poziomie 3.Zdający, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości, wydany przez komisję okręgową.

45 DOKUMENTACJA  Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego  Informatory do każdego przedmiotu  Wnioski, oświadczenia  Komunikaty dotyczące matury są dostępne:  na szkolnej stronie internetowej  w bibliotece szkolnej  na witrynach CKE i OKE Egzamin maturalny w 2016 roku.45

46 SZKOLNA STRONA INTERNETOWA Zapraszam wszystkich do odwiedzania naszej szkolnej strony internetowej : www.szkola.zse.edu.pl oraz witryn:  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: www.cke.edu.pl  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej www.oke.jaworzno.pl Egzamin maturalny w 2016 roku.46

47 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Egzamin maturalny w 2016 roku.47


Pobierz ppt "Egzamin maturalny w 2016 roku.1 Egzamin maturalny w 2016 roku Opracowała: mgr Edyta Łyczko-Siller Sosnowiec, 10 września 2015 r. Informacje podstawowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google